начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ 124 от 22.02.2019 г. Относно: Получени доходи от домоуправител за 2018 г.

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

Изпратили сте писмено запитване, заведено в регистъра на ….. с вх. №…... Изложена е следната фактическа обстановка: Домоуправител сте и през 2018г. сте получил доход от тази дейност, които желаете да декларирате. Въпросът Ви е: Какви документи трябва...

№ 109 от 08.02.2019 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение по реда на чл.18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с §10а, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към ЗИД на ЗДДФЛ.

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

Изпратили сте писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“- … с вх. №……………………. Изложена е следната фактическа обстановка: Имате решение на ТЕЛК, с което Ви е определена трайно намалена работоспособно...

№ 79 от 30.01.2019 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък съгласно разпоредбата на чл. 167, ал.1, т.1 от ЗКПО

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

В хода на извършени контролни действия от органите по приходите по отношение на дадената възможност в чл.48, ал.6 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за преотстъпване на корпоративен данък на земеделските стопани- еднолични...

№ 61 от 28.01.2019 г. Относно: Признаване на разходи за адвокатски разноски и отписване на вземане по реда на чл. 37 от ЗКПО.

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

Изпратили сте писмено запитване, в качеството Ви на представляващ „Х“ ООД, заведено в регистъра на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“- …. с вх. №……………. Изложена е следната фактическа обстановка: През 2012г. дружеството „Х“ ООД, изв...

№ 53-04-666 от 30.10.2018 г. Относно прилагането на разпоредбите на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Регламент (ЕО) № 883 от 2004 и Регламент (ЕО) № 987 от 2009)

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-666/10.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за данъците върху до...

№ 68 от 12.02.2019 г. Относно: Приложение на ЗДДС при получени услуги от данъчно задължени лица, установени в Европейския съюз (ЕС), без валиден ДДС номер

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ……..г., в което е изложена следната фактическа обстановка: „АБВ“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС. Дейността на дружеството е свързана с разработка и поддръжк...

№ 36 от 17.01.2019 г. Относно: Прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ при предоставяне на ваучери за храна и медицинска застраховка на наетите лица.

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

В писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. №………………... посочвате, че в представляваното от Вас дружество има намерение да сключи медицинска застраховка, осигуряваща застрахователна защита на с...

№ 53-04-662 от 16.11.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-662/09.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, ...

№ 96-00-19 от 18.02.2019 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ П постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ………./04.02.2019 г. относно прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. за р...

Отдаване под наем на имоти от физически лица

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Физическо лице съм и отдавам под наем два мои апартамента за кратко или по-дълго ползване от лица, които са временно в града, в който живея. Ползвам услугите на Booking за намиране на клиенти или чрез познати. Поради противоречивите отговори, които п...

Право на ваучери за храна при ползване на отпуск за отглеждане на дете

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Наша служителка ще ползва отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ (за отглеждане на дете до 8-годишна възраст) за 4 месеца. Има ли право за периода на този отпуск да получава ваучери за храна в размер на 120 лв. на месец? Поставеният въпрос има поне две из...

Данъчно третиране на застраховка “Живот”

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

В ООД собственици са две физически лица, които са самоосигуряващи лица и двамата полагат личен труд в дружеството. И двамата са управители по съдебно решение, но получават месечно възнаграждение само за положения личен труд. Дружеството сключва догов...

Прилагане на Наредба Н-18/2006 г. на МФ

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Казус 1: Имаме фирма, регистрирана в България по ДДС, която има физически магазин, който не използва СУПТО, има касов апарат, отговарящ на новите изисквания. Получаваме запитване от Румъния за вид стока/артикул, който клиентът иска да закупи. Може ли...

Доставка, облагаема с нулева ставка

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, възнамерява да си закупи от физическо лице къща с двор, която ще използва за дейността на дружеството. При закупуването на имота няма да се ползва данъчен кредит, тъй като продавачът не е регистрирано по ЗДД...

Облагане с окончателен данък на доходите от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на чуждестранни физически лица

в. Седмичен законник, бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Предприятието ни има сключен договор за управление с чуждестранно физическо лице, гражданин на страна, която не е членка на ЕС. Лицето няма адрес или офис на територията на Република България и осъществява дейността по управление от територията на ст...