НАЧАЛО > КНИГИ

1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА
от практиката на счетоводителя
–  Издание 2019 г.  –

Сборник с най-интересните казуси от практиката, систематизирани в 4-те раздела:
• Счетоводно отчитане •
• Данъчно облагане •
• Трудово право •
• Осигуряване •


Обем на книгата:
640 стр.


• Изцяло актуализирано и обновено издание
• Над 400 допълнителни казуса в електронното издание

                 Електронното издание съдържа както всички въпроси и отговори от книгата, така и стотиците допълнителни казуси, които не са се побрали в книжното тяло. Електронното издание може да получите или на диск, приложен към книгата, или да Ви изпратим линк за онлайн изтегляне на изданието.

Счетоводно отчитане

Христо ДОСЕВ
д.е.с., регистриран одитор

                 Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други.
 

Съдържание на раздела:

 • ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
 • Нови промени в законодателството, приложими в работата на счетоводителите през 2019 г. (КНИГА + CD)
 • Нефинансова декларация по Глава седма от Закона за счетоводството (КНИГА + CD)
 • Избор на счетоводна база - НСС или МСФО (CD)
 • Използване на счетоводен софтуер (КНИГА + CD)
 • МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
 • Прилагане на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти с обратна сила (КНИГА + CD)
 • Изисквания при прилагането но МСФО за първи път (CD)
 • Случаи, в които се прилага МСФО 1 (CD)
 • Встъпителен баланс по МСФО (CD)
 • Изготвяне на встъпителен баланс (CD)
 • Счетоводна политика при първия отчет по МСФО (CD)
 • Счетоводна политика при преминаване към МСФО (CD)
 • Стойност на ДМА в първия отчет по МСФО (CD)
 • МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане (CD)
 • Дружества, задължени (освободени) да изготвят консолидирани финансови отчети по реда на МСФО (CD)
 • СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 • Първоначално признаване при придобиване на инвестициите в дъщерни предприятия и асоциирани предприятия (КНИГА + CD)
 • Прехвърляне на активи – апорт или продажба (CD)
 • Придобиване на инвестиция чрез непарична вноска (CD)
 • Отчитане на последваща продажба на дългосрочна инвестиция, придобита чрез апорт (CD)
 • Сходства и разлики между вливанията и сливанията на търговски дружества и апорт на предприятие (КНИГА + CD)
 • Оценяване на инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия в консолидирания финансов отчет (КНИГА + CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 • Асоциирано предприятие (CD)
 • Отчитане на инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия в индивидуалния финансов отчет на дружеството майка (CD)
 • Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 • Отчитане на съвместно контролираните дейности (CD)
 • Смесено предприятие със съвместно контролирани активи (CD)
 • Съвместно контролирани стопански единици (CD)
 • Разлики между съдружник и инвеститор в смесено предприятие (CD)
 • Сделки между смесените предприятия и съдружниците в тях (CD)
 • МЕЖДИННО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
 • Критерии за признаването и представянето на активи и пасиви при съставянето на междинни финансови отчети (КНИГА + CD)
 • Приложенията към междинния финансов отчет (КНИГА + CD)
 • Честота на изготвяне на междинни финансови отчети (КНИГА + CD)
 • Изготвяне на междинни счетоводни отчети (CD)
 • Прилики между междинните и годишните счетоводни отчети (CD)
 • Разлики между междинните и годишните счетоводни отчети (CD)
 • ОТЧИТАНЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
 • Финансови отчети при несъстоятелност и ликвидация на предприятие (КНИГА + CD)
 • Преоценъчните резерви при преустановяване дейността на предприятието (CD)
 • Преоценки на активи и пасиви при ликвидация (CD)
 • Процедура по обявяване на предприятие в ликвидация (CD)
 • Отчитане на задълженията при несъстоятелност (CD)
 • Нормативни постановки за предприятия в ликвидация и несъстоятелност (CD)
 • Отчитане на собствения капитал на предприятията в ликвидация (CD)
 • Третиране на масата на несъстоятелността (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ
 • Счетоводно и данъчно отчитане на брак и липси на материални запаси (КНИГА + CD)
 • Обезценка на материалните запаси (КНИГА + CD)
 • Преоценка на стоково-материални запаси (CD)
 • Оценка на нетната реализуема стойност (CD)
 • Отписване на стоково-материалните запаси (CD)
 • Отчитане на материалите, предадени за преработка на ишлеме (CD)
 • Отчитане при намаляване на цените на стоките на дребно (CD)
 • Отчитане на разходите за дообработка, сортировка, разфасоване и пакетиране на стоково-материални запаси (CD)
 • Подходи при отписване на стоково-материалните запаси (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
 • Инвентаризация на дълготрайни активи (КНИГА + CD)
 • Първоначална оценка на ДМА, които не са придобити чрез покупко-продажба (КНИГА + CD)
 • Бракуване на ДМА (CD)
 • Липси на дълготрайни активи (CD)
 • Замяна на ДМА (CD)
 • Осчетоводяване на такса при покупка на земеделска земя (CD)
 • Отчитане на разходи за подобрения на наети или предоставени за ползване ДМА (CD)
 • Придобиване на ДНМА (CD)
 • Първоначална оценка на ДНМА (CD)
 • Отчитане на бракувани дълготрайни активи (CD)
 • Отписване на ДМА (CD)
 • Бракуване на остаряла техника (CD)
 • Документиране на брака на ДМА (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИТЕ
 • Амортизация на автомобили и други транспортни средства (КНИГА + CD)
 • Амортизация на биологични активи (КНИГА + CD)
 • Линеен метод на амортизация (КНИГА + CD)
 • Амортизация на мотоциклети (КНИГА + CD)
 • Отписване на ДМА (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ
 • Счетоводно отчитане на земите и сградите, които се класифицират като инвестиционни имоти (КНИГА + CD)
 • Последващото оценяване на инвестиционните имоти (КНИГА + CD)
 • Счетоводни записвания при прехвърляне на имот, ползван от собственика, или материален запас в инвестиционен имот (КНИГА + CD)
 • Отчитане на прехвърлянето на инвестиционен имот в имот, ползван от собственика или материален запас (КНИГА + CD)
 • Класифициране на инвестиционен имот (КНИГА + CD)
 • Амортизация на инвестиционни имоти (CD)
 • Инвестиционен имот (CD)
 • Последваща оценка на инвестиционни имоти (CD)
 • Първоначална оценка на инвестиционните имоти (CD)
 • Отписване на инвестиционен имот (CD)
 • Последващо оценяване на инвестиционните имоти според различните счетоводни бази (CD)
 • Осчетоводяване на преоценките на инвестиционни имоти (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
 • Отчитане на “редовни” покупки на финансови активи (КНИГА + CD)
 • Изкупуване на собствени акции (КНИГА + CD)
 • Ограничения при изкупуване на собствени акции (КНИГА + CD)
 • Отписване на финансов пасив (КНИГА + CD)
 • Информация в баланса относно обратното изкупуване на акции (КНИГА + CD)
 • Отчитане резултатите от преоценка на финансовите активи, обявени за продажба (КНИГА + CD)
 • Отчитане на финансови инструменти (КНИГА + CD)
 • Издаване на акции при учредяване на АД (CD)
 • Класификация и съдържание на финансовите инструменти (CD)
 • Първоначалното признаване на финансовите активи и пасиви (CD)
 • Справедлива стойност на преоценяваните финансови активи (CD)
 • Отписване на финансовите активи (CD)
 • Отписване на част от финансов актив (CD)
 • Отписване на “редовни” продажби на финансови активи (CD)
 • Преоценка на финансовите инструменти в края на годината (CD)
 • ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ
 • Правила при извършване на обезценка на ДМА (КНИГА + CD)
 • Отразяване на загуба от обезценка на обекти (КНИГА + CD)
