начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Доставка с монтаж и инсталиране на стока, придобита чрез внос от трета страна

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС в България. Закупуваме машина от Русия, която ще бъде обмитена в България и впоследствие ще бъде продадена на немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия. Фактурирането ще протече по следния начин...

Търговия с отпадъци от черни и цветни метали

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Основната дейност на дружеството ни е търговия с отпадъци от черни и цветни метали. За извършената покупка нашият доставчик е приложил разпоредбата на чл. 163а от ЗДДС и съответно ние си начислихме ДДС с протокол. Закупените отпадъци продадох...

Облагане с ДДС при посредническа услуга

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, ще осъществява посредническа дейност между две фирми - доставчик на стоките ще бъде италианска фирма, регистрирана по ДДС в Италия, а краен получател - българска, регистрирана по ДДС в България. Фирмата ще издава ф...

Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) съдържа някои специфични правила, касаещи облагането на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), но извършват селскостопанска дейност1. Коректното им пр...

Разходите за изхабяване в хипотезата на чл. 27, ал. 1 от ЗДДС

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

Редът за определяне на данъчната основа на доставките, възникващи при особени случаи, е регламентиран с правилата на чл. 27 от ЗДДС. Една от промените в закона, произтичащи от разпоредбите на § 57 - § 61 от Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (З...

Нови правила в ДОПК

сп. Български законник, бр. 10, Октомври 2019 г.

В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са направени промени, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., които влизат в сила от 13 август 2019 г. Изключенията ще бъдат посочени в текста. Направените законодателни изменения в ДОПК са съо...

Доставка на услуга в ЕС между регистрирани по ДДС лица

в. Седмичен законник, бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.

Българска фирма, регистрирана по ДДС, чиято дейност е в България, ще консултира испанска фирма, регистрирана по ДДС. Консултациите ще се извършват по телефон или имейл, като нашият консултант ще бъде в България (консултациите ще бъдат във връзка с на...

Признаване на разходи за амортизация и разходи за лихви

в. Седмичен законник, бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.

Българско дружество прилага МСФО 16 за отчитане на наем на офис помещение. Начислените разходи за амортизация и разходи за лихви признават ли се за данъчни цели по ЗКПО в годината на начисляване? Ако не се признават - това временни или постоянни данъ...

Регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя

в. Седмичен законник, бр. 35, 30 септ. - 6 октомври 2019 г.

Дружество, занимаващо се с посредническа дейност при доставка на машини за фармацевтична промишленост, е закупило товарен автомобил на лизинг с право на придобиване в края на договора. Товарният автомобил при придобиване е заведен като дълготраен мат...

Коригиране на грешки

в. Седмичен законник, бр. 35, 30 септ. - 6 октомври 2019 г.

Този месец открихме, че за миналата 2018 г. през октомври месец, когато е изваден фискалният месечен отчет за отчитане на продажби на клиенти на дребно, вместо отчета за месеца по незнайни причини се е получило натрупване от предходни периоди. Така, ...

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

в. Седмичен законник, бр. 35, 30 септ. - 6 октомври 2019 г.

Дружество А е дерегистрирано по ЗДДС (по инициатива на НАП) на основание чл. 176. т. 1 и т. 3 от ЗДДС на 15.08.2019 г. Дружеството реализира облагаем оборот над 50 хил. лв. всеки месец. Съгласно чл. 96 от ЗДДС независимо от дерегистрацията дружествот...

Санкции за неиздаване на касова бележка и процесуален порядък за тяхното прилагане

в. Седмичен законник, бр. 35, 30 септ. - 6 октомври 2019 г.

С цел осигуряването на по-строг контрол върху размера на облагаемия търговски оборот в разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти (Наредба № Н-18) бяха ...

Облагане на доходи и осигуряване на работещ в ЕС

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

Във в. "Труд" Димитрина Зaхаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Работя по трудов договор като строителен инженер към фирма в Германия. Имам намерение да се завърна в България и да полагам труда си по същия трудов договор, но на територия...

№ 96-00-157 от 11.07.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № ……..01.07.2019 г., с което поставяте запитване относно прилагане на норми на ЗКПО и ЗДДС. Описвате следната фактическа обстановка: Дружество е регистрирано по ЗДДС по о...

№ 07-00-138 от 10.07.2019 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

в. Главен счетоводител, бр. 18, 16 - 30 септември 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 07-00-138/28.06.2019 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция ОДОП. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството има договор за наем на сграда с...