начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ 96-00-168 от 17.07.2018 г. Относно: Данъчно третиране на доставка на стара сграда по реда на Закона за данък върху добавената стойност

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-168 от 09.07.2018 г., относно данъчно третиране на доставка на стара сграда по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. В запитването е изложена следната фактическа обстановк...

№ 24-39-47 06.06.2018 г. Относно: деклариране на данни, свързани с попълването на сметката за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-39-47/10.05.2018 г. Ваше писмено запитване до ТД на НАП ГДО, препратено от дирекция ОДОП …., за изразяване на становище по компетентност. Според фактическата ситуация, ...

№ 24-38-19 от 05.06.2018 г. Относно: Определяне на възнаграждение в натура на управител, назначен по договор за управление и контрол

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-38-19/17.04.2018 г. Ваше писмено запитване, в качеството Ви на пълномощник на управителя на „….“ЕООД, препратено от дирекция ОДОП …, за изразяване на становище по компе...

№ 20-21-96 от 21.09.2018 г. Относно: Право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-96 от 27.08.2018 г., относно право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, препратен за отговор по компетентност от ТД на НАП ….. В запитв...

№ 20-15-177 от 07.08.2018 г. Относно: Кибер и документално престъпление

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-15-177 от 27.07.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: извършена е измама – пробив на е-мейл адрес, фалшифицирана е фактура с цел пренасочване на плащането към друго пред...

№ 08-00-9 от 28.09.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-9 от 17.09.2018 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В община …. е постъпило искане от Областен ...

№ 26-У-8 от 06.06.2018 г. Относно: Публична продан на недвижим имот без данък върху добавената стойност (ДДС) като условие за вдигане на запор върху сметки на търговеца

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите, с вх. №………….2018 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с изпълнително дело №…………………… по описа на …………… …………... – частен съдебен изпълните...

Задължения по ЗДДС на физически лица при отдаване на недвижим имот под наем чрез чуждестранни агенции

в. Седмичен законник, бр. 46, 17 - 23 декември 2018 г.

Физическо лице - български гражданин, притежава на Черноморието апартамент, който отдава под наем през лятото. За целта използва услугите на чуждестранни агенции, като например установената в Холандия Booking.com. При това получава възнаграждение, за...

Обявяване на дружество в ликвидация

в. Седмичен законник, бр. 46, 17 - 23 декември 2018 г.

Въпросът ми е свързан с подаване на декларация по чл. 92 от ЗКПО в НАП, при вписване начало на ликвидация в Търговския регистър. В момента има образци само за 2017 г. Как се подава такава декларация? На ръка ли се носи? Подава ли се баланс, ОПР, отче...

Анулиране на погрешно съставени документи

в. Седмичен законник, бр. 46, 17 - 23 декември 2018 г.

В месец април сме издали фактура на нов клиент, но имаме грешка в името и съответно в булстата и данъчния номер. Името и булстатът на грешното ЮЛ са реални и много подобни на тези на нашия клиент и той също не е забелязал тази грешка.  От м.04 до м.0...

Облагане на туристическа услуга

в. Седмичен законник, бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Българска фирма, която е туроператор, има собствена конна база и е регистрирана по ДДС. Има сключени договори с френски и швейцарски туроператори за туристическа услуга конен поход. Тръгва се по определен маршрут с коне, храна, транспорт, прави се на...

Облагане с данък върху недвижим имот на поземлен имот

в. Седмичен законник, бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Физическо лице е извършило промяна на предназначението на земеделска земя за целите на строителство. Налице е осъществена процедура по регулация и е издадена Заповед за одобрен Подробен устройствен план (ПУП). Зоната, в която се намира имотът, е смес...

Неправилно отразен документ в отчетните регистри

в. Седмичен законник, бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Фирма “А” неправомерно издава на фирма “Б” кредитно известие за достигнат бонус оборот в месец октомври 2018. При търговските преговори между фирма “А” и фирма “Б” не се стига до споразумение и затова договорът остава неподписан. Но информацията за н...

Правен статут на дружества, регистрирани в Гибралтар

в. Седмичен законник, бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Осъществяваме дейност с дружества от Гибралтар. Научихме, че има запитване до Съда на ЕС дали “дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство” се разбират и дружествата, регистрирани в Гибралтар. Може ли да ни дадете повече ...

ДДС за превозни средства, закупени от физически лица, установени в държави - членки на ЕС

в. Седмичен законник, бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Данъчното третиране по ЗДДС на доставките на употребявани превозни средства, закупени от собственици - физически лица, установени в държави - членки на ЕС, поражда въпроси в две основни направления, свързани със: - задълженията на българските купувач...