 • Обезценка на материали (КНИГА + CD)
 • Обезценка на вземанията (CD)
 • Обезценка на активи (CD)
 • Извършване на обезценка на активите (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОТ ПРОМЕНИ ВЪВ ВАЛУТНИТЕ КУРСОВЕ
 • Счетоводно отчитане на предприятието в чужбина (КНИГА + CD)
 • Оповестявания при отчитане на ефектите от промените във валутните курсове (КНИГА + CD)
 • Отчитане на приходите от валутни операции (CD)
 • „Дейност в чужбина“ и „предприятие в чужбина“ (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА КАПИТАЛА
 • Отчитане на основния капитал (КНИГА + CD)
 • Увеличаване на записания капитал (КНИГА + CD)
 • Отчитане увеличението на капитала чрез превръщане на облигациите в акции и под „условие” (КНИГА + CD)
 • Осчетоводяване увеличаването на капитала със средства на дружеството (КНИГА + CD)
 • Увеличаваме капитала чрез увеличаване стойността на дяловете (КНИГА + CD)
 • Увеличаване на капитала чрез нови дялове (КНИГА + CD)
 • Отчитане на апортна вноска в капитала на новообразувано дружество (КНИГА + CD)
 • Собствен капитал на ЕТ (CD)
 • Отчитане на апорт на ДМА (CD)
 • Капитал на търговските дружества (CD)
 • Увеличаване на капитала на ООД (CD)
 • Увеличаване на основния капитал на АД със собствени средства (CD)
 • Продажба на акции (CD)
 • Увеличаване на основния капитал (CD)
 • Намаляване на основния капитал (CD)
 • Формиране на регистрирания капитал (CD)
 • Отчитане на основния капитал при ликвидация на дружеството (CD)
 • Резерви от емисии на акции (CD)
 • Резерви, създавани от разпределение на печалбата (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СЪС СЪДРУЖНИЦИ (АКЦИОНЕРИ)
 • Предоставяне на средства от съдружници (КНИГА + CD)
 • Придобиване на земя от съдружници (КНИГА + CD)
 • Заем на съдружник (КНИГА + CD)
 • Документиране на определения дружествен дял на напускащия съдружник (КНИГА + CD)
 • Определяне дела на съдружник (КНИГА + CD)
 • Отписване на непотърсени дивиденти (КНИГА + CD)
 • Разпределяне на дивидент в полза само на единия съдружник (КНИГА + CD)
 • Освобождаване на съдружници от ООД (CD)
 • Изключване на съдружник от ООД (CD)
 • Определяне размера на дружествения дял на напускащ съдружник (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСИГУРОВКИ
 • Отчитане на данък за довнасяне (КНИГА + CD)
 • Осчетоводяване на протокола по чл. 117 от ЗДДС (КНИГА + CD)
 • Непризнат данъчен кредит (КНИГА + CD)
 • Третиране на данъците от печалбата (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ
 • Отчитане на приходите от такси за франчайз (КНИГА + CD)
 • Отчитане на приходите от безвъзмездно получени материали (КНИГА + CD)
 • Други приходи от дейността (КНИГА + CD)
 • Отчитане на комисионните договори (КНИГА + CD)
 • Отчитане натуралния рабат (КНИГА + CD)
 • Осчетоводяване на преработката на чужди материали (ишлеме) (CD)
 • Счетоводно отчитане на приходите (CD)
 • Отчитане на размяната на несходни дълготрайни активи (CD)
 • Размяна на дълготраен актив или стока срещу насрещна услуга (CD)
 • Разходи за монтаж (CD)
 • Отчитане на разходите за пробен и предпусков период на ново изделие (CD)
 • Щети от природните бедствия (CD)
 • Отчитане на последствията от природни бедствия в селското стопанство (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
 • Счетоводно отчитане на разходите за нов актив върху нает актив (КНИГА + CD)
 • Документална обоснованост за разходи за винетки, такси за магистрали, такси за паркинги, за преминаване на мостове (КНИГА + CD)
 • Отчитане на разходи за интернет страници (КНИГА + CD)
 • Разходи за обучение (КНИГА + CD)
 • Отчитане на административни разходи (КНИГА + CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ
 • Определяне на финансовия резултат (КНИГА + CD)
 • Разпределяне на печалбата (CD)
 • Начисляване на дивиденти на акционерите (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ
 • Издаване на фактура от наемодател (КНИГА + CD)
 • Осчетоводяване на компенсация за изгубен или повреден ДМА, отдаден под наем (КНИГА + CD)
 • Отчитане на приходите от наем (CD)
 • Признаване на разходи за наем от предходни отчетни периоди (CD)
 • Признаване на последващи разходи за актив (CD)
 • Отчитане на експлоатационен лизингов договор (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ
 • Класифициране на договорите за лизинг (КНИГА + CD)
 • Отчитане на финансов лизинг от наемател (КНИГА + CD)
 • Представяне на финансовия лизинг във финансовите отчети на наемодателя (КНИГА + CD)
 • Сделки с обратен лизинг (КНИГА + CD)
 • Записвания при финансов лизинг (CD)
 • Заприходяване на автомобил (CD)
 • Осчетоводяване на разсрочен ДДС и лихва (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ
 • Отчитане на обвързаните с активи правителствени дарения (КНИГА + CD)
 • Възстановяване на правителствени дарения (КНИГА + CD)
 • Отчитане на получени субсидии (КНИГА + CD)
 • Отчитане на дарение (КНИГА + CD)
 • Документи при предоставяне на дарение (CD)
 • Осчетоводяване на получен като дарение дълготраен актив под прага на същественост (CD)
 • Отчитане на правителствени дарения (CD)
 • Отчитане на получени дарения (CD)
 • Подходи при отчитане на правителствените дарения (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
 • Отчитане на разходите за основна дейност в строителството (КНИГА + CD)
 • Отчитане на изхабяването на кофражите в строителството (КНИГА + CD)
 • Отчитане на договорите за строителство (КНИГА + CD)
 • Определяне и използване на критерия „разгъната застроена площ“ при сделките с недвижими имоти в строителството (КНИГА + CD)
 • Гаранционните удръжки на разходите за отстраняване на дефекти (CD)
 • Удържане на гаранция за скрити дефекти на завършен строителен обект (CD)
 • Изпълнение на строежи „по стопански начин” (CD)
 • ОТЧИТАНЕ НА ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ
 • Отчитане на провизии (КНИГА + CD)
 • Преразглеждане на провизии (КНИГА + CD)
 • Условия за признаването на провизии (КНИГА + CD)
 • Отчитане на провизии, условни задължения и условни активи (CD)
 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
 • Изисквания за първия финансов отчет по НСС (КНИГА + CD)
 • Пълен обем на ГФО (КНИГА + CD)
 • Отрицателни величини в ГФО (КНИГА + CD)
 • Отговорност при неподаване на ГФО в срок (КНИГА + CD)
 • Годишен отчет за дейността (КНИГА + CD)
 • Задълженията за публикуване на отчети не се отнасят за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период (КНИГА + CD)
 • Източници на информация за съставяне на приложението към ГФО (CD)
 • Съставни части на ГФО (CD)
 • ФУНДАМЕНТАЛНИ ГРЕШКИ И ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
 • Разлики в методите за третиране на фундаменталните грешки (КНИГА + CD)
 • Промяната в счетоводната политика се прилага с обратна сила (КНИГА + CD)
 • Коригиране на грешки от минали периоди (CD)
 • Счетоводните операции, свързани с отчитането на щети (CD)
 • Промени в счетоводната политика на предприятието (CD)
 • СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
 • Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет (КНИГА + CD)
 • Примери за отразяване на събития след датата на баланса (КНИГА + CD)
 • Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет (CD)
 • Събития, настъпили след датата на отчета, които са свързани с отчетния период (CD)
 • Събития, настъпили след датата на отчета, които не са свързани с отчетния период (CD)
 • ОДИТОРСКИ ПРОВЕРКИ И ЗАВЕРКИ
 • Критерии за задължителна заверка на ГФО (КНИГА + CD)
 • Срок за заверка на ГФО (КНИГА + CD)
 • Проверка и заверка на периодичните финансови отчети на предприятията на ЮЛНЦ (КНИГА + CD)
 • Отговорност на одитора (CD)

