начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 8, 28 февр. - 6 март 2011 г. > Уведомление за промяна на длъжностт...
в. Седмичен законник
бр. 8, 28 февр. - 6 март 2011 г.


Статия със свободен достъп

Уведомление за промяна на длъжността по НКПД 2011

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   До 30.06.2011 г. е срокът за подаване на промените в наименованието на длъжността. Коя дата трябва да се напише в графа дата на сключване 01.01.2011 г., тъй като промяната е от 01.01.2011 г., или трябва да се съобразим с трите дни срок при подаване на допълнителните споразумения, и, ако е така, лицето трябва ли да се води до подаването на уведомлението по чл. 62, ал. 4 на старата длъжност?

   Новата НКПД 2011 е в сила от 01.01.2011 г. Това означава, че от тази дата могат да се прилагат новите длъжностни наименования и съответните им кодове. Но промените в предприятията не влизат с автоматизъм от 01.01.2011 г. На работодателите е даден срок до 30.06.2011 г. да приведат вътрешната си документация в съответствие с новата класификация. Този шестмесечен срок е необходим, защото при промяната на наименованието на длъжността може да се наложи разработването на нова или изменение и допълнение на длъжностната характеристика.
Прилагането на новата НКПД 2011 е свързано с промяна на наименованията и на кодовете на някои длъжности. Ако се променя само кодът, не се изплаща уведомление до съответната териториална дирекция на НАП.
Когато е необходимо да се промени наименованието на изпълняваната длъжност, това може да стане само с допълнително споразумение по чл. 119 от КТ. В такъв случай работодателят е длъжен да изпрати писмено уведомление до ТП на НАП по реда на чл. 62, ал. 4 от КТ. Допълнителното споразумение влиза в сила от предвидената в него дата. От същата дата е в сила и новото наименование на длъжността. До тази дата работникът или служителят работи със старото длъжностно наименование, което се отразява в съответните отчетни документи. Осигурителният доход се определя според длъжността, изпълнявана в съответния месец.
Не бива да се изчаква крайният срок за извършване на промените. Известно е, че уведомлението за подписаното допълнително споразумение трябва да се изпрати до ТП на НАП в едноседмичен срок. Но ако е допусната някаква грешка, уведомлението може да се върне с препоръка да се изправи грешката, което пак ще изиска известно време.