Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 29, 23 - 29 юли 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 23 - 29 юли 2012 г.
Законодателство

Видове обезщетения, които могат да се получават заедно с пенсия

Настоящият материал има за цел да разгледа най-често срещаните случаи, при които възниква осигурителен риск, за който е предвидено изплащане на обезщетение от фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) за работещи пенсионери по трудово прав...

Народно събрание

Народните представители приеха на второ четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Предвижда се Централното управление на Агенция “Митници” да води електронен регистър на издадените удостоверения за освободените от акциз крайни потреби...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 1995 г. - про¬дъл¬жение Дело C- 330/95, решение от 3 юли1997 г. страни: Goldsmiths (Jewellers) Ltd - Commissioners of Customs and Excise Предмет на спора е възстановяване в случаите на неплащане при бартер. В своето решение Съдът на ...

Данъчни преференции и облекчения по Закона за данък върху добавената стойност

В Закона за данък върху добавената стойност са регламентирани следните данъчни преференции: I. Данъчна преференция: Специален ред за начисляване на данък върху добавената стойност при внос и съкратен 30-дневен срок за възстановяване на данък върху д...

ДДС за услуги на туристически агент

Местно физическо лице, нерегистрирано по Закона за туризъм, посредничи на чуждестранен хотелиер при продажби на услуги за настаняване на български туристи. Обект на продажбите са доставки за настаняване в хотели, находящи се на територията на Турция,...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ПОРАДИ СМЪРТ

Каква трябва да е датата на прекратяване на трудовото правоотношение при настъпила смърт на служителка? В съответствие с чл. 325, ал. 1, т. 11 от КТ трудовият договор се прекратява, без да се дължи предизвестие, със смъртта на работника или служител...

Прекратяване на трудовия договор поради смърт на работника

Наш работник почина поради общо заболяване. Как следва да се оформят отношенията в такива случаи? Смъртта на работника или служителя е предвидена като специално основание за прекратяване на трудовия договор без предизвестие от работодателя - чл. 325...

Преназначаване на държавен служител на друга длъжност

Може ли органът по назначаването да преназначи държавен служител от една на друга длъжност по служебно правоотношение, без да е получил неговото писмено съгласие? Преназначаването на дър¬жавен служител от една на друга длъжност по служебно правоотно...

Прехвърляне на правото на собственост върху земя

Юридическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, с предмет на дейност покупко-продажба на земеделска земя. Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС тези доставки са определени като освободени. Формираният досега оборот е само от тези доставки. Засега фирмата не развив...

Прилагане на ЗДДС и ЗКПО при извършване на разходи, свързани с международен транспорт на стоки

Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва международен транспорт на стоки. Изпълнило е кумулативно условията, регламентирани в чл. 30 от ЗДДС и чл. 23 от ППЗДДС. При извършването на услугата по превоз на стоки дружеството прави разходи в Турция и в д...

В пресата за вас

Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски при закупуване на осигурителен стаж

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Мария Кирова, главен експерт в Главна дирекция “Пенсии” в ЦУ на НОИ, разглежда възстановяването на неоснователно внесени осигурителни вноски при закупуване на осигурителен стаж. Пример: Жена е учила във висше ...

Данъчно третиране на дивидентите, разпределени в полза на местно физическо лице от източник в България

В бр. 6 от 2012 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на дивидентите, разпределени в полза на местно физическо лице от източник в България. При получаване на доход...

Действащо предприятие

В бр. 5 от 2012 г. на списание “ИДЕС” Владимир Христов, д.е.с., коментира принципа “действащо предприятие”. Едно от основните предположения (принципи) при изготвянето на годишните финансови отчети с общо предназначение е това за действащото предприя...

Някои промени в ЗДДС

В “Консултант А-Я” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Има ли направени промени в ЗДДС през 2012 г. във връзка с облагането на зърнопроизводителите? Въпросът е зададен прекалено общо, за да може да му се отговори по-конкрет...

Уредени в закона предпоставки за възникване правото на отказ

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Методи Марков коментира уредени в закона предпоставки за възникване правото на отказ. В част от хипотезите правото на отказ се основава на водещото значение на доверието между стран...