Данъчно облагане


Обхваща всички промени в основните данъчни закони - ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО.

 • ЗДДС - Мина ЯНКОВА -
  началник-отдел в МФ

                  Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
 • ЗКПО - доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ -
  д.е.с., регистриран одитор

                  Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други.
 • ЗДДФЛ - Лорета ЦВЕТКОВА
  данъчен експерт в НАП

                  Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.

Съдържание на раздела:

 • ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
 • МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
 • Определяне мястото на изпълнение на доставката на стока (КНИГА + CD)
 • Доставка на услуга по транспорт на стоки (КНИГА + CD)
 • Място на изпълнение при услугите, които са свързани с монтаж и/или инсталиране (КНИГА + CD)
 • Място на изпълнение на покупка на стоки и последваща продажба на същата (КНИГА + CD)
 • Място на изпълнение на услуга, оказана на данъчно незадължено лице (CD)
 • Място на изпълнение на спедиторски услуги (CD)
 • Място на изпълнение на услуги, които съпътстват доставки на стоки и получателят е регистриран по ДДС в няколко държави - членки на ЕС, включително и в България (CD)
 • Място на изпълнение на услуги, когато чуждестранно дружество има клон в България (CD)
 • ВЪЗНИКВАНЕ НА ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ И ИЗИСКУЕМОСТ НА ДАНЪКА
 • Определяне на датата на възникване на данъчно събитие (КНИГА + CD)
 • Дата на данъчно събитие при извършване на доставки по договори за лизинг, в които изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху сграда (КНИГА + CD)
 • Дата, към която длъжникът трябва да е регистриран за целите на ДДС, за да е облагаема сделката (КНИГА + CD)
 • Облагане с ДДС при на продажбите на стоки чрез интернет (КНИГА + CD)
 • Дата на възникване на данъчното събитие при доставка на машини от Швеция (CD)
 • Прилагане на чл. 127 от ЗДДС (CD)
 • Покупко-продажба на апартамент (CD)
 • Начисляване на ДДС при покупка на мостри в страни - членки на ЕС (CD)
 • Особености при сделките с продажба на софтуер от фирма, регистрирана по чл. 97а от ЗДДС (CD)
 • ДАНЪЧНА ОСНОВА
 • Определяне на данъчната основа при отпускане на кредит срещу насрещна престация (лихва) (КНИГА + CD)
 • Данъчна основа по чл. 55 от ЗДДС (КНИГА + CD)
 • Данъчна основа на безвъзмездната доставка при лично ползване, върху която се начислява ДДС (КНИГА + CD)
 • Данъци и такси, участващи при формирането на данъчната основа на доставките (КНИГА + CD)
 • Данъчна основа при продажба на недвижим имот - нова сграда (CD)
 • ВЪТРЕОБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ
 • Доставки на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка (КНИГА + CD)
 • Режим за придобиване на стоки в страни - членки на ЕС (КНИГА + CD)
 • Сделки с превозни средства втора употреба, осъществявани между регистрирани по ДДС в различни държави членки лица (КНИГА + CD)
 • Издаване на фактура при тристранна операция (КНИГА + CD)
 • Тристранна операция, регламентирана с чл. 15 от ЗДДС (КНИГА + CD)
 • Връщане на дефектна стока на доставчик (КНИГА + CD)
 • Данъчен режим на доставките, възникващи по повод тристранните операции (КНИГА + CD)
 • Кое лице следва да се приеме за предало стоката при сделка с характер на ВОД, ако превозът на търгуваната стока е поет от купувача (КНИГА + CD)
 • Определяне вида на сделка и данъчното й облагане с ДДС (CD)
 • Български доставчик - прехвърлител в тристранна операция (CD)
 • Данъчно третиране на вътреобщностна доставка (CD)
 • ИЗНОС НА СТОКИ
 • Придобиване и доставка на стока, предназначена за трета страна (КНИГА + CD)
 • Доставки за клон в трета страна (КНИГА + CD)
 • Данъчно отчитане на износ на стоки за трета страна (КНИГА + CD)
 • Международна транзитна операция, при която се осъществява внос и следващ износ на стока (CD)
 • Прилагане на нулева данъчна ставка при износ, извършен от името на европейски контрагент (CD)
 • ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
 • Право на приспадане на данъчен кредит (КНИГА + CD)
 • ВОП с право на данъчен кредит (КНИГА + CD)
 • Право на данъчен кредит във връзка с разходите, направени по разрушаването на сграда и разчистването на терена (КНИГА + CD)
 • Изчисляването на коефициент за годишна корекция при ЧДК по чл. 73 ЗДДС (КНИГА + CD)
 • Правилно отразяване на доставките в дневника за продажби (КНИГА + CD)
 • Пропорционалният данъчен кредит (КНИГА + CD)
 • Право на данъчен кредит при покупка на апартамент от физическо лице (CD)
 • Право на данъчен кредит за командировани лица при сезонна работа (CD)
 • Право на данъчен кредит за комисионна (CD)
 • Право на данъчен кредит за придобити сгради и земя (CD)
 • КОРЕКЦИЯ НА ПОЛЗВАН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
 • Корекции на ползван данъчен кредит (КНИГА + CD)
 • Правила за извършване на корекции на използван данъчен кредит (КНИГА + CD)
 • Ред за извършване на годишни корекции на ползван/неползван данъчен кредит (КНИГА + CD)
 • Ред за извършване еднократни корекции на ползван/неползван данъчен кредит (КНИГА + CD)
 • Определяне на периода за извършване на корекция на ползван/неползван данъчен кредит (КНИГА + CD)
 • Задължение за извършване на корекции (КНИГА + CD)
 • Период за извършване на корекция на ползван/неползван данъчен кредит (КНИГА + CD)
 • Корекция на ползван/неползван данъчен кредит при дерегистрация (КНИГА + CD)
 • Корекция на ползван/неползван данъчен кредит в случаите на договор за лизинг (КНИГА + CD)
 • Невъзникване на задължение за корекции на данъчен кредит (КНИГА + CD)
 • Други случаи, в които лицата нямат задължение за извършване на корекция (КНИГА + CD)
 • Корекция на начислен данък при тотална щета (КНИГА + CD)
 • ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ И КОРЕКЦИЯ НА ПОЛЗВАН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
 • ДДС при продажба на употребявани автомобили (КНИГА + CD)
 • ДДС при продажба на автомобил (КНИГА + CD)
 • Право на данъчен кредит за наемането и експлоатацията на автомобил (КНИГА + CD)
 • Отразяване на фактура в дневника за покупките (КНИГА + CD)
 • Възможност за приспадане на пълен данъчен кредит за фирмен актив, който ще се използва и за лични нужди (КНИГА + CD)
 • Данъчен кредит при покупко-продажба на автомобили втора употреба (КНИГА + CD)
 • Извършване на годишна корекция за автомобил, за който на основание чл. 70 ал. 1, т. 3 и 4 от закона не е приспаднат данъчен кредит (КНИГА + CD)
 • Правило за корекции на ползван данъчен кредит в други случаи (КНИГА + CD)
 • Изключения от ограниченията на правото на данъчен кредит за доставки с леки автомобили (CD)
 • Определяне на данъчната основа при продажбата на автомобил на свързано с дружеството лице, за който е ползван данъчен кредит (CD)
 • Приспадане на данъчен кредит (CD)
 • Лично потребление на МПС, за придобиването и експлоатацията на което не е ползван данъчен кредит (CD)
 • ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА СТОКИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, КОИТО СА ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДОБРЕНИЕ ИЛИ РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ
 • Безвъзмездно извършване на услугата за подобрение на нает недвижим имот (КНИГА + CD)
 • Безвъзмездно извършване на услугата за ремонт на нает недвижим имот (КНИГА + CD)
 • Третиране по ЗДДС на подобрението на нов актив (CD)
 • НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС И ЛИЦА - ПЛАТЦИ НА ДАНЪКА
 • Облагане с ДДС при обратния лизинг (КНИГА + CD)
 • Прехвърляне на право на собственост върху урегулиран поземлен имот (КНИГА + CD)
 • ДДС при последваща продажба на автомобил втора употреба (КНИГА + CD)
 • Третиране по ЗДДС на дарение на стоки (КНИГА + CD)
 • Режим на облагането на доставката на стоки или услуги при публична продан (КНИГА + CD)
 • Режим за облагане с данък "уикенд" (КНИГА + CD)
 • Механизъм за разпределяне на разходите за определяне на данъчната основа на доставка на услуги (КНИГА + CD)
 • Преценяване на каква част от активите се ползва за лични цели и каква за служебни нужди (КНИГА + CD)
 • Практиката на НАП относно правото на данъчен кредит при транзитни доставки (КНИГА + CD)
 • Начисляване на данък при ликвидационен дял (CD)
 • Данъчно третиране на наемните отношения при съсобственост (CD)
 • ДОКУМЕНТИРАНЕ
 • Третиране по ЗДДС на активи, погинали в пожар (КНИГА + CD)
 • Издаване на фактура при тристранна операция (КНИГА + CD)
 • При плащането на депозит, който подлежи на връщане, не възниква данъчно събитие или авансово плащане по ЗДДС (КНИГА + CD)
 • Допусната грешка след срока за подаване на справката-декларация (КНИГА + CD)
 • Документ за начислени неустойки и лихви с обезщетителен характер (КНИГА + CD)
 • ДДС при електронна търговия със стоки (КНИГА + CD)
 • Последствия от неиздадена в срок фактура (КНИГА + CD)
 • Третиране по ЗДДС на продажба и поддържане на сървъри (КНИГА + CD)
 • Издаване на кредитно известие към фактурата (КНИГА + CD)
 • Облагане с ДДС на услугите, които се предоставят чрез интернет или електронна мрежа (КНИГА + CD)
 • Отразяване на протоколите за корекция на данъчен кредит в случаите по чл. 79, ал. 1-3 от ЗДДС (КНИГА + CD)
 • Търговска операция, при която стоката не напуска територията на ЕС, но при междинна доставка собствеността върху нея се прехвърля на лице, установено извън Общността (КНИГА + CD)
 • Документиране придобиването на стоки, използвани и за стопански нужди, и за лични нужди (КНИГА + CD)
 • Международна транзитна операция за покупко-продажба на стока (КНИГА + CD)
 • Документиране на търговската отстъпка за целите на ЗДДС (CD)
 • Документиране и определяне на данъчната основа и данъка при тройната замяна (троен бартер) на предоставено право на строеж (CD)
 • Издаване на протокол за получен самолетен билет (CD)
 • Документиране на доставки, които се облагат по специален и по общ ред (CD)
