Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 33, 10 - 16 септември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 10 - 16 септември 2012 г.
Законодателство

Контрол за спазване на трудовото законодателство и административно-наказателна отговорност при неговото нарушаване

Контролът за спазване на правната уредба на трудовите правоотношения е специфична част от изпълнителната власт на държавата, която цели “...да осигури свободата и закрилата на труда, както и справедливи и достойни условия на труда” (чл. 1, ал. 3 КТ)...

Въпроси и отговори

Договор за заем между свързани лица

Въпрос: Какви са възможностите търговско дружество (ЕООД) да сключи договор и да отпусне паричен кредит на друго дружество (ООД) - свързано лице? Отговор: По принцип няма правни пречки търговците да предоставят помежду си както търговски, така и фин...

Издаване на протокол за авансово плащане

Въпрос: Дружество - местно лице, регистрирано по ЗДДС и извършващо дейността си в България, превежда авансово 30% от стойността на данъчно задължено лице в трета страна за доставка на нестандартен софтуер. Услугата (окончателната доставка) на софтуер...

Място на изпълнение на счетоводни услуги

Въпрос: Имам въпрос относно мястото на изпълнение и съответно ДДС на счетоводни услуги. Имам сключено споразумение за съвместна работа с дружество от ЕС, което е посредник между нашата счетоводна къща и българско дружество, на което реално извършваме...

Ползване на отпуск от майка с дете до 7-годишна възраст

Въпрос: Наша служителка (възпитател) уведоми работодателя с писмено заявление за желанието си да ползва платен годишен отпуск през определен период от време, като се е позовала на чл. 174 от КТ. С резолюция върху същото заявление работодателят отказа...

Продължаване срока на ревизия по ДОПК

Въпрос: Съгласно заповед за възлагане на ревизия (ЗВР), която ни бе връчена на 07.03.2012 г., ревизията на дружеството ни следваше да приключи на 07.06.2012 г. Очаквахме връчване на ревизионния доклад, когато вместо това ни бе връчена на 11.06.2012 г...

Промените в дефинициите на ЗДДС не отменят задълженията по Закона за туризма

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС, осъществява хотелиерска дейност в собствени обекти за настаняване. В дейността си използва услугите на различни туроператори и туристически агенти, някои от които не са регистрирани по Закона за туризма. Твърд...

В пресата за вас

Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция “Индустриални отношения” в МТСП, разглежда въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка. На основание ал. 2 на чл. 12 от Закона за здравословни и безопасни ус...

Доставки на застрахователни услуги

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирмата ни (регистрирана по ЗДДС) има основна дейност строителство и в същото време извършва и друга спомагателна дейност като застрахователен агент. 1. Попадат ли комисио...

Доходи oт стопанска дейност като едноличен търговец

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира документирането и счетоводното отчитане на доходите oт стопанска дейност като едноличен търговец. Едноличните търговци (ЕТ) като физически лица получават доходи...

Отчитане на данъчни амортизируеми активи, придобити чрез дарение

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на данъчни амортизируеми активи, придобити чрез дарение. Ако едно предприятие, прилагащо НСФОМСП или МСС, е избрало да представи дарен...

Повишаване на възможностите за разгласа на публичните продажби

В бр. 7 на сп. “Търговско и конкурентно право” Диана Митева, съдия, разглежда новите изменения и допълнения в ГПК. Заварената разпоредба на чл. 487, ал. 2 ГПК възпроизвеждаше традиционния способ за разгласа на обявата за насрочена принудителна продаж...

Счетоводни и данъчни аспекти на ликвидацията на ДМА

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява чрез пример счетоводните и данъчните аспекти на ликвидацията на ДМА. Пример: Предприятие “X” притежава машина, доставена и въведена в експлоатация на 01.07.20x1 г. з...

Справочник

Държавен вестник, бр. 62 - 63/2012 г.

ДВ, бр. 62 от 14.08.2012 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 174 от 7 август 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 175 от 7 август 2012 г. за изменение на Устройствения правилн...