Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ 08-00-11 от 23.10.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-11 от 23.10.2019 г., относно прилагане на Закона за местни данъци и такси. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице, собственик на ЕТ декларира в община В.. с д...

№ М-26-0-165 от 04.11.2019 г. Относно: Прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Гърция

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София, за изразяване на становище по прилагането на СИДДО между България и Гърция, пр...

Облагане на предметни награди, получени при състезания, при които доходът от наградите не се формира на случаен принцип

в. Седмичен законник, бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.

Шахматен клуб, СНЦ в обществена полза, организира шахматно състезание за малки деца с награди за победителите, които са детски книжки на цени около десетина лева едната. Въпросите ни са три: 1. Облагаеми ли са тези награди за деца с пазарна стойност ...

Попълване на справката по чл. 73 , ал. 1 от ЗДДФЛ относно нотариални такси

в. Седмичен законник, бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.

Относно попълването на справка по чл. 73, ал. 1 относно нотариалните такси. Кой код на доход следва да се посочи и какъв тип идентификатор: ЕГН или физическо лице с БУЛСТАТ? По смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците...

Ползването на данъчно облекчение за намалена работоспособност

в. Седмичен законник, бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ лицата с намалена 50 и над 50 на сто работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, имат право на данъчно облекчение, като сумата от годишните данъчни основи за облагане на доходите им за да...

Доставка на рекламни клипове

в. Седмичен законник, бр. 8, 24 фев. - 1 март 2020 г.

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, получава фактура за извършена услуга от румънска фирма, нерегистрирана за целите на ДДС в Румъния. Услугата се състои в изработването на рекламни клипове, които се ползват за всички пазари на бълг...

Третиране по ЗДДС на последователни доставки на стоки, които са осъществени чрез използването на един транспорт

в. Седмичен законник, бр. 8, 24 фев. - 1 март 2020 г.

Четири фирми, установени и регистрирани за целите на ДДС в четири различни държави членки - Люксембург, Италия, България и Румъния, осъществяват търговска операция за покупко-продажба на стока, при която възникват три доставки, но се извършва един въ...

Задължение за регистрация по ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин изработва копчета от дърво от паднали клони и ги предлага в онлайн магазин с благотворителна цел. Всички получени средства ще бъдат дарени. Трябва ли да се начисля...

№ 20-13-7 от 07.11.2019 г. Относно: Признаване на разходи за облекло по реда на ЗКПО

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № …… от 23.10.19 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, препратено по компетентност за отговор от Дирекция ОДОП, Ви уведомявам за следното: В запитването предприятието е посочило, че предм...

№ 96-00-246 от 16.10.2019 г. Относно: Признаване по ЗКПО на разходи за рекламни услуги при отсъствие на хартиен документ

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-246/03.10.19 г., в което е описана следната фактическа обстановка: Дейността на представляваното от вас дружество е рекламни услуги по Интернет...

№ М-94-И-793 от 11.12.2019 г. Относно: Писмено запитване във връзка с правилното прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) касаещи подаване на отчет по държави и задължение за уведомяване

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

Във Вашето писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № М-94-И-793/……….., посочвате, че през 2017 г. и 2018 г. сумата на приходите съгласно консолидираните финансови отчети на многонационална група ...

№ 3-1659 от 28.10.2019 г. Относно: Подаване на данни в справка по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

Според изложеното в запитването, дружество планира да закупи автомобил от чуждестранно физическо лице, гражданин на Италия. За целта се използва стандартен типов договор за покупко-продажба, като в него се нанасят данните за продавач и купувач и се п...

№ 3-1620 от 21.10.2019 г. Относно: Дължим данък върху добавената стойност от частен съдебен изпълнител за платени такси от взискател съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

Според изложеното в запитването, в кантората на частен съдебен изпълнител (ЧСИ), регистрирано по ЗДДС лице, са депозирани молби от взискателя А.В.С. АД, акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република Чехия, идентификационен № ……..,...

№ 96-00-243 от 16.10.2019 г. Относно: Данъчно облагане по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ при учредяване и предоставяне на стипендия

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 96-00-243 от 02.10.19г., Ви уведомявам за следното: Представена фактическа обстановка: Дружество учредява и предоставя ...

СТАНОВИЩЕ

в. Главен счетоводител, бр. 3, 1 - 15 февруари 2020 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Относно: изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) Съгласно действащата нормативна ур...