 • Доказване на ВОД (CD)
 • РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ
 • Определяне на облагаемия оборот, изчисляван за целите на задължителната регистрация по ЗДДС (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране по ЗДДС на лихвите по парични заеми (КНИГА + CD)
 • Отпадане на задължението за регистрация по ЗДДС (КНИГА + CD)
 • Облагане с ДДС при продажби на собствена продукция (КНИГА + CD)
 • Облагане с ДДС на преводачески услуги (КНИГА + CD)
 • Задължения по ЗДДС на физически лица при отдаване на недвижим имот под наем чрез чуждестранни агенции (КНИГА + CD)
 • Регистрация по ЗДДС (КНИГА + CD)
 • Дерегистрация по ДДС на лице, което е преустановило дейност (КНИГА + CD)
 • Служебна дерегистрация по ЗДДС (КНИГА + CD)
 • Дерегистрация по ЗДДС на търговско дружество при преобразуване (КНИГА + CD)
 • Доброволна регистрация (CD)
 • Задължителна регистрация (CD)
 • Оборот от дохода от продажба на дружествени дялове за целите на задължителната регистрация по ЗДДС (CD)
 • Третиране на субсидиите за целите на задължителната регистрация по ЗДДС (CD)
 • Прехвърляне на ЕТ, регистрирано за целите на ЗДДС лице (CD)
 • Акт за дерегистрация по ДДС (CD)
 • Извършване на облагаема доставка и включването на данъчната основа в облагаемия оборот (CD)
 • Задължения на прекратените лица във връзка с дерегистрацията им по ЗДДС (CD)
 • ДДС В СТРОИТЕЛСТВОТО
 • Освободена доставка на сгради или на части от тях (КНИГА + CD)
 • Облагане на доставките, свързани със земя и сгради (КНИГА + CD)
 • Прехвърляне право на строеж (КНИГА + CD)
 • Извършване на разходи, свързани с публичен актив (КНИГА + CD)
 • Прехвърляне на собственост върху поземлен имот (CD)
 • ДДС И ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ
 • Данъчното облагане по ЗДДС на услуги, извършени с товаро-пътнически катер (КНИГА + CD)
 • Относно собственото потребление на гориво от кораб-бункеровчик (КНИГА + CD)
 • Относно продажби на гориво от кораба-бункеровчик (КНИГА + CD)
 • КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
 • ПРОМЕНИ
 • Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г. (КНИГА + CD)
 • ОБЛАГАНЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
 • Прехвърляне на предприятие (КНИГА + CD)
 • АВАНСОВИ ВНОСКИ
 • Деклариране на авансови вноски по ЗКПО при преобразуване на дружество (КНИГА + CD)
 • ПОНЯТИЯ СПОРЕД ЗКПО
 • Определение на понятието "представителни разходи” (КНИГА + CD)
 • Понятието "обичайни размери” за целите на чл. 28 от ЗКПО (КНИГА + CD)
 • Понятието "непреодолима сила” (CD)
 • "Свързани лица” (CD)
 • Тълкуване на израза "най-рано на 5-тата година” (CD)
 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ
 • Регулиране на слабата капитализация (КНИГА + CD)
 • ПРЕНАСЯНЕ НА ЗАГУБИ
 • Условия за пренасяне на загуби (КНИГА + CD)
 • Период за пренасяне на данъчни загуби (КНИГА + CD)
 • Лица, които не пренасят загуби от минали години (CD)
 • Лица, които пренасят данъчни загуби от източник в страната (CD)
 • ДАНЪЦИ ПРИ ИЗТОЧНИКА
 • Данъчно третиране по ЗКПО на печалби и загуби, реализирани от търговия с ценни книжа на регулирани пазари в България и чужбина (КНИГА + CD)
 • Удържане и внасяне на данък при източника от платците на доходи в полза на чуждестранни юридически лица (КНИГА + CD)
 • Облагане с данък при източника по реда на чл. 12, ал. 5 от ЗКПО (КНИГА + CD)
 • Удържане и внасяне на данъка при източника (КНИГА + CD)
 • Третиране на правни услуги от чужбина (CD)
 • ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
 • Признаване на разходи за командировки по реда на ЗКПО (КНИГА + CD)
 • Признаване на разходи (КНИГА + CD)
 • Облагане на ваучери за храна, раздавани като социални разходи в натура, над необлагаемите 60 лв. на месец (КНИГА + CD)
 • Ваучери за храна (КНИГА + CD)
 • Социални разходи, предоставени в натура на работници и служители (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на карти за спорт (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на разходите за групови спортни занимания (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на разходите за транспорт на работниците и служителите от местоживеенето до местоработата и обратно (КНИГА + CD)
 • Ваучери за храна на лица в неплатен, платен отпуск и болнични (КНИГА + CD)
 • Ваучери за храна на собственик на ЕТ (КНИГА + CD)
 • Облагаеми и необлагаеми социални разходи (CD)
 • Облагане на премиите за застраховки "Живот” (CD)
 • Облагане на доставката на услуга за наем на паркомясто (CD)
 • АМОРТИЗАЦИИ И ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН
 • Определяне на годишните данъчни амортизации (КНИГА + CD)
 • Определяне категорията на данъчен амортизируем актив (КНИГА + CD)
 • Разлика между счетоводна и данъчна амортизация (КНИГА + CD)
 • Начисляване на данъчни амортизации (CD)
 • Амортизация при ликвидация (CD)
 • Отписване на данъчен амортизируем актив (CD)
 • Амортизация на биологичните активи за счетоводни и данъчни цели (CD)
 • ДИВИДЕНТИ И СКРИТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА
 • Разпределяне на дивиденти (КНИГА + CD)
 • Разпределение на дивидент от печалбата на ЕТ (КНИГА + CD)
 • Ползване на дружествени средства за лични нужди от собствениците при липса на неразпределена печалба от минали години (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от чуждестранно юридическо лице (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от местно юридическо лице в полза на чуждестранно юридическо лице (КНИГА + CD)
 • Осчетоводяване на получен дивидент (КНИГА + CD)
 • Отчитане на начисляването и изплащането на дивиденти (CD)
 • Скрито разпределение на печалбата (CD)
 • Срок за внасяне на данъка върху дивидентите (CD)
 • Доходи от дивиденти, разпределени в непарични вноски (CD)
 • Несъответствия на парични средства в касата на дружеството (CD)
 • Данъчни последици за ООД и за напускащите съдружници при освобождаване на дяловете им в ООД (CD)
 • ПРИЗНАВАНЕ НА РАЗХОДИ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ
 • Признаване на разходи за командировка (КНИГА + CD)
 • Преобразуване на финансовия резултат (КНИГА + CD)
 • Признаване на разходи за данъчни цели (КНИГА + CD)
 • Облагане по ЗКПО на продажба на недвижим имот (КНИГА + CD)
 • Кога отпада задължението за издаване на фискална касова бележка (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране по смисъла на ЗКПО на взаимоотношенията между предприятието и неговия клон, разположен на територията на друга страна (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на разходите за пътуване и престой на физическото лице, собственик на предприятие на ЕТ (КНИГА + CD)
 • Данъчни амортизации (КНИГА + CD)
 • Брак на хранителни стоки (КНИГА + CD)
 • Третиране на брак и липси по ЗКПО (КНИГА + CD)
 • Особености при определяне данъчния финансов резултат на юридическите лица, производители на земеделска продукция (КНИГА + CD)
 • Признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за плащания, документирани с фактура за извършен наличен превод чрез "Easy pay" АД (КНИГА + CD)
 • Преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели във връзка с амортизируемите активи (CD)
 • Необходими документи за признаване на разходи, свързани с командировка в страната и в чужбина (CD)
 • Облагане на разходи от лоша организация и управление (CD)
 • Третиране на задълженията, за които е изтекъл давностният срок (CD)
 • Третиране на командировките на членове на управителни съвети (CD)
 • Корекция на данъчно задължение при допусната счетоводна грешка, влияеща върху формирането на счетоводния финансов резултат (CD)
 • Корекция на данъчно задължение при допусната грешка при данъчно преобразуване (без да е допусната счетоводна грешка) (CD)
 • Документално доказана цена на придобиване на ценни книжа (CD)
 • Третиране на прекратяване на място на стопанска дейност (CD)
 • Признати и непризнати за данъчни цели разходи (CD)
 • ОТПИСВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 • Отписване на вземане като несъбираемо (КНИГА + CD)
 • Третиране на разходите от отписване на вземания (КНИГА + CD)
 • Отписване на несъбрани вземания и задължения (CD)
 • Признаване на отписано необезценено вземане (CD)
 • Третиране на отписано задължение (CD)
 • ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО
 • Ред и начин за документиране и деклариране на печалбите на местно юридическо лице според ЗКПО във връзка с приложима СИДДО (КНИГА + CD)
 • Специфични нормативни регламенти в ЗКПО във връзка със СИДДО относно облагането на място на стопанска дейност, регистрирано от българско юридическо лице в чужбина (КНИГА + CD)
 • ДАНЪЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ
 • Продажба на предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон (КНИГА + CD)
 • Данъчно облагане и данъчно облагане на преобразуването на търговско дружество чрез разделяне (КНИГА + CD)
 • Преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната форма (CD)
 • Преобразуване на ЕООД чрез прехвърляне на имуществото му върху едноличния собственик (CD)
 • Прехвърляне на предприятие по чл. 15 от ТЗ (CD)
 • ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
 • Данъчни облекчения за земеделските производители (КНИГА + CD)
 • ДЕКЛАРИРАНЕ
 • Признаване на разходи за данъчни цели (КНИГА + CD)
 • Санкции при неподаване на декларация по чл. 92 от ЗКПО (КНИГА + CD)
 • Данъчно задължени лица по чл. 92 от ЗКПО (CD)
 • ЗДДФЛ
 • ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ
 • Продажба на вещ, притежавана от ЕТ (КНИГА + CD)
 • Издаване на документи за изплатен доход и удържан данък (КНИГА + CD)
 • Издаване и предоставяне на служебна бележка при прекратен трудов договор (CD)
 • Издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ (CD)
 • ОБЛАГАЕМИ И НЕОБЛАГАЕМИ ДОХОДИ
 • Данъчно третиране на паричните и предметните печалби от игри на случайността (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на доходите от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на доходите на чуждестранно физическо лице от продажба на имот (КНИГА + CD)
