Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 8, 28 февр. - 6 март 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 28 февр. - 6 март 2011 г.
Законодателство

Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Облагаеми и освободени доставки

На облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички доставки на стоки, когато отговарят на следните критерии: - доставките са възмездни; - извършени са от данъчно задължено лице по този закон; - доставките са облагаеми с нулева ставка или със ставка в размер на 20 %; - ...

Фискални устройства (ФУ) с дистанционна връзка. Модели фискални устройства (ФУ), одобрени по Наредба № Н-18/2006, обявени от производителите/вносителите на ФУ, които ще бъдат доработени с външен данъчен терминал в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП

Национална агенция за приходите [[app_12357_sdf]]...

Въпроси и отговори

Данъчно признати разходи по ЗКПО

Данъчно признати ли са разходите за лихви за забава върху суми за задължение към доставчик, начислени по гражданско дело и изпълнителен лист, адвокатско възнаграждение, както и такси и разноски в полза на частен съдебен изпълнител? Счетоводните разходи, които не са признати за д...

Определяне размера на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2011 г.

През 2011 месечният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица е диференциран спрямо дохода им от 2009 г. Само доходът като самоосигуряващо се лице ли се взима предвид, или общият доход за физическото лице - т.е. доход като самоосигуряващо + доходи от трудови правоотношения ...

Отчитане на злато

Фирма купува златна монета с инвестиционна цел. Как да се осчетоводи покупката и какви са данъчните аспекти на сделката при положение, че във фактурата не е начислен ДДС? Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗДДС, доставката на валута, монети и т.н., които се използват за законно п...

При сключен последващ граждански договор се дължи обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ

Предприятието ни е обявено в неплатежоспособност. Голяма част от персонала е освободен от работа. На другата част от персонала бяха отправени предизвестия за прекратяване на трудовите им правоотношения. След изтичане срока на предизвестията и прекратяването на трудовите договори ...

Разходи за транспорт

Фирма, регистрирана по ЗДДС, занимаваща се с международен транспорт и осъществяваща своята дейност в град Х в България, има следната ситуация: Международният курс на фирмата започва от София, товарът се транспортира с маршрут - София - Рим - София. Камионът се връща в София в пет...

Уведомление за промяна на длъжността по НКПД 2011

До 30.06.2011 г. е срокът за подаване на промените в наименованието на длъжността. Коя дата трябва да се напише в графа дата на сключване 01.01.2011 г., тъй като промяната е от 01.01.2011 г., или трябва да се съобразим с трите дни срок при подаване на допълнителните споразумения,...

В пресата за вас

Изисквания към страните по договор за заем за послужване

ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., посочва изискванията по отношение на поведението на страните по договор за заем за послужване. В раздел VI, чл. 243 - 249 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), са...

Отчитане на провизиите за неплатени отпуски

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на провизиите за неплатени отпуски. С оглед изискванията на СС 37 Провизии, условни задължения и условни активи и МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, счетоводителите могат да ...

Отчитане на стопанската дейност в бюджетни предприятия

В бр. 11-12 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на стопанската дейност в бюджетни предприятия. За уеднаквяване отчитането на стопанската дейност и недопускане на смесването с регламентираната дейност с т. 12...

Счетоводно и данъчно третиране на операции, свързани с дейността на консорциум

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Учредено с ДЗЗД, като е подписано спopaзумение между две юридически лица (ООД). Юридическите лица и консорциумът са регистрирани по ЗДДС. Предметът на дейност на консорциума е участие и изпълнение ...