начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 23, 11 - 17 юни 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 11 - 17 юни 2012 г.
Законодателство

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене законопроекта за публично-частното партньорство. Предвижда се срокът на договор за публично-частното партньорство (ПЧП) да бъде между 5 и 35 години. Конкретният срок на договора за ПЧП ще се определя на основата на ф...

Специални парични обезщетения без плащане на вноски по Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 от лице, което е пенсиониран пограничен работник

Този материал има за цел да информира лицата, които имат завършени осигурителни периоди на територията на няколко държави - членки на ЕС, за възможността да им бъдат отпуснати специални парични обезщетения без плащане на осигурителни вноски, ако са н...

Въпроси и отговори

Oтносно отчитането на особените залози в предприятията през 2012 година

През 1996 година бе приет Закон за особените залози. Той беше обнародван в ДВ, бр. 100 от 22. 11.1996 г., и е в сила от 01.04.1997 година. През изминалите 15 години след неговото приемане Законът за особените залози се наложи като необходим и навреме...

Данъчно задължено лице и място на изпълнение на доставки на услуги

Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, извършва следната дейност: В офиса си в България неин работник получава данни чрез интернет, обработва ги и предоставя информация също чрез интернет на своя клиент - американска фирма. Американската фирма има ...

За целите на ЗДДС биологичните активи представляват стока

Нашето дружество отглежда винени лозови насаждения, които са създадени след 2004 година, и всички са в плододаваща възраст, но са сравнително млади. През тази година сме одобрени за финансиране по проект от ДФ “Земеделие” за преструктуриране и конвер...

Издаването на формуляр А1

Искаме да командироваме лица до Германия за извършване на СМР. Но тъй като поради естеството на работа не е ясно дали ще се наложи да работят за период, по-дълъг от 30 дни или не, имаме намерение да кандидатстваме за удостоверение А1. В такъв случай,...

Ползване на платени отпуски

В предприятието ни има доста работници и служители с неизползвани платени годишни отпуски от минали години. Сега при новия режим на ползване на платените годишни отпуски кои отпуски ще трябва да бъдат използвани по-напред - тези от миналите години ил...

Прекратяване на трудов договор поради преместване на работодателя

Предстои да преместим предприятието от София в Пловдив. Какво да правим със служителите, които отказват да се преместят? Страните по трудовия договор задължително уговарят редица основни условия за изпълнение на договора, в това число и мястото на р...

Проследяване и установяване на съответствието между документално получените, наличните и фактически потребените количества горива

Фирмата притежава склад (бензиностанция) за течно гориво, от който зарежда единствено и само строителната техника, която използва в дейността си по занятие. При така описаната ситуация следва ли да закупим електронна система с фискална памет с възмож...

Работа по два допълнителни трудови договора

Работя по основен трудов договор на 4 часа. Мога ли да сключа с двама различни работодатели още 2 договора по чл. 111 от КТ за по 4 часа? Ако в основния трудов договор не е предвидена забрана или друга уговорка, работникът или служителят може да скл...

Третиране на разходите за озеленяване на офис сграда

Строително предприятие построява офис сграда в центъра на града и решава да я дава под наем, защото в момента не може да се продаде. Започва да озеленява около сградата градинката, а също и вътре в нея, като закупува саксии, земя, торове и цветя, как...

В пресата за вас

Изисквания към отчетите, подлежащи на консолидиране

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” Емил Евлогиев, д.е.с., посочва изискванията към отчетите, подлежащи на консолидиране. Еднаква дата на със¬тавяне на отчетите Всички финансови отчети в дадена група се съставят към една и съща дата - към ...

Корекцията на счетоводна грешка, когато грешката засяга стойността на данъчен амортизируем актив

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира корекцията на счетоводна грешка, когато грешката засяга стойността на данъчен амортизируем актив. Промяна в стойността на данъчен амортизируем ак...

Обезщетение при издадено предписание за трудоустрояване

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция “Индустриални отношения” в МТСП, разглежда правото на обезщетение при издадено предписание от здравните органи за трудоустрояване. Работникът или служителят може да...

Окончателен данък за доходи по Закона за управление на отпадъците

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Български законник” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Облагаем ли е с еднократен данък 10% доходът от предадени отпадъци (хартия и найлон) - чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ? Отпадъците движима вещ ли са? Трябва ли...

Правото на данъчен кредит при извършване на непарична вноска в търговско дружество

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, притежава урегулиран поземлен имот (УПИ), в който се извършва строителство на административна сгра...

Приемането на одитирания отчет

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., коментира приемането на одитирания отчет. След одитирането на отчета, приключващо с издаване на доклад с одиторско мнение за същия, финансовият отчет се приема от общо...

Счетоводното отчитане на някои данъци по Закона за местните данъци и такси

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводното отчитане на някои данъци по ЗМДТ. Данък върху недвижимите имоти Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижи...

Справочник

Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица

Национална агенция за приходите Възстановява се платеният данък на: I. Данъчно задължени лица, които не са установени на територията на страната, но са установени и регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка - за закупени от тях стоки и...

Държавен вестник, бр. 42 - 43/2012 г.

ДВ, бр. 42 от 5.06.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление....