начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Наредба № Н-18 от 2006 г. не е приложима, когато плащанията по продажбите се извършват по банков път

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите (абр. НДВ1062006) приложима ли е за нашето дружество, предвид че имаме софтуер за изготвяне/издаване на фактури, всички плащания се извършват по банко...

Плащане на заем от солидарен длъжник

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Фирма Х има изтеглен ипотечен кредит със залог недвижим имот, собственост на фирмата. От две години фирмата Х не обслужва заема си. В момента заемът се обслужва от фирма У, която е вписана в договора за заем като солидарен длъжник. Обслужване...

Съставяне на крайния ликвидационен баланс

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: При ликвидация на фирма има натрупана загуба от съществуването на фирмата от 2002 г. до момента 23 000 лв. и остатък от неизплатен заем 26 000 лв. към собственици и той няма да се изплаща. Фирмата не разполага с финансови средства по каса и б...

Встъпителните и последващи имуществени вноски на учредителите се отчитат като собствен капитал на ЮЛНЦ

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Сдружение с нестопанска цел, регистрирано в частна полза, за получавания членски внос трябва ли да има касов апарат? С какви документи трябва да се отчита приходът от получавания членски внос? Отговор: Встъпителните и последващи имуществени ...

Отписване на задължения

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Фирма има задължения към доставчици по фактури от 2009 г. и от 2012 г. Задължително ли е тези задължения да бъдат отписани и съответно да се увеличи счетоводният финансов резултат? Какви счетоводни статии следва да се съставят? Отговор: Задъ...

Коригиране на грешка

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Въпрос: Придобит е автомобил през 2014 г. и не е заведен счетоводно. Автомобилът е товарен и е бил закупен от друга фирма в брой. Установяваме грешката сега на 23.01.2019 г., тъй като предстои продажбата му. Към днешна дата е спрян от движение и не с...

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г.

сп. Български законник, бр. 5, Май 2019 г.

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г., са публикувани в ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г. Те се отнасят за изискванията, свързани с независимия финансов одит, поставяне на печат във финансовите отчети, публикуване на финансовит...

Счетоводно отчитане на продажба на животни

в. Седмичен законник, бр. 18, 6 - 12 май 2019 г.

Земеделски производител по ДДС продава част от животните си, като издава фактура с ДДС. Цената, на която ги продава, е по-ниска от тази, на която са купени. Какви счетоводни статии трябва да взема и как да ги отпиша? Обикновено животните, които пред...

Право на строеж

в. Седмичен законник, бр. 18, 6 - 12 май 2019 г.

Фирмата ни има закупени през януари 2017 г. 247 кв.м от УПИ, състоящо се от общо 4272,87 кв.м. Върху целия имот предстои строеж на жилищна сграда. Върху останалата част от УПИ ще се учреди право на строеж срещу задължение за строеж и прехвърляне прав...

Отчитане на ваучери за храна

в. Седмичен законник, бр. 17, 29 април - 5 май 2019 г.

В магазин за хранителни стоки се приема разплащане с ваучери за храна. Как следва да се осчетоводят получените ваучери? Към края на календарната година има налични ваучери, които се предават за осребряване през месец януари на следващата година. В к...

Отчитане на непродадени апартаменти от строителна фирма

в. Седмичен законник, бр. 17, 29 април - 5 май 2019 г.

През 2011 година строителна фирма е построила сграда на няколко етажа, в която на първия етаж има помещения за магазини, а на следващите има апартаменти за живеене. Към момента на построяването сградата е собственост на строителната фирма. Фирмата им...

Микропредприятията по реда на счетоводното законодателство нямат задължението да публикуват решението за разпределение на печалбата за предходната година

в. Седмичен законник, бр. 17, 29 април - 5 май 2019 г.

АД и ООД (ЕООД), които са микропредприятия или малки предприятия по  смисъла на чл. 19 ал. 1 и ал. 2 от Закона за счетоводството и не са предприятия от обществен интерес, могат ли на основание чл. 38, ал. 5 от  закона да НЕ публикуват решението на ОС...

Ликвидация на ЕООД

в. Седмичен законник, бр. 17, 29 април - 5 май 2019 г.

Едноличният собственик на фирма “Р” ЕООД иска да я закрие. Тя обаче има загуба от 2008 г. и от 2010 г. - общо за 3999 лв. Няма служители, материали, стоки. Едноличният собственик се осигурява в друго негово ЕООД като самоосигуряващо си лице. Фирма “...

Срок на лизинговия договор

в. Главен счетоводител, бр. 8, 16 - 30 април 2019 г.

В бр. 4 от 2019 г. на сп. "Български законник" Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Какъв е срокът на лизинговия договор? Лизингополучателят и лизингодателят трябва да определят срока на лизинга, който може да не бъде първоначално договорения...

Размяна на несходни активи

в. Седмичен законник, бр. 16, 22 - 28 април 2019 г.

През 2016 г. фирма А прехвърля на фирма Б 2/3 идеални части от собствен имот с договор за прехвърляне на право на собственост и учредяване на право на стоеж върху недвижим имот срещу задължение на Б за своя сметка и риск да изгради и въведе в експлоа...