Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

 
сп. Български законник
бр. 4 от 2022 г.

Документи и задължения по ЗДДС при доставки на стоки при режим складиране до поискване

С цел опростяване на действащите правила за данъчно третиране на доставките и придобиванията, които възникват при вътреобщностната търговията на стоки (ВОТ), с една от промените в ЗДДС за 2020 г., обн., ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., бе създаден нов ре...

Коментар по Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. е обнародван в ДВ, брой 18 от 4.3.2022 г., и е в сила от 1.01.2022 г. По отношения на плащанията от фондовете на държавното обществено осигуряване годината се разделя на два периода: ...

Корекции на ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС в случаите на липси и брак и последваща освободена доставка на стоки и услуги

I. Описание на данъчния режим Данъчният режим за корекции на ползван данъчен кредит в случаите на липси и брак и при последваща освободена доставка на стоки и услуги е регламентиран чл. 79 от ЗДДС, описан по-долу. [[table_1]] II. Примери и писма на ...

Промени в ЗКПО, в сила за 2022 г.

Поредната актуализация на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за финансовата 2022 г. вече е налице, като същата стана достояние на професионалната общност посредством обнародваните в ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2022 г. Закон за изменение...

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки

Въпрос: Фирмата е регистрирана по ДДС в България, също така има регистрация по OSS в България. Занимава се с онлайн търговия на стоки в ЕС. Има намерение да продава в Германия на ДНЗЛ, като използва „фулфилмънт център“. Необходимо ли е, при положение...

Данъчно облагане на физическо лице

Въпрос: Трябва ли да се подават две декларации за лице, което от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. е работило като стоматолог, регистриран като ЕТ и извършва дейност като свободна професия. От 01.04.2021 г. се регистрира като ЕООД и това лице се осигуря...

Договор за ремонтна услуга на машина с подизпълнител на белгийска фирма

Въпрос: Българска фирма сключва договор за ремонтна услуга на машина като подизпълнител на белгийска фирма. Белгийската фирма от своя страна има договор за ремонтна услуга на същата машина със собственика на машината - швейцарска фирма. Ремонтната ус...

Облагане доходите от наем на офис

Въпрос: Лице, което е регистрирано като свободна професия, има сключен договор за наем на офис с физическо лице. В договора за наем лицето е посочило банковата сметка на майка си и превода на наем се извършва по нейната сметка. В справката по чл. 73,...

в. Седмичен законник
бр. 20, 16 - 22 май 2022 г.

Данъци и осигуровки за физическо лице, работещо по трудов договор и получило възнаграждения по граждански договор

Физическо лице работи по трудов договор с осигурителен доход 2000 лева и в същото време получава доход по извънтрудови правоотношения по граждански договор в същата фирма (организацията). Политиката на фирмата е за получаващите доход по граждански до...

Европейска практика по данъчни дела

Дело C‑156/20, решение от 13 януари 2022 г. страни: Zipvit Ltd срещу Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Предмет на спора е отказ на данъчен кредит на основание неправилно тълкуване на Директива 2006/112 за ДДС от националните ...

Задължение за плащане на ДДС при предоставяне на услуги, свързани с недвижим имот в Италия

Много български фирми предоставят строителни услуги, свързани с недвижими имот на фирми от държави - членки на ЕС. Поради специфичния режим режимът на облагане с ДДС на този вид услуги е близък, но не е еднакъв във всички държави членки. Много често ...

Закрила на майка при ликвидация на предприятието

Има ли работодателят право поради ликвидация да прекрати трудовия договор на майка, която се намира в платен отпуск за отглеждане на дете до 2 години? Когато предприятието е обявено в ликвидация, работодателят може да прекрати трудовия договор с пре...

Изменение на условията по трудовия договор с допълнително споразумение

Работодателят предлага на служител да подпише допълнително споразумение по чл. 119 от КТ за изменение на длъжността. Ако се подпише споразумението, запазват ли се другите условия по трудовия договор, например работна заплата? Има ли работодателят пра...

Изплащане на допълнителни суми на член-кооператори, които са арендатори

Земеделска производствена кооперация, регистрирана с капитал 5000 лв., има свободен паричен ресурс по банкова сметка. За 2021 г. са изпратени рентите на арендаторите. Част от арендаторите са членове на кооперацията. Имаме намерение да се изплатят на ...

Облагане и отразяване в данъчните дневници на регистрирано по ЗДДС българско данъчно задължено лице на доставка на услуги за транспортна обработка на стоки, внасяни от Китай по условията на доставка CFR

Българска фирма внася стоки от трета страна - Китай. Условията на доставката са CFR (cost and freight). Съответно китайският доставчик поема морския транспорт до пристанище в Румъния, където пристига стоката. Също така китайският доставчик поема тран...

Период на корекция на данъчен кредит

През 2015 г. е закупен ДМА, който не е недвижим имот. Ползван е пълен ДК в размер на 20 хил. лв. Използван е за облагаеми доставки през 2015, 2016 и 2017 г. През 2018, 2019 и 2020 не е използван за дейността поради липса на работа. В началото на 2021...

в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2022 г.

Данъчни аспекти при продажба на земеделски земи от физическо лице

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин е продал две наследствени земеделски земи. Предстои да бъдат изповядани още две сделки с различни купувачи - УПИ, придобито по наследство, и УПИ, придобито преди п...

ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 01.07.2000 г. насам, процентът ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит следва да се определя като се вземе предвид целия трудов стаж или този по специалността - педагогическия при учителите. ...

Неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Отпускът за отглеждане на дете до две години на наша служителка изтича през м 08.2022 г. Тя се съмнява дали детето ще се класира за прием в детска градина. Ако служителката излезе в неплатен отпуск по ч...

Няма изрично изискване трудовия договор да бъде на български език

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли задължение трудовият договор да е на български език (или поне да има двуезична версия и на български език)? Ако има кое е правното основание и в кой нормативен акт се съдържа подобно изискване (ил...

Отпуск на работник при кръводаряване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на трудов договор и 12 часови смени с месечен график, който се изготвя от работодателя. На 19.04.22 г. пуснах заявление за отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 2 за кръводаряване в деня на даване и следв...

Преминаване от безсрочен към срочен трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител с трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ за неопределено време, е подал заявление с изврично писменно желание да премине в срочен трудов договор. Може ли да стане с подписване на допълнит...

Процедура при прихващане на задължения

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какви задължения може да се прихващат? Каква е процедурата, по която става това? Възможно ли е всичко да се прихваща? Българският закон позволява прихващането на насрещни вземания, но заедно...

№ 07-00-21 от 18.01.2022 Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-21 от 18.01.2022 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е регистрирано на ...