начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Прекратяване на договор за финансов лизинг

в. Седмичен законник, бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.

Фирма “А”, регистрирана по ДДС (лизингополучател) за дейността на дружеството закупува лек автомобил от фирма “Б”, регистрирана по ДДС (лизингодател), с договор за наем от 01.01.2019 г. в срок от 48 месеца по 250 лв. без ДДС. В талона на автомобила п...

Осчетоводяване на претърпяна щета на лизингов автомобил

в. Седмичен законник, бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.

През м. 06.2018 г. автомобил, който е лизингов, претърпява тотална щета. До м. 05.2019 г лизингът продължава да издава фактури за месечната вноска с ДДС, т.е. то не е ползвано в началото, а го начисляват всеки месец с вноската. Ние си плащаме. Сега в...

Отчитане на разходи за транспорт

в. Седмичен законник, бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.

Работя като счетоводител на община. За всички отдели закупуваме карти за транспорт - както за градски, така и за междуградски. Как да отчета тези разходи? Самото поставяне на въпроса подсказва, че действащата нормативна уредба поражда у питащия възм...

Отчитане на плащания между фирми

в. Седмичен законник, бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.

Фирма А плаща задължения по доставни фактури на фирма Б поради блокирана сметка на фирма Б. Как би следвало да осчетоводя плащанията по банков пък във фирма А и как би трябвало да закрия платените фактури във фирма Б? Необходимо ли е да се прави няка...

Отчитане възнагражденията на командировани работници

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Фирмата ни командирова работници с А1 за работа в Германия. Тъй като те пребивават повече от 183 дни, се налага да се внася данък общ доход в Германия. Как ще осчетоводим начисления и внесен данък там? Ще се приспада ли от трудовото им възнаг...

Счетоводно отчитане на ремонт

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Дружеството ни е регистрирано по ЗДДС и за дейността си ползва апарати, които са дълготрайни активи. Един от апаратите ни, който е напълно амортизиран, е ремонтиран. При ремонта сме вложили резервна част с единична стойност 900 лв. без ДДС. К...

Отчитане на компютърна конфигурация

сп. Български законник, бр. 8, Август 2019 г.

Въпрос: Фирма Б закупува компютърна конфигурация, която от своя страна се фактурира на фирма А заради търговска отстъпка, която фирма А ползва. От своя страна фирма А префактурира конфигурацията 1:1 към Б. Паричният поток е от фирма А към доставчика ...

Ремонт на нает офис

в. Седмичен законник, бр. 30, 29 юли - 4 август 2019 г.

Нерегистрирано по ЗДДС юридическо лице с нестопанска цел, неизвършващо никаква стопанска дейност, прави ремонт на нает офис. Постига договореност с наемодателя си разходите за направения ремонт да се приспаднат от наемните вноски (ремонтът е на сери...

Отчитане на стоково-материални запаси

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Дружеството ни закупува стоки (обувни и други кожени изделия) от Китай, които продава на едро и дребно в страната. Стоката се завежда в складовата програма според полученото като бройка и надпис на кашона, т.е. не се проверява всеки кашон какво точно...

Сторниране на стопанска операция, по която е издадено кредитно известие

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Съгласно новата наредба за касовите апарати как бихте процедирали, ако сте издали кредитно известие към фактура и съответно това кредитно не е вярното, трябва ли да се издаде сторно на същото като операторска грешка и да се пусне вярната сума, няма л...

Бракуване на материални запаси

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Затворихме хранителен магазин и останаха по счетоводни данни стоки за около 1000 лева, не е начетен никой, защото шефовете не искаха, но стоките ги няма и сега не знам как да ги изпиша. Някои са с доста дълъг срок - като подправки, консерви и алкохол...

Счетоводно отчитане на земеделска продукция

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Земеделски производител произвежда ябълки. Ябълките, които са добити и продадени през 2018 г., са заприходени по справедлива стойност. След тяхното заприходяване в сметка 611 Аналитичност ябълки - 2018 има дебитно салдо от 386 хил. лв. Отделно има на...

Ликвидация на търговско дружество

в. Седмичен законник, бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Собственикът на ЕООД решава, че ще ликвидира фирмата. Фирмата има активна регистрация по ДДС. Моля, опишете подробно, стъпка по стъпка, процедурата по ликвидация на фирмата. Допълнително въпросите, които възникват, са: Кога, на кой етап се стартира п...

Консолидиран финансов отчет

в. Седмичен законник, бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.

Дружество майка е акционерно дружество холдинг. В групата са включени още 5 свързани дружества. Показателите на всички дружества ли участват за определяне на категорията от група предприятия, или има значение от свързаността? Ако следва да се изготвя...

Коригиране на нефундаментална грешка

в. Седмичен законник, бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.

Извърших корекция на Д 1 и 6 по предписание на НОИ, не е отбелязан болничен лист като продължение и съответно са изчислени три дни за работодателя. Дотук всичко е отразено правилно в НОИ и НАП, но лошото е, че касае 2017 година и сега се видяха надвн...