начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Право на приспадане на данъчен кредит за извършеното авансово плащане преди регистрацията по ЗДДС

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество - ЕООД е регистрирано по ЗДДС от юли 2019 г. Основната дейност на дружеството ще бъде покупко-продажба и отдаване под наем на недвижим имот. Преди датата си на рег...

№ М-15-00-4 от 11.03.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.

Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща в Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-15-00-4 от 18.02.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с последствията от Аф...

№ 26-Л-24 от 09.03.2020 г. Относно: Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и предоставяне на данни с декларация обр. 1 по Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.

Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), постъпило с вх. № 26-Л-24 от 03.02.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството Ви се занимава със софтуерна дейност и имате клиенти бюджетни ...

№ 24-28-1801 oт 13.03.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-28-1801/28.10.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: „…………“ АД („Дружеството“) предоставя услуги по опериране на пунктове за продажба, като събира от името и за сметка на АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФ...

№ М-26-М-4 от 24.03.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.).

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.

Предоставям Ви отговор на въпрос, свързан с прилагане разпоредбите в Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата,...

№ 94-00-44 от 14.04.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.

В Дирекция ОДОП … е постъпило запитване с вх. № 94-00-44/06.04.2020 г. и поставени въпроси, свързани с прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Описвате следната фактическа обстановка: Сключила сте договор за наем на земя, като наемателят е мобилен оператор...

№ 24-38-25 от 16.03.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.).

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е препратено по компетентност Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с вх. №24-38-25/20.01.2020 г. В писмото е изложена следната фактическа обстановка: „…….“ ...

№ 94-Е-171 от 30.03.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 94-Е-171/05.09.2019 г., не е изложена фактическа обстановка, а само е поставен въпрос относно това, дали лице, извършващо продажби чрез електронен магазин, при който плащанията по продажбите са само чрез ...

№ 24-39-177 от 25.03.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство в случаите на договор за управление и контрол, в който не е определено възнаграждение

в. Главен счетоводител, бр. 11, 1 - 15 юни 2020 г.

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ОДОП ….. в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №24-39-177 от 26.11.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Две физически лица са управители ...

Деклариране от физическо лице на придобити доходи от наем от източник в чужбина

в. Седмичен законник, бр. 25, 22 - 28 юни 2020 г.

Следва ли местно физическо лице да декларира доход от наем на имот в Австрия? На основание чл. 6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в България и в чужбина. Облагането на доходите н...

Фактура за получено авансово плащане

в. Седмичен законник, бр. 25, 22 - 28 юни 2020 г.

Получила съм в м. май авансово платена на 100% сума в евро от Дубай за стока, която ще изнеса през юни. Трябва ли да издам фактура за авансово плащане в май и след това фактура за износ през юни с приспаднат аванс? В този случай фактурата ми за износ...

Издаване на касова бележка от земеделски производител

в. Седмичен законник, бр. 25, 22 - 28 юни 2020 г.

Регистриран земеделски производител, който е регистриран и по ЗДДС, продава мляко на млекопреработвателно предприятие. Млякото се извозва от животновъдната ферма от автомобил на млекопреработвателното предприятие и се заплаща в брой. Задължен ли е в ...

ДДС и право на данъчен кредит за авансови плащания

в. Седмичен законник, бр. 25, 22 - 28 юни 2020 г.

В механизма за финкциониране на ДДС изискуемостта на данъка от данъчно задължените лица и тяхното право на данъчен кредит за съответните доставки са пряко свързани. По общо правило регистрираните по ЗДДС лица имат право на данъчен кредит (ДК): - кога...

Регистрация по ЗДДС на лице, извършващо услуги по граждански договор

в. Седмичен законник, бр. 24, 15 - 21 юни 2020 г.

Физическо лице, работещо по трудово право отношение в едно дружество, сключва граждански договор с друго. Гражданският договор е за услуга. Сумите по ГД се получават периодично и ще надхвърлят 50 000 лв. 1. Възниква ли задължение да регистрация за ФЛ...

№ 3-458 от 20.03.2020 г. ОТНОСНО: Право на данъчно облекчение от 75 на сто при данъка върху недвижимите имоти за „основно жилище“ на лице с намалена работоспособност над 50 на сто съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

сп. Български законник, бр. 8, Юни 2020 г.

В запитването лицето посочва, че е с намалена работоспособност 93,6%, а също така е декларирало свой имот като основно жилище. Определеният данък върху недвижимите имоти е в размер на 5,07 лв. и такса битови отпадъци в размер на 22,50 лв., като счита...