Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 19, 14 - 20 май 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 14 - 20 май 2012 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Националната агенция за приходите

Въпрос: Следва ли да бъдат приложени към ревизионната преписка и връчени на ревизираното лице събрани в хода на ревизията доказателства - РА и РД на доставчиците, предвид, че същите са документи, които съдържат данни, представляващи данъчно осигурите...

Измененията от 2012 г. в Закона за търговския регистър

В “Държавен вестник” (ДВ), бр. 25/27.03.2012 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР). С § 1 от изменителния закон се предприемат важни промени в регистърното производство относно даването на указани...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за държавния служител. Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, което може да получи държавен служител, не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни зап...

Въпроси и отговори

Безплатна храна и специално работно облекло за наетите по граждански договори

Длъжен ли е работодателят да осигурява специално работно облекло и безплатна храна на лицата, работещи по граждански договори? Действително в Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите ...

Възнаграждение за работа през дните на официален празник

За работа през дните на официален празник съгласно чл. 264 от КТ се заплаща не по-малко от удвоения размер на уговореното възнаграждение. 1. Какво включва уговореното възнаграждение: а) само основната заплата за длъжност или б) основната заплата и до...

Давностен срок на вземане за лихви

Имаме договор за финансова помощ на юридическо лице (ние получаваме заем) от чуждестранно юридическо лице. Начислени са лихви (не са платени и са ни счетоводен разход) от 2008 г. и данък при източника начислен (неплатен). През отчетната 2011 г. отпис...

Документиране на сделките за замяна в строителството

На 16.02.2012 г. се прехвърля на строителна фирма правото на собственост върху УПИ (първа доставка) срещу задължение от нейна страна за прехвърляне на собственост върху определен брой готови апартаменти (втора доставка). В последните няколко години б...

Доставки на стоки по ЗДДС

1. “А” ООД е дружество, регистрирано и извършващо стопанска дейност в Република България. Извършва услуги с материали на клиента единствено за “В “GmbH - Виена, Австрия. 2. “В” - Виена, Австрия - дружество, регистрирано и извършващо стопанска дейност...

Доставки на туристически услуги

Туристическа фирма - туроператор, който работи и с туристически агенти, не е регистриран по ДДС. За доставките на туристически услуги туроператорът съставя отчет за извършените продажби, който не включва в дневника за продажби. Когато настъпи данъчно...

Задължение на работодателя за предаване на трудовата книжка

Преди около седмица уволнихме двама служители поради съкращаване на щата. В какво се състоят задълженията ни за незабавно предаване на трудовите им книжки? Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свърз...

Получаване на достъп до предоставени от НОИ електронни услуги

Най-общо казано, този достъп до предоставените от Националния осигурителен институт електронни услуги може да се раздели на два основни вида: 1. Получаване на достъп от осигурено лице чрез персонален идентификационен код (ПИК). 2. Получаване на достъ...

В пресата за вас

Внос на стоки на територията на държава членка, различна от тази, където е установена независимата дейност на вносителя

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма, регистрирана по ДДС, иска да внесе контейнер с велосипеди от Китай, но да ги получи в Пирея, Гърция. След това смята да ги продаде на гръцки фирми. Сделката не е...

Договор за влог и митническо складиране

В бр. 4 от 2012 г. на в. “Данъчен консултант” Анелия Маркова, съдия, разглежда договорите за влог и митническо складиране. Съгласно чл. 250 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) по силата на договора за влог влогодателят предава движима вещ на...

Доставка на услуги за превоз на пътници

В “Консултант А-Я” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Получихме фактурата за самолетни билети INVOICE, издадена от унгарска фирма с посочен унгарски данъчен номер. Във фактурата не е начислен ДДС, а и не е посочен нашият данъ...

Избор на одитор за независим финансов одит на финансовия отчет

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Теодоси Георгиев, д.е.с., коментира избора на одитор за независим финансов одит на финансовия отчет. Търговският закон постановява, че до изтичане на календарната година общото събрание избира ...

Измамата като основание за унищожаемост на сделките

В бр. 4 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Димитър Мирчев, докторант по гражданско и семейно право в ИДП при БАН, коментира измамата като основание за унищожаемост на сделките. Измамата (dolus) като основание за унищожемост на сделките...

Определяне на справедлива стойност

В бр. 3 от 2012 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира случаите, когато не е възможно да се определи справедливата стойност на актива, намалена с разходите по продажба. МСС 36 обръща внимание на случаите, когато не е възмо...

Счетоводни записвания на данъка при източника

В бр. 3 от 2012 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разяснява счетоводните записвания на данъка при източника. - За начислените дивиденти и данъка върху тях: Дт с/ка 122 Неразпределена печалба от минали години Кт с/ка...

Справочник

Държавен вестник, бр. 35/2012 г.

ДВ, бр. 35 от 8.05.2012 г. Правителството прие: 1. Постановление № 87 от 2.05.2012 г. за изменение и допълнение на Постановнление № 112 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на и...

Издаване на удостоверение за местно юридическо лице за целите на прилагане на СИДДО

Правно основание Съответната Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), по която Република България е страна Характеристика Настоящата услуга описва реда за удостоверяване на качеството “местно лице” за България по смисъла на съ...

Какво трябва да знаем, когато получаваме пощенски пратки?

Какво трябва да знам, когато получавам пратка (подарък) от държава извън ЕС? Съгласно разпорeдбите на членове от 25 до 27 включително от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване системата на Общността за митнически ...