начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 6, 16 - 22 февруари 2009 г. > Активи по отсрочени данъци
в. Седмичен законник
бр. 6, 16 - 22 февруари 2009 г.


Статия със свободен достъп

Активи по отсрочени данъци

Иван Симов, регистриран одитор

   МСС 12 Данъци върху дохода

   В бр. 9 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Иван Симов, регистриран одитор, дава следния пример за активи по отсрочени данъци:

   Закупен е дълготраен материален актив за 2000 лв. Съгласно възприетата счетоводна политика, този клас активи се амортизира по линеен метод за 4 г. (25% годишно). Съгласно данъчното законодателство, амортизационната ставка е 20% (5 години).

   За конкретния дълготраен актив, че възникват активи по отсрочени данъци (виж таблицата):

   Години 1 2 3 4 5

   Счетоводна амортизация 500 500 500 500 500

   Данъчна амортизация (400) (400) (400) (400) (400)

   Временни разлики*

   (счетоводна минус

   данъчна амортизация) 100 100 100 100 (400)

   Актив по отсрочени

   данъци при данъчна

   ставка 20% (например

   100 x 20% = 20 20 20 20 20 (80)

   От данните в таблицата се вижда, че в края на всяка година, до четвъртата включително, се формира актив по отсрочени данъци - 20 лв. годишно. В края на четвъртата година натрупаните активи по отсрочени данъци са 80 лв. (4 г. х 20 лв.). След края на четвъртата година стойността на дълготрайния актив е възстановена (амортизиран е напълно) и е налице “обратното проявление” на временните разлики. На практика това означава отписване на натрупания актив (80 ед.) срещу намаление на облагаемата печалба при приключване на петата финансова година.

   Активи по отсрочени данъци по отношение на неизползвани данъчни загуби и данъчни кредити трябва да се признават в размер, до който е вероятно да има бъдеща облагаема печалба, срещу която да се използват нереализираните данъчни загуби и данъчни кредити. Едно предприятие например, което години наред работи на загуба, трябва много сериозно да прецени в каква степен и изобщо да формира ли актив по отсрочени данъци, на основание реализирани данъчни загуби.