начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Апорт на активи в дъщерно дружество

в. Седмичен законник, бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.

Извършено номинално намаляване на капитал на дружеството, създадено чрез апорт. Няма реално плащане - нито в пари, нито в натура. Покрита е наличната загуба във фирмите, където са апортирани активите (сгради). Получената разлика между стойността на н...

Лихви за просрочие

в. Седмичен законник, бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.

В ГДД за 2019 г. излезе, че трябва да внеса лихва по авансови вноски. С тази лихва трябва ли да увелича резултата за 2020 г. в ГДД? Съгласно чл. 26, т. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане счетоводните разходи за лихви за просрочие на ...

Счетоводно отчитане и представяне на ефектите от промени във валутните курсове

в. Седмичен законник, бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.

Как организирате отчитането на плащания към чуждестранен контрагент, който е заведен в една валута, а му се превежда сумата от сметка в друга валута? Пример: Задължение към доставчик 3000 GBP (по ф. 31.01.20), платени от валутна сметка в EUR, излязла...

Счетоводно и данъчно третиране на задължения

в. Седмичен законник, бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.

Неполучено плащане за ползване на земеделска земя в размер на 250 лв. Собственикът е починал, няма преки наследници, както братя или сестри. Към 31.12.2019 г. ми стои задължение по договор за предоставяне на земеделска земя в размер на 250 лв. Как да...

Подобрение на нает актив

в. Седмичен законник, бр. 19, 11 - 17 май 2020 г.

Фирмата ни наема магазин в мол през март 2019 г., на етап груб строеж, като ангажимент по договора е вместо Наемодателя тя да извърши довършителните работи по свои проекти, като Наемодателят предоставя еднократна сума за покриване на тези разходи, уг...

Коригиране на фундаментална грешка, свързана с предходни периоди

сп. Български законник, бр. 7, Май 2020 г.

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС с основна дейност разработка на софтуерни продукти. През 2017 г. са извършвани софтуерни услуги на клиент, за които има издадени фактури. Но през 2019 г. се установява, че сумата на фактурираните услуг...

Непризнат данъчен кредит

сп. Български законник, бр. 7, Май 2020 г.

Въпрос: През 2019 г. имаме връчен ревизионен акт, съгласно него не ни е признат данъчен кредит по фактури за покупки от 2016 г. и 2017 г. и за периода е начислена лихва. Как трябва да се осчетоводи неначисленият ДДС и лихвата (ДДС-то и лихвата са вне...

Несъбираемо вземане

сп. Български законник, бр. 7, Май 2020 г.

Въпрос: Българско дружество има вземане от клиент отпреди няколко месеца, което по мнението на ръководството е несъбираемо. Какъв документ следва да състави дружеството, за да може да отпише документално обосновано вземането? На основание на кой член...

Спомагателна дейност, свързана с финанси

сп. Български законник, бр. 7, Май 2020 г.

Въпрос: Фирмата извършва следната дейност: Разплащания по сметки - клиенти идват да си плащат за ток, ел. енергия, НАП, преводи. За тази дейност имам сключен договор с ФК „Кеш експрес сървис” ООД и „Изипей”, за което получавам комисионa. Дейността на...

Отчитане на разходи за командировка на служители в страната

сп. Български законник, бр. 7, Май 2020 г.

Въпрос: Имам затруднение относно отчитане на разходи за командировка на служители в страната. Дружество с основна дейност изграждане на климатични инсталации често командирова монтажници в изпълнение на договори с клиенти. В повечето случаи разходите...

Първичен счетоводен документ може да не бъде издаден, когато стопанската операция е документирана с фискален или системен бон

в. Седмичен законник, бр. 17, 27 април - 3 май 2020 г.

Имам приходи от физически лица, които са получени в банковата сметка на фирмата. За физическите лица фактури се издават само при поискване. Тези не искат. Как да осчетоводя прихода, какъв да е първичният документ - плащането е за онлайн тренировки? ...

Оценка и измерване на намалението на приходите от продажби във връзка с прилагане НА ПМС № 55/30.03.3020 г.

в. Седмичен законник, бр. 17, 27 април - 3 май 2020 г.

В ДВ, бр. 31 от 01.04.2020 г., е обнародвано Пос­та­новление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, о...

Получаване от фирма на банков заем, по който солидарен длъжник е физическо лице

в. Седмичен законник, бр. 15, 13 - 19 април 2020 г.

Фирма “Х” ЕООД е сключила договор (овърдрафт кредит) с банка м. 12.2019 г., като обезпечение е заложила апартамент, собственост на физическо лице, което е и управител на “Х” ЕООД. Има издаден нотариален акт за учредена договорна ипотека върху недвижи...

Отчитане на правителствено дарение

в. Седмичен законник, бр. 15, 13 - 19 април 2020 г.

“Х” ЕООД през 2019 г. е получило 80% аванс по програма “Хоризонт 2020” (Програма за научни изследвания и иновации) на ЕС. Остатъкът от 20% ще се заплатят след подписването на акта за приемане. Срокът е 36 месеца. 1. Как следва да се осчетоводи получе...

Фирмени разходи

в. Седмичен законник, бр. 15, 13 - 19 април 2020 г.

През 2019 г. наехме апартаменти под наем в гр. София за персонала. Съгласно сключен договор за наем сме длъжни да плащаме за наша сметка режийните по апартамента (ток, вода и т.н.). Може ли тези разходи да се отчитат като фирмени, независимо че парти...