Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 6, 16 - 22 февруари 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 16 - 22 февруари 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 2

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор на Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Възможно ли е заповед за дисциплинарно наказание да е връчена на 21.01.2009 г., при положение че нарушението...

Нови изменения и допълнения на ЗДДФЛ за 2009 г.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ (ЗИДЗДДФЛ), обн. ДВ, бр. 106 от 12.12.2008 г., са извършени редица промени в ЗДДФЛ за финансовата 2009 г. I. Промени във връзка с несъответствия на някои разпоредби в ЗДДФЛ с европейското данъчно законод...

Въпроси и отговори

Важни промени в Кодекса на труда

Продължение от бр. 5 ХIV. Промени в гл. ХIХ от КТ. ХIV. I. Промени в раздел I (Контрол за спазване на трудовото законодателство). 1. Общи бележки. КТ и Законът за инспектиране на труда (ЗИТ) - ДВ, бр. 102/28.11.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) - ...

Заделените за или придобитите от ЕТ вещи си остават собственост на физическото лице

Когато едноличният търговец се заличи от търговския регистър, следва ли да се приложи чл. 27, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), т.е. да се обложи разликата между пазарната цена на вещите на едноличния търговец и ...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. - 2

(Продължение от бр. 5) През 2009 г. обезщетението за безработица, изплащано от Държавното обществено осигуряване, е определено в дневен, а не в месечен размер, както се извършваше това през 2008 и предходните години. Минималният дневен размер на тов...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината за 2008 г. - 3

(Продължение от бр. 5) Преоценки на финансови активи/пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата - определени като такива (“опция на справедливата стойност”). Предприятията, прилагащи МСС, могат да класифицират и отнесат към т...

Работа по външно съвместителство

Работник от фирмата иска да работи допълнително на друго място. По принцип аз не съм съгласен. Мога ли да му забраня да работи по допълнителен трудов договор на друго място или съм длъжен да разреша? Този въпрос се отнася за т.нар. договори за допъл...

Регистрация по ЗДДС на новообразувано ООД

ЕТ е регистрирано по ЗДДС. Намеренията на собственика му е да стане съдружник в новообразуващо се ООД, което от своя страна да закупи ЕТ по чл. 15 от ТЗ (като ЕТ ще преустанови дейност и ще се заличи). По кой член от ЗДДС новообразуваното ООД може д...

Склад под митнически контрол

Фирмата ни има склад под митнически контрол. Как следва да се осчетоводи стоката, която постъпва в този склад с режим 7 - временен внос? Правилно ли е да се заведе задбалансово? Може ли да ми посочите нормативния акт, който регламентира по какъв начи...

В пресата за вас

Активи по отсрочени данъци

МСС 12 Данъци върху дохода В бр. 9 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Иван Симов, регистриран одитор, дава следния пример за активи по отсрочени данъци: Закупен е дълготраен материален актив за 2000 лв. Съгласно възприетата счетоводна политика, т...

Данъчно третиране на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС. Както и през предходната 2007 г., не се...

Извършване на консолидационни процедури в лечебните заведения

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХXI” Райна Стефанова, д.е.с., коментира консолидационните процедури в лечебните заведения. Най-общо казано, извършва се поредова консолидация на индивидуалните отчети на предприятията в групата, която включва: ...

Изчисляване и редуциране на договорираната цена на арендата, уредена със земеделска продукция

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” е разгледан казусът: Съгласно сключен договор за отдаване на земеделска земя под аренда, през м. октомври 2007 г. арендаторът се задължава да даде на арендодателя рента в зърно 75 кг за всеки...

Обучение в чужбина

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” може да се намери отговор на следния въпрос: Възможно ли е да се запази работното място на служител, който заминава да учи в чужбина за период над една година, като заминаването е одобрено от работодателя? К...

Отпадат всички нетарифни бариери пред вноса на текстилни продукти от Китай в ЕС

Наредба на ЕС - ЕЕС №3030/93 от 12.10.1993 В бр. 1 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” се посочва, че отпадат всички нетарифни бариери пред вноса на текстилни продукти от Китай в Европейския съюз. На 31 декември 2008 г. изтече срокът на режима на двойнот...

Предизвестие за прекратяване на трудов договор

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Смела Нинева разглежда казуса: С решение на съответния държавен орган се закрива предприятието, считано от 1.07.2008 г. Поради това трудовите договори на работещите трябва да бъдат прекратени, на основание...

Преотстъпване на данъка върху приходите

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира преотстъпване на данъка върху приходите. При разглеждане отчитането и данъчното третиране на облагаемите приходи следва да се обърне внимание на правилното определяне на...

Счетоводно отчитане на последващото оценяване на инвестиционни имоти

В бр. 1-2 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. Иван Душанов, проф. д-р на ик. науки, разяснява последващото оценяване на инвестиционни имоти със следните примери: Пример 1 - когато резултатът от последваща оценка е печалба Предприятието “...