НАЧАЛО > КНИГИ

1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА
от практиката на счетоводителя
–  Издание 2019 г.  –

• Изцяло актуализирано и обновено издание • Над 400 допълнителни казуса в електронното издание •

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в 4-те раздела:
• Счетоводно отчитане •
• Данъчно облагане •
• Трудово право •
• Осигуряване •

Излиза от печат:
месец май 2019 г.


Само за ранни заявки:

ПО-НИСКА ЦЕНА


Обем на книгата:
над 600 стр.

                 Електронното издание съдържа както всички въпроси и отговори от книгата, така и стотиците допълнителни казуси, които не са се побрали в книжното тяло. Електронното издание може да получите или на диск, приложен към книгата, или да Ви изпратим линк за онлайн изтегляне на изданието.

Счетоводно отчитане

Христо ДОСЕВ
д.е.с., регистриран одитор

                 Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други.
 

Основни категории в раздела:
 • ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
 • МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
 • СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 • ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 • МЕЖДИННО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
 • ОТЧИТАНЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
 • ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ
 • ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
 • ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИТЕ
 • ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ
 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
 • ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ
 • ОТЧИТАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОТ ПРОМЕНИ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ
 • ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛА
 • ОТЧИТАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СЪС СЪДРУЖНИЦИ (АКЦИОНЕРИ)
 • ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСИГУРОВКИ
 • ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ
 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ
 • ОТЧИТАНЕ НА НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ
 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ
 • ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ
 • ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ
 • ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
 • ОТЧИТАНЕ НА ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ
 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ
 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
 • ФУНДАМЕНТАЛНИ ГРЕШКИ И ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
 • СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
  ОДИТОРСКИ ПРОВЕРКИ И ЗАВЕРКИ

Данъчно облагане


Обхваща всички промени в основните данъчни закони - ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО.

 • ЗДДС - Мина ЯНКОВА -
  началник-отдел в МФ

                  Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
 • ЗКПО - доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ -
  д.е.с., регистриран одитор

                  Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други.
 • ЗДДФЛ - Лорета ЦВЕТКОВА
  данъчен експерт в НАП

                  Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.

Основни категории в раздела:

 • ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ:
 • МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ И ИЗИСКУЕМОСТ НА ДАНЪКА
 • ДАНЪЧНА ОСНОВА
 • ВЪТРЕОБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ
 • ИЗНОС НА СТОКИ
 • ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
 • ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
 • ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА СТОКИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, КОИТО СА ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДОБРЕНИЕ ИЛИ РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ
 • НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС И ЛИЦА - ПЛАТЦИ НА ДАНЪКА
 • ДОКУМЕНТИРАНЕ
 • РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ
 • ДДС В СТРОИТЕЛСТВОТО

 • КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ:
 • ПРОМЕНИ
 • ОБЛАГАНЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
 • АВАНСОВИ ВНОСКИ
 • ПОНЯТИЯ СПОРЕД ЗКПО
 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ
 • ПРЕНАСЯНЕ НА ЗАГУБИ
 • ДАНЪЦИ ПРИ ИЗТОЧНИКА
 • ДАНЪЦИ ПРИ ИЗТОЧНИКА
 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ
 • АМОРТИЗАЦИИ И ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН
 • ДИВИДЕНТИ И СКРИТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА
 • ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОДИ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ
 • ОТПИСВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 • ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО
 • ДАНЪЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ
 • ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
 • ДЕКЛАРИРАНЕ

 • ЗДДФЛ:
 • ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ
 • ОБЛАГАЕМИ И НЕОБЛАГАЕМИ ДОХОДИ
 • ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
 • ДОХОДИ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
 • ДОХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
 • ДОХОДИ ОТ НАЕМ И ПРОДАЖБА ИЛИ ЗАМЯНА НА ИМУЩЕСТВО
 • ДОХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ
 • ДОХОДИ, ОБЛАГАЕМИ С ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК
 • ДЕКЛАРИРАНЕ
 • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
 • АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Трудово право

доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

                Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.

Основни категории в раздела:

 • ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
 • РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
 • ОТПУСКИ
 • ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА
 • ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
 • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
 • ТРУДОВА КНИЖКА И ТРУДОВ СТАЖ

Осигуряване

Аспасия ПЕТКОВА
експерт по социално осигуряване

                Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.

Основни категории в раздела:

 • НАРЕДБА № Н-8
 • ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, ОСИГУРИТЕЛИ, РАЗМЕРИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ
 • РАЗМЕРИ НА МЕСЕЧНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД
 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕТО
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ БЕЗ ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
 • ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
 • ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА МАЙЧИНСТВО
 • ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
 • ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ В НАП
 • АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШЕНИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 883/2004
Поръчка

РАННИ ЗАЯВКИ: Закупете изданието на по-ниската цена, като маркирате чекбокса и въведете Вашите данни за поръчка.


Цена за комплект:
КНИГА + ДИСК

48.00 лв.
вместо
54.00 лв.

Цена за комплект:
КНИГА + ЛИНК

48.00 лв.
вместо
54.00 лв.

Цена само на
КНИГА39.00 лв.
вместо
45.00 лв.

Цените са крайни. Включват избраното издание и БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Издателят на изданието - "Коман" ЕООД, не е регистриран по ЗДДС. При заявка ще получите опростена фактура.


1 ПОЛУЧАТЕЛ
Име и фамилия:
Телефон:
Е-mail:
Професия:
Адрес за кореспонденция:
Град:
Пощ. код:
Коментари и въпроси:
Фирма за доставка:
2 ФАКТУРА
 
 
Фирма:
Град:
Адрес:
МОЛ:
ЕИК:
ДДС №:
Начин на плащане:
3 ЗАЩИТЕН КОД


 
Моля, изберете вид на фактурата:Желая да платя в: