Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
 
сп. Български законник
бр. 7 от 2024 г.

Доставка на стока с монтаж и инсталиране в друга държава членка – аспекти по ЗДДС

В хипотезата, когато е договорено между доставчика и получателя осъществяването на доставка на стоки едновременно с монтажа или инсталацията на същите, приложение намират специалните норми на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), касаещи доставка на стоки с монтаж или...

Задължения по ЗКПО при получена техническа услуга от чуждестранно юридическо лице

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) чуждестранните юридически лица (ЧЮЛ), придобили доходи от източници в РБългария (РБ), са носители на задължението за данъци, т.е. тези техни доходи подлежат на облагане у нас. Изключение правят случ...

Значими аспекти на счетоводното и данъчното третиране при прехвърляне на вземане чрез цесия

Процесът на прехвърляне на вземания е регламентиран със Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), гл. IV „Прехвърляне на вземания и задължения“, чл. 99-102. На основание чл. 99, ал. 1 от ЗЗД кредиторът може да прехвърли своето вземане, освен ако законът, договорът или естеството...

Амортизация на хладилна витрина и стелажи

Въпрос: Магазин за хранителни стоки закупува хладилна витрина и стелажи. Какъв процент на амортизация трябва да се начисли за всеки актив? В коя сметка следва да се осчетоводят активите? Отговор: Възможно е хладилните витрини и стелажите да се отчитат като оборудване и да се пре...

Безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“

Въпрос: Фирма, прилагаща Национални счетоводни стандарти, сключва договор с ДФ Земеделие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за закупуване на амортизируеми ДМА. През 2021 г. и 2022 г. са закупени и въведени в експлоатация ДМА и са им начислени счетоводни и данъчни амо...

Бракуване на нематериални дълготрайни активи

Въпрос: В случай на бракуване на нематериални дълготрайни активи (програмни продукти, патенти, лицензи) с какъв документ се доказва фактическото унищожаване на актива. НМДА нямат веществена форма и не могат да бъдат предадени на вторични суровини? Отговор: Дълготрайните активи с...

Внесена първоначална сума за закупуване на стоки и материали

Въпрос: Физическо лице регистрира фирма. По коя счетоводна сметка следва да се отрази внесената от лицето първоначална сума за закупуване на стоки и материали? Отговор: Ако регистрираната фирма е капиталово дружество и първоначално внесената сума е вноска в капитала, трябва да с...

Деклариране на притежавани от физическото лице дружествени дялове

Въпрос: Ако физическо лице, притежава дялове в дружество „А“ от ЕС и прави апорт на тези дялове в дружество „Б“, което също е регистрирано в ЕС и на което е едноличен собственик въпросното физическо лице, следва ли с апорта да се увеличи капиталът на дружеството, приемник на апор...

Издаване на протокол по реда на чл. 117, ал. 4 от ЗДДС

Въпрос: Фирмата ни прави ВОП на стоки от ЕС. Регистрирана е по Интрастат. На 16.01.2024 г. получих от доставчика кредитно известие с текст - годишен бонус/премия за реализиран оборот. Такава възможност е предвидена в договора. Но се прави за първи път. Въпрос: 1. Как се отразява ...

Изплащане на командировъчни пари при продължителен предстой в чужбина

Въпрос: Собственик на фирма - български гражданин - регистрирана в РБългария, има регистрация и по ЗДДС. Лицето е сключило дългосрочен договор с фирма в Италия и ще работи там в продължение на 3 години. Имаме ли основание за начисляване и изплащане на командировъчни разходи в таз...

Изпращане на последователни доставки на едни и същи стоки, които са предмет на една-единствена вътреобщностна пратка

Въпрос: Българска фирма Х, регистрирана по ЗДДС в България, купува нови и втора употреба автомобили от фирма със седалище Люксембург и регистрирана по ЗДДС в Люксембург. Автомобилите обаче няма да идват до България, а директно ще се продават в други държави от ЕС (Германия, Франц...

Корекция на данъчен кредит при бракуване на активи

Въпрос: 1. Предстои бракуване на активи (лаптопи и мобилни апарати) и стоки (бутилки алкохол), чиято единична стойност при придобиване е под 5000 лв. Активите и стоките са придобити преди повече от 5 години, като при придобиването им е упражнено право на данъчен кредит. Следва ли...

Назначаване на персонал в хотел

Въпрос: Построен е хотел, който предстои да отвори врати до 1-2 месеца. Все още няма акт 16. Регистрирана е фирма за дейността му, но тя е замразена. Реално преди да започне да функционира хотелът по предназначение, служителите трябва да се назначат и обучат. Притеснява ме това, ...

Обезценка на стоки

Въпрос: Фирма „А“ има на склад стоки от минала година. Сега има възможност да ги продаде, но продажната цена е по-ниска от себестойността на стоките. Какъв е редът за обезценка на стоките? С какъв документ и счетоводни записвания следва да се отрази обезценката? Как се третира ра...

Облагане доходите на физическо лице от продажба на дялове в ООД

Въпрос: Съдружник в ООД продава дяловете си на физическо лице на договорена продажна цена. Как се изчислява облагаемият доход на продавача? Отговор: На основание чл. 33, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.0...

Облагане на доходи от отдаване под наем краткосрочно на имот

Въпрос: Счетоводител съм на ЕТ, чиято дейност е медицински услуги на лекар специалист. Подава декларация по чл. 50, приложение 2 и се облага с 15% данък. Сега иска да отдава под наем краткосрочно (през платформите Booking и Airbnb) свой имот в който не живее. 1. Приходите от наем...

Осигуряване на земеделски производител – физическо лице, който има и ЕООД

Въпрос: Земеделски производител се осигурява като такъв (физическо лице). Същото физическо лице е собственик на ЕООД. Какви са дължимите осигуровки и трябва ли физическото лице да се осигурява на двете места и има ли разлика ако: 1. ЕООД е регистриран земеделски производител 2. Е...

Осигуряване на лице, работещо в България и в Германия

Въпрос: Управител на фирма ЕТ започва бизнес в Германия. Там са му казали, че за да не си загуби застрахователните права, трябва да прекъсне здравното си осигуряване в България. Поради тази причина ние прекъснахме само здравното му осигуряване в България. Бизнесът му в Германия м...

Осигуряване на лице, работещо по ДУК

Въпрос: Лице е назначено на договор за управление и контрол в една фирма и на трудов договор в друга (първо е сключен ДУК). До този месец общият му осигурителен доход не надвишава максималния. От 01.01.2024 г. обаче по трудовия му договор лицето е осигурено на максималния осигури...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Въпрос: Собственик на ЕООД извършва дейност в сферата на услугите. Като такъв той се осигурява като самоосигуряващо се лице само здравно, тъй като е пенсионер. Същото физическо лице е собственик на още две ЕООД-та, които започват дейност в сферата на търговията (бутици за дамска ...

Отписване на ДМА от данъчния амортизационен план

Въпрос: Дружество притежава сграда - търговски обект, в която има ескалатор, който е напълно амортизиран. Месец февруари 2024 г. се извърши ремонт - смениха се части на ескалатора от външна фирма, с което се удължи полезният живот на актива. Подобрението да се отчете в САП И ДАП ...

Отписване на недовършен инвестиционен имот

Въпрос: Ние сме строителна фирма - ООД (повече ремонти), имаме започнато строителство на инвестиционен имот, но с времето, нещата не се получиха и по сметка 613 (придобиване на ДМА) има натрупано дебитно салдо. Имотът няма да се довършва и е на етап, който не може да се ползва - ...

Отчитане на излишъци

Въпрос: Организирана е конференция с хотел. Част от платените напитки например бутилки вода остават неупотребени след събитието. Как да си осчетоводя тези излишъци? Отговор: Когато има закупени активи, които не са вложени в дейността, те не се отчитат като разходи. Следва да се ...

Отчитане на производство на бетон

Въпрос: Как се води счетоводство на предприятие, чиято основна дейност е производство на бетон? Заприходяват се материали. Как се изписват материалите и се определя себестойността? Отговор: Производството на бетон следва счетоводно да се отчита като всяка една производствена дей...

