начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ 07-00-40 от 20.07.2018 г. Относно: изразяване на становище по приложението на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2019 г.

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 07-00-40/18.06.2018 г., искате да се изрази становище по поставени от Вас въпроси по приложението на чл. 129 от ДОПК. По поставените въпроси изразявам следн...

№ 2-347 от 30.05.2018 г. Относно: приложението на данъчното и осигурителното законодателство при доставки на консултантски услуги с получател Европейски инвестиционен фонд

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2019 г.

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ДОДОП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ……….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Регистрирана сте като лице, практикуващо свободна професия- ...

№ 3-2072 от 15.11.2018 г. Относно: възстановяване на данък върху доходите във връзка с ползвано данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, предвидено в чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2019 г.

От изложеното в запитването и приложените документи става ясно, че през м.октомври 2017 г. лицето М.Б., което е назначено на трудов договор като продавач-консултант в ЕТ „А“, е представило експертно решение на ТЕЛК № 2739/27.09.2017г. Считано от м. н...

Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2019 г.

в. Седмичен законник, бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г.

С цел хармонизиране нормите на ЗДДС с правилата на европейските директиви, преодоляване на съществуващите несъответствия на неговите разпоредби с правилата на Директива 2006/112/ЕО и в изпълнение на открити в тази връзка процедури от ЕК към страната ...

Облагане доходите на чуждестранните физически лица, реализирани от източници в България

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се облагат доходите на чуждестранните физически лица, реализирани от източници в България? В общия случай облагането на чуждестранните физи...

Режим на облагането на доставката на стоки или услуги при публична продан

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Във връзка с изпълнително дело ЧСИ е наложил запор върху банковите сметки на дружеството "XYZ" ЕАД, в резултат на което неговата дейност е затруднена. Делото касае имот на д...

№ 96-00-192 от 22.08.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-192 от 07.08.2018 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „С“ ЕООД, след регистрация по ...

№ 53-04-432 от 11.07.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-432/27.06.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавен...

№ 53-04-371 от 28.06.2018 г. Относно: прилагане на нулева данъчна ставка за целите на ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната: Дружеството е получило заявка за снабдяване със стоки на научно-изследователски кораб, собственост на У, регистриран за целите на ЗДДС. Доколкото е известно на дружеството, корабът се изпол...

№ 07-00-145 от 01.11.2018 г. Относно: Определяне на данъчната основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 07-00-145/ 18.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата извършва дистанционна търговия на дребно. Доставките се извършват от България, стоката се ...

№ 3-1817 от 10.10.2018 г. Относно: Данъчно третиране на дейността кинезитерапия

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

Според изложеното в запитването физическо лице е подало документи в Агенция по вписванията за регистрация като лице, упражняващо свободна професия кинезитерапевт. Допълнително към запитването е предоставена диплома за висше образование на лицето със ...

№ 3-1976 от 05.11.2018 г. Относно: възстановяване на чуждестранно физическо лице на внесен в Р.България данък по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 24, 16 - 31 декември 2018 г.

Според изложеното в запитването „А“ ООД е дилър на „КИА…“ ООД за гр. П и региона за продажби на нови автомобили с марка „КИА“. Лице, което живее във Франция си поръчва нов автомобил „КИА Пиканто“ в България, като внася депозит по издадена от „А“ ООД ...

Деклариране на комисионно възнаграждение

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В бр. 11 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Дружество извършва дейности в Германия със свои работници. Има сключен договор с немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия, която ни фактурира комисио...

№ 96-00-207 от 12.09.2018 г. Относно: Третиране на доставка на стока по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-207/31.08.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството продава машини на фирма от Кипър – частта, която не е в Европейския съюз (...

№ 96-00-202 от 05.09.2018 г. Относно: Третиране на доставка на услуга по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-202/22.08.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството набира физически лица – турски граждани и турски фирми, които да се обучават ...