начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ 94-Г-80 от 05.06.2019 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доставка на услуга по предоставяне на софтуер (пеймънт гейтуей), чрез който се извършва заплащане на стоки с виртуална валута, и по обмен на виртуална валута в долар/евро

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП и прието с вх. № 94-Г-80/04.02.2019 г., е представена следната фактическа обстановка: Дружество, установено в България и регистрирано по ЗДДС лице (българско дружество), разработва софтуер и предоставя услуги по ...

№ 96-00-35 от 14.02.2020 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки на стоки по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

В Дирекция ОДОП …… постъпи ваше запитване с вх. № 96-00-35 от 03.02. 2020 г. относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на стоки, предмет на внос, които впоследствие се транспортират до територията на друга дър...

Облагане дохода на ФЛ от обезщетение с недвижими имоти

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: Юридическо лице подава доход по справка 73 за 2019 година на физическо лице, който се явява обезщетението за апартаменти, във връзка с дадено право на строеж. Сградата е на етап акт 15. Не трябва ли физическото лице да го обяви за доход в год...

Подаване на ГДД от чуждестранни физически лица

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: През месец 04.2019 г. българско дружество е изплатило на чуждестранно физическо лице, гражданин на Гибралтар, възнаграждение по граждански договор, като са удържани и внесени осигурителни вноски и данък. Лицето има регистриран в НАП служебен ...

Физическите лица по чл. 29а от ЗДДФЛ, които не са ЕТ, не могат да ползват преотстъпване на дължим годишен данък

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: Има ли възможност за преотстъпване на годишен данък на земеделски производител - физическо лице, декларирало облагане по чл. 29а ал.4 от ЗДДФЛ? Лицето няма регистрация по ТЗ. Отговор: Съгласно чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ преотстъпването на данъка...

Социални разходи

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: Дружество със седалище в гр. Елин Пелин сключва договор за наем с физическо лице за предоставяне на апартамент, находящ се в гр. Кюстендил, който ще се ползва от двама наети по трудов договор служители на дружеството. То ще плаща месечния нае...

Режим за регулиране на слабата капитализация

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: Във връзка с прилагане на регулиране при режима на слаба капитализация - при ДЗЗД (консорциум), при тези дружества няма собствен капитал и съответно той винаги е по-малък от привлечения капитал. Трябва ли да се прилага и при тях режимът на сл...

Данъчни аспекти при преобразуване на ТД чрез промяна на правната форма по смисъла на чл. 264 от ТЗ

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: Дружество се преобразува чрез промяна на правната форма от ООД в АД, но сменя и БУЛСТАТ. ООД-то до момента на преобразуване е внасяло авансови вноски за данък печалба на стария ДДС номер и БУЛСТАТ. Новото дружество как трябва да процедира, за...

Авансово разпределение на дивидент

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: ДЗЗД e регистрирано в Регистър БУЛСТАТ с участие на две ЮЛ. След плащане на авансова вноска КД за текущата година може ли да разпредели дивидент преди изтичане на финансовата година? Отговор: Като всички останали дружества така и тези по ЗЗД...

Продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка, при която доставката се извършва от нает от доставчика персонал

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: ООД, регистрирано по ЗДДС, извършва продажби чрез електронен магазин. Всички поръчки се изпращат по куриерска фирма с режим на плащане „пощенски паричен превод“ съгласно сключен договор. Всички плащания се получават по банковата сметка на дру...

Услуга, в рамките на която се доставят комплекс от услуги

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: Наш клиент подписва договор с регистрирана по ДДС фирма от Германия за организиране на симпозиум в България. Организацията включва наем на помещения, настаняване и изхранване на всички участници, материали. Германската фирма прави плащане по ...

Доставка на услуга, за която се прилага нулевата данъчна ставка

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: Нашата фирма е акредитирана от IATA за продажба на самолетни билети от български и международни авиокомпании. Седмично получаваме отчет от ATA за направените продажби на различните авиокомпании. Как трябва да осчетоводяваме направените продаж...

Право на приспадане на частичен данъчен кредит

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: ЮЛНЦ извършва както нестопанска дейност – членски внос, така и стопанска дейност - организиране на събития и обучения. Разходите за офис, телефон, интернет са общи. Предходната 2019 г. бившият счетоводител е ползвал пълен данъчен кредит за вс...

Фактура при доставка с периодично или непрекъснато изпълнение

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: Дружеството отдава под наем собствени имоти. Решава за периода на извънредното положение във връзка с COVID-19 да намали наемите с 50% и да разсрочи плащането им с 1 година, за което са изготвени анекси. Тези разсрочени наеми (от 13.03. до 30...

Определяне мястото на изпълнение на доставката на онлайн счетоводни услуги

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

Въпрос: Българско дружество „А“, регистрирано по ЗДДС в България и извършващо дейност само на територията на България. Дружеството „А“ е извършило онлайн счетоводни услуги на гибралтарско дружество „Б“. Гибралтарското дружество „Б“ не е регистрирано ...