 • Доходи от печалби или награди, които са необлагаеми (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на доходите от продажби на лични вещи по интернет (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на предоставени на физически лица стипендии и други средства във връзка с тяхното обучение (КНИГА + CD)
 • Необлагаеми доходи от движимо имущество (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на възнагражденията, изплащани на адвокати (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола (КНИГА + CD)
 • Необлагаеми субсидии от държавния бюджет (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на доходите от консултантски услуги на чуждестранни физически лица (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на доходите от операции с чуждестранна валута или с акции на регулиран пазар (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на доходите от продажби на благородни метали (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на доходите от продажба на виртуални валути (КНИГА + CD)
 • Третиране на доходите от наем, придобити срещу отдаване на общи части от етажна собственост (CD)
 • Третиране на доход от продажба на УПИ, получен по дарение (CD)
 • Третиране на доходите от лихви (CD)
 • Третиране при апорт на дялове (CD)
 • Социални разходи, представляващи доход за целите на ЗДДФЛ (CD)
 • Третиране на пенсиите, изплатени от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (CD)
 • Данъчно третиране на доходите, получени от търговия с валута от участие на валутна борса FOREX (CD)
 • Данъчно третиране на финансови активи, предоставени на работници и служители (CD)
 • ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
 • Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания (КНИГА + CD)
 • Ползване на данъчни облекчения чрез работодателя (КНИГА + CD)
 • Особености при прилагане на условието - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ (КНИГА + CD)
 • Данъчното облекчение за намалена работоспособност и валидност на решението на ТЕЛК/НЕЛК (КНИГА + CD)
 • Данъчно облекчение за деца (КНИГА + CD)
 • Данъчно облекчение за деца с увреждания (КНИГА + CD)
 • Ползване на няколко данъчни облекчения (КНИГА + CD)
 • Едновременно ползване данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания (КНИГА + CD)
 • Ползване на данъчните облекчения за деца при прекратяване на трудовия договор (КНИГА + CD)
 • Ползване на данъчни облекчения при деклариране на доходите на починало лице (КНИГА + CD)
 • Дарение в полза на детски ясли, детски градини, училища (CD)
 • Данъчно облекчение за застраховки "Живот” (CD)
 • Условие, свързано с ползването на данъчното облекчение за намалена работоспособност (CD)
 • Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране (CD)
 • Поредност при ползването на данъчни облекчения (CD)
 • Данъчно облекчение за млади семейства (CD)
 • Понятието "единствено жилище" (CD)
 • ДОХОДИ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
 • Облагане на командировъчните, превишаващи двукратния размер на дневните пари, определени в приложение № 3 на НСКСЧ (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ, когато работното, униформеното и представителното облекло са предоставени по ред, който е извън определения в нормативен акт (КНИГА + CD)
 • Формиране на облагаемия доход и годишната данъчна основа при облагане на доходите, получени от съдружници (КНИГА + CD)
 • Задължения на работодателя при годишното облагане на правоотношенията по § 1, т. 26, буква "и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ (КНИГА + CD)
 • Определяне на облагаемия доход по трудови правоотношения (КНИГА + CD)
 • Облагане на доходите от положен личен труд от собственици на ЕООД (CD)
 • Третиране на командировъчните пари на персонала, извършващ автомобилен транспорт в чужбина (CD)
 • Разходи за командировка (CD)
 • Социални разходи за ваучери за храна (CD)
 • Ваучери за храна на служители във временна неработоспособност поради бременност и раждане или продължителна неработоспособност, както и на служители в отпуск за отглеждане на дете (CD)
 • Ред за внасяне на дължим авансов данък за доходите от положен личен труд на съдружници в ООД (CD)
 • Третиране на командировъчните пари, изплатени в полза на съдружниците в търговски дружества (CD)
 • Данъчно третиране на доходи на домоуправител (CD)
 • Облагане доходите на дългосрочно командировани в чужбина работници (CD)
 • ДОХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
 • Облагане на доходите на чуждестранно физическо лице - лектор (КНИГА + CD)
 • Облагане доходите на местно физическо лице от извършена услуга на чуждестранно лице (КНИГА + CD)
 • Задължения по ЗДДФЛ на фирма, която изкупува селскостопанска продукция (КНИГА + CD)
 • Доходи от стопанска дейност на физическите лица (КНИГА + CD)
 • Облагане на доходите на физическо лице - земеделски стопанин (КНИГА + CD)
 • Облагаем доход от стопанска дейност на физическите лица (CD)
 • ДОХОДИ ОТ НАЕМ И ПРОДАЖБА ИЛИ ЗАМЯНА НА ИМУЩЕСТВО
 • Данъчно третиране по ЗДДФЛ при прехвърляне на лично (семейно) имущество към фирмата на едноличния търговец и обратното връщане на имуществото по-късно (КНИГА + CD)
 • Облагане с авансов данък на доходите на физическите лица, отдаващи под наем имущество на предприятия или самоосигуряващи се лица (КНИГА + CD)
 • Доходи от наем (CD)
 • Доход от продажба или замяна на недвижимо имущество (CD)
 • Облагаем доход от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец със сделка по реда на чл. 15 от ТЗ (CD)
 • ДОХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ
 • Авансов данък за доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ (КНИГА + CD)
 • Специфични моменти при авансовото облагане на доходите от други източници (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на доходи от неустойка за забавено изпълнение по договор за строителство (КНИГА + CD)
 • Облагане и деклариране на доходите от лихви по договор за заем, начислени/изплатени в полза на физически лица (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на доходите от частни уроци (CD)
 • Особености при облагане на доходи от обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер (CD)
 • ДОХОДИ, ОБЛАГАЕМИ С ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК
 • Облагане на доходите от дивиденти (КНИГА + CD)
 • Облагане на доходите от допълнително доброволно осигуряване и застраховане от чужбина (КНИГА + CD)
 • Данъчни задължения, възникващи за напускащите членове от събирателното дружество и за самото събирателно дружество (КНИГА + CD)
 • Дължими окончателни данъци по ЗДДФЛ (КНИГА + CD)
 • Доходи от наем на чуждестранно физическо лице (КНИГА + CD)
 • Облагаеми доходи от доброволно осигуряване и застраховане (КНИГА + CD)
 • Данъчно третиране на субсидиите, получени от физически лица, които не са регистрирани като земеделски стопани (КНИГА + CD)
 • Облагане на доходи от парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител (КНИГА + CD)
 • Удържане на данък от предметна награда (КНИГА + CD)
 • Определяне на облагаемия доход на физическо лице, получен от ликвидационен дял като съдружник (CD)
 • ДЕКЛАРИРАНЕ
 • Данъчно третиране на депозит при договор за наем (КНИГА + CD)
 • Деклариране на доход от летен стаж в САЩ (КНИГА + CD)
 • Лицата, които са получили само необлагаеми доходи, не са задължени да подават годишна данъчна декларация (КНИГА + CD)
 • Подаване на годишна данъчна декларация за доходи на починало лице (КНИГА + CD)
 • Корекция на подадена данъчна декларация (КНИГА + CD)
 • Облагане и деклариране на субсидиите, получени от физически лица, регистрирани като земеделски стопани (КНИГА + CD)
 • Възможност за местните физически лица да декларират получените през годината необлагаеми доходи (КНИГА + CD)
 • Облагане доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани (КНИГА + CD)
 • Облагане на доходите от дивидент, получени от местно физическо лице от източник в чужбина (КНИГА + CD)
 • Подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ (КНИГА + CD)
 • Корекции в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ (КНИГА + CD)
 • Подаване на декларация за дължими данъци (CD)
 • Кога не се подава декларация за дължими данъци (CD)
 • Срокове за подаване на декларацията за дължими данъци от физическите лица (CD)
 • Допълнителни вноски на съдружници в търговски дружества (CD)
 • Деклариране на безлихвените заеми (CD)
 • Годишна данъчна декларация за управител на ЕООД с доходи само от договор за управление (CD)
 • Подаване на декларация от ЕТ, който няма дейност през изминалата година (CD)
 • Деклариране на доходи от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот (CD)
 • Ползване на данъчен кредит от местни физически лица, когато са внесли данък върху доходите в държави, с които Република България няма сключени СИДДО (CD)
 • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
 • Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ при замяна на недвижим имот (КНИГА + CD)
 • Предоставяне на информация за доходи от личен труд на собственик на ЕООД (КНИГА + CD)
 • Предоставяне на информация за изплатени възнаграждения на съдружници, полагащи личен труд (КНИГА + CD)
 • Предоставяне на информация за изплатени командировъчни пари по трудови правоотношения (КНИГА + CD)
 • Подаване на информация за възнагражденията на членовете на избирателни комисии (CD)
 • Командировъчни на едноличния търговец (CD)
 • Справката за изплатени суми и рентата за ползване на земеделска земя (CD)
 • Подаване на информация за доходи по договор с чуждестранно физическо лице (CD)
 • АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • Санкции, свързани с неподаването или несвоевременното подаване на декларациите (КНИГА + CD)
 • Санкции при неизпълнение на задълженията за удържане, внасяне и преизчисляване на данъка за изплатените доходи по трудови правоотношения (КНИГА + CD)
 • Санкции за неудържани и невнесени данъци (CD)

