Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 35, 26 септ. - 2 окт. 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 26 септ. - 2 окт. 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори по Закона за счетоводството

Въпрос: Основната дейност на ЕТ е товарен транспорт в страната и в чужбина. Предприятието фактурира транспортни услуги на клиентите на база изминати километри, отчетени по пътни листове. Разходът на гориво формирате също на база на изминатите километ...

“Непарично” погасяване на заеми между търговци

Българска фирма “А” през 2008 г. отпуска чрез договори за паричен заем заеми към 3 български фирми, като последните закупуват недвижими имоти за стойността на отпуснатия заем за всяка от тях. Към настоящия момент нито една от 3-те фирми не е върнала ...

Въпроси и отговори

Важни решения на Съда на ЕС относно приложението на Директивите по ДДС - 6/2011

Период 1985 - 1986 г. продължение 1. Дело C-295/84, решение от 3 март 1988 г. страни: Rousseau Wilmot S.A., Caudry - Caise de Compensation de I’Organisation Gabriel Bergandy - Directeur gйnйral des impфts. Предмет на спора е определяне начисляване...

Задължение за регистрация по чл. 97а от ЗДДС

При какви обстоятелства би възникнало задължение за регистрация по чл. 97а от ЗДДС за български туроператор и турагент, нерегистриран по ЗДДС? От една страна, лицето, извършващо туроператорска и туристическа агентска дейност, би подлежало на регистр...

Изпращане и транспортиране на машина на територията на Румъния

Българска фирма купува машина и решава да я даде под наем, но на румънска фирма с място на дейност (производство) в Румъния. Там ще бъде експлоатирана машината под наем. Първи вариант - ако машината бъде предоставена с договор за наем и се фактурира ...

Командироване на работник или служител

Работя като стоковед в търговска фирма. В трудовия ми договор има клауза, че работодателят няма право да мe изпраща командировка, тъй като детето ми е болно и сама трябва да се грижа за него. През м. юни т.г. работодателят ми нареди да замина за 3 дн...

Отчитане на неустойка за неспазен срок

Дружество купува стоки от страни, като транспортът им се извършва с кораби. При формиране на доставната цена (историческата) включваме всички разходи, свързани с доставката, изброени в счетоводен стандарт 2 Отчитане на материалните запаси. При нена...

Раздел дванадесети - въпроси, свързани с други финансови инструменти

Както отбелязахме при коментара на раздел ХI, правилата, които са включени в разглеждания раздел (ХII), се прилагат за по-сложни финансови инструменти и сделки. Онези от малките и средните предприятия, които не притежават такива инструменти и не са с...

В пресата за вас

Въвеждане на стандарт за технологичен брак

В бр. 10 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с, регистриран одитор, разглежда казуса: Имаме продажба в магазина на “Салата от морски дap” 1 кг пакет. Пакетите се разопаковат и се слагат в купи заедно със соса (зехтина). Прода...

Данъчно признаване на суми за застраховка “Живот”

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: ООД сключва договор за застраховка “Живот” със ЗАД “Алианц България Живот” на собственика си (управител). Той е самоосигуряващо се лице. Внесената застрахов...

Към кой момент се преустановява облагането на поземлени имоти, предназначени за неземеделски нужди

За да се преустанови облагането на поземлени имоти, които са станали облагаеми поради промяна на предназначението на земеделски (горски) земи за неземеделски нужди, е необходимо те отново да придобият статута на земеделски или горски земи, при това н...

Отговорност на държавите членки при неточна информация в регистрите по ДДС

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Димитър Балкански, данъчен адвокат, дава отговор на въпроса: Означава ли включването в регистъра на регистрираните по ЗДДС лица, че едно лице е регистрирано за целите на ЗДДС, и кой следва да понесе отговор...

Отговорност на съдружниците в ООД за задълженията в дружеството

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Поля Голева коментира отговорност на съдружниците в ООД за задълженията в дружеството. Съгласно чл. 113 от Търговския закон основен принцип на ООД е принципът на разделната отговорно...

Първоначална оценка и първоначално признаванe на финансови активи

В бр. 9 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира първоначалната оценка и първоначалното признавано на финансови активи. Изискванията за първоначална оценка на финансовите активи на разположение за продажба според МСС 39 и С...

Счетоводно отчитане на средствата от структурните фондове в ЕС от бюджетните предприятия

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното отчитане на средствата от структурните фондове в ЕС от бюджетните предприятия. В случаите, когато бенефициенти са бюджетни предприя...

Цел на специалния режим, прилаган за доставките на обща туристическа услуга

В бр. 8 на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда темата за третирането по ЗДДС на доставките на обща туристическа услуга според практиката на Съда на ЕС. Понятието “доставка на обща туристическа услуга” е дефинирано за ...