начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ 24-39-130 от 14.05.2019 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 204 във връзка с чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх.№24-39-130/03.12.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: В хода на проверка е установено, че „ТР………..” ЕООД е лицензирано дружество за предоставяне на персонал. Д...

№ 96-00-117 от 06.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на лекарствени продукти, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК)

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-117 от 17.05.2019 г., последвано от друго с вх. № 96-00-117#1 от 23.05.2019 г., препратено ни по компетентност от Централно управление на Националната агенция за приходите, и двете относими към д...

№ 20-21-49 от 13.06.2019 г. Относно: Търговия с авточасти

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № …….. 27.05.2019 г. Предметът на дейност на дружеството е покупко-продажба на авточасти. Основно продажбите се извършват със съдействието на куриерски фирми, по които се...

№ 96-00-122 от 10.06.2019 г. Относно: Третиране на дружество по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-122/ 23.05.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество не е регистрирано по ЗДДС. Има намерение да се занимава с дизайн в интернет и фейсбук. ...

№ 94-00-128 от 31.05.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на оборота от медицинска дейност за целите на регистрация по материалния закон

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-128 от 21.05.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на оборота от медицинска дейност за целите на регистрация по материалния закон. Съгласно излож...

№ 20-21-51 от 20.06.2019 г. Относно: Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за доходите на едноличен търговец (ЕТ) от хазартна дейност, които подлежат на облагане с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив с вх. № ………./03.06.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка със изплатени па...

Издаване на кредитно известие

в. Седмичен законник, бр. 34, 23 - 29 септември 2019 г.

Имаме издадена фактура за 1000 лв. през м. 06.2019 г. Плащат ни 850 лв. и казват, че услугата, която сме им предоставили, не е това, за което сме се разбрали. Искат да им издадем кредитно известие за 150 лв., но нали по закон то не може да се издава ...

Покупка на стоки през онлайн платформа

в. Седмичен законник, бр. 34, 23 - 29 септември 2019 г.

Фирма, регистрирана в България, купува през онлайн платформа стоки от Великобритания. В България стоките се получават чрез куриер и за тях английската фирма издава фактура с нулева и данъчна ставка. Как следва счетоводно да се отрази този документ и ...

Нови промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

в. Седмичен законник, бр. 34, 23 - 29 септември 2019 г.

В ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г., са публикувани изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), които влизат в сила от 30 юли 2019 г. С промените в ППЗАДС се отразяват промените в Закона за акцизите и данъчните...

Софтуер за управление на продажбите

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.

В сайта на НАП експерти отговарят на въпроса: Приравняват ли се програмите за фактуриране към изискванията на софтуер за управление на продажбите? Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС "софтуер за управление на продажбите в търговския обект" (СУПТО) е в...

№ 96-00-100 от 07.05.2019 г. Относно: Разваляне на доставка, по която е извършено авансово плащане, и прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-100/ 07.05.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество е с прекратена регистрация по ЗДДС на основание чл.176 от ЗДДС за невнасяне на данъчни...

№ 20-00-382 от 11.01.2019 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-382/21.12.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, излож...

№ 3-561 от 27.03.2019 г. Относно: подаване на информация от лице, което извършва продажба на стоки чрез електронен магазин

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.

Според изложеното в запитването, дружеството извършва електронна търговия през наета онлайн платформа и собствен домейн https://www......bg. През 2018 г. са закупени и добавени още два домейна: https://www......ro и https://........еu, които предcтав...

№ 96-00-40 от 21.03.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на услуга по организиране на мероприятие с развлекателен характер, предлагана на туроператори

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-40 от 07.03.2019г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставката на услуга по организиране на развлекателно мероприятие, предлагано на туроператори – данъ...

№ 08-Г-1 от 06.02.2019 г. Относно: просрочени задължения на заличен търговец

в. Главен счетоводител, бр. 17, 1 - 15 септември 2019 г.

С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 08-Г-1/10.01.2019 г., сте изложили следната фактическа обстановка: При извършена проверка в Търговския регистър е установено, че …………..е със статут на заличен търговец. Дружеств...