Трудово право

доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

                Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.

Съдържание на раздела:

 • ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
 • Възстановяване на пътните разходи на кандидати за работа (КНИГА + CD)
 • Щатно длъжностно разписание (КНИГА + CD)
 • Форма на организация на счетоводната дейност (КНИГА + CD)
 • Граждански договор в строителството (КНИГА + CD)
 • „Разделяне“ на заплатата на трудово възнаграждение и на хонорар по граждански договор (КНИГА + CD)
 • Регламентиране на работата от разстояние (КНИГА + CD)
 • Връчване на длъжностна характеристика (КНИГА + CD)
 • Трудов договор за работа през определени дни от месеца (КНИГА + CD)
 • Трудов договор за допълнителен труд при друг работодател (КНИГА + CD)
 • Причини, обуславящи срочността на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ (КНИГА + CD)
 • Срок на договора по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ (КНИГА + CD)
 • Отпуск за бременност и раждане по време на срока на изпитване по трудов договор (КНИГА + CD)
 • Срочен договор за заместване на служител, който е в платен отпуск (КНИГА + CD)
 • Назначаването на работници, полагащи нощен труд, става след предварителен медицински преглед (КНИГА + CD)
 • Изпращане на уведомление до ТД на НАП, когато на работника или служителя се възлага да изпълнява друга длъжност по реда на чл. 120 от КТ (КНИГА + CD)
 • Преместване на друга работа при трудоустрояване (КНИГА + CD)
 • Промяна на работодателя по чл. 123 и чл. 123а КТ (КНИГА + CD)
 • Едностранна промяна на трудовия договор (КНИГА + CD)
 • Трудов договор за изпълнение на допълнителна длъжност (КНИГА + CD)
 • Сключване на трудов или на граждански договор (CD)
 • Оригинален трудов договор или заверено копие (CD)
 • Място на работа и работно място (CD)
 • Забрани за упражняване на конкурентна дейност след прекратяване на трудовото правоотношение (CD)
 • Определяне на трудовите норми (CD)
 • Съдържание на допълнителното споразумение за изменение на трудов договор (CD)
 • Уреждане на трудовите отношения при допълнителен труд (CD)
 • Превръщане на допълнителен трудов договор в основен (CD)
 • Сключване на срочни трудови договори (CD)
 • Трудов договор за външно съвместителство (CD)
 • Правната уредба на трудов договор с условие за стажуване (CD)
 • Трудовоправен режим на дуалното обучение (CD)
 • Условията за полагане на труд от непълнолетни лица на възраст от 16 до 18 г. (CD)
 • Полагане на труд при работа от разстояние от чужбина (CD)
 • Наемане на чужденци от трети страни (CD)
 • Срокове за съхранение на различни документи в трудовото досие (CD)
 • За обработването на лични данни невинаги е необходимо съгласието на титуляря (CD)
 • РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
 • Сумирано изчисляване на работното време (КНИГА + CD)
 • Особености при определяне и изчисляване на работното време (КНИГА + CD)
 • Почивки при сумирано отчитане на работното време (КНИГА + CD)
 • Служителят не може да се откаже от почивка (КНИГА + CD)
 • Преминаване към непълно работно време (КНИГА + CD)
 • Обща заповед за преминаване към непълно работно време (КНИГА + CD)
 • Въвеждане на намалено работно време (CD)
 • Трудов и осигурителен стаж при намалено и при непълно работно време (CD)
 • Промяна на работното време на работник с намалена работоспособност (CD)
 • Сумирано изчисляване на работното време (CD)
 • Особености при отчитане на нощния труд (CD)
 • Компенсиране на положен извънреден труд (CD)
 • Извънреден труд при командировка (CD)
 • Положеният по график труд в събота не е извънреден труд (CD)
 • Извънреден труд, положен на официален празник (CD)
 • Работа при авария след работно време (CD)
 • Продължителност на работното време по трудови договори за допълнителен труд (CD)
 • Договор за допълнителен труд при сключен основен трудов договор със сумирано изчисляване на работното време (CD)
 • Почивка за хранене (CD)
 • ОТПУСКИ
 • Отпуск при смърт на член от семейството (КНИГА + CD)
 • Отсъствие на работник поради призоваване в съда (КНИГА + CD)
 • Ред за ползване на платения годишен отпуск (КНИГА + CD)
 • Право на удължен и на допълнителен платен годишен отпуск (КНИГА + CD)
 • Временна неработоспособност по време на неплатен отпуск (КНИГА + CD)
 • Прекратяване на неплатен отпуск (КНИГА + CD)
 • Неплатен отпуск поради намаляване обема на работата (КНИГА + CD)
 • Платеният годишен отпуск и отпуските за бременност и раждане и отглеждане на дете (КНИГА + CD)
 • Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, ако родителите нямат сключен брак и живеят на семейни начала (КНИГА + CD)
 • Отпуски за обучение (КНИГА + CD)
 • Основен и допълнителен платен годишен отпуск (CD)
 • Правото на прехвърляне и използване на платен годишен отпуск за отминали години (CD)
 • Правото на платен годишен отпуск на работник/служител, възстановен на работа със съдебно решение поради незаконно уволнение (CD)
 • Размер на платения годишен отпуск при трудов договор за 4 часа (CD)
 • Ползване на платения годишен отпуск от учителите (CD)
 • Ползване на платен годишен отпуск по време на предизвестие за уволнение (CD)
 • Разпореждане за ползване на отпуск (CD)
 • Отпуск по болест през време на платения годишен отпуск (CD)
 • Ползване на неплатен отпуск след полагащия се платен годишен отпуск (CD)
 • Основен, удължен и допълнителен платен годишен отпуск (CD)
 • Платен годишен отпуск по трудов договор за допълнителен труд (CD)
 • Право на платен годишен отпуск по трудови договори за допълнителен труд (CD)
 • Ползване на платен годишен отпуск от служители, за които е установено задължение да бъдат на разположение на работодателя (CD)
 • За времето на неплатен отпуск, което се признава за трудов стаж, възниква и право на платен годишен отпуск (CD)
 • Как се броят дните на неплатен отпуск (CD)
 • Отпуск при кръводаряване (CD)
 • Право на отпуск и обезщетение при бедствия (CD)
 • Болничен лист не се издава за медицински изследвания (CD)
 • Болничният лист създава задължения и за двете страни по трудовия договор (CD)
 • Документално оформяне на ползването на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (CD)
 • Отпуск за отглеждане на малко дете, дадено в частно детско заведение (CD)
 • „Прехвърляне“ на майчинството (CD)
 • Ползване на платен годишен отпуск през време на отпуска за отглеждане на малко дете (CD)
 • Отпуск на бащата при раждане на дете (CD)
 • Отпуск по чл. 163, ал. 8 КТ за баща на близнаци (CD)
 • Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст (CD)
 • Неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за дете, настанено в частна детска градина (CD)
 • Ползване на отпуск по чл. 168 от КТ (CD)
 • Творчески отпуск (CD)
 • Отпуск за обучение на студент задочник (CD)
 • ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА
 • „Глобите“, налагани на работници и служители, представляват незаконосъобразна практика (КНИГА + CD)
 • Налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ (КНИГА + CD)
 • Дисциплинарно уволнение при употреба на алкохол (КНИГА + CD)
 • Тютюнопушенето на работното място като дисциплинарно нарушение (КНИГА + CD)
 • Правни последици от „самоотлъчка“ (КНИГА + CD)
 • Отмяна на дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“ (КНИГА + CD)
 • Задължения на работодателя при получено оплакване за тормоз на работното място (КНИГА + CD)
 • Процедура при налагане на дисциплинарно наказание за редовно закъснение за работа (CD)
 • Самоотлъчка (CD)
 • Налагане на дисциплинарни наказания (CD)
 • Дисциплинарно уволнение по телефона (CD)
 • Временно отстраняване от работа поради употреба на алкохол и налагане на дисциплинарно наказание (CD)
 • Заличаване на дисциплинарните наказания (CD)
 • ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
 • Имуществена отговорност на служителя (КНИГА + CD)
 • Срок за реализиране на ограничената имуществена отговорност на работника или служителя (КНИГА + CD)
 • Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск (КНИГА + CD)
 • Обезщетение на работник, останал без работа поради уволнение (КНИГА + CD)
 • Обезщетения за неспазено предизвестие и за оставане без работа (КНИГА + CD)
 • Обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ представлява обезщетение за безработица (КНИГА + CD)
 • Обезщетения на дисциплинарно уволнен работник (КНИГА + CD)
 • Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ (КНИГА + CD)
 • Прихващане на обезщетение за неспазено предизвестие от дължимо трудово възнаграждение (КНИГА + CD)
 • Условия на труд и често боледуване (КНИГА + CD)
 • Ред за реализиране на ограничената имуществена отговорност (CD)
 • Определяне на отговорността на всеки от замесените работници при причиняване на вреда на работодателя (CD)
 • Обезщетение при преместване (CD)
 • Обезщетение за неспазено предизвестие (CD)
 • Обезщетение за годишен отпуск, останал от 2008 г. (CD)
 • Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при по-малко от 8 месеца трудов стаж (CD)
 • Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по договор за допълнителен труд (CD)
 • Право на 6 брутни заплати по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (CD)
 • Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при пенсиониране без прекратяване на осигуряването (CD)
 • Обезщетение при пенсиониране на работник, който има над 10 г. трудов стаж във фирмата (CD)
 • Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при работа по две трудови правоотношения (CD)
 • Обезщетение за незаконно уволнение (CD)
 • Обратен изпълнителен лист за изплатено обезщетение за незаконно уволнение (CD)
 • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
 • Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер (КНИГА + CD)
 • Трудово възнаграждение за изпълнение на допълнителни трудови задължения (КНИГА + CD)
 • Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при повременна работа (КНИГА + CD)
 • Конкуренция на запори върху трудовото възнаграждение (КНИГА + CD)
 • Запорното съобщение съдържа данни върху кои вземания е наложен запорът (КНИГА + CD)
 • Изчисляване на секвестируемата част от трудовото възнаграждение (КНИГА + CD)
 • Честота на изплащане на трудовото възнаграждение (CD)
 • Договаряне на увеличение на трудовото възнаграждение (CD)
 • Елементи на трудовото възнаграждение, които трябва да се посочат в трудовия договор (CD)
 • Допълнително възнаграждение по втори трудов договор (CD)
 • Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на пенсионер (CD)
 • Зачитане на работата по договор за управление при определяне на възнагражденията за трудов стаж и професионален опит (CD)
 • Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при промяна на работодателя (CD)
 • Какви са правата на работника или служителя при забавено или частично изплащане на трудовото възнаграждение (CD)
 • Запор на трудово възнаграждение (CD)
 • ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
 • Предлагане на друга работа при съкращаване на щата (КНИГА + CD)
 • Прекратяване на трудов договор поради липса на необходимото образование (КНИГА + CD)
 • Масово уволнение (КНИГА + CD)
 • Напускане без предизвестие поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение (КНИГА + CD)
 • При прекратяване на срочен трудов договор за заместване поради завръщане на замествания не се прилага предварителната закрила при уволнение (КНИГА + CD)
 • Връчване на предизвестие и заповед за уволнение (КНИГА + CD)
 • Предварителната закрила при уволнение не се прилага в срок за изпитване (КНИГА + CD)
 • Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие по време на болничен (КНИГА + CD)
 • Възстановяване на работа при незаконно уволнение и последващо ново прекратяване на трудовото правоотношение (КНИГА + CD)
 • Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд (КНИГА + CD)
 • Отказ за издаване на удостоверения обр. УП 2 и обр. УП 3 (КНИГА + CD)
 • Основание за прекратяване на трудов договор (КНИГА + CD)
 • Прекратяване на трудов договор при смърт на работника (КНИГА + CD)
 • Прекратяване на трудов договор при спечелен конкурс при друг работодател (CD)
 • Прекратяване на срочен трудов договор с бременна служителка (CD)
 • Прекратяване на трудов договор от работника или служителя с предизвестие (CD)
 • Ред за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие (CD)
 • Прекратяване на срочен трудов договор поради преминаване на работа за неопределено време (CD)
 • Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата (CD)
 • Когато още към момента на сключване на трудовия договор служителят не е притежавал нужното образование, е налице недействителност на правоотношението (CD)
 • Пенсиониране без прекратяване на осигуряването (CD)
 • Има ли работодателят задължение да прекрати трудов договор с пенсионер при явяване на кандидат за работа, който не е пенсионер (CD)
 • Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие поради сключване на договор за управление на предприятието (CD)
 • Прекратяване на трудов договор по реда на чл. 331 КТ (CD)
 • ТРУДОВА КНИЖКА И ТРУДОВ СТАЖ
 • Зачитане на осигурителен стаж и оформяне на трудовата книжка (КНИГА + CD)
 • Стаж за времето на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (КНИГА + CD)
 • Трудов стаж по основен трудов договор и по договор за допълнителен труд (КНИГА + CD)
 • Зачитане на майчинството за трудов стаж (КНИГА + CD)
 • Възстановяване на изгубена трудова книжка (CD)
 • Продължаване на изписана трудова книжка (CD)
 • При прекратяване на трудовия договор трудовата книжка се предава на служителя във възможно най-кратък срок (CD)
 • Приключване на трудовата книжка при предходна промяна на работодателя (CD)
 • Признава ли се военната служба за трудов стаж (CD)
 • Стаж по трудов договор по чл. 114 КТ (CD)
 • Трудов стаж при непълно работно време (CD)
 • Зачитане на извънредния труд за стаж (CD)

