27 януари 2021 г.: ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР
Годишен счетоводен семинар - 2021

 

ПРОГРАМА:

Модул 1 150 мин. Калина ЗЛАТАНОВА
Данъчен консултант

Нови моменти и актуални
проблеми по ЗДДС
 1. Намалена ставка от 9 % ДДС за доставки на храна за вкъщи от ресторанти и заведения за хранене (в сила от 1 декември 2020 г.).
 2. Нулева ставка за внос, ВОП и доставки на територията на страната на ваксини срещу COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези ваксини, както и за медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19 и услугите, пряко свързани с тези изделия.
 3. Специални разпоредби във връзка с данъка върху добавената стойност по отношение на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.
 4. Нови правила относно ДДС облагането на дистанционните продажби на стоки в ЕС. Прагове за специалната регистрация на режима MOSS, деклариране на начислен ДДС по ставка на друга държава членка, внасяне на данъка.
 5.  Доставки на стоки при условията на дистанционни продажби, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс.
 6. Прилагане на режима MOSS за услуги с получатели данъчно незадължени лица в ЕС.
 7. Нова режим внос от трети страни на стоки с незначителна стойност до 150 Евро.
 8. Доброволно прилагане на СУПТО и облекчения за лицата, които доброволно прилагат СУПТО.
Модул 2 150 мин.

Бойко КОСТОВ
д.е.с., регистриран одитор

Годишно данъчно приключване
2020 г. по реда на ЗКПО

 1. Нови моменти в ЗКПО в сила за 2021 г. относно:
  - авансово облагане по реда на ЗКПО ;
  - деклариране и внасяне на корпоративен данък и данък върху разходите;
  - промени в режима на облагане на социалните разходи;
  - промени в режима на ползване на данъчни облекчения, свързани с преотстъпване и освобождавен от облагане с корпоративен данък.
 2. Промени в ЗДДФЛ в сила за 2021 година.
  -  промени в режима за издаване на първичен счетоводен документ от страна на получателя на дохода
  - ново данъчно облекчение по реда на ЗДДФЛ за подобрение или ремонт на недвижим имот;
  - ползване на данъчни облекчения за деца до 18 години и деца с увреждания;
  - промени в режима за деклариране и внасяне на данъка от търговци по смисъла на ТЗ.  
 3. Изменения в ЗМДТ  в сила от 01.01. 2021 година.
  - данък върху недвижимите имоти;
  - данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин;
  - възможност за освобождаване от такса битови отпадъци на предприятия, прекратили дейността си в недвижим имот на територията на дадена община;
 4. Коментар на промените в Закона за счетоводството, приети през 2020 г.
  - допълнителни изисквания към регистрираните одитори;
  - промени в сроковете за представяне на финансовите отчети;
  - други редакционни и прецизиращи изменения;
 5. По важни промени в ДОПК, извършени през 2020 г.
Модул 3 60 мин.

Аспасия ПЕТКОВА
Експерт по социално осигуряване 

Промени в осигурителното законодателство

 1. Закон за бюджета на ДОО и НЗОК за 2021 г.
 2. Промени в кодекса за социално осигуряване
 3. Осигурителен доход, осигурителни вноски, осигурени лица
 4. Осигурителни плащания - парични обезщетения поради болест, майчинство, помощи
 5. Обезщетения за безработица
 6. Пенсиониране
 7. Подаване на данни в НОИ и НАП
 8. Промени в наредбите, свързани с осигуряването
 9. Контрол, санкции
Модул 4 60 мин. Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експерт по трудово право 

Актуални проблеми на трудовото законодателство

 

ЗАЯВЕТЕ ВИДЕОЗАПИСА ТУК... 
Върни ме към данните за фактура...
Моля, изберете вид на фактурата:Желая да платя в: