Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Данъци

Документи в категория "Данъци"


№ 26-А-282 от 22.10.2019 г. Относно: Отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос на стоки съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството внася в страната стоки – медни концентрати, меден скрап и други суровини с медно съдържание, попадащи в Глава...

№ 96-00-323 от 06.01.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване от 20.12.2019 г., относно прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ и Наредба Н-18/2006г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Фондация „………..“ е нестопанска организаци...

№ М-26-С-503#3 от 15.10.2019 г. Относно: Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ОДОП …. в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №М-26- С-503#2 от 27.08.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Във вътрешните правила на „…“ ...

№ 3-1825 от 29.11.2019 г. Относно: Данъчно третиране и отчитане на дейността на сдружение с нестопанска цел съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 5, 1 - 15 март 2020 г.

Според изложеното в запитването сдружение „Общински футболен клуб Х“ е регистрирано по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Целите на с...

Деклариране на доходите от дивиденти

в. Седмичен законник, бр. 11, 16 - 22 март 2020 г.

За изплатения дивидент през 2018 г. в месеца, следващ тримесечието, се подаваше декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и годишна по чл.73 ЗДДФЛ. За изплатения дивидент през 2019 съм подала декларация по чл. 55. Каква декларация трябва да подам за 2019 г. и ак...

Третиране на правоотношенията между спортен клуб и треньор

в. Седмичен законник, бр. 10, 9 - 15 март 2020 г.

Треньор има сключен договор по чл. 78 от ЗФВС със спортен клуб. Той е самоосигуряващо се лице. Тренировките са в различни дни, часове и в периоди с различни интервали на прекъсване. Възнаграждението, което обикновено се формира на месец, е по-малко о...

Данъчно и осигурително третиране на социалните разходи

в. Седмичен законник, бр. 10, 9 - 15 март 2020 г.

За целите на данъчното и осигурителното законодателство като “социални” се квалифицират разходите на работодателите, направени за придобивки, предоставяни на работниците и служителите им извън тяхното възнаграждение по трудово правоотношение или по д...

Закупуване и ползване на кола за представителни и управленски цели

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Едноличен търговец има нужда от закупуването и ползването на кола за представителни и управленски цели, в т.ч.: бизнес пътувания в страната и чужбина. Поставен е въпросът: К...

№ 94-00-217 от 29.10.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на лице, което ще полага труд само в държавата-членка по пребиваване

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……….. постъпи Ваше писмо с вх. № …………../16.10.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че живеете и работите в Австрия и съгласно ЗДДФЛ сте чуждестранн...

№ М-26-К-684 от 10.10.2019 г. Относно: Запитване относно облагането на доход с данък при източника и прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Франция

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

От представената във Вашето запитване фактическа обстановка е видно, че „*****“ ООД, чиято основна дейност е предоставяне на счетоводни услуги, има намерения да осъществява и втора дейност, която ще се изразява в продажбата на мобилни приложения за т...

№ 20-28-74 от 03.12.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-28-74 от 23.10.2019 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. Формулиран е следният въпрос: На база фактическит...

№ 20-21-75 от 03.12.2019 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 спрямо наети лица, командировани в държава–членка.

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……… с вх. № ……/21.11.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че предвид дейността на „Д“ ЕООД, която е маркет...

№ 3-1793 от 22.11.2019 г. Относно: Освободени доставки съгласно разпоредбата на чл. 40, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

Според изложеното в запитването, Фондация „А“ е лицензиран от Агенция за социално подпомагане доставчик на социална услуга „Домашен социален патронаж“ с номер на удостоверение …… от …...2017 г. Съгласно нормативната уредба и в частност Правилника за ...

№ 07-00-203 от 15.11.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на консултантски услуги с получател - лице, установено извън територията на Европейския съюз

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-203 от 31.10.2019 г., препратено по компетентност от Дирекция ДОМ при ЦУ на НАП, относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на консултантски услуги...

№ 94-00-236 от 19.11.2019 г. Относно: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

в. Главен счетоводител, бр. 4, 16 - 29 февруари 2020 г.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-236/14.11.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Като законен представител на малолетната Ви дъщеря сте сключил граждански договор с Общинска фондац...