Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Отчитане на разходите за персонал на касова основа

в. Седмичен законник, бр. 10, 9 - 15 март 2020 г.

Резултатите на анализираните в предходните теми операции бяха счетоводно отчетени на начислена основа. В тях въобще не бяха обсъждани възможните съпътстващи ги или последващи платежни операции, тъй като се коментираха кореспондиращите разчетни сметки...

Изготвяне на гфо на предприятията с нестопанска цел

в. Седмичен законник, бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.

Според Общите разпоредби към НСС Националните счетоводни стандарти се прилагат от онези предприятия, които съставят и представят финансови отчети с общо предназначение и са ориентирани към генерирането на печалби. В допълнение в Общите разпоредби се ...

Нови моменти в отчетността на бюджетните организации

в. Седмичен законник, бр. 8, 24 фев. - 1 март 2020 г.

В издадените от министъра на финансите указания за годишното счетоводно приключване, изготвянето и публикуването на годишните финансови отчети за 2019 г. - ДДС № 6/23.12.2019 г., в раздел ХII. Други въпроси за отчетността на бюджетните организации са...

Подобрение на ДНМА

сп. Български законник, бр. 4, Февруари 2020 г.

Въпрос: Фирмата ни е българско дружество, регистрирано по ДДС, прилагащо Националните счетоводни стандарти. Основната дейност е изработка на софтуерни продукти и поддръжка на хардуер. Дружеството има изработен софтуерен продукт, който предоставя за п...

Счетоводно отчитане на междуфирмените кредити при прилагане на МСС като отчетна база

сп. Български законник, бр. 3, Февруари 2020 г.

Казус: Въпросът ни е свързан с практическото прилагане в счетоводен и данъчен аспект на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и заменилия го МСФО 9 Финансови инструменти в частта му, засягаща безлихвените заеми и, приз­наването - данъч...

Промени в Закона за счетоводството, влизащи в сила от 01.01.2020 г.

сп. Български законник, бр. 3, Февруари 2020 г.

С § 39 и § 40 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО се правят съответните изменения и в Закона за счетоводството. Започваме с промяната на чл. 34, ал. 2, т. 7, свързана с приложимата счетоводна база. По силата на променения текст на въпросната норма МСФО е задължите...

Отчитане на разходите за провизии за персонал

в. Седмичен законник, бр. 6, 10 - 16 февруари 2020 г.

При класифицирането на разходите за заплати и възнаграждения бяха описани причините за възникване на разходите за провизии, като се посочиха и приложимите синтетични сметки. В продължение на това трябва да се отбележи, че разходи за провизии се начис...

Особености на годишното счетоводно приключване в земеделските кооперации на отчетната 2019 г.

в. Седмичен законник, бр. 6, 10 - 16 февруари 2020 г.

Всяка година процесът на годишното счетоводно приключване се повтаря. Въпреки че много от процедурите уж се знаят, от задаваните през годината въпроси става ясно, че в много земеделски кооперации има затруднения както за изпълнение на целия процес на...

Признаване и отчитане на интернет страница, генерираща приходи

сп. Български законник, бр. 2, Януари 2020 г.

Въпрос: Фирма с електронен магазин е платила 2700 лв. за разработка на електронния магазин (самата платформа, сайтът, през който продава). В коя сметка е редно да го заведем и каква амортизационна норма да приемем? Отговор: Съгласно счетоводните ста...

Компенсиране на липси с излишъци

сп. Български законник, бр. 2, Януари 2020 г.

Въпрос: При проведена инвентаризация на стоково-материални запаси са установени липси и излишъци, при част от които има причинно-следствена връзка и биха могли да бъдат компенсирани. 1. Кой е нормативният акт, който допуска това компенсиране? 2. Кога...

Фактуриране на стоки и услуги, които служителите предоставят на консорциума

сп. Български законник, бр. 2, Януари 2020 г.

Въпрос: Създаден е консорциум по чл. 357 от ЗЗД за участие в търг по ЗОП. Поръчката е с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация. Описвам го, за да е ясно, че има и стоки, услуги и гаранционен период за тях. Консорциумът е из...

Признаване на разходи за командировки

в. Седмичен законник, бр. 3, 20 - 26 януари 2020 г.

Дали се признава за разход командировка на СОЛ, което получава възнаграждение за положен личен труд в минималния размер. Става на въпрос за управител на ЕООД на фирма за международен транспорт. Дружеството притежава два камиона, има назначен шофьор н...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

в. Седмичен законник, бр. 3, 20 - 26 януари 2020 г.

Както всяка година, във връзка с годишното счетоводно приключване предприятието следва да направи преоценка на своите финансови инструменти - финансови активи и финансови пасиви. Собствените капиталови инструменти като издадени акции и деривативи за ...

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г.

в. Седмичен законник, бр. 3, 20 - 26 януари 2020 г.

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г., са публикувани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. Те са породени от необходимостта да се коригират и допълват някои разпоредби с цел тяхното по-правилно прилагане в практиката и по-ясното им р...

Амортизация на активи

в. Главен счетоводител, бр. 1, 1 - 15 януари 2020 г.

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството “А” е с основна дейност търговия с недвижими имоти, управление и отдаване под наем на недвижими имоти. Дружеството придобива от строителя “Х” апартамент на етап ...