Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 36, 1 - 7 октомври 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 1 - 7 октомври 2012 г.
Законодателство

Права и задължения на работниците и служителите по КТ

В Кодекса на труда са уредени трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. Държавата регулира трудовите и осигурителните отношения и въпросите, свързани с жизненото равнище, след консултации и диалог с р...

Въпроси и отговори

Доставка на услуга.

Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, извършва услуги на ишлеме на немска фирма, също регистрирана по ЗДДС. Какво законово основание за неначисляване на ДДС следва да се впише в издадената фактура от българската към немската фирма? В случая българската фирма осъществя...

Доставки на стоки с участието на фискални агенти

Регистрирана по ЗДДС българска фирма извършва посреднически услуги срещу комисиона за швейцарска фирма, която търгува с платове. Чрез посредничеството си тя є е осигурила за клиент друга регистрирана българска фирма, която заплаща покупките си по сметката на швейцарската. Закупен...

Едновременна работа по трудов договор и по договор за управление в същото дружество

Може ли служител по трудов договор в търговското дружество да е член на борда на директорите и на това основание да има договор за управление? В случая става дума за два вида правоотношения, възникнали на различни правни основания - Кодекса на труда и Закона за задълженията и до...

Нови моменти в облагането с акциз, в сила от 17 юли 2012 г

В Закона за акцизите и данъчните складове бяха направени редица промени, които имат за цел да осъществят на практика идеята за контрол над течните горива. Промените са публикувани в ДВ, бр. 54 от 2012 г., и влизат в сила съответно от 17 юли 2012 г. и от 1 април 2013 г. По-важните...

Обезщетения при прекратяване на договор за управление

Дължат ли се обезщетения по чл. 222, ал. 3 от КТ и по чл. 224 от КТ при прекратяване на договор за управление на търговско дружество? Договорът за управление на търговско дружество не е трудов договор, поради което за него не важат с автоматизъм правата и задълженията по Кодекса...

Предоставянето на ваучери за храна не зависи от отработените дни от работника

1. В дружество има наето лице по чл. 114 от КТ - за работа до 40 часа на месец. Следва ли, за да се спазят изискванията за неначисляване на данък върху социалните разходи по чл. 209 от ЗКПО, то също да получава определената сума ваучери за храна (до 60 лв. месечно)? 2. На част от...

Прехвърляне на право на строеж

Две физически лица притежават имот - УПИ, придобит по наследство. Същите сключват договор с фирма, регистрирана по ЗДДС, за прехвърляне право на строеж срещу изграждане на обекти -апартаменти и едно търговско помещение (магазин). Към момента на сделката (датата на нотариалния акт...

Работа по трудов договор и по договор за управление в друга фирма

Има ли право служител с трудов договор на пълен работен ден да работи като изпълнителен директор на друга фирма? В Кодекса на труда няма забрана работник или служител по трудово правоотношение да полага и друг вид трудова дейност. Съществуват изключения, предвидени за специфични...

Трудов стаж по договор за управление

В какъв документ се оформя придобитият по договора за управление трудов стаж? Трудов стаж може да се зачете само при работа по трудово правоотношение, както и в другите случаи, изрично предвидени в Кодекса на труда. Тъй като договорът за управление не поражда трудови отношения, ...

Трудоустрояване на управител на търговско дружество

На управител на търговско дружество е определена 63% неработоспособност. Следва ли да бъде трудоустроен на друга работа, или може да остане управител? Договорът за възлагане на управлението или контрола на търговско дружество не е трудов, а граждански по своя характер. Поради то...

В пресата за вас

Документиране и счетоводно отчитане при регистрация пo ЗДДС

В бр. 9 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводното отчитане при регистрация пo ЗДДС. Като част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от ДОПК Националната агенция за приходите (НАП) създава и поддържа специален регистър по ЗДДС. С ...

Лизинг и продажба на изплащане по ЗЗД

В бр. 8 от 2012 г. Мартин Димитров, юрист, коментира лизинга и продажбата на изплащане по Закона за задълженията и договорите. Договорът за гражданска продажба на движими вещи на изплащане е получил изрична нормативна регламентация в Особената част на Закона за задълженията и до...

Намаление на капитала

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира намаляването на капитала. Законът дава възможност за задължително или доброволно намаляване на капитала до установения в закона минимум. Различни са условията, редът, формите и начините на намал...

Планиране на контролната дейност при извършване на вътрешен контрол по безопасност и здраве при работа

Б бр. 4 на Библиотека “Труд и право” инж. Веселин Цоневски разглежда темата за обхвата и изискванията към вътрешнофирмения контрол по безопасност и здраве при работа. С оглед постигането на по-голяма ефективност от контрола планирането на контролната дейност не трябва да бъде ра...

Понятието “изключение” при сключване на трудов договор

В бр. 8 на сп. “Труд и право” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, разглежда казуса: Какво е съдържанието на понятието “изключение”, при наличие на което е допустимо сключването на срочен трудов договор за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен хара...

Първоначално признаване на чуждестранна валута при продажба

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова кометира отчитането на парични средства във валута при продажба на чуждестранна валута. Когато българско предприятие е доставчик, т.е. износител (продавач) на негова продукция (услуги) или стоки в чужбина, то ...

Счетоводно и данъчно третиране при предоговаряне на условия за наем за актив

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на следния въпрос: Здравно заведение е наело апаратура през м. юли 2011 г. с месечен наем от 1000 лв. След 2 години апаратът минава безвъзмездно в наша собственост. Но през м. юни 2012 г. се ...

Упражняване на дейност по договор за управление и контрол след пенсионирането

В бр. 9 от 2012 г. на сп. “Български законник” Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда казуса: Пенсионер, собственик на ЕООД, получава възнаграждение по силата на договор за управление и контрол, като се осигурява за 4 часа работа във фирмата си. За ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 73 - 74/2012 г.

ДВ, бр. 73 от 25.09.2012 г. Народно събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. 2. Закон за ратифициране на измененията на чл. 25 и 26 от Конвенцията за опазване и използване на трансгран...