Отчитане на разноски по съдебно дело

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност има общо собствен капитал, както следва: 50 000,00 – записан капитал (10 000 дяла *50 лева) 16 718,75 – други резерви -6 430,73 – непокрита загуба 105 434,71 – неразпределена печалба 165 692,73 – общо собствен капитал Единият от съдружни...

Отчитане на средства, получени чрез WISE Europe SA

Въпрос: Имаме две сметки (IBAN) в организацията WISE. Движенията по тези сметки счетоводно отчитаме по сметки от 50 гр. Парични средства и парични еквиваленти. Но имаме становище от одиторите ни, че WISE не е финансова институция и средствата в сметки при тях не би следвало да се...

Парично обезщетение за бременност и раждане при смърт на работодател

Въпрос: Бях назначена на трудов договор ЕООД. На 03.10.2023 г. работодателят преустановява дейността си по мое отношение за повече от 15 работни дни поради смърт на собственика и управителя на дружеството. Към днешна дата има и липса на правоприемник, който да продължи тази дейно...

Попълване на Справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход на лице, работещо по ТД и като свободна професия

Въпрос: Физическо лице работи по трудов договор и оттам е осигурена на максимален осигурителен доход. Същевременно е регистрирана като свободна професия и от там е осигурена за всички рискове. Доходът от свободна професия е висок, но тъй като е осигурена по ТД на максимален осигу...

Прехвърляне на обезщетение за бременност и раждане до 410 дни при навършване на шест месеца на детето от майката на дядото

Въпрос: При прехвърляне на обезщетение за бременност и раждане до 410 дни при навършване на шест месеца на детето от майката на дядото на детето, който ще започне да ползва отпуск по чл. 163 ал. 10 от КТ. Дядото работи по две трудови правоотношения. При единия работодател работи ...

Признаване на дълготрайни материални активи

Въпрос: Фирма строи хотел, за който разходите се натрупват в сметка 613. Обзавеждането на хотела трябва ли да се заприходява като ДМА и да се начислява амортизация или да се осчетоводява като текущ разход и да се увеличава отчетната стойност на хотела? Отговор: Признаването на д...

Признаване на разходи за командировки за данъчни цели

Въпрос: Лице на трудов договор е командирован за два дни с личен автомобил. Заредил е гориво за 80 лв., за което е представил фактура. Като изчислим изминалите километри по разхода за гориво на лекия автомобил получаваме 85 лв. 1. Колко лева трябва да осчетоводим като разход за г...

Социално и здравно осигуряване при командироване на турски гражданин за извършване на услуга в Германия

Въпрос: Фирма е наела по трудово правоотношение работник, който е гражданин на трета страна - Турция. Желае да го командирова за извършване на услуга в Германия. Лицето има издадено единно разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“. 1. Подлежи ли наетото лице на со...

Счетоводно отчитане на направено дарение

Въпрос: Дружеството А ООД е едноличен собственик на капитала на дружество Б ЕООД. Дружество А взима решение да приеме съдружник и управител, физическо лице в дружеството Б. Прехвърляне на дяловете става чрез договор за дарение от дружество А към физическото лице. Как следва да се...

№ 07-00-502 от 06.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-502/06.10.2023 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София. Изложена е следната фактическа обстановка: Вие сте местно физическо лице, български гражданин постоянно пребиваващ в ...

№ 53-04-618 от 04.09.2023 г. ОТНОСНО: Предоставяне на ваучери за храна на работници и служители

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „А“ АД е местно юридическо лице, което в качеството си на работодател предоставя ваучери за храна на всички работници и служители, включително и на лицата в платен и неплатен отпуск, временна неработоспособност и майчинство...

№ 94-00-118 от 03.10.2023 г. ОТНОСНО: Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-118/03.10.2023 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: По силата на нотариален акт за дарение от 05.10.2018 г. сте придобили чрез дарение й (една втора) идеална част...

