Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2024 > бр. 2 от 2024 г.
 
сп. Български законник
бр. 2 от 2024 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, ...

Коментар на експерта

Ваучери за храна на електронен носител според Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

1. Правната уредба на ваучерите за храна В Закона за корпоративно подоходно облагане - чл. 209 и чл. 209а, както и допълнителни разпоредби т. 35, т. 36 и т. 36а. (доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) се намира правната уредба на ваучерите за храна. Досега (до 1....

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. е обнародван в ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г. С дъпълнителна разпоредба са направени изменения и в Кодекса за социално осигуряване. Размерите на осигурителните доходи за следващата година са определени в чл. 9 от з...

Облагане и документиране на транспортни услуги с местоизпълнение в държави членки с получатели данъчно незадължени лица

За разлика от сравнително ясните норми за облагане, документиране и отчитане на доставките за услуги, възникващи при сделки между данъчно задължени лица, установени и регистрирани за целите на облагането с ДДС в различни държави членки, тези, при които получатели на доставките са...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2024 г.

Обект на настоящия коментар са промените в Закона за данък върху добавената стойност закона (ЗДДС), които са направени със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обн., ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г. Промените са свързани с привеждане...

Въпроси и отговори от практиката

Договор по заместване на служител в майчинство до завръщане на титуляря

Въпрос: Служител, назначен на постоянен трудов договор, с негово желание и писмено искане е назначен на договор по заместване на служител в майчинство до завръщане на титуляря. Какво се случва с неговия основен договор към НАП, трябва ли да се подава някакво уведомление? Отговор...

Конкуренцията на запори

Въпрос: Имаме работник, върху трудовото възнаграждение на който има наложен запор, съответно, спазвайки разпоредбите на ГПК, правим ежемесечни удръжки в полза на ЧСИ. Получихме второ запорно съобщение от друг ЧСИ за наложен запор върху трудовото възнаграждение на същия работник. ...

Коригиращи събития след датата на баланса

Въпрос: Строителна-инвестиционна фирма изгражда жилищна сграда от 2019 г. Всички материали и услуги са осчетоводявани по сметка 611 Незавършено строителство. Строи се само чрез подизпълнители. В м.06.2023 г. има издаден Акт 16 на сградата. На 20.10.2023 г. са ни донесени още факт...

Осигуряване на съдружник в ООД

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има двама съдружници. В Търговския регистър е посочен само единият за управител. Дейността на фирмата е търговия на едро и дребно. 1. Може ли той да назначи другият съдружник на 4 (четири) часа по трудов договор като управител на магазин...

Отписване на задължение към прекратил участието си в ООД съдружник

Въпрос: През 2012 г. двама съдружници от ООД, напускат фирмата. Спазени са всички изисквания по ТЗ. След съставен счетоводен баланс към края на месеца, през който е постъпило писмено предизвестие на съдружниците им е прекратено участието в ООД. Отписани са дяловете Дт с/ка 101/К...

Отпуск по КТД

Въпрос: Както сигурно знаете, в образованието има КТД. Освен на национално ниво в нашата община от миналата година има такъв и на общинско ниво, подписан от кмета и общинските синдикални лидери. В раздел отпуски за допълнителен платен отпуск за две деца до 18-год. възраст в първи...

Отчитане на биологични активи и селскостопанска продукция

Въпрос: Имаме фирма, която се занимава с дърводобив. За дейността си закупува от физически лица гори. Горите няма да са за гола сеч, а целта е да се възстановяват, и да служат за дейността в продължение на по-дълъг период. Ако ги заведем като ДМА, тъй като този актив е неамортизи...

Отчитане на придобити ДМА

Въпрос: Дружество закупува урегулиран поземлен имот, като имотът е закупен със следните подобрения: - Изградена ограда с портал и с входна пешеходна врата; - Изграден СОТ и видеонаблюдение; - Изградена поливна система; - ПСОВ - 4-6 еж – един брой; - Временно преместваем обект – б...

Отчитане на сделка в чуждестранна валута

Въпрос: Предприятието ни има валутна сметка в щ.д. по отчетна стойност 1,72 лв./USD. Закупува от същата банка 10 дяла инвестиционни фондове – НСА на дял 115,14 USD, по цена 1,82226 лв./ USD. 1. По какъв курс следва да се заведат ИФ? 2. Какви счетоводни операции трябва да се взема...

Предоставяне на парични средства между две дружества

Въпрос: Българско дружество „А“ ЕООД е едноличен собственик на капитала на друго българско дружество „Б“. Дружество „Б“ взема решение да прехвърли част от натрупаната до момента печалба към дружество „А“. Парите ще бъдат прехвърлени в брой. Какви документи е необходимо да се подг...

