начало > сп. Български законник > 2012 > бр. 3, Март 2012 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2012 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 200...

Коментар на експерта

Временна работа според ЗИД на Кодекса на труда

В бр. 7 на „Държавен вестник” от 24.01.2012 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). Законът е изготвен и приет във връзка с ратифицираната със закон, приет от Народното събрание на 13.01.2005 г., Конвенция № 181 н...

Относно приложението към годишните финансови отчети за 2011 г.

В Закона за счетоводството (чл. 26, ал. 1) е определено, че съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс (отчет за финансовото състояние); отчет за приходите и разходите (отчет за всеобхватния доход); отчет за паричните потоци; о...

Провизиите

Сега, във времето на изготвянето на годишните финансови отчети, ни се иска да кажем няколко подсещащи думи по една тема, често забравяна или пренебрегвана в практиката. Става дума за провизиите. Какво казва за тях стандарт 37 Съществуващите задъ...

Промени в ЗДДФЛ, в сила от 1 януари 2012 г.

От 1 януари 2012 г. влизат в сила изменения и допълнения в Закона за данък върху доходите на физическите лица, които имат за цел да унифицират правната терминология, използвана в закона, и да запълнят установените пропуски в нормативната уредба. По-в...

Промени в изчисляването и изплащането на паричните обезщетения от ДОО от 1 януари 2012 г.

В сила от 1 януари 2012 г. с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на ДОО (ПЗР на ЗБДОО) са направени изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи паричните обезщетения за болест, трудоустрояване, майчинство...

Въпроси и отговори от практиката

Деклариране на доход от депозит

Въпрос: Фирма сключва договори за наем с физически лица и при изплащане на наема удържа авансов данък. Когато се изплаща депозит (който се плаща в брой или в обикновена разплащателна сметка), следва ли да се удържа данък? Кога физическото лице деклар...

Деклариране на доходи от наето физическо лице без сключен договор

Въпрос: Физическо лице има намерение за сключване договор за дилърство с фирма. Лицето е получило договора и условията са следните: Фирмата издава фактура на физическото лице за стоките, които се дистрибутират с определена отстъпка, а то я продава на...

Деклариране на продадена сграда по ЗДДФЛ

Въпрос: През 2006 г. физическо лице закупува земеделска земя. През 2007 г. земята бива застроена, а през 2010 г. земята е продадена с променен статут (УПИ) заедно със сградата към нея, която е в груб строеж. Плащането се осъществява през 2011 г. След...

Доставка за прехвърляне на право на строеж

Въпрос: Поради изключително голямата задлъжнялост между фирми и невъзможността от събиране на вземанията дружество с предварителен договор за покупко-продажба продава отстъпено право на строеж за построяване на секция „А” и „Б” от жилищен комплекс на...

Корекция на ползван ДДС се прави до изтичане на 5-годишен срок от получаване на стоки или услуги

Въпрос: Дружеството e закупило през 2006 г. недвижим имот. При покупката му не е ползвало ДДС, т.е. в документите за покупка не е начислен данък. През 2006 г. на този имот му е направен ремонт. За услугите, свързани с ремонта (СМР, в т.ч. ОВК инстал...

Начисляване на ДДС в издадена от българска фирма фактура

Въпрос: Българска фирма извършва услуги на немска фирма, състоящи се в обслужване, посрещане, превоз, придружаване, настаняване и др. услуги на немски туристи в България, които са различни от `Обща туристическа услуга`. И двете фирми са регистрирани ...

Определяне на данъчна основа с пазарна оценка от лицензиран оценител

Въпрос: Строителна фирма, регистрирана по ЗДДС, през м. 07/2011 г. продава на физическо лице апартамент, гараж и земя (не сме свързани лица) на стойност, по-висока от себестойността на обектите. През м. 01/2012 г. физическото лице връща закупения пре...

Освобождаване от длъжност при пенсиониране

Въпрос: Собственик на ЕТ е и собственик и управител на ЕООД и ООД. Същият навършва пенсионна възраст и иска да се пенсионира. Как трябва да се извърши освобождаването му от тези длъжности, за да стане пенсионирането - само с декларация за прекратяван...

Ползване на неплатен отпуск преди напускане

Въпрос: Физическо лице е постъпило на работа на 20.04.2011 г. по трудов договор в дружество. Сега ще напуска, но иска, преди да се прекрати договорът, да ползва неплатен отпуск. В какъв размер има право, при положение че няма цяла година стаж във фир...

Попълване на таблици 1 и 2 и внасяне на осигурителни вноски върху доход от патентна дейност

Въпрос: Физическо лице, собственик на ЕООД, се самоосигурява по чл. 4, ал. 3 т. 2 от КСО авансово върху МОД за положен труд във фирмата. Същото лице през лятото отдава две стаи от собствения си недвижим имот на курортисти, за което подава патентна де...