№ М-24-36-42 от 26.09.2023 г. ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с определяне мястото на изпълнение на доставки на услуги, свързани с образование/обучения и консултантски услуги, които се предоставят чрез дистанционна връзка (чрез интернет/електронна мрежа)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-36-42/08.06.2023 г. и № М-24-36-54/21.07.2023 г. е заведено писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество с основна дейност провеждане на обучения и консултации на физич...

№ М-24-37-16 от 12.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Глава шестнадесета, Раздел VIII „Особени правила за автоматичния обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, вх. № ………………….г., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП ……. Изложена е следната фактическа обстановка: „……“ ЕООД (Дружеството) е закупило домейн и е изработило платформа за публикуване ...

Справочна информация бр. 7 от 2024 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 111, 112 и 113 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 23 до бр. 40 от 2024 г.

ДВ, бр. 23 от 19.3.2024 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжи...

Брой 7 на Български законник от 2024 г.

[[table_1]]...

Решение № 3526 от 21.03.2024 г. по адм. дело № 10644/2023 г.

Предмет на спора e наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ магазин за кожени изделия и забранен достъп до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. “а“ ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. Според чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС, п...

Решение № 3531 от 21.03.2024 г. по адм. дело № 8091/2023 г.

Предмет на спора са отказано правото на приспадане на данъчен кредит по няколко фактури, издадени от различни дружества, на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС и чл. 69, ал. 1 ЗДДС във вр. с чл. 6 ЗДДС и установени задължения по ЗКПО за довнасяне на корпоративен данък, ведно със с...

Решение № 3563 от 22.03.2024 г. по адм. дело № 7626/2023 г.

Предмет на спора са установени допълнително задължение по ЗДДС за данъчен период 11.2015 г., корпоративен данък за 2015 г. в резултат на извършените корекции на декларирания финансов резултат по реда на чл. 26, т. 1 и т. 2 ЗКПО и определени лихви. Разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и...

Решение № 3572 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 11067/2023 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди 12.2017 г., 03., 06., 11. и 12.2018 г., 12.2019 г., 06.2020 г., 04., 07., 08., 09. и 10.2021 г. ведно с начислени лихви за забава, произтичащи от непризнаването на реалността на декларирани ВОД. Съг...

Решение № 3573 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 10394/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчни периоди декември 2015 г., януари 2016 г., март 2016 г. и февруари 2017 г. и са начислени и лихви за забава върху тях до издаването на ревизионния акт. Първоинстанционният съд се е мотивирал не само с липсата на кадрова ...

Решение № 3580 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 9846/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2017 г. и 2018 г. и за данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица за периода от 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г. ведно с лихви за просрочие. В чл. 16, ал. 2, т. 3 ЗКПО,...

Решение № 3587 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 8758/2023 г.

Предмет на спора е установена отговорност по чл. 19 ДОПК за задължения за ДДС, корпоративен данък, данък върху доходите от трудовите и приравнените на тях правоотношения и осигурителни вноски за ДОО, ЗО и УПФ за осигурители. Изцяло кредитираната от съда СОЕ не може да се приеме, ...

Решение № 3590 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 10268/2023 г.

Предмет на спора e признаване право на приспадане на данъчен кредит. Разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 ЗДДС обуславят възникването на правото на приспадане на данъчен кредит от кумулативното осъществяване на елементите на регламентирания в ЗДДС сложен фактически състав, койт...

Решение № 3594 от 25.03.2024 г. по адм. дело № 10047/2023 г.

Предмет на спора e непризнато право на данъчен кредит. Процесните услуги са осъществени в изпълнение на договорни задължения, поети по обществени поръчки на значими обекти. Резултатът от тяхното осъществяване е приет с двустранно подписани протоколи, без възражения от страните. ...

Решение № 3653 от 26.03.2024 г. по адм. дело № 9600/2023 г.

Предмет на спора e отказано право на признаване на данъчен кредит по 18 фактури за 06.2021 г. и установен резултат по ЗДДС за данъчен период 06.2021 г., ведно със съответните лихви за забава. Реалността на доставката е фактически въпрос. В Решение на СЕС по дело С-154/20, т. 33 ...

в. Седмичен законник
бр. 24, 24 - 30 юни 2024 г.

