Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 30, 1 - 7 август 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 1 - 7 август 2011 г.
Законодателство

Безвъзмездно придобиване на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия - счетоводно отчитане

В бюджетните предприятия е обичайно безвъзмездното придобиване на дълготрайни материални активи. Това се обуславя от функциите, които изпълняват чрез дейността си. Тяхната обществена значимост предполага както финансиране от съответен бюджет, така и ...

Въпроси и отговори

Признаване на разходи за командировки

Фирмата ни работи на ишлеме, с материали, собственост на фирмата клиент. Управителят иска да разработи и друга дейност и затова изпраща служител от фирмата в Русия за проучване на пазари. Разходите за командировка на служителя ще се признаят ли за да...

Продажба на право на строеж

Сключваме сделка с фирма - учредяват ни право на строеж срещу задължение да им построим няколко апартамента в бъдещата сграда (около 30% от сградата). Към датата на сделката правим две пазарни оценки: 1. на правото на строеж, което те ни учредяват и ...

Раздел седми - отчет за паричните потоци

В този раздел са включени правила за представяне на информация за промените в паричните средства и в паричните еквиваленти на предприятието през отчетния период, диференцирано по три дейности: оперативна, инвестиционна и финансова. Това е много същес...

Счетоводно отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи, данъчен амортизационен план в предприятията от здравеопазването - търговски дружества

В системата на здравеопазването се използва богато разнообразие от дълготрайни материални и нематериални активи. Част от тези активи са специфични само за този бранш. Но правилата за отчитане на активите като ДМА и НМДА са еднакви с тези, които важа...

В пресата за вас

ДДС при участие в панаир

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Получена е фактура от немска фирма за такса за участие на панаир в Германия. Фактурата е с дата 12.04.2011 г., а панаирът ще се състои на 26.06.2011...

Елиминиране на приходи, разходи и финансов резултат от сделки и отношения на предприятия от група

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Евгени Рангелов разяснява чрез пример елиминиране на приходи, разходи и финансов резултат от сделки и отношения на предприятия от група. Пример: Предприятието майка е продало през годината на дъщерно предпр...

Закрила при уволнение имат работници или служители

В бр. 4/5 от 2011 г. на сп. “Експерт” е разгледан следният казус: Инвалид съм II група със захарен диабет. Може ли работодателят да ме уволни дисциплинарно и може ли да промени трудовото ми възнаграждение, като се има предвид, че в момента съм в болн...

Извършването на услуга от физическо лице, което е ЕТ

В бр. 8 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира следния казус: Надзорна фирма има сключен договор за консултантска услуга с физическо лице, което има ЕТ със същата дейност като консултантската услуга, която трябва д...

Издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция

В бр. 9 от 2009 г. Велко Джилизов, юрист, разяснява издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция. Заявлението за издаване на лиценз се подава в писмена форма и към него се прилагат документите, предвидени в чл. 3, ал. 1 от ...

Издаване на фактура при 100% аванс

В бр. 7 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: На 19.04.2011 г. е получен 100% аванс от фирма, която е извън Общността. Реално износът се осъществи месец май. Трябва ли да се издаде авансо...

Осигуряване на пенсионер, работещ по договор по чл. 114 от КТ

В бр. 7 от 2011 г. на “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда осигуряването на пенсионер, работещ по договор по чл. 114 от Кодекса на труда. Съгласно чл. 4, ал. 2 от КСО наетият за работа за не повече от 5 работни дни (40 часа)...

Отказ за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

В бр. 4/5 от 2011 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпрос: Наша служителка е в отпуск по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда до 09.08.2011 г. Отсега е заявила, че не желае да ползва отпуск за гледане на дете до навършване на 2-...

Промяна в сроковете за публикуване на годишните финансови отчети

В сп. „Финанси и право”, бр. 6/2011 г. Димитър Войнов – старши експерт в Дирекция „Данъчна политика” в МФ, отговаря на въпроса каква е промяната в сроковете за публикуване на годишните финансови отчети. След промяната в ЗСч сроковете за публикуване н...

Счетоводно отчитане на земите и сградите, които се класифицират като инвестиционни имоти

В бр. 6 от 2011 г. гл. ас. д-р Теодора Рупска коментира счетоводното отчитане на земите и сградите, които се класифицират като инвестиционни имоти. СС 40 Инвестиционни имоти третира как следва да се осъществява счетоводното отчитане на земите и сград...