Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 6, 16 - 22 февруари 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 16 - 22 февруари 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 2

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор на Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Възможно ли е заповед за дисциплинарно наказание да е връчена на 21.01.2009 г., при положение че нарушението е открито на 21.11.2008 г.? Н...

Нови изменения и допълнения на ЗДДФЛ за 2009 г.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ (ЗИДЗДДФЛ), обн. ДВ, бр. 106 от 12.12.2008 г., са извършени редица промени в ЗДДФЛ за финансовата 2009 г. I. Промени във връзка с несъответствия на някои разпоредби в ЗДДФЛ с европейското данъчно законодателство: 1. Освобождаване от...

Въпроси и отговори

Важни промени в Кодекса на труда

Продължение от бр. 5 ХIV. Промени в гл. ХIХ от КТ. ХIV. I. Промени в раздел I (Контрол за спазване на трудовото законодателство). 1. Общи бележки. КТ и Законът за инспектиране на труда (ЗИТ) - ДВ, бр. 102/28.11.2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) - промените в гл. ХIХ, раздел I ...

Заделените за или придобитите от ЕТ вещи си остават собственост на физическото лице

Когато едноличният търговец се заличи от търговския регистър, следва ли да се приложи чл. 27, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), т.е. да се обложи разликата между пазарната цена на вещите на едноличния търговец и данъчната стойност на дълготра...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. - 2

(Продължение от бр. 5) През 2009 г. обезщетението за безработица, изплащано от Държавното обществено осигуряване, е определено в дневен, а не в месечен размер, както се извършваше това през 2008 и предходните години. Минималният дневен размер на това обезщетение е 6 лв., а макси...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината за 2008 г. - 3

(Продължение от бр. 5) Преоценки на финансови активи/пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата - определени като такива (“опция на справедливата стойност”). Предприятията, прилагащи МСС, могат да класифицират и отнесат към тази подкатегория придобит фина...

Работа по външно съвместителство

Работник от фирмата иска да работи допълнително на друго място. По принцип аз не съм съгласен. Мога ли да му забраня да работи по допълнителен трудов договор на друго място или съм длъжен да разреша? Този въпрос се отнася за т.нар. договори за допълнителен труд. Основната характ...

Регистрация по ЗДДС на новообразувано ООД

ЕТ е регистрирано по ЗДДС. Намеренията на собственика му е да стане съдружник в новообразуващо се ООД, което от своя страна да закупи ЕТ по чл. 15 от ТЗ (като ЕТ ще преустанови дейност и ще се заличи). По кой член от ЗДДС новообразуваното ООД може да направи регистрация по ЗДДС ...

Склад под митнически контрол

Фирмата ни има склад под митнически контрол. Как следва да се осчетоводи стоката, която постъпва в този склад с режим 7 - временен внос? Правилно ли е да се заведе задбалансово? Може ли да ми посочите нормативния акт, който регламентира по какъв начин се завежда стоката в този ск...

В пресата за вас

Активи по отсрочени данъци

МСС 12 Данъци върху дохода В бр. 9 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Иван Симов, регистриран одитор, дава следния пример за активи по отсрочени данъци: Закупен е дълготраен материален актив за 2000 лв. Съгласно възприетата счетоводна политика, този клас активи се амортизира ...

Данъчно третиране на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС. Както и през предходната 2007 г., не се извършва никакво регулиране с...

Извършване на консолидационни процедури в лечебните заведения

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХXI” Райна Стефанова, д.е.с., коментира консолидационните процедури в лечебните заведения. Най-общо казано, извършва се поредова консолидация на индивидуалните отчети на предприятията в групата, която включва: сводиране на сходните статии в...

Изчисляване и редуциране на договорираната цена на арендата, уредена със земеделска продукция

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” е разгледан казусът: Съгласно сключен договор за отдаване на земеделска земя под аренда, през м. октомври 2007 г. арендаторът се задължава да даде на арендодателя рента в зърно 75 кг за всеки декар земя или да заплати зър...

Обучение в чужбина

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” може да се намери отговор на следния въпрос: Възможно ли е да се запази работното място на служител, който заминава да учи в чужбина за период над една година, като заминаването е одобрено от работодателя? Какви документи трябва да оформ...

Отпадат всички нетарифни бариери пред вноса на текстилни продукти от Китай в ЕС

Наредба на ЕС - ЕЕС №3030/93 от 12.10.1993 В бр. 1 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” се посочва, че отпадат всички нетарифни бариери пред вноса на текстилни продукти от Китай в Европейския съюз. На 31 декември 2008 г. изтече срокът на режима на двойното наблюдение (лиценз за износ ...

Предизвестие за прекратяване на трудов договор

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Смела Нинева разглежда казуса: С решение на съответния държавен орган се закрива предприятието, считано от 1.07.2008 г. Поради това трудовите договори на работещите трябва да бъдат прекратени, на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ, п...

Преотстъпване на данъка върху приходите

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира преотстъпване на данъка върху приходите. При разглеждане отчитането и данъчното третиране на облагаемите приходи следва да се обърне внимание на правилното определяне на техния характер и пряката им ...

Счетоводно отчитане на последващото оценяване на инвестиционни имоти

В бр. 1-2 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. Иван Душанов, проф. д-р на ик. науки, разяснява последващото оценяване на инвестиционни имоти със следните примери: Пример 1 - когато резултатът от последваща оценка е печалба Предприятието “Шейново” АД, гр. К., притежава...