Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 36, 1 - 7 октомври 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 1 - 7 октомври 2012 г.
Законодателство

Права и задължения на работниците и служителите по КТ

В Кодекса на труда са уредени трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. Държавата регулира трудовите и осигурителните отношения и въпросите, свързани с жизненото равнище,...

Въпроси и отговори

Доставка на услуга.

Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, извършва услуги на ишлеме на немска фирма, също регистрирана по ЗДДС. Какво законово основание за неначисляване на ДДС следва да се впише в издадената фактура от българската към немската фирма? В случ...

Доставки на стоки с участието на фискални агенти

Регистрирана по ЗДДС българска фирма извършва посреднически услуги срещу комисиона за швейцарска фирма, която търгува с платове. Чрез посредничеството си тя є е осигурила за клиент друга регистрирана българска фирма, която заплаща покупките си по сме...

Едновременна работа по трудов договор и по договор за управление в същото дружество

Може ли служител по трудов договор в търговското дружество да е член на борда на директорите и на това основание да има договор за управление? В случая става дума за два вида правоотношения, възникнали на различни правни основания - Кодекса на труда...

Нови моменти в облагането с акциз, в сила от 17 юли 2012 г

В Закона за акцизите и данъчните складове бяха направени редица промени, които имат за цел да осъществят на практика идеята за контрол над течните горива. Промените са публикувани в ДВ, бр. 54 от 2012 г., и влизат в сила съответно от 17 юли 2012 г. и...

Обезщетения при прекратяване на договор за управление

Дължат ли се обезщетения по чл. 222, ал. 3 от КТ и по чл. 224 от КТ при прекратяване на договор за управление на търговско дружество? Договорът за управление на търговско дружество не е трудов договор, поради което за него не важат с автоматизъм пра...

Предоставянето на ваучери за храна не зависи от отработените дни от работника

1. В дружество има наето лице по чл. 114 от КТ - за работа до 40 часа на месец. Следва ли, за да се спазят изискванията за неначисляване на данък върху социалните разходи по чл. 209 от ЗКПО, то също да получава определената сума ваучери за храна (до ...

Прехвърляне на право на строеж

Две физически лица притежават имот - УПИ, придобит по наследство. Същите сключват договор с фирма, регистрирана по ЗДДС, за прехвърляне право на строеж срещу изграждане на обекти -апартаменти и едно търговско помещение (магазин). Към момента на сделк...

Работа по трудов договор и по договор за управление в друга фирма

Има ли право служител с трудов договор на пълен работен ден да работи като изпълнителен директор на друга фирма? В Кодекса на труда няма забрана работник или служител по трудово правоотношение да полага и друг вид трудова дейност. Съществуват изключ...

Трудов стаж по договор за управление

В какъв документ се оформя придобитият по договора за управление трудов стаж? Трудов стаж може да се зачете само при работа по трудово правоотношение, както и в другите случаи, изрично предвидени в Кодекса на труда. Тъй като договорът за управление ...

Трудоустрояване на управител на търговско дружество

На управител на търговско дружество е определена 63% неработоспособност. Следва ли да бъде трудоустроен на друга работа, или може да остане управител? Договорът за възлагане на управлението или контрола на търговско дружество не е трудов, а гражданс...

В пресата за вас

Документиране и счетоводно отчитане при регистрация пo ЗДДС

В бр. 9 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводното отчитане при регистрация пo ЗДДС. Като част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от ДОПК Националната агенция за приходите (НАП) създава и поддържа ...

Лизинг и продажба на изплащане по ЗЗД

В бр. 8 от 2012 г. Мартин Димитров, юрист, коментира лизинга и продажбата на изплащане по Закона за задълженията и договорите. Договорът за гражданска продажба на движими вещи на изплащане е получил изрична нормативна регламентация в Особената част ...

Намаление на капитала

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира намаляването на капитала. Законът дава възможност за задължително или доброволно намаляване на капитала до установения в закона минимум. Различни са условията, редъ...

Планиране на контролната дейност при извършване на вътрешен контрол по безопасност и здраве при работа

Б бр. 4 на Библиотека “Труд и право” инж. Веселин Цоневски разглежда темата за обхвата и изискванията към вътрешнофирмения контрол по безопасност и здраве при работа. С оглед постигането на по-голяма ефективност от контрола планирането на контролнат...

Понятието “изключение” при сключване на трудов договор

В бр. 8 на сп. “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, разглежда казуса: Какво е съдържанието на понятието “изключение”, при наличие на което е допустимо сключването на срочен трудов договор за работи и дейности, които нямат временен...

Първоначално признаване на чуждестранна валута при продажба

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова кометира отчитането на парични средства във валута при продажба на чуждестранна валута. Когато българско предприятие е доставчик, т.е. износител (продавач) на негова продукция (ус...

Счетоводно и данъчно третиране при предоговаряне на условия за наем за актив

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на следния въпрос: Здравно заведение е наело апаратура през м. юли 2011 г. с месечен наем от 1000 лв. След 2 години апаратът минава безвъзмездно в наша собствено...

Упражняване на дейност по договор за управление и контрол след пенсионирането

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Български законник” Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда казуса: Пенсионер, собственик на ЕООД, получава възнаграждение по силата на договор за управление и контрол, като се осигурява за 4 ч...

Справочник

Държавен вестник, бр. 73 - 74/2012 г.

ДВ, бр. 73 от 25.09.2012 г. Народно събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. 2. Закон за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опаз...