Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Отчитане на строителство при отстъпено право на строеж

в. Седмичен законник, бр. 22, 30 май - 5 юни 2022 г.

Строителна фирма, регистрирана по ДДС, прилагаща НСС, строи жилища срещу обезщетение от физически лица на право на строеж в съотношение 70% за фирмата и 30% остават за собствениците (учредители) и на съответните учредители им се предоставят апартамен...

Признаване на приходи от продажба на продукция и стоки - счетоводни аспекти

в. Седмичен законник, бр. 22, 30 май - 5 юни 2022 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от Закона за счетоводството - ЗСч, финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствени...

Отчитане вземанията от доставчиците за авансово преведените суми срещу бъдещи покупки

сп. Български законник, бр. 5 от 2022 г.

Въпрос: В края на годината салдото по с/ка 402 Доставчици по аванси ми остана кредитно заради едно кредитно известие, с което сме надплатили сделка. Понеже не може да остане така, мога ли да го закрия със с/ка 651 Нефинансови разходи за бъдещи период...

Отчитане на компенсация за електроенергия

сп. Български законник, бр. 5 от 2022 г.

Въпрос: Компенсацията за електроенергия за месец декември е включена във фактурата за м. януари. Какви счетоводни записвания следва да се направят и за кой период? Отговор: Спазвайки принципа на начисляването, фактурираната през месец януари електрое...

Отчитане на временни разлики

в. Седмичен законник, бр. 21, 23 - 29 май 2022 г.

От 01.01.2021 г. е увеличен прагът на същественост на активите от 500 лв. на 700 лева за счетоводни цели. Активите, които не са напълно амортизирани към 01.01.2021 г., са отписани от САП на разход, но остават в ДАП до тяхното пълно амортизиране. Пора...

Изплащане на допълнителни суми на член-кооператори, които са арендатори

в. Седмичен законник, бр. 20, 16 - 22 май 2022 г.

Земеделска производствена кооперация, регистрирана с капитал 5000 лв., има свободен паричен ресурс по банкова сметка. За 2021 г. са изпратени рентите на арендаторите. Част от арендаторите са членове на кооперацията. Имаме намерение да се изплатят на ...

Увеличения и намаления на собствения капитал на предприятието

в. Седмичен законник, бр. 19, 9 - 15 май 2022 г.

През 2019 г. е взето решение за намаляване на капитала на дружество Б, което е дъщерно на дружество А от 100 000 лв. на 1000. В дружество Б, чийто капитал е намален, съм взела необходимите счетоводни записвания: Дт с/ка 101 99 000 Кт с/ка 426 99 000...

Признаване на приходи

в. Седмичен законник, бр. 19, 9 - 15 май 2022 г.

Фирмата ни е българско дружество, регистрирано по ДДС и прилагащо Националните счетоводни стандарти. Основната дейност е изработка на софтуерни продукти. През 2021 г. е сключен договор за изработка на интернет сайт на стойност 25 000 лв. без ДДС. При...

Осчетоводяване на договор за лизинг на автомобил при приложима база МСС/МСФО

в. Седмичен законник, бр. 18, 2 - 8 май 2022 г.

Как следва да се осчетоводи (първоначално и месечните вноски) договор за лизинг на автомобил при приложима база МСС/МСФО при лизингополучател при следните параметри на договора: Стойност на лизинговия обект - 106 519,14 евро Първоначална вноска - 31 ...

Бракуване на сгради

в. Седмичен законник, бр. 18, 2 - 8 май 2022 г.

Фирма закупува имот за производствена, складова и търговска дейност, в който има шест масивни сгради. Впоследствие на една от сградите се срутва покривната конструкция и икономически е по-изгодно тази сграда да се събори и на нейно място да се направ...

Корекция на счетоводна грешка

в. Седмичен законник, бр. 18, 2 - 8 май 2022 г.

Допусната е грешка в предходните 3 години и разходи, които са били текущи, са осчетоводени като разходи за придобиване на ДА - сграда. През 2021 година е издадено разрешение за ползване и е открита грешката. Какви записи следва да се направят по счет...

Отчитане на получена финансова помощ

в. Седмичен законник, бр. 17, 25 април - 1 май 2022 г.

ООД по НСС получаваме по разплащателна сметка (РС) на 31.12.2021 г. финансова помощ 6000 лв. от МЗ за закупуване кислород. През 2021 г. разхода за кислород е 2000 лв. Правя следните счетоводни записвания: 1 Дт с/ка 503 Разплащателна сметка 6000 Кт с/...

Продажба на услуги по обучение

в. Седмичен законник, бр. 17, 25 април - 1 май 2022 г.

Българска фирма “А” има намерение да сключи договор с друга фирма, регистрирана в България, която организира обучения. За всяко продадено обучение на краен клиент+ фирма “А” получава комисиона в размер на 30% от стойността на обучението. Всички плаща...

Отчитане на разходи за строеж на сграда

в. Седмичен законник, бр. 17, 25 април - 1 май 2022 г.

Фирмата ни ще строи сграда с подизпълнители. Разходите за строителен ток и вода като текущи ли следва да бъдат осчетоводени, или влизат в стойността на сградата? Съгласно параграф 4 от СС 16 Дълготрайни материални активи първоначално всеки дълготрае...

Откриване и коригиране на фундаментални грешки

в. Седмичен законник, бр. 15, 11 - 17 април 2022 г.

В счетоводството на българско дружество, регистрирано по ЗДДС, през юли 2021 са представени фактури за покупки от 2020 г. и данъчният кредит е ползван през юни 2021 г. Как в 2021 г. да третираме разхода по тези фактури? Вариант ли е да се преобразува...