Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 21, 28 май - 3 юни 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 28 май - 3 юни 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: През 2011 г. сме продали два недвижими имота, а именно: На 22.08.2011 г. е продаден апартамент, закупен на 03.06.1999 г., т.е. притежаван повече от 12 години. На 30.09.2011 г. е продаден втори апартамент, закупен на 30.01.2008 г., т.е. притежаван 3 години и седем месеца...

Въпроси и отговори от НЗОК

Източник: http://www.nhif.bg Въпрос: Направления за какви високоспециализирани медико-диагностични изследвания може да издава общопрактикуващият лекар? Отговор: Според чл. 128 от НРД 2010: “Общопрактикуващият лекар издава “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗО...

Прехвърляне до 5 месеца от отпуска за гледане на дете до 8-годишна възраст

От 28 януари 2012 г. са в сила промени в Кодекса на труда, публикувани в ДВ, бр. 7 от 24 януари 2012 г., които създават добри практически решения за работещите родители на малки деца. Едно от тях засяга правото и реда на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възра...

Въпроси и отговори

Oтчитане на приходи в ЮЛНЦ

Дружество за нестопанска дейност в обществена полза (спортна организация) организира международно състезание в България. За присъствието на публика ще бъдат пуснати билети за вход. Предварителните очаквания са, че приходите от билетите за вход ще надвишат разходите по организа...

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 1994 г. - продължение 1. Дело C- 155/94, решение от 20 юни1996 г. страни: Wellcome Trust Ltd - Commissioners of Customs & Excise Предмет на спора е определяне на икономическата независима дейност - покупко-продажба на акции. В своето решение Съдът на ЕО приема, че чл...

Данъчно третиране на доходи на физическо лице от приобретяването на апартаменти и необходимост от регистрация по чл. 96 от ЗДДС при тяхната продажба

С нотариален акт за учредяване на право на строеж върху недвижим имот от 14.04.2011 г. е сключен договор между няколко физически лица като собственици в режим на съсобственост на поземлен имот в качеството им на учредители и акционерно дружество в качеството му на приобретател, с...

Дата на възникване на данъчното събитие при ВОП

Имаме сключен договор за посредничество с фирма от Австрия за селскостопански машини, като стоките пристигат в България само с транспортен документ и протокол за приемане/предаване, не се прехвърля собствеността до момента на продажбата, когато те издават фактурата. Австрийската ...

Изменение на индивидуалното трудово правоотношение

Във връзка с периодични промени на работните заплати на наши служители се сключват съглашения с тях към трудовите им договори по чл. 119 от КТ. При извършена проверка от Инспекцията по труда ни беше отправено предписание, че при промяна на някои от елементите на трудовия договор ...

Компенсирано и некомпенсирано представяне на активите и пасивите, приходите и разходите и паричните потоци през 2012 година

Активите са ресурси (потенциал за икономически изгоди), придобити и контролирани от предприятието в резултат на минали събития, от които се очаква бъдеща икономическа полза. Пасивите са съществуващи задължения, при чието погасяване се очаква от предприятието да изтекат активи - н...

Ползване на платени годишни отпуски от минали периоди

Работя в държавна агенция. Имам останали дни за отпуск - 4 от 2010 г. и 7 от 2011 г. На 1.05.2012 г. подадох молба за отпуск и от деловодството ми заявиха, че има заповед да се ползват първо дните от 2012 г. и след изчерпването им - дните от 2011 г. Това вярно ли е и ако не е так...

В пресата за вас

Данъци и лихви по ревизионни актове

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира данъците и лихвите по ревизионни актове. Данъчно задължените лица извършват разходи и осъществяват разчети с бюджета за определени им данъчни задължения и лихви и санкции във връзка със съст...

Данъчна основа при износ

ЗДДС В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, дава отговор на следния въп¬рос: През март 2012 за първи път направихме износ на стоки на основание чл. 28 от ЗДДС. Сумата от износа освен в кл. 14 от данъчната декларация следва ли да влиза в сбора и в кл. 01 (всичко от...

Договор за независим финансов одит

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., коментира договора за независим финансов одит. Одитът се осъществява въз основа на писмен договор. Възложител на одита е съответното предприятие, а изпълнител - регистрираният одитор като физическо...

Кои предприятия са освободени от изискването за съставяне на консолидирани отчети?

МСС 1, МСС 27, СС 27 В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” Емил Евлогиев, д.е.с., отговаря на въпроса: Кои предприятия са освободени от изискването за съставяне на консолидирани отчети? Законът за счетоводството допуска да не се изготвят консолидирани отчети в следните...

Осигуряване на ЕТ, регистриран като земеделски производител

В “Консултант А-Я” Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, дава отговор на следните въпроси: Едноличен търговец е регистриран като земеделски производител. Следва ли да прави годишно изравняване на осигуровките и върху какъв доход? Ползва ли някакави преференц...

Отписване на част от активите

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма, която е събирателно дружество, има четирима съдружници. Двама от тях искат да напуснат дружеството, фирмата има закупена през 2002 г. земя, която по с/ка 201 е със сума 40 000 лв....

Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване

КОДЕКС НА ТРУДА В “Консултант А-Я” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, дава отговор на следния въпрос: Трудов договор е сключен на 02.03.2011 г. по чл. 70, ал. 1 от КТ с 6-месечен срок на изпитване, който на 31.12.2011 г. е прекратен от страна на работодателя поради закриване на фи...

Третиране на доход във връзка с направена непарична вноска в дружество

ЗДДФЛ В “Консултант А-Я” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: ООД с капитал 100 000 лв., внесен чрез апортни вноски, решава да намали капитала си на 10 000 лв., като 90 000 лв. ще бъдат изплатени на съдружниците (местни физически лица). Трябва ли дружеството да уд...

Справочник

Държавен вестник, бр. 39/2012 г.

ДВ, бр. 39 от 22.05.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 94 от 11.05.2012 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 на Министерския съвет от 2007 г. 2....

Приложими данъчни ставки

Съгласно ЗДДС облагането с данък върху добавената стойност е с три различни по размер данъчни ставки - нулева, девет и двадесет на сто. Приложното поле на трите данъчни ставки е различно. Първите две - нулевата и тази от 9 на сто, се прилагат спрямо ограничен кръг облагаеми сток...