начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 8, 28 февр. - 6 март 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 28 февр. - 6 март 2011 г.
Законодателство

Облагане с ДДС на доставки, извършвани от общините. Облагаеми и освободени доставки

На облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички доставки на стоки, когато отговарят на следните критерии: - доставките са възмездни; - извършени са от данъчно задължено лице по този закон; - доставките са облагаеми с нулева ставка или с...

Фискални устройства (ФУ) с дистанционна връзка. Модели фискални устройства (ФУ), одобрени по Наредба № Н-18/2006, обявени от производителите/вносителите на ФУ, които ще бъдат доработени с външен данъчен терминал в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП

Национална агенция за приходите [[app_12357_sdf]]...

Въпроси и отговори

Данъчно признати разходи по ЗКПО

Данъчно признати ли са разходите за лихви за забава върху суми за задължение към доставчик, начислени по гражданско дело и изпълнителен лист, адвокатско възнаграждение, както и такси и разноски в полза на частен съдебен изпълнител? Счетоводните разх...

Определяне размера на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2011 г.

През 2011 месечният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица е диференциран спрямо дохода им от 2009 г. Само доходът като самоосигуряващо се лице ли се взима предвид, или общият доход за физическото лице - т.е. доход като самоосигуряващо + дох...

Отчитане на злато

Фирма купува златна монета с инвестиционна цел. Как да се осчетоводи покупката и какви са данъчните аспекти на сделката при положение, че във фактурата не е начислен ДДС? Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗДДС, доставката на валута, монети и т.н., к...

При сключен последващ граждански договор се дължи обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ

Предприятието ни е обявено в неплатежоспособност. Голяма част от персонала е освободен от работа. На другата част от персонала бяха отправени предизвестия за прекратяване на трудовите им правоотношения. След изтичане срока на предизвестията и прекрат...

Разходи за транспорт

Фирма, регистрирана по ЗДДС, занимаваща се с международен транспорт и осъществяваща своята дейност в град Х в България, има следната ситуация: Международният курс на фирмата започва от София, товарът се транспортира с маршрут - София - Рим - София. К...

Уведомление за промяна на длъжността по НКПД 2011

До 30.06.2011 г. е срокът за подаване на промените в наименованието на длъжността. Коя дата трябва да се напише в графа дата на сключване 01.01.2011 г., тъй като промяната е от 01.01.2011 г., или трябва да се съобразим с трите дни срок при подаване н...

В пресата за вас

Изисквания към страните по договор за заем за послужване

ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., посочва изискванията по отношение на поведението на страните по договор за заем за послужване. В раздел VI, чл. 243 - 249 от Закона за задъл...

Отчитане на провизиите за неплатени отпуски

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на провизиите за неплатени отпуски. С оглед изискванията на СС 37 Провизии, условни задължения и условни активи и МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни акт...

Отчитане на стопанската дейност в бюджетни предприятия

В бр. 11-12 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на стопанската дейност в бюджетни предприятия. За уеднаквяване отчитането на стопанската дейност и недопускане на смесването с ре...

Счетоводно и данъчно третиране на операции, свързани с дейността на консорциум

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Учредено с ДЗЗД, като е подписано спopaзумение между две юридически лица (ООД). Юридическите лица и консорциумът са регистрирани по ЗДДС. Предметът на дейност на консо...