Право на отпуск на лице, назначено по чл. 114 от КТ

Въпрос: Лице е назначено по чл. 114 от КТ. В трудовия договор не са уточнени определени дни от седмицата за работа. Служителят работи само в дни, в които фирмата има нужда от него. Няма ли нарушение при подписването на такъв договор и как би трябвало...

Регистрация в бюрото по труда на работник, уволнен дисциплинарно по чл. 188, ал. 3 от КТ

Въпрос: Работник е уволнен по чл. 188, т. 3 от КТ – дисциплинарно, за нанесени вреди на работодателя. Има ли право на регистрация в бюрото по труда? Отговор: Преди всичко чл. 188, т. 3 от КТ не представлява правно основание за прекратяване на трудови...

Социално и здравно осигуряване при отдаване под наем сезонно на частни квартири от хора, нерегистрирани в търговския регистър като самоосигуряващи се лица по този повод

Въпрос: Бихте ли изяснили въпросите около социалното и здравното осигуряване при отдаване под наем сезонно на частни квартири от хора, нерегистрирани в търговския регистър като самоосигуряващи се лица по този повод. Съгласно Закона за туризъм квартир...

Удържане и внасяне на вноски за социално и здравно осигуряване и авансов ДОД от самоосигуряващо се лице по смисъла на чл. 4, ал. 7 от КСО

Въпрос: Притежава ли статут на самоосигуряващо се лице лице, което се осигурява на основание чл. 4, ал. 7 от КСО? Задължен ли е възложител по граждански договор в този случай да удържа и внася вноските за социално и здравно осигуряване и авансов ДОД,...

Удържане на данъци на български гражданин, постоянно пребиваващ и работещ в Швейцария

Въпрос: Български гражданин, постоянно пребиваващ и работещ в Щвейцария, получава в България доход по извънтрудово правоотношение (комисиона). Какви данъци трябва да се удържат на лицето? В случай че не трябва да му се удържат осигуровки, какъв докум...

Решения на съдилища

Решение № 13857 от 27.10.2011 г. по адм. дело № 7277/2011 г. на ВАС, VIIІ о.

Законосъобразно ревизиращият орган е приел за установено, че е налице несъответствие между декларираните доходи/приходи и имущественото/финансовото състояние на лицето, поради което ревизията е извършена по особения ред на чл. 122 от ДОПК, при наличи...

Решение № 13870 ОТ 27.10.2011 г. по адм. дело № 2900/2011 г. на ВАС, І о.

Съгласно чл. 135, ал. 2 от ДОПК спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане се прилагат след удостоверяване на основанията за това, като в чл. 136 от кодекса са въведени общите основания за прилагането им, а разпоредбата на чл. 136, ал. 1, т...

Решение № 15435 от 23.11.2011 г. по адм. дело № 2420/2011 г. на ВАС, І о.

    Фактът, че по делото са представени два броя ЗОКО от една и съща дата и с идентично съдържание, но подписани от различни лица, не налага на извода за нищожност на РА. Дори да е била издадена оспорената ЗОКО, то това нарушение, както е приел съдът...

Решение № 15438 от 23.11.2011 г. по адм. дело № 9024/2011 г. на ВАС, VIIІ о.

В случаите, когато установяването на предпоставките за прилагане на СИДДО не е направено до изтичането на срока по чл. 55, ал. 1 от ЗКПО (отм.), какъвто е и настоящият, платецът на дохода следва да удържи и начисли данъка по чл. 34, ал. 4 от ЗКПО (от...

Решение № 15506 от 24.11.2011 г. по адм. дело № 5669/2011 г. на ВАС, VІІІ о.

За да е законосъобразно облагането по аналог с РА, издаден след данъчна ревизия при действието на ДОПК, следва да са налице доказателства за наличие на някоя от хипотезите по чл. 122, ал. 1 от ДОПК, в която данъчната основа се определя от данъчния ор...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за февруари 2012 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от ...

Съдържание на в. „Седмичен законник”, бр. 38, 17 - 23 октомври 2011 г.

Законодателство • Отчитане на приходите от предприятията от здравеопазването - търговски дружества • Въпроси и отговори по Закона за счетоводството Въпроси и отговори • Размер на отпуска и на паричното обезщетение поради бременност и раждане на ж...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 8 до бр. 14 от 2012 г.

ДВ, бр. 8 от 27.01.2012 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 7 от 18 януари 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 8 от 18 януари 2012 г. за приемане на Правилник за устройството...