Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 30, 1 - 7 август 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 1 - 7 август 2011 г.
Законодателство

Безвъзмездно придобиване на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия - счетоводно отчитане

В бюджетните предприятия е обичайно безвъзмездното придобиване на дълготрайни материални активи. Това се обуславя от функциите, които изпълняват чрез дейността си. Тяхната обществена значимост предполага както финансиране от съответен бюджет, така и ...

Въпроси и отговори

Признаване на разходи за командировки

Фирмата ни работи на ишлеме, с материали, собственост на фирмата клиент. Управителят иска да разработи и друга дейност и затова изпраща служител от фирмата в Русия за проучване на пазари. Разходите за командировка на служителя ще се признаят ли за да...

Продажба на право на строеж

Сключваме сделка с фирма - учредяват ни право на строеж срещу задължение да им построим няколко апартамента в бъдещата сграда (около 30% от сградата). Към датата на сделката правим две пазарни оценки: 1. на правото на строеж, което те ни учредяват и ...

Раздел седми - отчет за паричните потоци

В този раздел са включени правила за представяне на информация за промените в паричните средства и в паричните еквиваленти на предприятието през отчетния период, диференцирано по три дейности: оперативна, инвестиционна и финансова. Това е много същес...

Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи, данъчен амортизационен план в предприятията от здравеопазването - търговски дружества

В системата на здравеопазването се използва богато разнообразие от дълготрайни материални и нематериални активи. Част от тези активи са специфични само за този бранш. Но правилата за отчитане на активите като ДМА и НМДА са еднакви с тези, които важа...

В пресата за вас

ДДС при участие в панаир

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Получена е фактура от немска фирма за такса за участие на панаир в Германия. Фактурата е с дата 12.04.2011 г., а панаирът ще се състои на 26.06.2011...

Елиминиране на приходи, разходи и финансов резултат от сделки и отношения на предприятия от група

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Евгени Рангелов разяснява чрез пример елиминиране на приходи, разходи и финансов резултат от сделки и отношения на предприятия от група. Пример: Предприятието майка е продало през годината на дъщерно предпр...

Закрила при уволнение имат работници или служители

В бр. 4/5 от 2011 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Инвалид съм II група със захарен диабет. Може ли работодателят да ме уволни дисциплинарно и може ли да промени трудовото ми възнаграждение, като се има предвид, че в момента съм в болн...

Извършването на услуга от физическо лице, което е ЕТ

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира следния казус: Надзорна фирма има сключен договор за консултантска услуга с физическо лице, което има ЕТ със същата дейност като консултантската услуга, която трябва д...

Издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция

В бр. 9 от 2009 г. Велко Джилизов, юрист, разяснява издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция. Заявлението за издаване на лиценз се подава в писмена форма и към него се прилагат документите, предвидени в чл. 3, ал. 1 от ...

Издаване на фактура при 100% аванс

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: На 19.04.2011 г. е получен 100% аванс от фирма, която е извън Общността. Реално износът се осъществи месец май. Трябва ли да се издаде авансо...

Осигуряване на пенсионер, работещ по договор по чл. 114 от КТ

В бр. 7 от 2011 г. на “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда осигуряването на пенсионер, работещ по договор по чл. 114 от Кодекса на труда. Съгласно чл. 4, ал. 2 от КСО наетият за работа за не повече от 5 работни дни (40 часа)...

Отказ за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

В бр. 4/5 от 2011 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпрос: Наша служителка е в отпуск по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда до 09.08.2011 г. Отсега е заявила, че не желае да ползва отпуск за гледане на дете до навършване на 2-...

Промяна в сроковете за публикуване на годишните финансови отчети

В сп. „Финанси и право”, бр. 6/2011 г. Димитър Войнов – старши експерт в Дирекция „Данъчна политика” в МФ, отговаря на въпроса каква е промяната в сроковете за публикуване на годишните финансови отчети. След промяната в ЗСч сроковете за публикуване н...

Счетоводно отчитане на земите и сградите, които се класифицират като инвестиционни имоти

В бр. 6 от 2011 г. гл. ас. д-р Теодора Рупска коментира счетоводното отчитане на земите и сградите, които се класифицират като инвестиционни имоти. СС 40 Инвестиционни имоти третира как следва да се осъществява счетоводното отчитане на земите и сград...