Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 19, 14 - 20 май 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 14 - 20 май 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Следва ли да бъдат приложени към ревизионната преписка и връчени на ревизираното лице събрани в хода на ревизията доказателства - РА и РД на доставчиците, предвид, че същите са документи, които съдържат данни, представляващи данъчно осигурителна информация по смисъла на ч...

Измененията от 2012 г. в Закона за търговския регистър

В “Държавен вестник” (ДВ), бр. 25/27.03.2012 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР). С § 1 от изменителния закон се предприемат важни промени в регистърното производство относно даването на указания от длъжностните лица по реги...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за държавния служител. Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, което може да получи държавен служител, не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати. То ще се изплаща четири ...

Въпроси и отговори

Безплатна храна и специално работно облекло за наетите по граждански договори

Длъжен ли е работодателят да осигурява специално работно облекло и безплатна храна на лицата, работещи по граждански договори? Действително в Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпа...

Възнаграждение за работа през дните на официален празник

За работа през дните на официален празник съгласно чл. 264 от КТ се заплаща не по-малко от удвоения размер на уговореното възнаграждение. 1. Какво включва уговореното възнаграждение: а) само основната заплата за длъжност или б) основната заплата и допълнителните възнаграждения с ...

Давностен срок на вземане за лихви

Имаме договор за финансова помощ на юридическо лице (ние получаваме заем) от чуждестранно юридическо лице. Начислени са лихви (не са платени и са ни счетоводен разход) от 2008 г. и данък при източника начислен (неплатен). През отчетната 2011 г. отписваме лихвите по чл. 111 ЗЗД и ...

Документиране на сделките за замяна в строителството

На 16.02.2012 г. се прехвърля на строителна фирма правото на собственост върху УПИ (първа доставка) срещу задължение от нейна страна за прехвърляне на собственост върху определен брой готови апартаменти (втора доставка). В последните няколко години бяха направени редица промени в...

Доставки на стоки по ЗДДС

1. “А” ООД е дружество, регистрирано и извършващо стопанска дейност в Република България. Извършва услуги с материали на клиента единствено за “В “GmbH - Виена, Австрия. 2. “В” - Виена, Австрия - дружество, регистрирано и извършващо стопанска дейност в Австрия. 3. “С” s.r.o. - др...

Доставки на туристически услуги

Туристическа фирма - туроператор, който работи и с туристически агенти, не е регистриран по ДДС. За доставките на туристически услуги туроператорът съставя отчет за извършените продажби, който не включва в дневника за продажби. Когато настъпи данъчното събитие, се издава протокол...

Задължение на работодателя за предаване на трудовата книжка

Преди около седмица уволнихме двама служители поради съкращаване на щата. В какво се състоят задълженията ни за незабавно предаване на трудовите им книжки? Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на раб...

Получаване на достъп до предоставени от НОИ електронни услуги

Най-общо казано, този достъп до предоставените от Националния осигурителен институт електронни услуги може да се раздели на два основни вида: 1. Получаване на достъп от осигурено лице чрез персонален идентификационен код (ПИК). 2. Получаване на достъп до системата от осигурител ч...

В пресата за вас

Внос на стоки на територията на държава членка, различна от тази, където е установена независимата дейност на вносителя

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма, регистрирана по ДДС, иска да внесе контейнер с велосипеди от Китай, но да ги получи в Пирея, Гърция. След това смята да ги продаде на гръцки фирми. Сделката не е с място на стопанска дейност ...

Договор за влог и митническо складиране

В бр. 4 от 2012 г. на в. “Данъчен консултант” Анелия Маркова, съдия, разглежда договорите за влог и митническо складиране. Съгласно чл. 250 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) по силата на договора за влог влогодателят предава движима вещ на влогоприемателя, който я полу...

Доставка на услуги за превоз на пътници

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Получихме фактурата за самолетни билети INVOICE, издадена от унгарска фирма с посочен унгарски данъчен номер. Във фактурата не е начислен ДДС, а и не е посочен нашият данъчен номер.     Как следва да ...

Избор на одитор за независим финансов одит на финансовия отчет

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., коментира избора на одитор за независим финансов одит на финансовия отчет. Търговският закон постановява, че до изтичане на календарната година общото събрание избира одитор за проверка на годишния...

Измамата като основание за унищожаемост на сделките

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Димитър Мирчев, докторант по гражданско и семейно право в ИДП при БАН, коментира измамата като основание за унищожаемост на сделките. Измамата (dolus) като основание за унищожемост на сделките е уредена в чл. 29 ЗЗД. Споре...

Определяне на справедлива стойност

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира случаите, когато не е възможно да се определи справедливата стойност на актива, намалена с разходите по продажба. МСС 36 обръща внимание на случаите, когато не е възможно да се определи справедлива...

Счетоводни записвания на данъка при източника

В бр. 3 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разяснява счетоводните записвания на данъка при източника. - За начислените дивиденти и данъка върху тях: Дт с/ка 122 Неразпределена печалба от минали години Кт с/ка 425 Задължения за съучастия К...

Справочник

Държавен вестник, бр. 35/2012 г.

ДВ, бр. 35 от 8.05.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 87 от 2.05.2012 г. за изменение и допълнение на Постановнление № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт. 2. Поста...

Издаване на удостоверение за местно юридическо лице за целите на прилагане на СИДДО

Правно основание Съответната Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), по която Република България е страна Характеристика Настоящата услуга описва реда за удостоверяване на качеството “местно лице” за България по смисъла на съответната СИДДО на българско ю...

Какво трябва да знаем, когато получаваме пощенски пратки?

Какво трябва да знам, когато получавам пратка (подарък) от държава извън ЕС? Съгласно разпорeдбите на членове от 25 до 27 включително от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване системата на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана в...