Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 21, 28 май - 3 юни 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 28 май - 3 юни 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: През 2011 г. сме продали два недвижими имота, а именно: На 22.08.2011 г. е продаден апартамент, закупен на 03.06.1999 г., т.е. притежаван повече от 12 години. На 30.09.2011 г. е продаден втори апартамент, закупен на 30.01.2008 г., т.е. прит...

Въпроси и отговори от НЗОК

Източник: http://www.nhif.bg Въпрос: Направления за какви високоспециализирани медико-диагностични изследвания може да издава общопрактикуващият лекар? Отговор: Според чл. 128 от НРД 2010: “Общопрактикуващият лекар издава “Направление за медико-диа...

Прехвърляне до 5 месеца от отпуска за гледане на дете до 8-годишна възраст

От 28 януари 2012 г. са в сила промени в Кодекса на труда, публикувани в ДВ, бр. 7 от 24 януари 2012 г., които създават добри практически решения за работещите родители на малки деца. Едно от тях засяга правото и реда на ползване на отпуск за отглежд...

Въпроси и отговори

Oтчитане на приходи в ЮЛНЦ

Дружество за нестопанска дейност в обществена полза (спортна организация) организира международно състезание в България. За присъствието на публика ще бъдат пуснати билети за вход. Предварителните очаквания са, че приходите от билетите за вход ще ...

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 1994 г. - продължение 1. Дело C- 155/94, решение от 20 юни1996 г. страни: Wellcome Trust Ltd - Commissioners of Customs & Excise Предмет на спора е определяне на икономическата независима дейност - покупко-продажба на акции. В своето реш...

Данъчно третиране на доходи на физическо лице от приобретяването на апартаменти и необходимост от регистрация по чл. 96 от ЗДДС при тяхната продажба

С нотариален акт за учредяване на право на строеж върху недвижим имот от 14.04.2011 г. е сключен договор между няколко физически лица като собственици в режим на съсобственост на поземлен имот в качеството им на учредители и акционерно дружество в ка...

Дата на възникване на данъчното събитие при ВОП

Имаме сключен договор за посредничество с фирма от Австрия за селскостопански машини, като стоките пристигат в България само с транспортен документ и протокол за приемане/предаване, не се прехвърля собствеността до момента на продажбата, когато те из...

Изменение на индивидуалното трудово правоотношение

Във връзка с периодични промени на работните заплати на наши служители се сключват съглашения с тях към трудовите им договори по чл. 119 от КТ. При извършена проверка от Инспекцията по труда ни беше отправено предписание, че при промяна на някои от е...

Компенсирано и некомпенсирано представяне на активите и пасивите, приходите и разходите и паричните потоци през 2012 година

Активите са ресурси (потенциал за икономически изгоди), придобити и контролирани от предприятието в резултат на минали събития, от които се очаква бъдеща икономическа полза. Пасивите са съществуващи задължения, при чието погасяване се очаква от предп...

Ползване на платени годишни отпуски от минали периоди

Работя в държавна агенция. Имам останали дни за отпуск - 4 от 2010 г. и 7 от 2011 г. На 1.05.2012 г. подадох молба за отпуск и от деловодството ми заявиха, че има заповед да се ползват първо дните от 2012 г. и след изчерпването им - дните от 2011 г. ...

В пресата за вас

Данъци и лихви по ревизионни актове

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира данъците и лихвите по ревизионни актове. Данъчно задължените лица извършват разходи и осъществяват разчети с бюджета за определени им данъчни задължения и лихви...

Данъчна основа при износ

ЗДДС В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, дава отговор на следния въп¬рос: През март 2012 за първи път направихме износ на стоки на основание чл. 28 от ЗДДС. Сумата от износа освен в кл. 14 от данъчната декларация следва ли да влиза...

Договор за независим финансов одит

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., коментира договора за независим финансов одит. Одитът се осъществява въз основа на писмен договор. Възложител на одита е съответното предприятие, а изпълнител - регист...

Кои предприятия са освободени от изискването за съставяне на консолидирани отчети?

МСС 1, МСС 27, СС 27 В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Български законник” Емил Евлогиев, д.е.с., отговаря на въпроса: Кои предприятия са освободени от изискването за съставяне на консолидирани отчети? Законът за счетоводството допуска да не се изготвят к...

Осигуряване на ЕТ, регистриран като земеделски производител

В “Консултант А-Я” Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, дава отговор на следните въпроси: Едноличен търговец е регистриран като земеделски производител. Следва ли да прави годишно изравняване на осигуровките и върху какъв доход...

Отписване на част от активите

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма, която е събирателно дружество, има четирима съдружници. Двама от тях искат да напуснат дружеството, фирмата има закупена през 2002 г. земя, която по ...

Прекратяване на трудов договор със срок на изпитване

КОДЕКС НА ТРУДА В “Консултант А-Я” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, дава отговор на следния въпрос: Трудов договор е сключен на 02.03.2011 г. по чл. 70, ал. 1 от КТ с 6-месечен срок на изпитване, който на 31.12.2011 г. е прекратен от страна на работ...

Третиране на доход във връзка с направена непарична вноска в дружество

ЗДДФЛ В “Консултант А-Я” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: ООД с капитал 100 000 лв., внесен чрез апортни вноски, решава да намали капитала си на 10 000 лв., като 90 000 лв. ще бъдат изплатени на съдружниците (местни физически лица...

Справочник

Държавен вестник, бр. 39/2012 г.

ДВ, бр. 39 от 22.05.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 94 от 11.05.2012 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с Постановление № 296 на Мин...

Приложими данъчни ставки

Съгласно ЗДДС облагането с данък върху добавената стойност е с три различни по размер данъчни ставки - нулева, девет и двадесет на сто. Приложното поле на трите данъчни ставки е различно. Първите две - нулевата и тази от 9 на сто, се прилагат спрямо...