Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 33, 10 - 16 септември 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 10 - 16 септември 2012 г.
Законодателство

Контрол за спазване на трудовото законодателство и административно-наказателна отговорност при неговото нарушаване

Контролът за спазване на правната уредба на трудовите правоотношения е специфична част от изпълнителната власт на държавата, която цели “...да осигури свободата и закрилата на труда, както и справедливи и достойни условия на труда” (чл. 1, ал. 3 КТ). Чрез тази дейност специализи...

Въпроси и отговори

Договор за заем между свързани лица

Въпрос: Какви са възможностите търговско дружество (ЕООД) да сключи договор и да отпусне паричен кредит на друго дружество (ООД) - свързано лице? Отговор: По принцип няма правни пречки търговците да предоставят помежду си както търговски, така и финансови кредити по смисъла на В...

Издаване на протокол за авансово плащане

Въпрос: Дружество - местно лице, регистрирано по ЗДДС и извършващо дейността си в България, превежда авансово 30% от стойността на данъчно задължено лице в трета страна за доставка на нестандартен софтуер. Услугата (окончателната доставка) на софтуера ще се извърши след 3 месеца....

Място на изпълнение на счетоводни услуги

Въпрос: Имам въпрос относно мястото на изпълнение и съответно ДДС на счетоводни услуги. Имам сключено споразумение за съвместна работа с дружество от ЕС, което е посредник между нашата счетоводна къща и българско дружество, на което реално извършваме услугата. Фактурата за счетов...

Ползване на отпуск от майка с дете до 7-годишна възраст

Въпрос: Наша служителка (възпитател) уведоми работодателя с писмено заявление за желанието си да ползва платен годишен отпуск през определен период от време, като се е позовала на чл. 174 от КТ. С резолюция върху същото заявление работодателят отказа да даде разрешение, като се е...

Продължаване срока на ревизия по ДОПК

Въпрос: Съгласно заповед за възлагане на ревизия (ЗВР), която ни бе връчена на 07.03.2012 г., ревизията на дружеството ни следваше да приключи на 07.06.2012 г. Очаквахме връчване на ревизионния доклад, когато вместо това ни бе връчена на 11.06.2012 г. нова ЗВР, с която се продълж...

Промените в дефинициите на ЗДДС не отменят задълженията по Закона за туризма

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС, осъществява хотелиерска дейност в собствени обекти за настаняване. В дейността си използва услугите на различни туроператори и туристически агенти, някои от които не са регистрирани по Закона за туризма. Твърдят, че от 01.01.2012 г. имат п...

В пресата за вас

Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция “Индустриални отношения” в МТСП, разглежда въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка. На основание ал. 2 на чл. 12 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е приета...

Доставки на застрахователни услуги

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирмата ни (регистрирана по ЗДДС) има основна дейност строителство и в същото време извършва и друга спомагателна дейност като застрахователен агент. 1. Попадат ли комисионите, които фирмата получава о...

Доходи oт стопанска дейност като едноличен търговец

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира документирането и счетоводното отчитане на доходите oт стопанска дейност като едноличен търговец. Едноличните търговци (ЕТ) като физически лица получават доходи от друга стопанска дейност, о...

Отчитане на данъчни амортизируеми активи, придобити чрез дарение

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира отчитането на данъчни амортизируеми активи, придобити чрез дарение. Ако едно предприятие, прилагащо НСФОМСП или МСС, е избрало да представи дарението като разсрочен приход (пр...

Повишаване на възможностите за разгласа на публичните продажби

В бр. 7 на сп. “Търговско и конкурентно право” Диана Митева, съдия, разглежда новите изменения и допълнения в ГПК. Заварената разпоредба на чл. 487, ал. 2 ГПК възпроизвеждаше традиционния способ за разгласа на обявата за насрочена принудителна продажба. Като източници на информац...

Счетоводни и данъчни аспекти на ликвидацията на ДМА

В бр. 7 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява чрез пример счетоводните и данъчните аспекти на ликвидацията на ДМА. Пример: Предприятие “X” притежава машина, доставена и въведена в експлоатация на 01.07.20x1 г. за 9000 лв. с ползван данъчен к...

Справочник

Държавен вестник, бр. 62 - 63/2012 г.

ДВ, бр. 62 от 14.08.2012 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 174 от 7 август 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 175 от 7 август 2012 г. за изменение на Устройствения правилник на областните администрации...