Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 8, 28 февр. - 6 март 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 28 февр. - 6 март 2011 г.
Законодателство

Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Облагаеми и освободени доставки

На облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички доставки на стоки, когато отговарят на следните критерии: - доставките са възмездни; - извършени са от данъчно задължено лице по този закон; - доставките са облагаеми с нулева ставка или с...

Фискални устройства (ФУ) с дистанционна връзка. Модели фискални устройства (ФУ), одобрени по Наредба № Н-18/2006, обявени от производителите/вносителите на ФУ, които ще бъдат доработени с външен данъчен терминал в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП

Национална агенция за приходите [[app_12357_sdf]]...

Въпроси и отговори

Данъчно признати разходи по ЗКПО

Данъчно признати ли са разходите за лихви за забава върху суми за задължение към доставчик, начислени по гражданско дело и изпълнителен лист, адвокатско възнаграждение, както и такси и разноски в полза на частен съдебен изпълнител? Счетоводните разх...

Определяне размера на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2011 г.

През 2011 месечният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица е диференциран спрямо дохода им от 2009 г. Само доходът като самоосигуряващо се лице ли се взима предвид, или общият доход за физическото лице - т.е. доход като самоосигуряващо + дох...

Отчитане на злато

Фирма купува златна монета с инвестиционна цел. Как да се осчетоводи покупката и какви са данъчните аспекти на сделката при положение, че във фактурата не е начислен ДДС? Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗДДС, доставката на валута, монети и т.н., к...

При сключен последващ граждански договор се дължи обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ

Предприятието ни е обявено в неплатежоспособност. Голяма част от персонала е освободен от работа. На другата част от персонала бяха отправени предизвестия за прекратяване на трудовите им правоотношения. След изтичане срока на предизвестията и прекрат...

Разходи за транспорт

Фирма, регистрирана по ЗДДС, занимаваща се с международен транспорт и осъществяваща своята дейност в град Х в България, има следната ситуация: Международният курс на фирмата започва от София, товарът се транспортира с маршрут - София - Рим - София. К...

Уведомление за промяна на длъжността по НКПД 2011

До 30.06.2011 г. е срокът за подаване на промените в наименованието на длъжността. Коя дата трябва да се напише в графа дата на сключване 01.01.2011 г., тъй като промяната е от 01.01.2011 г., или трябва да се съобразим с трите дни срок при подаване н...

В пресата за вас

Изисквания към страните по договор за заем за послужване

ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., посочва изискванията по отношение на поведението на страните по договор за заем за послужване. В раздел VI, чл. 243 - 249 от Закона за задъл...

Отчитане на провизиите за неплатени отпуски

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на провизиите за неплатени отпуски. С оглед изискванията на СС 37 Провизии, условни задължения и условни активи и МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни акт...

Отчитане на стопанската дейност в бюджетни предприятия

В бр. 11-12 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на стопанската дейност в бюджетни предприятия. За уеднаквяване отчитането на стопанската дейност и недопускане на смесването с ре...

Счетоводно и данъчно третиране на операции, свързани с дейността на консорциум

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Учредено с ДЗЗД, като е подписано спopaзумение между две юридически лица (ООД). Юридическите лица и консорциумът са регистрирани по ЗДДС. Предметът на дейност на консо...