Осигуряване

Аспасия ПЕТКОВА
експерт по социално осигуряване

                Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.

Съдържание на раздела:

 • НАРЕДБА № Н-8
 • Попълване на декларация образец № 1 (КНИГА + CD)
 • Попълване на данни за дните във временна неработоспособност в декларация обр. № 1 (КНИГА + CD)
 • Срокове за подаване на декларация обр. № 1 (КНИГА + CD)
 • Промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. (CD)
 • Срокове за подаване на Декларация обр. № 6 (CD)
 • Срокове за подаване на Декларация обр. № 1 еднократно в годината от самоосигуряващите се лица (CD)
 • Срокове за подаване на Декларация обр. № 7 (CD)
 • Основание за подаване на Декларация обр. № 8 (CD)
 • Основание за подаване на Декларация обр. № 9 (CD)
 • Срокове за коригиране на декларациите (CD)
 • Осигурени на повече от едно основание невинаги подават Декларация обр. № 1 (CD)
 • Основание за подаване на заявление по чл. 2а (CD)
 • Основание за подаване на Декларация обр. № 5 (CD)
 • Попълване на Декларация обр. № 6 (CD)
 • Дата, която се попълва в Декларация обр. № 6 (CD)
 • Електронен обмен на информация между НОИ и НАП (CD)
 • ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, ОСИГУРИТЕЛИ, РАЗМЕРИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ
 • Осигурителни вноски при предоставяне на работници от българско предприятие на друг работодател от държава - членка на ЕС (КНИГА + CD)
 • Осигурителен стаж при непълно работно време (КНИГА + CD)
 • Дължат ли се осигурителни вноски върху разхода за застраховка „Живот“ (КНИГА + CD)
 • Документи, представяни в НОИ, от работодателя за работниците и служителите, осигурени при него (КНИГА + CD)
 • Ограничения пред избора на осигуряване (КНИГА + CD)
 • Осигуряване на лицата в професионалните пенсионни фондове (КНИГА + CD)
 • Осигуряване на лице, получило авансово възнаграждение (КНИГА + CD)
 • Осигуряване на лице, регистрирано като земеделски стопанин и същевременно подлежащо на осигуряване по трудов договор (КНИГА + CD)
 • Осигуряване на самоосигуряващи се лица след пенсионирането им (КНИГА + CD)
 • Осигуряване на съдружника/собственика, който полага труд в дружеството, когато е вписан като управител на дружеството (КНИГА + CD)
 • Осигуряване на управител пенсионер (КНИГА + CD)
 • Осигуряване на управители на търговски дружества, които едновременно са и съдружници (КНИГА + CD)
 • Подаване на заявление за отказ от задължително осигуряване в УПФ (КНИГА + CD)
 • Предаване на ведомостите в НОИ на прекратени осигурители (КНИГА + CD)
 • Специален ред за осигуряване - чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КНИГА + CD)
 • Удостоверяване на трудов и осигурителен стаж (КНИГА + CD)
 • Промени в кръга на осигурените лица (CD)
 • Осигуровки върху доходи от биткойн (CD)
 • Осигуряване по чл. 114а от КТ (CD)
 • Избор за промяна на осигуряването (CD)
 • Осигурителен доход (CD)
 • Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (CD)
 • Лица, на които осигурителният доход е обвързан с минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (CD)
 • Размер на осигурителния доход за земеделските стопани (CD)
 • Максимален размер на осигурителния доход за 2019 г. (CD)
 • Размери и разпределение на вноските (CD)
 • Ред за внасяне на вноските (CD)
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) (CD)
 • Размери и разпределение на вноските (CD)
 • Здравноосигурителни вноски (CD)
 • Ред за внасяне на вноските за здравно осигуряване (CD)
 • Вноски за фонд “ГВРС” (CD)
 • Осигуряване на пенсионер (CD)
 • Деклариране при работа при повече от един работодател (CD)
 • Поредност при внасяне на осигурителните вноски (CD)
 • Зачитане на времето за осигурителен стаж в по-особени случаи (CD)
 • Осигуровки при договор за управление и контрол (CD)
 • Осигуряване на съпрузите/съпругите на упражняващите свободна професия и земеделските стопани (CD)
 • Осигуряване на земеделски стопанин (CD)
 • Осигуряването на председателя и членовете на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел (CD)
 • Размер на авансовите осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица през 2019 г. (CD)
 • Размер и разпределение на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2019 г. (CD)
 • Размер на осигурителната вноска през 2019 г. за Учителския пенсионен фонд (CD)
 • Размер на осигурителната вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” (CD)
 • Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (CD)
 • Осигурителни вноски върху транспорта и наема на учителите не се внасят (CD)
 • Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (CD)
 • Обезщетения за профилактика и рехабилитация (CD)
 • РАЗМЕРИ НА МЕСЕЧНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД
 • Осигуряване на зеленчукопроизводител (КНИГА + CD)
 • Определяне на осигурителния доход, на лицата, изпратени на командировка в чужбина (КНИГА + CD)
 • Размер на осигурителния доход за 2019 г. (CD)
 • Предприятия, за които не се определя минимален месечен осигурителен доход (CD)
 • Окончателен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (CD)
 • Осигуряване на лице едновременно по трудов договор и като самоосигуряващо се лице (CD)
 • Заверка на осигурителната книжка (CD)
 • Парична помощ при смърт на самоосигуряващо се лице (CD)
 • Oпределяне на окончателния размер на осигурителния доход (CD)
 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕТО
 • Ред за преизчисляване на пенсиите за трудова дейност (КНИГА + CD)
 • Право на ранно пенсиониране (КНИГА + CD)
 • Влияние върху размера на пенсията ползването на неплатен отпуск непосредствено преди навършване на възраст за пенсия (КНИГА + CD)
 • Отпускане на пенсия (КНИГА + CD)
 • Промени, свързани с условията за пенсиониране на лицата, работили при първа и втора категория труд (КНИГА + CD)
 • Осигуряване в професионален пенсионен фонд (КНИГА + CD)
 • Промени, свързани със зачитането на осигурителен стаж при пенсиониране (КНИГА + CD)
 • Процедура при „закупуване на стаж“ при пенсиониране (CD)
 • Трудов стаж от неработеща майка, родила и отгледала дете (CD)
 • Изчисляване на индивидуалния коефициент (CD)
 • Преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст (CD)
 • Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация (CD)
 • Пенсиониране при недостатъчен трудов стаж (CD)
 • Пенсия в намален размер (CD)
 • Преизчисляване на пенсията (CD)
 • Осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, и лицата, работещи в международни органи или организации (CD)
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ БЕЗ ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
 • Определяне на осигурителния доход на лицата, работещи без трудово правоотношение (КНИГА + CD)
 • Осигурителни вноски при доход по извънтрудови правоотношения (КНИГА + CD)
 • Особености при осигуряването на пенсионери, наети на работа на граждански договор (КНИГА + CD)
 • Осигуряване на лице с намалена работоспособност, сключило граждански договор (КНИГА + CD)
 • Разлика между граждански и трудови правоотношения (CD)
 • Осигуряване по договор за управление и контрол (CD)
 • Осигуряване при граждански договор (CD)
 • Осигуряване по трудов и граждански договор (CD)
 • Осигурителни вноски по граждански договор (CD)
 • Осигуряване на юрисконсулт, адвокат или лице, извършващо юридически услуги по граждански договор (CD)
 • Осигуряване при изплатени авторски възнаграждения (CD)
 • Осигурителни вноски върху изплатените възнаграждения на самоосигуряващи се лица (CD)
 • ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
 • Болничен лист на осигурените лица, които работят по повече от едно трудово правоотношение (КНИГА + CD)
 • Минимален стаж при обезщетение за бременност и раждане (КНИГА + CD)
 • Документи, които се подават за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица (КНИГА + CD)
 • Срок за изплащане на обезщетение за временна неработоспособност (КНИГА + CD)
 • Възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност, ако лицето няма 6 месеца осигурителен стаж за придобиване право на парично обезщетение за временна неработоспособност (КНИГА + CD)
