начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Разходи за незавършено производство

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: Фирмата ни се занимава със строително-предприемаческа дейност. Основно строеж на жилищни сгради. След изграждане на жилищна сграда един от апартаментите решава да остави като собствен актив с цел отдаване под наем. До края на миналата година ...

Признаване на приходите от неустойки

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: Фирма с основен предмет на дейност „Отглеждане на зърнени и бобови растения“ през 2018 г. получава обезщетение за некачествен посевен материал. Това обезщетение е осчетоводено като друг приход от дейността. За 2018 г фирмата има право на данъ...

Счетоводното признаване на разходите

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: Могат ли да се отразят разходи за ел. енергия на нает имот, за които разходи партидите за ползване на ел. енергия и вода не са прехвърлени на наемателя, а са фактурирани на наемодателя, който е физическо лице. Юридическото лице ползва нае...

Съхраняване на счетоводна информация

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Въпрос: Българско дружество, което е ликвидирано и заличено в Търговския регистър, има документация, различна от вече предадената на НОИ, свързана с персонала. Има ли някакво законово задължение за съхранение или последици, ако вече ненужните докумен...

Нов модел на счетоводно отчитане на договорите за консигнация, породено от промените в ЗДДС

сп. Български законник, бр. 7, Юли 2019 г.

Обикновено промените, свързани с текущото счетоводно отчитане по дадени сделки и стопански процеси, се налагат в резултат на промяна в приложимото счетоводно законодателство. Настоящият материал ще направи едно изключение, тъй като промяната в счетов...

Отчитане на разходите за амортизации

в. Седмичен законник, бр. 27, 8 - 14 юли 2019 г.

Българско дружество има регистриран клон в друга държава членка. Българското дружество прехвърля собствено МПС в клона си. За МПС-то е издаден регистрационен талон на името на клона от държавата, в която е регистриран клонът. Прехвърлянето е направен...

Признаване на ДМА

в. Седмичен законник, бр. 26, 1 - 7 юли 2019 г.

Вчера в счетоводството на фирмата ни постъпва инвойс фактура за закупен ДМА от ЕС през м. 02.2018 г. с  ДДС - 0%, стойност 950 евро, сумата, платена в брой. Как следва да се отрази в дневниците по ДДС и счетоводно през 2019 г.? Закупеният актив, при...

Отчитане на лизинг

в. Седмичен законник, бр. 26, 1 - 7 юли 2019 г.

Може ли да ми помогнете с отчитането на оперативен лизинг по НСС за 2019 г. Изчетох доста неща и вече се обърках. Вече имам един оперативен лизинг и го отчитам като разход за наем, но има промени от 2019 г. за тези, които са по МСФО. Това отнася ли с...

Капитализиране на разходите съгласно изискванията на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения

в. Седмичен законник, бр. 26, 1 - 7 юли 2019 г.

Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща Международните счетоводни стандарти, стартира проект за разширяване на производствения си капацитет. Всички разходи, свързани с проекта (строеж на сграда, закупуване на машини и съоръжения и т.н.), се натруп...

Определяне на цената на придобиване на ДМА съгласно МСС 16

в. Седмичен законник, бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г.

Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща Международните счетоводни стандарти, стартира проект за разширяване на производствения си капацитет. Всички разходи, свързани с проекта (строеж на сграда, закупуване и монтиране на машини и съоръжения и т.н....

Консолидиран финансов отчет

в. Седмичен законник, бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г.

Според параграф 5.6 от НСС 27 (нова, ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.), без да се нарушава принципът за последователност на представянето и сравнителна информация (чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството), всяко предприятие майка...

Новите моменти в НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

в. Седмичен законник, бр. 24, 17 - 23 юни 2019 г.

Промяната в Наредба 3 е публикувана в ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г., и е в сила от 8.03.2019 г. Какво е новото, на което земеделските производители следва да обърнат внимание? Най-важната промяна е свързана със списък с нови видове схеми за обвързано п...

Отчитане на извънредни разходи

в. Седмичен законник, бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.

Автомобил на наш клиент счупи бариера, която не е ДМА. Получихме фактура за ремонта за 600 лв. с ДДС, изплатена сума щета 650 лева. Трябва ли да компенсирам възникналите извънредни разходи 500 лева с извънредните приходи и да посоча само разликата в ...

Покупка на софтуер

в. Седмичен законник, бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.

Българска фирма, регистрирана по ДДС, закупува софтуер от доставчик в ЕС - превежда сумата и изтегля софтуера (по-скоро лиценза за ползването му за определен период).  След това продава този лиценз за ползване на български клиенти. Тъй като не е на т...

Заплащане на продуктова такса

в. Седмичен законник, бр. 22, 3 - 9 юни 2019 г.

Имам въпрос, свързан с използването на найлонови торбички. Имаме няколко вида найлонови торбички, които не отговарят на предвидените в наредбата за продуктови такси размери и микрони дебелина. Въпросът ми е как най-икономически изгодно да подходим? К...