Прекратяване на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164 КТ при записването на детето в детска ясла

Въпрос: Служителка, която е в отпуск по чл. 164 КТ за отглеждане на дете до 2 години, си дава детето на ясла и входира приложение 7 за промяна на обстоятелствата, което съответно дружеството подава в НОИ. На следващия ден входира и Приложение 8, с което иска да и се изплаща 50% о...

Продажба на продукция с гаранция

Въпрос: Строим жилищен комплекс поетапно и съответно въвеждаме отделните етапи също така поетапно. Получихме Акт 16 на първи етап през месец юни, но и след това се появят разходи, например за теч, за които нямаме удържани гаранции. Това са разходи след определяне на крайна себест...

Писма и указания

№ 20-28-1 от 08.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище: 1. Закон за бюджета на държавното обще...

№ М-94-К-333 от 28.07.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при наемане в България на гражданин на Латвия и гражданка на Фиджи

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №М-94-К-333/10.07.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: Български клон на чуждестранно юридическо лице наема работник, гражданин на Латвия,...

Решения на ВАС

Решение № 10015 от 23.10.2023 г. по адм. дело № 2541/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за период от 01.01.2014 г. до 31.12.2018 г.; данък върху добавената стойност за период от 01.01.2014 г. до 30.04.2019 г.; данък върху доходите от трудови и приравнените на тях правоотношения за периода от 01.12.2013 ...

Решение № 12513 от 14.12.2023 г. по адм. дело № 6059/2023 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди 12.2015 г., от 04.2016 г. до 02.2017 г. включително и от 04.2017 г. до 09.2017 г. включително, ведно с лихви, както и установени задължения за данък върху дохода над декларирания по Закона за данъците върху дохо...

Решение № 12525 от 14.12.2023 г. по адм. дело № 5756/2023 г.

Предмет на спора e ангажирана отговорност на ЕООД по реда на чл. 177 ЗДДС. Отговорността по чл. 177 ЗДДС е особен вид субсидиарна отговорност, при която за едно регистрирано по ЗДДС лице - получател по облагаема доставка, възниква задължение да заплати ДДС на друго регистрирано ...

Решение № 12547 от 14.12.2023 г. по адм. дело № 7132/2023 г.

Предмет на спора са определена нова митническа стойност на основание чл. 85, § 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 г. и определено вносно митническо задължение въз основа на нея, както и определена нова данъчна основа на внесената стока на основание чл. 55, ал. 1 ЗДДС и, на основание ...

Решение № 12558 от 14.12.2023 г. по адм. дело № 4694/2023 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчен период от 01.08. до 30.09.2018 г. с предмет „мобилни телефони“ ведно с лихви. Разпоредбата на чл. 68, ал.1, т.1 във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 ЗДДС регламентира правото на данъчен кредит само при действите...

Решение № 12562 от 14.12.2023 г. по адм. дело № 5098/2023 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ и лихви за периода 01.01. – 31.12.2018 г. по повод извършена продажба на недвижими имоти. По отношение цената на продажбата нотариалният акт има характер на частен диспозитивен документ. Липса...

Решение № 12564 от 14.12.2023 г. по адм. дело № 4525/2023 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на ДДС по фактури, издадени от различни дружества с предмет гуми, резервни части и консумативи и почистване на МПС, ремонт на МПС, резервни части и консумативи. В изпълнение изискването на чл. 114, ал. 1, т. 9 ЗДДС, получателят п...

Решение № 12577 от 14.12.2023 г. по адм. дело № 4693/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и определен корпоративен данък за внасяне за 2016 г. и 2017 г. ведно с лихви. Съобразно чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните у...

Решение № 12603 от 14.12.2023 г. по адм. дело № 6006/2023 г.

Предмет на спора е установено допълнително задължение за корпоративен данък по ЗКПО за 2019 г. и лихва за забава. Апортираните в капитала на търговско дружество имоти стават част от неговото имущество, а с настъпването на транслативния ефект на апорта именно дружеството може да ...

Решение № 12631 от 15.12.2023 г. по адм. дело № 6594/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС и корпоративен данък и лихви. Осъществяването на доставки на услуги и стоки е основна предпоставка за възникване на правото на данъчен кредит. Съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС, материално-правна предпоставка...

Решения на ВКС

Решение № 30 от 24.06.2022 г. на ВКС по гр. д. № 1883/2021 г., IV г. о.

При тълкуването на договорите трябва да се търси действителната обща воля на страните – върху какво са се споразумели и какъв правен резултат трябва да бъде постигнат; отделните уговорки трябва да се тълкуват във връзка едни с други и всяка една да се схваща в смисъла, който прои...

Справочник

Справочна информация бр. 2 от 2024 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 335 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 105 от 2023 г. до бр. 2 от 2024 г.

ДВ, бр. 105 от 19.12.2023 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Решение за приемане на Изменение № 1 на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на...

PDF версия на броя

Брой 2 на Български законник от 2024 г.

[[table_1]]...