начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Продажба на стоки, за които заплащането става с ваучер

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Нашето дружество приема от клиенти подаръчни ваучери, които не са издадени от нас, а съответно от лицензирани оператори („Идънред“, „Содексо“, „Български пощи“, „Томбоу“ и др.), с които нашите клиенти пазаруват, а ние като дружество имаме скл...

Изисквания към фактурите, издавани на данъчно незадължени лица, установени в други държави - членки на ЕС, от български доставчик, регистриран на основание на чл. 156 от ЗДДС

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

1. Правен режим на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път от български доставчик, регистриран по чл. 156 ЗДДС за прилагане на „режим в съюза“ Доставките на далекосъоб...

Новите правила за финансови корекции на европроектите

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

Във в. "Капитал" Цвета Наньова отговаря на въпроса: Какви са новите правила за финансови корекции на европроектите? С решение на Европейската комисия (ЕК) от 14 май 2019 г. са в сила нови насоки за определяне на финансови корекции. Предстои българска...

Облагане с ДДС продажбата на апартаменти

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството закупува имот, (два апартамента и две паркоместа) ново строителство, с акт 15, с цел инвестиция, на 30.08.2018 г. от дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, ...

№ 20-25-26 от 16.05.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 92, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-25-26/ 02.05.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност. Сключен е договор с дружест...

№ 96-00-127 от 07.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка по договор за изграждане на част от обект на територията на Гърция

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-127 от 29.05.2019 г., относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката по изграждане на част от обект, находящ се на територията на Гърция. Съгласно ...

№ 96-00-69 от 11.04.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-69/ 28.03.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и е с предмет на дейност - търговия. През м.март 2019г. е поръч...

№ 07-00-69 от 10.04.2019 г. Относно: Прилагане на чл.171 от ДОПК, във връзка с дължими задължения по ЗМДТ

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-69/27.03.2019 г., препратено ни по компетентност от Централно управление на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: През 1997 г. със съпр...

№ 92-00-1130 от 06.02.2019 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на „топъл обяд“ във връзка с изпълнението на проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община ………“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

В Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №……………..2018 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: В Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), отдел „………………….“, сектор …. се извършва про...

№ 24-39-140 от 15.02.2019 г. Относно: промени в образците на дневник за продажбите, дневник за покупките, справка-декларация за данък върху добавената стойност и VIES-декларация – приложения към Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в параметрите, структурата и изискванията към файловете, съдържащи тези декларации, и във формулярите за деклариране на пристигания и изпращания по системата Интрастат

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-140/17.12.2018 г., във връзка с дейността на дружеството Ви поставяте следния въпрос: Какви са измененията в образците на дневник за продажбите, дневн...

№ 2-846-1 от 04.01.2019 г. Относно: доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до място извън нея

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

Българско дружество регистрирано по ЗДДС продава стока на дружеството от Турция. По споразумение с купувача на стоката, същата ще бъде транспортирана от територията на страната до територията на друга държава членка от ЕС. Транспортните разходи ще са...

№ 24-37-49 от 04.01.2019 г. Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на получени субсидии от църкви от Държавен фонд „Земеделие”

в. Главен счетоводител, бр. 15, 1 - 15 август 2019 г.

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-37-49/25.10.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Църковните настоятелства са получили субсидии от Държавен фонд „Земеделие” по ПРСР 2014 – 2020 г., подмя...

Връщане на надвнесени данъци

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как мога да си върна внесени в повече данъци - има ли някаква процедура по връщане? Определено има много подобни случаи, но често хората действително се притесняват да си искат надвнесени дан...

№ 96-00-90 от 07.05.2019 г. Относно: Прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

В Дирекция ОДОП ….. постъпи запитване с вх. № 96-00-90/23.04.2019 г., относно прилагането на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството, което представлявате е специализирано предприятие за хора с увреждания....

№ 53-00-178 от 26.10.2018 г. Относно: прилагане на ЗДДС и ЗКПО по отношение на клон на чуждестранен търговец

в. Главен счетоводител, бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „Х” Лимитид е чуждестранно юридическо лице, което е установено и регистрирано за целите на ДДС в Кипър. Дружеството притежава в България клон на чуждестранен търговец (КЧТ), регистрир...