Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 1, 9 - 15 януари 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 9 - 15 януари 2012 г.
Закони и правителствени актове

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за електронните съобщения. Парламентът реши предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, да предлагат на потребителите възможност за сключване на договор с първоначален срок, не по-дълъг от две години. Депута...

Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2012 г.

От 1 януари 2012 г. влизат в сила измения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност, които имат за цел да приведат вътрешното законодателство в съответствие с правото на ЕС, отразено в Директива 2006/112/ЕО, и с практиката на Съда на ЕС, по-специално с дело С-203/1...

Въпроси и отговори

Консолидиране на отчети при равни дялове на съдружниците

Следва ли да се прави консолидация при участия 50/50 и абсолютно равни права на съдружниците? Koсолидирането на финансовите отчети цели да се представи дадена група като едно единно предприятие. Съгласно § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството “консол...

Облагане по ЗКПО на дружество, регистрирано в България

Предстои регистрация на европейско дружество със седалище и адрес на управление в България. Във връзка с данъчното третиране дейността на европейското дружество възникнаха следните въпроси: 1. Тъй като дейността ще бъде извършвана в две или повече страни - членки на ЕС (включител...

Освободена доставка

Не мога да изтълкувам чл. 79, ал. 6 от ЗДДС. Ще продавам ДМА - машини, които са купени преди 6 години, но от три години не им начислявам амортизации, защото не ги използвам. Купени са без ДДС. Балансовата им стойност в момента е 10 000 лв. Мога ли при продажбата да не им начисля ...

Осигуряване на управител

Физическо лице е назначено като управител на ЕООД с договор за управление. Лицето не е собственик на ЕООД, а е само управител и е вписано като управител на фирмата в търговския регистър. 1. След като за него всеки месец ще се подават декл. обр. 1 и 6, в началото на следващата го...

Преоценка на активи

Прилагаме МСФО. Голяма част от дълготрайните ни активи са напълно амортизирани, но продължават да се използват. През 2010 г. фирма В (нашата фирма) продава готова продукция (износ) на фирма А, която я продава на други клиенти в ЕС и извън него по продажни цени. Към 01.03.2011 г....

Промените в Закона за счетоводството за 2011 г.

Представяме ви няколко промени в Закона за счетоводството (ЗСч), направени с § 29 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО: 1. Името и фамилията на съставителя отпадат като задължителен реквизит на първичния счетоводен документ по чл. 7, ал. 1 от ЗСч (т. 5 на чл. 7, ал. 1 от ЗСч - отм.). 2. Отменя ...

Работодателят сам определя длъжностите с ненормирано работно време

Ръководството на фирмата ни възнамерява да определи нови длъжности с ненормирано работно време. Можем ли да въвеждаме свои правила за ненормиран работен ден и не се ли заобикалят по този начин ограниченията за продължителността на работното време? Съгласно чл. 139а от Кодекса на...

Раздел 21 Провизии и условности

Обхват на раздела В този раздел са включени правила за счетоводно третиране на провизиите, условните задължения и условните активи. Не са включени разпоредби за счетоводно третиране на онези отчетни обекти, правилата за чието счетоводно третиране са определени в други раздели, а ...

В пресата за вас

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ СТОКИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЯПОНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Програма за усвояване на средства, предоставени от Япония за подкрепа на структурната реформа Съгласно Споразумението между правителствата на Япония и Република България, сключено на 30 юни 1999 г., български търговци могат да кандидатстват за участие в усвояване на средствата, ...

Данъчни временни разлики - примери от данъчната практика

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Писмо № 96-00-284 от 07.07.2011 г. на НАП - за да е налице право на ...

Данъчни постоянни разлики - пример от съдебната практика

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Практически пример от сьдебната практика: Съгласно договор за общест...

Ликвидацията на търговско дружество по КСО

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” може да се намери информация за процедурата при ликвидация на търговско дружество. Съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО, когато едно дружество се прекратява без правоприемник, то трябва да предаде в съответното териториално поделение н...

ОБЕКТ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНСОРЦИУМ - ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО, СЪГЛАСНО ЧЛ. 362 ЗЗД

ЗЗД В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Търговско и кооперативно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира обекта на договора за прехвърляне на право на участие в консорциум - гражданско дружество, съгласно чл. 362 ЗЗД. Буквалното тълкуване на чл. 362 ЗЗД води до заключението, че обект ...

Отчитане на многогодишните растения в туристическите предприятия

В бр. 8-9 от 2011 г. на сп. “Експерт” д-р Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, коментира отчитането на многогодишните растения в туристическите предприятия. Първо те трябва да се заприходят като дълготрайни биологични активи. Ако стойността им е под прага на същественост, се допуска о...

Отчитане на наети активи под формата на финансов лизинг

В бр. 13 от 2011 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитане на наети активи под формата на финансов лизинг. Пример: Лизингополучател встъпва в лизингов договор с предмет лек автомобил. Срокът на лизинговия договор е 5 години (60 месеца)....

Подобряване храненето на персонала

В бр. 8/9 от 2011 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: В изпълнение на колективния трудов договор (КТД) предприятието ни трябва да осъществи мероприятие, свързано с подобряване храненето на персонала. От счетоводна и данъчна гледна точка каква е разликата между раздава...

Счетоводни операции при покупка на стоки с купони за отстъпка

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Предприятието ни закупува стоки от голяма търговска верига, заплаща ги в пълен размер и получава купони за отстъпки за определена сума. При последващи покупки на стока от тази ве...

Справочник

БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА НЕ ДЪЛЖАТ ЗДРАВНИ ВНОСКИ

Национална агенция за приходите Българските граждани, които са напуснали страната, могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди, ако не са живели по това време в България. Това гласи промяна в Закона за здравното осигуряване, която бе...

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 5 ОТ ДОПК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО ЗА ДОХОДИ В ОБЩ РАЗМЕР ДО 500 000 ЛЕВА

Национална агенция за приходите Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за деклариране от страна на платците на доходи на чуждестранни юридически и физически лица на размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения в случаите по чл. 142, ал. 1 от ДОПК. Декларац...

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР. 103/2011 Г.

ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г. Правителството прие Постановление № 351 от 20.12.2011 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г. Министърът на околната среда и водите издаде: 1. Правилник за устройството и дейностт...

Кодове за ДЗПО за 2012 г.

[[table_1]]...

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Национална агенция за приходите Становище № 20-00-329/22.12.11 г. относно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.) I. Размер и разпределение на задължителните здравноосигурителни вноски за 2012 г. Размер На основание ...

Промени в кодовете за вид плащане за 2012 г.

Национална агенция за приходите От 1 януари 2012 г. влизат в сила следните изменения в кодовете за вид плащане: 1. Закриват се кодове за вид плащане 11 15 02, 11 15 03, 11 15 14 и 11 53 00. Сумите, които са подлежали на внасяне по закритите кодове, следва да се внасят съответно...