начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ 94-00-93 от 24.04.2019 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и осигурителното законодателство.

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. П……., с вх. № ……../11.04.2019 г., Ви уведомявам за следното: Посочвате, че сте собственик на Фотоволтаична електрическа централа като физическо лице и н...

№ 96-00-94 от 23.05.2019 г. Относно: Данъчно третиране на доставки между съдружниците в дружество по Закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/ и самото дружество по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

В Дирекция ОДОП ,,,, постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-94 от 25.04.2019 г., относно данъчно третиране на доставки между съдружниците в ДЗЗД и самото дружество по реда на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ДЗЗД е учре...

№ 96-00-83 от 24.04.2019 г. Относно: Данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-83 от 12.04.2019 г., относно данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството...

№ 07-00-88 от 02.05.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доставката – данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-88 от 18.04.2019г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставката на стоки от територията на Р България до територията на страна от ЕС с получател по доста...

Облагане по ЗДДС на наем на имот, който е семейна собственост

в. Седмичен законник, бр. 30, 29 юли - 4 август 2019 г.

Сключен е договор за наем на имот, който е семейна собственост, като страна по договора е съпругата. Съпругът е ЕТ и е регистриран по ДДС. ЕТ не се занимава с отдаване под наем. Следва ли наемът от семейния имот (търговско помещение) да се дели между...

Определяне на данъка върху недвижимите имоти

в. Седмичен законник, бр. 30, 29 юли - 4 август 2019 г.

Във връзка с обнародваното в “Държавен вестник” на 16 април 2019 г. Решение № 4 от 09.04.2019 г. по дело № 15/2018 на Конституционния съд, с което се обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 22 от ЗМДТ, възникват редица въпроси: Кой норм...

Третиране по ЗДДС на услуга по монтиране на апаратура и съоръжения

в. Седмичен законник, бр. 30, 29 юли - 4 август 2019 г.

На две регистрирани по ЗДДС български фирми предстои да сключат договор с немска фирма за монтаж на апаратура и съоръжения в Германия, собственост на немската фирма. Българските фирми са посочени в договора като съизпълнители, като едната отговаря за...

Акцизна стока ли е битумът

в. Седмичен законник, бр. 30, 29 юли - 4 август 2019 г.

ЕООД закупува битум 5070 от гръцко дружество с регистрация по ДДС в Гърция и го транспортира от Гърция до България. В България А ЕООД продава битума на друго българско дружество. Предвид чл. 2, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 13...

Задължение за регистрация по ЗДДС

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Българско физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, отдава имоти лична собственост в България, Турция и Германия. Смятат ли се доходите, получени от Турция и Германия, за оборот за задължителната регистрация по ЗДДС? На основание чл. 3, ал. 2 от ЗДДС ...

Наследяване на ЕТ

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Починал е ЕТ на 04.07.2019 г. Регистриран е по ЗДДС. На 11.07.2019 г. е подадено в НАП уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК за поемане на ЕТ по чл. 60, ал. 2 от ТЗ. Кога започва да тече 7-дневният срок за регистрация по ЗДДС по чл. 132а, ал. 2 от ЗДД...

Облагаем оборот по ЗДДС

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Извършваме услуги на данъчно незадължено лице извън Общността (попадаме в чл. 21, ал. 5 от ЗДДС). Оборотът от тези сделки включва ли се в оборота за задължителна регистрация по чл. 96, или попадаме в чл. 96, ал. 3? Разпоредбата на чл. 96, ал. 1 о...

По-съществените изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

В настоящото изложение ще разгледаме измененията, направени в Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия. В ДВ, бр. 46 от 11.06. 2019 г., е обнародвано Постановление № 144 на Министерския съвет от 7.06.2019 г., с ко...

Внос на стока от държава, установена извън ЕС

в. Седмичен законник, бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, прави внос на сглобяеми къщи от Руската федерация и ги изнася за страни от ЕС. В конкретния случай къщата се изпраща от Русия, без да минава през България. В Полша пратката ще бъде освободена от упълномощ...

Прехвърляне на имот

в. Седмичен законник, бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.

Фирма ЕТ изгради недвижим имот по стопански начин през 2019 г. Ползван е данъчен кредит за сумата от 190 хил. лв., пазарна оценка на лицензиран оценител е 133 хил. лв. Собственикът на фирмата иска да прехвърли имота на сина си. Като свързани лица ще ...

Издаване на Фактура за авансово плащане при тристранни операции

в. Седмичен законник, бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.

Фирмата ни купува стоки от Полша и ги продава в Словакия. Стоката не идва в България, а се транспортира от Полша за Словакия. И трите фирми са регистрирани по ДДС в съответните държави - членки на ЕС (тристранна операция). Преди да се продаде стоката...