начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Продажба с обратен лизинг

в. Седмичен законник, бр. 2, 14 - 20 януари 2019 г.

В бр. 12 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира продажбата с обратен лизинг. Едно отчитащо се предприятие може да осъществи операция или поредица от операции и споразумения, включващи правната форма на лизинг. Напр...

Отчитане на ДМА, закупени по оперативна програма

в. Седмичен законник, бр. 2, 14 - 20 януари 2019 г.

Фирма получава финансиране по ОП “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по договор 592 000 лв., като има 10% съфинансиране. Допустими разходи по проекта са: Услуги -163 900 лв. ДМА на стойност 427 800 лв. Финансирането е получено през я...

Първоначално оценяване на ДМА, получени в резултат на безвъзмездна сделка

в. Седмичен законник, бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г.

Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, сключи 10-годишен договор за наем на язовир, собственост на общината. Язовирът е рибовъдно стопанство. По силата на този договор дружеството заплаща месечен наем, стопанисва язовира, като всички разходи по е...

Особености на счетоводното приключване на предприятията с нестопанска цел

в. Седмичен законник, бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г.

Юридическите лица с нестопанска цел (сдружения и фондации) са предприятия по смисъла на чл. 2, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч). Особеностите на тяхното годишно счетоводно приключване се предопределят от два фактора: приложимата счетоводна баз...

Класифициране на договорите за лизинг

в. Главен счетоводител, бр. 23, 1 - 15 декември 2018 г.

В бр. 9 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се класифицират договорите за лизинг? Съгласно параграф 3.3 от СС 17 Лизинг класификацията на лизинговите договори се основава на степента, до която рис...

Експлоатационен лизинг във финансовите отчети на наемателя

в. Седмичен законник, бр. 46, 17 - 23 декември 2018 г.

В бр. 11 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Dосев, д.е.с., разяснява представянето на експлоатационния лизинг във финансовите отчети на наемателя. Съгласно разпоредбите на параграф 5.2 от СС 17 договорените между наемодателя и наемател...

Нови промени в законодателството, приложими в работата на счетоводителите през 2019 г.

в. Седмичен законник, бр. 46, 17 - 23 декември 2018 г.

В ДВ, брой 98 от 27.11.2018 година, бе обнародван ЗИД на ЗКПО, с което се направиха поредните годишни изменения в данъчното и счетоводното законодателство. Като закони от първостепенна важност в работата на счетоводителите се открояват промените в За...

Отчитане на продажби

в. Седмичен законник, бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Фирма сме ЕООД, занимаваща се с дърводобив (изсичане на гори и продажба на дърва). С какви документи се отчитат продажбите, след като са на физически лица? По силата на чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС доставчикът на стоки и услуги не е задължен да изда...

Ограниченията за плащане в брой при погасяване на задължения

сп. Български законник, бр. 12, Декември 2018 г.

Въпрос: Управител/собственик на българско дружество плаща фирмени задължения от личната си сметка. В случай че се състави договор за заем от лицето към дружеството, в който се описва, че сумата по договора се увеличава със сумата, платена от лицето н...

Особености на счетоводното отчитане на взаимоотношенията между работодател и оператор при ваучерите за храна

в. Главен счетоводител, бр. 22, 16 - 30 номеври 2018 г.

В бр. 11 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Минко Велков отговаря на въпроса: Какви са особеностите на счетоводното отчитане на взаимоотношенията между работодател и оператор при ваучерите за храна? След като е потвърдена номиналната стойност на ...

Отчитане на финансов лизинг от наемател

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

В бр. 10 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява чрез пример отчитането на финансов лизинг от наемател. В съответствие с изискванията на параграф 4.3 от СС 17 при финансовия лизинг наемателя...

Изплащане на бонус на съдружник

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Ние сме търговско дружество. Управителят ни е на трудов договор, в същото време е съдружник. Осигурява се на минималния осигурителен доход за страната. Решено е да му бъде изплатен бонус в голям размер примерно между 50 - 100 хил. лв. Този бонус ще б...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

в. Седмичен законник, бр. 44, 3 - 9 декември 2018 г.

Важна част от процеса на годишното приключване и изготвянето на финансовия отчет за 2018 г. е преоценката на финансовите активи и финансовите пасиви. При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимата счетоводна ...

Отчитане на получени субсидии

в. Седмичен законник, бр. 43, 26 ноем. - 2 декември 2018 г.

Фирмата ни има сключен договор чрез “Бюро по труда” за наемане на безработно лице за 12 м. срок. Средствата са държавна помощ за наемане на работещи в неравностойно положение. Как се осчетоводяват средствата по договора, които периодично (месечно) се...

Представяне на финансовия лизинг във финансовите отчети на наемодателя

в. Седмичен законник, бр. 42, 19 - 25 ноември 2018 г.

В бр. 11 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява представянето на финансовия лизинг във финансовите отчети на наемодателя. Представянето (докладването) и оповестяването на финансовия лизинг във финансовите отчети на...