Европейска практика по данъчни дела

Дело C-108/22, решение от 29 юни 2023 година страни: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej срещу C. sp. z o.o. Предмет на спора е обхватът на понятието “туристическа услуга”. Дружество C. е учредено по полското право и извършва икономическа дейност като “консолидиращ доставчик н...

Отчитане на договор за цесия

Наше дружество ще започне изкупуване на вземания на физически лица от трета фирма, като ще заплаща в брой договорената сума на физическите лица, а ще получава по банков път плащанията от фирмата длъжник. Какви следва да бъдат документите, които се издават към фирмата длъжник за п...

Приходи от договор за управление на инвестиционен имот

ЕООД притежава инвестиционни имоти, които по силата на договор предоставя за управление (акумулиране на приходи от имотите и извършване на съответните разходи) на дружество ООД, в което един от собствениците е собственик и на въпросното ЕООД (притежаващо инвестиционния имот). В с...

Срокове за деклариране на осигурителните вноски и данъка върху възнаграждение

Имаме служител, изпратен за извършване на временна работа в предприятие ползвател. Заплатата му се изплаща около 22-ро число на текущия месец, т.е. преди да е изтекъл месецът. Кога трябва да се платят и декларират осигурителните вноски и данъкът върху възнаграждението му? Съглас...

Услуги, попадащи в обхвата на чл. 39, т. 8 от ЗДДС

Физическо лице лекар предстои да сключи граждански договор с дружество (медицински център) за извършване на медицински дейности - диагностика на общо състояние на пациенти за лечение с медицински процедури. Тази услуга попада ли в обхвана на чл. 39, т. 8 от ЗДДС - освободени дост...

Задължение за регистрация по ЗДДС при внос на употребявани превозни средства

В стопанската практика на български дружества, занимаващи се с покупко-продажби на употребявани превозни средство, нерядко се случва да се закупуват автомобили от трети страни, които се внасят на територията на ЕС през митническата граница на държава членка, различна от България,...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на данъчното облагане

Преобразуването на счетоводния финансов резултат по реда, предвиден от Закона за корпоративното подоходно облагане, представлява процес, при който данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува със счетоводни приходи и разходи, които н...

Прилагане на данъчното законодателство по отношение на търговско представителство на дружество във връзка с договор за факторинг с доставчик банкова институция, установена на територията на страната, по който действията по повод обезпечаването и събирането на вземанията във връзка с въпросния факторинг ще се изпълняват от открито в България търговско представителство на английското дружество

Писмо № М-94-Г-752 от 05.10.2023 г. C.... R.... LIMITED, дружество от Великобритания (английско дружество), доставя в България метални изделия при условия lN.... - ClF Бургас. Получатели на стоката до момента са български дружества в бранша, които действат като вносители, съглас...

Справочна информация бр. 24/2024

Централни валутни курсове за периода 14.06.2024 г. - 20.06.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Брой 24 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...

ДВ, бр. 46 от 31.5.2024 г.

Министерски съвет Постановление № 179 от 23 май 2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. Постановление № 180 от 23 май 2024 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Постановление № 181...

ДВ, бр. 47 от 4.6.2024 г.

Министерски съвет Постановление № 186 от 30 май 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-т...

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира редът за прехвърляне на отпуск поради бременност и раждане след навършване на 6-месечна възраст на детето на един от родителите на майката или на бащат

По този начин нормативният акт се синхронизира с Кодекса на труда, в който беше предвидена възможност със съгласие на майката отпускът да може да се ползва и от бабите и дядовците на детето при условие, че те работят по трудово или служебно правоотношение. Измененията определят и...

в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2024 г.

Допълнителен трудов договор с работодателя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли лице назначено на постоянен трудов договор по чл. 67 ал. 1, т. 1 на длъжност домакин, да съвместява и длъжност снабдител, която е незает щат? Възможно ли е с допълнение на длъжностната характеристика да се вменят допълнителни...

Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по втори трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначен е служител, съгл. чл. 111 от КТ на втори трудов договор на четири часа. Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - чл. 12 (8) Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален...