 • Кога осигурителят няма задължение да изплаща трудово възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност (КНИГА + CD)
 • Непрекъсната временна неработоспособност на майката, установена с три отделни първични болнични листа за двете деца (КНИГА + CD)
 • Определяне на нетното възнаграждение при изплащане на обезщетения за временна нетрудоспособност (КНИГА + CD)
 • Попълване на Приложение № 9 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО (КНИГА + CD)
 • Разсрочване на задължения от НОИ (CD)
 • Жалба за неправилно изплатени парични обезщетения (CD)
 • Доход за осигурителните вноски за временна неработоспособност (CD)
 • Отражение на неправилно подадена Декларация обр. № 1 върху обезщетението (CD)
 • Минималната работна заплата като база за изчисляване на обезщетението (CD)
 • Парично обезщетение за временна неработоспособност (CD)
 • „Членове за семейството” за целите на КСО (CD)
 • Парично обезщетение за гледане на болен член на семейството (CD)
 • Парично обезщетение за гледане на хронично болен член на семейството (CD)
 • Трудоустрояване (CD)
 • ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА МАЙЧИНСТВО
 • Обезщетение от НОИ по време на отпуск за бременност и раждане (КНИГА + CD)
 • Изчисляване на обезщетението за бременност и раждане на майките, които са работили и имат осигурителен период по законодателството и на други държави - членки на ЕС (КНИГА + CD)
 • Обезщетение за майчинство при едновременна работа по граждански договор (КНИГА + CD)
 • Обезщетението по чл. 54 от КСО (КНИГА + CD)
 • Парично обезщетение за бременност и раждане и отглеждане на малко дете на майка, която се осигурява като едноличен търговец (КНИГА + CD)
 • Промени в майчинството от 1 юни 2017 г. (КНИГА + CD)
 • Право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете (КНИГА + CD)
 • Право на парично обезщетение за временна неработоспособност и майчинство (КНИГА + CD)
 • Ред за представяне на болнични листове, издадени от страни - членки на Европейския съюз (КНИГА + CD)
 • Изчисляване на паричното обезщетение за бременност и раждане (CD)
 • База за изчисляване на обезщетението за бременност и раждане (CD)
 • Срокове за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане (CD)
 • Права на бащите при изписване на детето от родилния дом (CD)
 • Отпуск на бащата при раждане на дете (CD)
 • Ползване от бащата на отпуск след навършване на 6-месечна възраст (CD)
 • Обезщетение при тежко заболяване на майката (CD)
 • Прекратяване на осигуряването по време на ползване на отпуск при бременност и раждане (CD)
 • Обезщетение при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете (CD)
 • Обезщетение за отглеждане на малко дете през времето на ползване на платен годишен отпуск (CD)
 • Срокове за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения (CD)
 • Нетно възнаграждение на управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества (CD)
 • ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
 • Право на обезщетение за безработица (КНИГА + CD)
 • Определяне размера на обезщетението (КНИГА + CD)
 • Срокове за изплащане на обезщетението (КНИГА + CD)
 • Спиране на обезщетението за безработица (КНИГА + CD)
 • Изплащане на обезщетенията за безработица (CD)
 • Правоимащи лица (CD)
 • Време, което се зачита за придобиване на право на парично обезщетение (CD)
 • Подаване на документи за отпускане и изплащане на парично обезщетение за безработица (CD)
 • Определяне размера на обезщетението за безработица (CD)
 • Определяне на месечния размер на ПОБ (CD)
 • Минимален и максимален размер на обезщетението за безработица (CD)
 • Обезщетение за безработица за 4 месеца (CD)
 • Обезщетение за безработица на лицата, които са наети на непълно работно време (CD)
 • Определяне на среднодневния осигурителен доход (CD)
 • Определяне на среднодневния осигурителен доход (CD)
 • Срокове за изплащане на паричните обезщетения за безработица (CD)
 • Спиране на изплащането на паричното обезщетение за безработица (CD)
 • Прекратяване на изплащането на паричното обезщетение за безработица (CD)
 • ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
 • Здравни осигуровки на самоосигуряващо се лице във временна неработоспособност (КНИГА + CD)
 • Здравно осигуряване на ученици и студенти (КНИГА + CD)
 • Здравни вноски (КНИГА + CD)
 • Специфични случаи при здравно осигуряване на работещите по трудов договор (КНИГА + CD)
 • Внасяне на здравни вноски (КНИГА + CD)
 • Внасяне на здравни вноски от самоосигуряващите се лица (КНИГА + CD)
 • Вноски за здравно осигуряване на безработно лице, което вече не получава обезщетение за безработица и е без никакви доходи (КНИГА + CD)
 • Здравно осигуряване на български граждани, живеещи в чужбина (КНИГА + CD)
 • Здравно осигуряване на чужденци, постоянно пребиваващи в България (КНИГА + CD)
 • Вноски за здравно осигуряване (CD)
 • Лица, за които се прилага разпределението на здравноосигурителната вноска между осигурител и осигурен (CD)
 • Здравноосигурителна вноска за лицата в неплатен отпуск (CD)
 • Здравно осигуряване на самоосигуряващите се лица (CD)
 • Здравноосигурителните вноски за лицата, получаващи обезщетения за временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и за отглеждане на дете (CD)
 • Здравни вноски за безработните (CD)
 • Здравно осигуряване на чуждестранно лице (CD)
 • Здравни вноски за безработни лица, които не получават обезщетение (CD)
 • Подаване на Декларация обр. 7 (CD)
 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ В НАП
 • Основание за регистриране на трудовите договори (CD)
 • Срок за подаване на уведомления в НАП (CD)
 • Подаване на уведомление Приложение № 5 (CD)
 • Санкция за нерегистриран трудов договор (CD)
 • Случаи, при които се изпращат уведомления в НАП (CD)
 • Уведомление за уволнен и възстановен от съда на работа работник или служител (CD)
 • Уведомление при промяна на работодателя (CD)
 • АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШЕНИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
 • Санкции по КСО (CD)
 • Санкции по ЗЗО (CD)
 • Санкции по Наказателния кодекс (CD)
 • РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 883/2004
 • Издаване на удостоверение А1 на чуждестранен гражданин (КНИГА + CD)
 • Приложимо законодателство спрямо заети лица, командировани от техния работодател на територията на друга държава членка и самостоятелно заети лица, упражняващи дейност в друга държава членка (КНИГА + CD)
 • Осигуряване по реда на чл. 6а от КСО (КНИГА + CD)
 • Издаване на удостоверение А1 на командировани наети лица във връзка с осигуряването им (CD)
 • Предназначение на Регламент 883/2004 (CD)
 • Принципи при определяне на приложимото законодателство (CD)
 • Основно правило при определяне на приложимото право (CD)
 • Командировано лице от български работодател в Австрия, сключило договор с австрийското предприятие (CD)
 • Приложимо законодателство при осъществяване на дейност в две или повече държави членки (CD)
 • Споразумения за изключение от прилагането на приложимото законодателство (CD)
Поръчка

Цена за комплект:
КНИГА + ДИСК54
.00 лв.
с ДДС

Цена за комплект:
КНИГА + ЛИНК54
.00 лв.
с ДДС

Цена само на
КНИГА


45
.00 лв.
с ДДСЦена само за ДИСК48
.00 лв.
с ДДС

Цена само за ЛИНК

Най-издоден вариант! Единственото, което спестявате е цената, а удобното за ползване електронно издание
(с добавена опция за търсене по ключова дума) го получавате директно по имейл.
45.60 лв.
с ДДС

Желая да получа изданието с наложен платеж (ако не изберете тази опция, ще очакваме да платите по проформа фактурата, която ще получите при попълването на тази форма.)


+5
.00 лв.
с ДДС

Цените са крайни. Включват избраното издание и БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ
НА ПРОФОРМА ФАКТУРА ПО БАНКОВ ПЪТ1 ПОЛУЧАТЕЛ
Име и фамилия:
Телефон:
Е-mail:
Професия:
Адрес за кореспонденция:
Град:
Пощ. код:
Коментари и въпроси:
Фирма за доставка:
2 ФАКТУРА
 
 
Фирма:
Град:
Адрес:
МОЛ:
ЕИК:
ДДС №:
Начин на плащане:
3 ЗАЩИТЕН КОД


 
Моля, изберете вид на фактурата:Желая да платя в: