Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 30, 1 - 7 август 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 1 - 7 август 2011 г.
Законодателство

Безвъзмездно придобиване на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия - счетоводно отчитане

В бюджетните предприятия е обичайно безвъзмездното придобиване на дълготрайни материални активи. Това се обуславя от функциите, които изпълняват чрез дейността си. Тяхната обществена значимост предполага както финансиране от съответен бюджет, така и дарения от физически и юридиче...

Въпроси и отговори

Признаване на разходи за командировки

Фирмата ни работи на ишлеме, с материали, собственост на фирмата клиент. Управителят иска да разработи и друга дейност и затова изпраща служител от фирмата в Русия за проучване на пазари. Разходите за командировка на служителя ще се признаят ли за данъчни разходи, тъй като в моме...

Продажба на право на строеж

Сключваме сделка с фирма - учредяват ни право на строеж срещу задължение да им построим няколко апартамента в бъдещата сграда (около 30% от сградата). Към датата на сделката правим две пазарни оценки: 1. на правото на строеж, което те ни учредяват и по която оценка те ни издават ...

Раздел седми - отчет за паричните потоци

В този раздел са включени правила за представяне на информация за промените в паричните средства и в паричните еквиваленти на предприятието през отчетния период, диференцирано по три дейности: оперативна, инвестиционна и финансова. Това е много съществена информация за потребител...

Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи, данъчен амортизационен план в предприятията от здравеопазването - търговски дружества

В системата на здравеопазването се използва богато разнообразие от дълготрайни материални и нематериални активи. Част от тези активи са специфични само за този бранш. Но правилата за отчитане на активите като ДМА и НМДА са еднакви с тези, които важат за другите предприятия. Те с...

В пресата за вас

ДДС при участие в панаир

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Получена е фактура от немска фирма за такса за участие на панаир в Германия. Фактурата е с дата 12.04.2011 г., а панаирът ще се състои на 26.06.2011 г. Фактурата е платена 100% а...

Елиминиране на приходи, разходи и финансов резултат от сделки и отношения на предприятия от група

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Евгени Рангелов разяснява чрез пример елиминиране на приходи, разходи и финансов резултат от сделки и отношения на предприятия от група. Пример: Предприятието майка е продало през годината на дъщерно предприятие част от произведена прод...

Закрила при уволнение имат работници или служители

В бр. 4/5 от 2011 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Инвалид съм II група със захарен диабет. Може ли работодателят да ме уволни дисциплинарно и може ли да промени трудовото ми възнаграждение, като се има предвид, че в момента съм в болнични? В разпоредбата на чл. 33...

Извършването на услуга от физическо лице, което е ЕТ

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира следния казус: Надзорна фирма има сключен договор за консултантска услуга с физическо лице, което има ЕТ със същата дейност като консултантската услуга, която трябва да извършим. Изплащането на хон...

Издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция

В бр. 9 от 2009 г. Велко Джилизов, юрист, разяснява издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция. Заявлението за издаване на лиценз се подава в писмена форма и към него се прилагат документите, предвидени в чл. 3, ал. 1 от Наредба № 16 на БНБ. Към заявл...

Издаване на фактура при 100% аванс

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: На 19.04.2011 г. е получен 100% аванс от фирма, която е извън Общността. Реално износът се осъществи месец май. Трябва ли да се издаде авансова фактура за аванса? По сила...

Осигуряване на пенсионер, работещ по договор по чл. 114 от КТ

В бр. 7 от 2011 г. на “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда осигуряването на пенсионер, работещ по договор по чл. 114 от Кодекса на труда. Съгласно чл. 4, ал. 2 от КСО наетият за работа за не повече от 5 работни дни (40 часа) през един календарен месец пе...

Отказ за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

В бр. 4/5 от 2011 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпрос: Наша служителка е в отпуск по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда до 09.08.2011 г. Отсега е заявила, че не желае да ползва отпуск за гледане на дете до навършване на 2-годишната му възраст, а да зап...

Промяна в сроковете за публикуване на годишните финансови отчети

В сп. „Финанси и право”, бр. 6/2011 г. Димитър Войнов – старши експерт в Дирекция „Данъчна политика” в МФ, отговаря на въпроса каква е промяната в сроковете за публикуване на годишните финансови отчети. След промяната в ЗСч сроковете за публикуване на годишните финансови отчети н...

Счетоводно отчитане на земите и сградите, които се класифицират като инвестиционни имоти

В бр. 6 от 2011 г. гл. ас. д-р Теодора Рупска коментира счетоводното отчитане на земите и сградите, които се класифицират като инвестиционни имоти. СС 40 Инвестиционни имоти третира как следва да се осъществява счетоводното отчитане на земите и сградите, които се класифицират кат...