Издаване на електронни ваучери за храна

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съгласно чл.2, ал. 1 от Наредба №7/2003 г., доп. ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г. „Чрез ваучерите за храна на хартиен носител работодателите предоставят на лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управ...

Облагане на търговия с виртуални валути

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ДДС, осъществява търговия с виртуална валута, използвайки специализирана платформа. 1. Как данъчно и счетоводно трябва да се третира търговията с виртуални валути съгласно ЗДДС - к...

Отпуск по чл. 319 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При назначаване служител с решение на ТЕЛК (50%), следва ли удълженият му основен годишен отпуск да се впише в трудовия договор (26 дни, вместо 20 дни)? Ако отговорът е да означава ли, че при изтичане давността на решението на ТЕЛК и...

Пенсиониране на учител по чл. 68а от КСО

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя като учителка, но искам да се пенсионирам по чл.68а от КСО (една година по-рано). Към момента имам 39 години общ стаж, от който 30 години е учителски. 1. Кога мога да се пенсионирам по чл. 68а от КСО? 2. С колко ще бъде намале...

Предизвестие за прекратяване на ТД при придобиване на право за пенсиониране на работник

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли работодателят да връчи предизвестие за прекратяване на ТД при придобиване на право за пенсиониране на работник в отпуск по болест? Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудов...

№ 20-31-20 от 29.02.2024 г. ОТНОСНО: Определяне вида на осигуряване на самоосигуряващо се лице

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-31-20/29.02.2024 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Във връзка с писмо на ТП на НОИ – гр. ……… по повод представен болничен лист за периода от 15.01.2024 г. до 28.01.202...

№ 26-М-411#1 от 22.2.2024 г. ОТНОСНО: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и за предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане (СИДДО) на доходи по договор за доставка на железопътни вагони при условията на отложено прехвърляне на собствеността върху същите

Във Ваше писмено запитване с вх. № 26-М-411/19.09.2023 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите, e изложена следната фактическа обстановка: „АБВ“ ЕООД е новоучредено дружество, което е дъщерно на малтийското дружество АБВ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД. Представл...

№ 26-Ч-12 от 14.03.2024 г. ОТНОСНО: прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и на Спогодба между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото (СИДДО между България и Германия)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше запитване с вх. № 24-Ч-12/26.09.2023 г. От представената в запитването фактическа обстановка става ясно, че през първите месеци на 2022 г. българското дружество „М….“ ООД изпълнява проект за звукозаписи, ...

№ ЕП-04-19-179 от 13.03.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше запитване с вх. №ЕП-04-19-179 от 05.02.2024 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В края на 2022 г. сте изградили фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за собствени нужди с мощност 8...

№ М-24-38-19 от 14.03.2024 г. ОТНОСНО: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 178 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, заведено с вх. №М-24-38-19/19.02.2024 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Кооперативна организация на инвалиди по смисъла на Закона за хората с увреждания (ЗХУ) преотстъпва ...

№ М-24-39-176 от 31.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с продажба на вземания

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-176/03.10.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: „К….“ ООД (българско дружество/дружеството) предоставя консултантски услуги на местни и чуждестранни компании, опериращи в различ...

№ М-24-39-33 от 11.03.2024 г. ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за дарение в полза на народно читалище

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше запитване, връчено чрез ССЕВ на 10.11.2023 г., препратено по компетентност и заведено с вх.№ М-24-39-33/02.02.2024 г., в което е описана следната фактическа обстановка: Дружеството е с основна дейност счет...

№ М-26-С-59#1 от 08.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Обединени Арабски Емирства (ОАЕ)

В писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. ……………….. е изложена следната фактическа обстановка: ***** е дружество, учредено съгласно законодателството на ОАЕ, със седалище и адрес на управление в Дубай. Дружеството няма клон, о...

Данъчен календар 16 - 30 юни 2024 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник в бр. 11 от 2024 г.

ДВ, бр. 42 от 14.5.2024 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта Закон за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 2 на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 ...

Справочна информация бр. 11/2024 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 24.05. - 10.06.2024 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

Брой 11 на Главен счетоводител от 2024 г.

[[table_1]]...