начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ М-94-А-24 от 12.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), заведено с вх. №М-94-А-24 от 11.01.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Съгласно чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона до ...

№ 08-В-21 от 21.12.2018 г. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 168, т. 6 и т. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №08-В-21/12.11.2018 г., сте изложили следната фактическа обстановка: В Община ..………. са налице множество установени публични задължения на длъжници, които не могат да бъдат събран...

№ М-94-Е-147 от 01.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2019 г.

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), заведено с вх. №М-94-Е-147 от 06.11.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Служебно правоотношение на служител е прекратено на основание чл. 107а от...

Данъчно третиране на унищожени ДМА

в. Седмичен законник, бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.

От възникнала авария в склада и офиса са унищожени три ДМА, всяко на стойност 1200 лв., с остатъчна стойност. Как да ги осчетоводя и как да преобразуваме финансовия резултат? Въпросът за унищожените ДМА е поставен твърде общо и без конкретизация. То...

Деклариране на авансовия данък, удържан по реда на чл. 44 от ЗДДФЛ за доход от наеми

в. Седмичен законник, бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.

Физическо лице, собственик на офис сграда, сключва договор за поръчка с физическо лице за събиране на наема и връзка с клиентите на офисите. След като събере сумите, той трябва да ги преведе в сметката на собственика на сградата. За тази услуга лицет...

ДДС за автомобил втора употреба

в. Седмичен законник, бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.

Фирма, регистрирана по ДДС, закупува автомобил втора употреба с фактура, на която не е начислен и платен ДДС. Автомобилът е амортизиран, фирмата иска да го продаде. Трябва ли да начисли ДДС при продажбата? Съгласно разпоредбата на чл. 50, ал. 1 от З...

Облагане на доходите и осигуряване на чуждестранно физическо лице

в. Седмичен законник, бр. 21, 27 май - 2 юни 2019 г.

Физическо лице канадец, женен и живеещ в България, има ЛНЧ, има жизнени интереси в България. Регистриран като свободна професия програмист, с БУЛСТАТ, съвпадащ с ЛНЧ. През първото тримесечие на 2018 г. има доход от софтуерни услуги в размер на 10 200...

Данъчно третиране на доходите от търговия с индексни ETFs

в. Седмичен законник, бр. 20, 20 - 26 май 2019 г.

Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, смята да инвестира в Exchange-Traded Fund (ETF) - това са индексни фондове в акции на фондова борса в ЕС. Подлежат ли на данъчно облагане в България капиталовите печалби от тази дейност? Запитването търси...

Счетоводно и данъчно отчитане на сделките по продажбата на лотарийни билети

в. Седмичен законник, бр. 20, 20 - 26 май 2019 г.

Юридическо лице, регистрирано по ДДС, продава лотарийни билети в собствения си хранителен магазин. Билетите са получени от фирмата разпространител с протокол и касов бон, няма издадена фактура за покупка. Юридическото лице продавач ползва 5% комисион...

Приспадане на разходите за извършения ремонт от наемателя от наемните вноски

в. Седмичен законник, бр. 20, 20 - 26 май 2019 г.

ООД наема магазин под наем от физическо лице за срок от 1 година. ЕООД е длъжен по договора за наем да извърши ремонт на магазина на стойността на 10 наема (фактурите за ремонт са издадени на ЕООД). 1. Трябва ли физическото лице да издава фактура за ...

Лицата, регистрирани на основание чл. 97а от ЗДДС, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури

в. Седмичен законник, бр. 20, 20 - 26 май 2019 г.

Дружеството ще осъществява туристически услуги чрез резервации през Booking.cоm B.V (холандско дружество). Регистрирахме го по ДДС на основание чл. 97а от ЗДДС. За получените от доставчика фактури за комисионите ДДС подлежи на самоначисляване и възст...

“Недвижим имот” по смисъла на ЗДДС за целите на чл. 21

в. Седмичен законник, бр. 20, 20 - 26 май 2019 г.

Предвид особеностите на правилата за данъчно третиране по ЗДДС на активите, квалифицирани като “недвижими имоти”, и на свързаните с тях доставки, е от съществено значение съдържанието на понятието по смисъла и за целите на закона да бъде ясно определ...

Задължение на наемателя при договор за наем

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Наели сме имот дългосрочно. Плащаме наем и битовите сметки. Дължим ли някакви данъци и такси, включително ние ли трябва да плащаме данък сграда и такса смет? Според Закона за задълженията и д...

Облагане на доставка на услуга по монтаж

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Германска фирма с място на независимата си икономическа дейност в Германия продава на българска фирма рекламни съоръжения – пилони и фасадни лога, които са произведени, дост...

№ ЕП-691 от 19.12.2018 г. Относно: Прилагане разпоредбите на чл. 111к, ал. 2 и чл. 111л, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2019 г.

В изпратеното за становище в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №……………...2018 г. запитване на „………………………….“ АД е изложена следната фактическа обстановка: „………………….“ АД (дружеството) получава течни горива, о...