Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 8, 25 февруари - 3 март 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 25 февруари - 3 март 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Дружество ще осъществява дейност - продажба на стоки, чиято заявка ще се извършва чрез интернет. За целта ще се използват услугите на куриерска фирма. Сумите от продажбите за наложен платеж ще бъдат превеждани от куриерската фирма по банков път, като същата ще задържа цен...

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите - бр. 8/2013 г.

Въпрос: Дружество ще осъществява дейност - продажба на стоки, чиято заявка ще се извършва чрез интернет. За целта ще се използват услугите на куриерска фирма. Сумите от продажбите за наложен платеж ще бъдат превеждани от куриерската фирма по банков път, като същата ще задържа цен...

За някои счетоводни проблеми на юридическите лица с нестопанска цел

Юридическите лица с не­стопанска (идеална) цел придобиват все по-голямо значение за развитието на гражданското общество в нашата страна. Затова те често се наричат граждански или неправителствени организации. Създават се по различни закони: Закона за юридическите лица с нестопанс...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Период 2000 г. Дело C- 102/00, решение от 12 юли 2001 г. страни: Welthgrove BV и Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е облагането на независимата икономическа дейност, развивана от холдингово дружество. В...

Коригиране на счетоводна грешка.

Дружеството ни ООД притежава собствен офис, закупен 1994 г. През 2006 г. направихме основен ремонт на същия и с направените разходи увеличихме неговата първоначална стойност. От същата година започнахме да начисляваме и по-висока амортизация. Тази година при подготовката за прикл...

Решение на ВАС № 164 от 05.01.2012 г. по адм. дело № 2642/2011 г.

Фактологични обстоятелства по казуса: През 2008 г. при ревизия на ЕТ е установено че за 12 текущи месеца в периода 2004 - 2005 г. облагаемият оборот от дейността на предприятие на търговеца е бил 40 000 лв. В същия период физическото лице - ЕТ, е продало за 30 000 лв. апартамент ...

Удържане на наложен запор от парите за безплатна храна

Трябва ли да се включват в средствата, от които се налага запор върху трудовото възнаграждение, и парите, предоставяни от работодателя за безплатна храна по реда на Наредба 11 от 21.12.2005 г.? Безплатната храна по чл. 285 от Кодекса на труда се предоставя на работниците и служ...

В пресата за вас

Данъчно третиране по ЗДДС при гаранционно обслужване

В бр. 11 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира данъчно третиране по ЗДДС при гаранционно обслужване. Съгласно чл. 129 от ЗДДС не е доставка и не се облага с данък предоставянето на стоки и услуги за отстраняването на дефекти от п...

Данъчното третиране на доставките при условията на бартер с доплащане

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт в МФ, разглежда данъчното третиране на доставките при условията на бартер с доплащане по смисъла на ЗДДС. В практиката не са редки случаите, когато собственици на земя учредяват (отстъпват) право на строеж (...

Класификация на финансови пасиви

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира класификацията на финансови пасиви. Финансови пасиви (кредити и др.), които осигуряват финансиране на дългосрочна база (т.е. не са част от оборотния капитал) и които няма да бъда...

Нов ред за погасяване на публичните вземания

В бр. 2 от 2013 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, разглежда последователността на погасяване на публичните вземания, уредена в чл. 169, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесу­ален кодекс (ДОПК). Алинея 2 от чл. 169 на ДОПК сочи последо­вателността...

Правила, които се отнасят до електронните фактури

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда правилата, отнасящи се до електронните фактури. По силата на изменения чл. 217 от Директива 2006/112/ЕО за целите на тази директива “електронна фактура” означава фактура, коя...

Промени относно процедурата по пререгистрация на търговските дружества и кооперациите

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Емил Радев, юрист, коментира промените в Закона за търговския регистър относно процедурата по пререгистрация на търговските дружества и кооперациите. По отношение лицата, които са легитимирани да поискат пререгистрация ...

Промяна, свързана с един от случаите, при които не се извършва корекция на ползван данъчен кредит за унищожен, липсващ или бракуван актив

В бр. 12 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. На основание чл. 79, ал. 3 ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от...

Справочник

Държавен вестник, бр. 16/2013 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Правителството прие: 1. Постановление № 28 от 7.02.2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 29 от 7.02.2013 г. за условията...

Изплащане на обезщетение за болест, майчинство (бащинство) в рамките на ЕС

Въпрос: На какви обезщетения за болест имам право, когато се преместя в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария? Отговор: В националното законодателство на всяка страна е посочено какви обезщетения се предоставят и при какви условия. Правилата на ЕС за к...

Справочна информация - бр. 8/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 18.02.2013 г. - 22.02.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...

Справочна информация бр. 8/2013

Централни валутни курсове за периода 18.02.2013 г. - 22.02.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...