Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 23, 11 - 17 юни 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 11 - 17 юни 2012 г.
Законодателство

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене законопроекта за публично-частното партньорство. Предвижда се срокът на договор за публично-частното партньорство (ПЧП) да бъде между 5 и 35 години. Конкретният срок на договора за ПЧП ще се определя на основата на ф...

Специални парични обезщетения без плащане на вноски по Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 от лице, което е пенсиониран пограничен работник

Този материал има за цел да информира лицата, които имат завършени осигурителни периоди на територията на няколко държави - членки на ЕС, за възможността да им бъдат отпуснати специални парични обезщетения без плащане на осигурителни вноски, ако са н...

Въпроси и отговори

Oтносно отчитането на особените залози в предприятията през 2012 година

През 1996 година бе приет Закон за особените залози. Той беше обнародван в ДВ, бр. 100 от 22. 11.1996 г., и е в сила от 01.04.1997 година. През изминалите 15 години след неговото приемане Законът за особените залози се наложи като необходим и навреме...

Данъчно задължено лице и място на изпълнение на доставки на услуги

Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, извършва следната дейност: В офиса си в България неин работник получава данни чрез интернет, обработва ги и предоставя информация също чрез интернет на своя клиент - американска фирма. Американската фирма има ...

За целите на ЗДДС биологичните активи представляват стока

Нашето дружество отглежда винени лозови насаждения, които са създадени след 2004 година, и всички са в плододаваща възраст, но са сравнително млади. През тази година сме одобрени за финансиране по проект от ДФ “Земеделие” за преструктуриране и конвер...

Издаването на формуляр А1

Искаме да командироваме лица до Германия за извършване на СМР. Но тъй като поради естеството на работа не е ясно дали ще се наложи да работят за период, по-дълъг от 30 дни или не, имаме намерение да кандидатстваме за удостоверение А1. В такъв случай,...

Ползване на платени отпуски

В предприятието ни има доста работници и служители с неизползвани платени годишни отпуски от минали години. Сега при новия режим на ползване на платените годишни отпуски кои отпуски ще трябва да бъдат използвани по-напред - тези от миналите години ил...

Прекратяване на трудов договор поради преместване на работодателя

Предстои да преместим предприятието от София в Пловдив. Какво да правим със служителите, които отказват да се преместят? Страните по трудовия договор задължително уговарят редица основни условия за изпълнение на договора, в това число и мястото на р...

Проследяване и установяване на съответствието между документално получените, наличните и фактически потребените количества горива

Фирмата притежава склад (бензиностанция) за течно гориво, от който зарежда единствено и само строителната техника, която използва в дейността си по занятие. При така описаната ситуация следва ли да закупим електронна система с фискална памет с възмож...

Работа по два допълнителни трудови договора

Работя по основен трудов договор на 4 часа. Мога ли да сключа с двама различни работодатели още 2 договора по чл. 111 от КТ за по 4 часа? Ако в основния трудов договор не е предвидена забрана или друга уговорка, работникът или служителят може да скл...

Третиране на разходите за озеленяване на офис сграда

Строително предприятие построява офис сграда в центъра на града и решава да я дава под наем, защото в момента не може да се продаде. Започва да озеленява около сградата градинката, а също и вътре в нея, като закупува саксии, земя, торове и цветя, как...

В пресата за вас

Изисквания към отчетите, подлежащи на консолидиране

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” Емил Евлогиев, д.е.с., посочва изискванията към отчетите, подлежащи на консолидиране. Еднаква дата на със¬тавяне на отчетите Всички финансови отчети в дадена група се съставят към една и съща дата - към ...

Корекцията на счетоводна грешка, когато грешката засяга стойността на данъчен амортизируем актив

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира корекцията на счетоводна грешка, когато грешката засяга стойността на данъчен амортизируем актив. Промяна в стойността на данъчен амортизируем ак...

Обезщетение при издадено предписание за трудоустрояване

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Труд и право” Стефанка Симеонова, консултант към Дирекция “Индустриални отношения” в МТСП, разглежда правото на обезщетение при издадено предписание от здравните органи за трудоустрояване. Работникът или служителят може да...

Окончателен данък за доходи по Закона за управление на отпадъците

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Български законник” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Облагаем ли е с еднократен данък 10% доходът от предадени отпадъци (хартия и найлон) - чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ? Отпадъците движима вещ ли са? Трябва ли...

Правото на данъчен кредит при извършване на непарична вноска в търговско дружество

В бр. 5 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, притежава урегулиран поземлен имот (УПИ), в който се извършва строителство на административна сгра...

Приемането на одитирания отчет

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., коментира приемането на одитирания отчет. След одитирането на отчета, приключващо с издаване на доклад с одиторско мнение за същия, финансовият отчет се приема от общо...

Счетоводното отчитане на някои данъци по Закона за местните данъци и такси

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводното отчитане на някои данъци по ЗМДТ. Данък върху недвижимите имоти Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижи...

Справочник

Възстановяване на ДДС на чуждестранни лица

Национална агенция за приходите Възстановява се платеният данък на: I. Данъчно задължени лица, които не са установени на територията на страната, но са установени и регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка - за закупени от тях стоки и...

Държавен вестник, бр. 42 - 43/2012 г.

ДВ, бр. 42 от 5.06.2012 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление....