начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


Обратно начисляване на ДДС

в. Седмичен законник, бр. 10, 11 - 17 март 2019 г.

Ние сме българско дружество - корабен оператор. За осъществяване на нашата дейност сме сключили договор с румънската Национална компания - Администрация на речните пристанища на Дунав (NC APDF SA), по силата на който последната ни предоставя рампа за...

Промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и актуални аспекти при формиране на данъчния финансов резултат за 2018 година

в. Седмичен законник, бр. 10, 11 - 17 март 2019 г.

I. Изменения в съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО В годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (обр. 1010) за 2018 г. са направени изменения и д...

Освободена доставка при прехвърлянето на правото на собственост върху земя

сп. Български законник, бр. 3, Март 2019 г.

Въпрос: Фирма е регистрирана по ДДС. Предстои ни продажба на поземлен имот с трайно предназначение - незастроен имот за жилищни нужди, заприходен е като земя. Имотът е купен от ЧСИ и не е начислено ДДС (не е ползван ДК). Попада ли в обхвата на чл. 45...

Ремонт на нает недвижим имот

сп. Български законник, бр. 3, Март 2019 г.

Въпрос: Българско ЕООД, регистрирано по ЗДДС, е сключило договор за наем на офис. Наемодателите са седем физически лица с различни дялове на собственост. Наемът се изплаща на всяко лице, пропорционално на дела му на собственост. Съгласно сключения до...

Прехвърляне на собствеността на автомобил, закупен на лизинг

сп. Български законник, бр. 3, Март 2019 г.

Въпрос: Дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, е закупило автомобил на лизинг през 2015 г. и е ползвало право на данъчен кредит за покупката. Автомобилът е заведен като дълготраен актив, който ще се амортизира напълно през 2019 г. През 2018 г. др...

Данъчно третиране на доставка на автомобили

сп. Български законник, бр. 3, Март 2019 г.

Въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, търгува с коли втора употреба, които купува от физически лица - дилъри, и от юридически лица, които не са дилъри, от страни - членки от ЕС. Как следва да се формира облагаемият оборот за задължителната...

Ред за облагане и документиране на доставките на отпадъци и на услугите, свързани с тях

сп. Български законник, бр. 3, Март 2019 г.

Въпрос: Фирмата ни купува материал (метал), като доставчикът фактурира закупените материали и начислява на общо основание 20% ДДС. Ние от наша страна ще обработим материалите (ще ги пресоваме и ще получим метален скрап), като има вероятност да ги про...

Облагане доставката на стока, която се монтира за сметка на доставчика

сп. Български законник, бр. 3, Март 2019 г.

Въпрос: Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС в България (ще се кръстим фирма А за конкретния случай), която посредничи при продажбата на металообработващи машини, внос от Чехия и продадени на български клиенти, като за целта получава комисион...

Определяне размера на частичен данъчен кредит

сп. Български законник, бр. 3, Март 2019 г.

Въпрос: Фирмата ни няма реализирани облагаеми и освободени доставки за изминалата 2017 г., както и за периода 01.01.2018 г. - 31.08.2018 г. За данъчните периоди 01.09.2018 г. - 30.09.2018 г. и 01.10.2018 г. - 31.10.2018 г. имаме реализирани както обл...

Облагане доходите на физическо лице-ЕТ

сп. Български законник, бр. 3, Март 2019 г.

Въпрос: Физическо лице получава доход от наем за имот, отдаден на фирма, изплатен месец декември на съответната година в размер на 38 000,00 лв. Същевременно през годината е извършвало дейност като едноличен търговец като приходите за годината са 23 ...

Пo-важните промени в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2019 г.

сп. Български законник, бр. 3, Март 2019 г.

В „Държавен вестник“, бр. 98 от 27.11.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО). Освен в ЗКПО с неговите преходни и заключителни разпоредби се правят изменения и допълнения и в ред...

Промените в ЗДДФЛ чрез ЗИДЗКПО

сп. Български законник, бр. 3, Март 2019 г.

С разпоредбите на § 32-38 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., са направени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)....

Обезщетение за претърпени имуществени вреди

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: През 2018 г. възниква огнище на туберкулоза, в следствие на което принудително са заклани кравите на земеделски производител. Полученото обезщетение подлежи ли на деклариран...

Начисляване на ДДС при продажба на недвижим имот от юридическо лице

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.

В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпрос: Как трябва да се начисли ДДС при продажба на недвижим имот от юридическо лице, регистрирано по ЗДДС и с какъв документ? Фирма "ЛАХ" ЕООД, регистрирана по ЗДД...

№ 3-1918 от 26.10.2018 г. Относно: прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при поемане на предприятието от наследник на починал едноличен търговец

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 28 февруари 2019 г.

Според изложеното в запитването, на …….2018 г. е починал Й. К., представляващ ЕТ „К. - Й. К.“, ЕИК ………, регистрирано по ЗДДС лице. Физическото лице К.К., поема по наследство предприятието на починалия ЕТ като ще регистрира ЕТ „К. - К. К.“. Има намере...