Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 35, 26 септ. - 2 окт. 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 26 септ. - 2 окт. 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори по Закона за счетоводството

Въпрос: Основната дейност на ЕТ е товарен транспорт в страната и в чужбина. Предприятието фактурира транспортни услуги на клиентите на база изминати километри, отчетени по пътни листове. Разходът на гориво формирате също на база на изминатите километри по пътни листове и съгласно...

“Непарично” погасяване на заеми между търговци

Българска фирма “А” през 2008 г. отпуска чрез договори за паричен заем заеми към 3 български фирми, като последните закупуват недвижими имоти за стойността на отпуснатия заем за всяка от тях. Към настоящия момент нито една от 3-те фирми не е върнала отпуснатия заем, нито уговорен...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на Директивите по ДДС - 6/2011

Период 1985 - 1986 г. продължение 1. Дело C-295/84, решение от 3 март 1988 г. страни: Rousseau Wilmot S.A., Caudry - Caise de Compensation de I’Organisation Gabriel Bergandy - Directeur gйnйral des impфts. Предмет на спора е определяне начисляване на таксите като данък върху о...

Задължение за регистрация по чл. 97а от ЗДДС

При какви обстоятелства би възникнало задължение за регистрация по чл. 97а от ЗДДС за български туроператор и турагент, нерегистриран по ЗДДС? От една страна, лицето, извършващо туроператорска и туристическа агентска дейност, би подлежало на регистрация по чл. 97а от ЗДДС, ако п...

Изпращане и транспортиране на машина на територията на Румъния

Българска фирма купува машина и решава да я даде под наем, но на румънска фирма с място на дейност (производство) в Румъния. Там ще бъде експлоатирана машината под наем. Първи вариант - ако машината бъде предоставена с договор за наем и се фактурира всеки месец, наемът как ще се ...

Командироване на работник или служител

Работя като стоковед в търговска фирма. В трудовия ми договор има клауза, че работодателят няма право да мe изпраща командировка, тъй като детето ми е болно и сама трябва да се грижа за него. През м. юни т.г. работодателят ми нареди да замина за 3 дни в командировка за оформяне н...

Отчитане на неустойка за неспазен срок

Дружество купува стоки от страни, като транспортът им се извършва с кораби. При формиране на доставната цена (историческата) включваме всички разходи, свързани с доставката, изброени в счетоводен стандарт 2 Отчитане на материалните запаси. При ненавременно освобождаване на конт...

Раздел дванадесети - въпроси, свързани с други финансови инструменти

Както отбелязахме при коментара на раздел ХI, правилата, които са включени в разглеждания раздел (ХII), се прилагат за по-сложни финансови инструменти и сделки. Онези от малките и средните предприятия, които не притежават такива инструменти и не са сключвали през отчетния период ...

В пресата за вас

Въвеждане на стандарт за технологичен брак

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с, регистриран одитор, разглежда казуса: Имаме продажба в магазина на “Салата от морски дap” 1 кг пакет. Пакетите се разопаковат и се слагат в купи заедно със соса (зехтина). Продава се на грамаж. Моля да ми от...

Данъчно признаване на суми за застраховка “Живот”

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: ООД сключва договор за застраховка “Живот” със ЗАД “Алианц България Живот” на собственика си (управител). Той е самоосигуряващо се лице. Внесената застрахователна вноска признава ли се з...

Към кой момент се преустановява облагането на поземлени имоти, предназначени за неземеделски нужди

За да се преустанови облагането на поземлени имоти, които са станали облагаеми поради промяна на предназначението на земеделски (горски) земи за неземеделски нужди, е необходимо те отново да придобият статута на земеделски или горски земи, при това незастроени. Нарушените терени...

Отговорност на държавите членки при неточна информация в регистрите по ДДС

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Димитър Балкански, данъчен адвокат, дава отговор на въпроса: Означава ли включването в регистъра на регистрираните по ЗДДС лица, че едно лице е регистрирано за целите на ЗДДС, и кой следва да понесе отговорността, при условие че информа...

Отговорност на съдружниците в ООД за задълженията в дружеството

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Поля Голева коментира отговорност на съдружниците в ООД за задълженията в дружеството. Съгласно чл. 113 от Търговския закон основен принцип на ООД е принципът на разделната отговорност - имуществото на дружествот...

Първоначална оценка и първоначално признаванe на финансови активи

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира първоначалната оценка и първоначалното признавано на финансови активи. Изискванията за първоначална оценка на финансовите активи на разположение за продажба според МСС 39 и СС 32 по същество не се различа...

Счетоводно отчитане на средствата от структурните фондове в ЕС от бюджетните предприятия

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното отчитане на средствата от структурните фондове в ЕС от бюджетните предприятия. В случаите, когато бенефициенти са бюджетни предприятия (без общините), за които п...

Цел на специалния режим, прилаган за доставките на обща туристическа услуга

В бр. 8 на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда темата за третирането по ЗДДС на доставките на обща туристическа услуга според практиката на Съда на ЕС. Понятието “доставка на обща туристическа услуга” е дефинирано за целите на ДДС в чл. 136, ал. 1...