начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 29, 23 - 29 юли 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 23 - 29 юли 2012 г.
Законодателство

Видове обезщетения, които могат да се получават заедно с пенсия

Настоящият материал има за цел да разгледа най-често срещаните случаи, при които възниква осигурителен риск, за който е предвидено изплащане на обезщетение от фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) за работещи пенсионери по трудово прав...

Народно събрание

Народните представители приеха на второ четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Предвижда се Централното управление на Агенция “Митници” да води електронен регистър на издадените удостоверения за освободените от акциз крайни потреби...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 1995 г. - про¬дъл¬жение Дело C- 330/95, решение от 3 юли1997 г. страни: Goldsmiths (Jewellers) Ltd - Commissioners of Customs and Excise Предмет на спора е възстановяване в случаите на неплащане при бартер. В своето решение Съдът на ...

Данъчни преференции и облекчения по Закона за данък върху добавената стойност

В Закона за данък върху добавената стойност са регламентирани следните данъчни преференции: I. Данъчна преференция: Специален ред за начисляване на данък върху добавената стойност при внос и съкратен 30-дневен срок за възстановяване на данък върху д...

ДДС за услуги на туристически агент

Местно физическо лице, нерегистрирано по Закона за туризъм, посредничи на чуждестранен хотелиер при продажби на услуги за настаняване на български туристи. Обект на продажбите са доставки за настаняване в хотели, находящи се на територията на Турция,...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ПОРАДИ СМЪРТ

Каква трябва да е датата на прекратяване на трудовото правоотношение при настъпила смърт на служителка? В съответствие с чл. 325, ал. 1, т. 11 от КТ трудовият договор се прекратява, без да се дължи предизвестие, със смъртта на работника или служител...

Прекратяване на трудовия договор поради смърт на работника

Наш работник почина поради общо заболяване. Как следва да се оформят отношенията в такива случаи? Смъртта на работника или служителя е предвидена като специално основание за прекратяване на трудовия договор без предизвестие от работодателя - чл. 325...

Преназначаване на държавен служител на друга длъжност

Може ли органът по назначаването да преназначи държавен служител от една на друга длъжност по служебно правоотношение, без да е получил неговото писмено съгласие? Преназначаването на дър¬жавен служител от една на друга длъжност по служебно правоотно...

Прехвърляне на правото на собственост върху земя

Юридическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, с предмет на дейност покупко-продажба на земеделска земя. Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС тези доставки са определени като освободени. Формираният досега оборот е само от тези доставки. Засега фирмата не развив...

Прилагане на ЗДДС и ЗКПО при извършване на разходи, свързани с международен транспорт на стоки

Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва международен транспорт на стоки. Изпълнило е кумулативно условията, регламентирани в чл. 30 от ЗДДС и чл. 23 от ППЗДДС. При извършването на услугата по превоз на стоки дружеството прави разходи в Турция и в д...

В пресата за вас

Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски при закупуване на осигурителен стаж

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Мария Кирова, главен експерт в Главна дирекция “Пенсии” в ЦУ на НОИ, разглежда възстановяването на неоснователно внесени осигурителни вноски при закупуване на осигурителен стаж. Пример: Жена е учила във висше ...

Данъчно третиране на дивидентите, разпределени в полза на местно физическо лице от източник в България

В бр. 6 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на дивидентите, разпределени в полза на местно физическо лице от източник в България. При получаване на доход...

Действащо предприятие

В бр. 5 от 2012 г. на списание “ИДЕС” Владимир Христов, д.е.с., коментира принципа “действащо предприятие”. Едно от основните предположения (принципи) при изготвянето на годишните финансови отчети с общо предназначение е това за действащото предприя...

Някои промени в ЗДДС

В “Консултант А-Я” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Има ли направени промени в ЗДДС през 2012 г. във връзка с облагането на зърнопроизводителите? Въпросът е зададен прекалено общо, за да може да му се отговори по-конкрет...

Уредени в закона предпоставки за възникване правото на отказ

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Методи Марков коментира уредени в закона предпоставки за възникване правото на отказ. В част от хипотезите правото на отказ се основава на водещото значение на доверието между стран...