Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2012 > бр. 1, 9 - 15 януари 2012 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 9 - 15 януари 2012 г.
Закони и правителствени актове

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за електронните съобщения. Парламентът реши предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, да предлагат на потребителите възможност за сключване на договор с първоначален срок, не п...

Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2012 г.

От 1 януари 2012 г. влизат в сила измения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност, които имат за цел да приведат вътрешното законодателство в съответствие с правото на ЕС, отразено в Директива 2006/112/ЕО, и с практиката на Съда на Е...

Въпроси и отговори

Консолидиране на отчети при равни дялове на съдружниците

Следва ли да се прави консолидация при участия 50/50 и абсолютно равни права на съдружниците? Koсолидирането на финансовите отчети цели да се представи дадена група като едно единно предприятие. Съгласно § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на За...

Облагане по ЗКПО на дружество, регистрирано в България

Предстои регистрация на европейско дружество със седалище и адрес на управление в България. Във връзка с данъчното третиране дейността на европейското дружество възникнаха следните въпроси: 1. Тъй като дейността ще бъде извършвана в две или повече ст...

Освободена доставка

Не мога да изтълкувам чл. 79, ал. 6 от ЗДДС. Ще продавам ДМА - машини, които са купени преди 6 години, но от три години не им начислявам амортизации, защото не ги използвам. Купени са без ДДС. Балансовата им стойност в момента е 10 000 лв. Мога ли пр...

Осигуряване на управител

Физическо лице е назначено като управител на ЕООД с договор за управление. Лицето не е собственик на ЕООД, а е само управител и е вписано като управител на фирмата в търговския регистър. 1. След като за него всеки месец ще се подават декл. обр. 1 и ...

Преоценка на активи

Прилагаме МСФО. Голяма част от дълготрайните ни активи са напълно амортизирани, но продължават да се използват. През 2010 г. фирма В (нашата фирма) продава готова продукция (износ) на фирма А, която я продава на други клиенти в ЕС и извън него по про...

Промените в Закона за счетоводството за 2011 г.

Представяме ви няколко промени в Закона за счетоводството (ЗСч), направени с § 29 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО: 1. Името и фамилията на съставителя отпадат като задължителен реквизит на първичния счетоводен документ по чл. 7, ал. 1 от ЗСч (т. 5 на чл. 7, ал...

Работодателят сам определя длъжностите с ненормирано работно време

Ръководството на фирмата ни възнамерява да определи нови длъжности с ненормирано работно време. Можем ли да въвеждаме свои правила за ненормиран работен ден и не се ли заобикалят по този начин ограниченията за продължителността на работното време? С...

Раздел 21 Провизии и условности

Обхват на раздела В този раздел са включени правила за счетоводно третиране на провизиите, условните задължения и условните активи. Не са включени разпоредби за счетоводно третиране на онези отчетни обекти, правилата за чието счетоводно третиране са ...

В пресата за вас

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ СТОКИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЯПОНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Програма за усвояване на средства, предоставени от Япония за подкрепа на структурната реформа Съгласно Споразумението между правителствата на Япония и Република България, сключено на 30 юни 1999 г., български търговци могат да кандидатстват за участ...

Данъчни временни разлики - примери от данъчната практика

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Писмо № 96-00-284 от 07.07.2011 г. на ...

Данъчни постоянни разлики - пример от съдебната практика

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, прави коментар на данъчната и съдебната практика по прилагането на ЗКПО за 2011 г., касаеща годишното данъчно приключване. Практически пример от сьдебната практи...

Ликвидацията на търговско дружество по КСО

В бр. 13 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” може да се намери информация за процедурата при ликвидация на търговско дружество. Съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО, когато едно дружество се прекратява без правоприемник, то трябва да предаде в съотве...

ОБЕКТ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНСОРЦИУМ - ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО, СЪГЛАСНО ЧЛ. 362 ЗЗД

ЗЗД В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Търговско и кооперативно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира обекта на договора за прехвърляне на право на участие в консорциум - гражданско дружество, съгласно чл. 362 ЗЗД. Буквалното тълкуване на чл. 362 ЗЗД в...

Отчитане на многогодишните растения в туристическите предприятия

В бр. 8-9 от 2011 г. на сп. “Експерт” д-р Теодора Рупска, гл. ас. в УНСС, коментира отчитането на многогодишните растения в туристическите предприятия. Първо те трябва да се заприходят като дълготрайни биологични активи. Ако стойността им е под прага...

Отчитане на наети активи под формата на финансов лизинг

В бр. 13 от 2011 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитане на наети активи под формата на финансов лизинг. Пример: Лизингополучател встъпва в лизингов договор с предмет лек автомобил. Срокът на лизинговия д...

Подобряване храненето на персонала

В бр. 8/9 от 2011 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: В изпълнение на колективния трудов договор (КТД) предприятието ни трябва да осъществи мероприятие, свързано с подобряване храненето на персонала. От счетоводна и данъчна гледна точка к...

Счетоводни операции при покупка на стоки с купони за отстъпка

В бр. 12 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Предприятието ни закупува стоки от голяма търговска верига, заплаща ги в пълен размер и получава купони за отстъпки за определена сума. При последва...

Справочник

БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА НЕ ДЪЛЖАТ ЗДРАВНИ ВНОСКИ

Национална агенция за приходите Българските граждани, които са напуснали страната, могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди, ако не са живели по това време в България. Това гласи промяна в Закона за з...

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 5 ОТ ДОПК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО ЗА ДОХОДИ В ОБЩ РАЗМЕР ДО 500 000 ЛЕВА

Национална агенция за приходите Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК за деклариране от страна на платците на доходи на чуждестранни юридически и физически лица на размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения в случаите по чл....

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР. 103/2011 Г.

ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г. Правителството прие Постановление № 351 от 20.12.2011 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г. Министърът на околната среда и водите издаде: 1. Правил...

Кодове за ДЗПО за 2012 г.

[[table_1]]...

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Национална агенция за приходите Становище № 20-00-329/22.12.11 г. относно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.) I. Размер и разпределение на задължителните здравноосигурителни вноски за ...

Промени в кодовете за вид плащане за 2012 г.

Национална агенция за приходите От 1 януари 2012 г. влизат в сила следните изменения в кодовете за вид плащане: 1. Закриват се кодове за вид плащане 11 15 02, 11 15 03, 11 15 14 и 11 53 00. Сумите, които са подлежали на внасяне по закритите кодове,...