Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Отчитане на свободна консумация в хотел

в. Седмичен законник, бр. 35, 26 септември - 2 октомври 2022 г.

Имаме хотел, в който се предоставят туристически услуги. Отделно се предоставя и изхранване на туристите в ресторанта, който е към хотела - от ол инклузив до някои изхранвания закуска, обяд, вечеря и т.н. В ресторанта предлагаме и свободна консумация...

Дарение на право на строеж в полза на предприятие

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

Въпрос: Физическо лице продава земя УПИ на фирма безвъзмездно и безсрочно с нотариален акт, като преотстъпва право на строеж, на която земя ще се построи фотоволтаична електрическа централа. Как ще се осчетоводи и дали сме длъжни на пускане на фактур...

Изисквания към първоначалното и последващото оценяване на материалните запаси

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

Въпрос: Посочете характеристиките (позитиви и негативи) на всеки метод и препоръчителен такъв за изписване на материални запаси в условията на хиперинфлация? Отговор: Предвид поставения въпрос и изложената фактическа обстановка ще изразим следното п...

Счетоводни и данъчни аспекти при предоставени държавни помощи за зърнопроизводители

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

Въпрос: Дружество в сферата на зърнопроизводство (непреработена зърнена продукция) заявява и получава следните субсидии: СЕПП - за площ, ЗДП - зелени директни плащания, СПП - преразпределително плащане, и СПК - схема за протеинови култури. Коя е годи...

Разходи за развитие на софтуер

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

Въпрос: Българско дружество разработва софтуер за мониторинг на храна в дома. До 31.12.2019 г. дружеството е трупало разходи по разработката на софтуера и към същата дата е завело нематериален актив с полезен живот 7 години. Дружеството прилага Нацио...

Капитализиране на разходи, свързани с изграждане на ДМА

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по Търговския закон като дружество с ограничена отговорност (ООД) с предмет на дейност търговия и производство на части за машиностроенето и минната промишленост, търговия с генератори, двигатели, филтри и консуматив...

Закупени дружествени дялове

сп. Български законник, бр. 9 от 2022 г.

Въпрос: Юридическо лице, регистрирано по ДДС в България – А ООД, осъществяващо бизнес в сферата на IT технологиите (прилагащо НСС) през 2019 г., участва в капитала на новосъздадено ООД с 50 хил. лв. дружествени дяла и прави инвестиция в размер на 50 ...

Признаването на договора за финансов лизинг от страна на наемателя

в. Седмичен законник, бр. 34, 19 - 25 септември 2022 г.

Как трябва да бъде заведен автомобил, който е обвързан с финансов лизинг с право на ползване на ДДС? Признаването на договора за финансов лизинг от страна на наемателя е регламентирано в приложимия за целта СС 17 Лизинг. Съгласно точка 4.1 от СС 17 ...

Продажба на отпадъци (тухли) от разрушена сграда

в. Седмичен законник, бр. 33, 12 - 18 септември 2022 г.

Ние сме строително дружество, което ще строи жилищна сграда. Строителството ще се осъществява на база на договор за строителство. На мястото, на което ще се строи жилищната сграда, трябва да се събори къща, която не е собственост на строителната фирм...

Преобразуване на ТД чрез вливане

в. Седмичен законник, бр. 33, 12 - 18 септември 2022 г.

Предприета е процедура по вливане на Дружество А в Дружество Б. Дружествата имат един същ собственик - физическо лице. Дружество А освен налични ДМА има формирана загуба в баланса преди преобразуването. Какви са счетоводните операции при приемащото д...

Отчитане разходите по събаряне на стара сграда

в. Седмичен законник, бр. 31, 29 август - 4 септември 2022 г.

Заплащаме суми за възнаграждение за изработване на План за регулация и застрояване за УПИ на място със стара сграда. Най-вероятно ще се бута старата сграда и ще има ново застрояване. Как трябва да се осчетоводят разходите, които се правят във връзка ...

Изграждането на дълготрайни материални активи по стопански начин

в. Седмичен законник, бр. 31, 29 август - 4 септември 2022 г.

Фирма изгражда по стопански начин сондажен кладенец и резервоар за противопожарни нужди. За сондажния кладенец има издадено разрешително за водовземане от Басейнова дирекция по местонахождение. При изграждането на сондажния кладенец са закупувани мат...

Признаване на селскостопанска продукция

сп. Български законник, бр. 8 от 2022 г.

Въпрос: Фирма, занимаваща се със зърнопроизводство, реколтира продукция от слънчоглед в размер на 250 тона към края на септември 2021 г. Количествата са заприходени съгласно изискванията на СС 41 по справедлива стойност в размер на 0,97лв. за кг слън...

Непризнаване на приход от продажба на продукция

сп. Български законник, бр. 8 от 2022 г.

Въпрос: С какви счетоводните записи се отразява непризнаването на приход при настъпили събития по т. 6.3, буква Г от НСС 18? Отговор: Съгласно параграф 6.1 от СС 18 Приходи приходът от продажбата на продукция и стоки се признава, когато са изпълнени ...

Право на строеж, което собственикът на земята предоставя срещу застроена площ от строителя

сп. Български законник, бр. 8 от 2022 г.

Въпрос: Фирма А купува парцел през 2021 г. за 1 000 000 лева, съответно го завежда в сметка 201. През 2022 г. фирма А учредява право на строеж на фирма Б, като запазва за себе си правото на строеж за апартаментите, които ще получи като обезщетение. О...