Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 28, 18 - 24 юли 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 18 - 24 юли 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 8/2011

Въпрос: Може ли по време на предизвестие работникът да ползва неизползвания платен годишен отпуск? Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, д...

Промените в регистърното производство по Закона за търговския регистър

С обнародвания в “Държавен вестник”, бр. 34 от 29.04.2011 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър (ЗИДЗТР) са въведени редица промени в регистърното производство по ЗТР, които ще влязат в сила от 01.01.2012 г. Съгласно из...

Въпроси и отговори

Документиране и облагане на проектантска услуга за фирма от държава членка

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и предстои да извърши доставка на проектантска услуга за фирма, регистрирана по ДДС в Холандия. Какви документи следва да се изготвят във връзка с доставката и въобще какви са нашите задължения по ЗДДС? Редът за обл...

Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време

Във връзка с попълване на УП 2 моля за коментар с пример за изчисляване на осигурителния стаж при неплатен отпуск с работно време 4 часа и размера на МРЗ за същото време, която се посочва в УП-2. Пример: Лице има право на 30 работни дни за една кален...

Плащания в брой

1. Фирма има нает имот с договор за срок от 3 години и обща стойност за този период 18 000 лв. Плащанията се извършват ежемесечно и са в размер на 500 лв. на месец. Трябва ли ежемесечните плащания на наема задължително да се извършват по банков път, ...

Прехвърляне на предприятие по чл. 15

Какви са счетоводните записвания при продавача ЕТ “Х” и купувача ЕТ “У” при продажбата на предприятие по чл. 15 от ТЗ? Салдовата ведомост на ЕТ “Х” изглежда така: Стопански инвентар (по балансова ст/ст) - 2879 Стоки - 7256 Сметка на собственика ...

Продажба на свързано лице

Фирма притежава магазин, който е закупен за 60 000 лв. и има начислена амортизация към 31.03.2011 г. в размер на 28 000 лв. Поради спиране дейността на фирмата магазинът се продава за 52 000 лв. При закупуване на магазина не е ползван ДДС и сградата ...

Раздел пети на МСФОМСП - отчет за доходите и отчет за общите всеобхватни доходи (отчет за изчерпателните доходи)

Както се вижда от заглавието на раздела, в него са включени правила за изготвяне и представяне на друга съставна част от финансовия отчет. Освен това с този раздел на стандарта се въвеждат и нови понятия за доходите, които не са прилагани досега - об...

Счетоводно отчитане на сключени от държавата/общините облигационни заеми

В настоящата статия се разглеждат някои от въпросите, свързани с отчитането на сключени облигационни заеми между държавата, респ. общините и населението на страната/общината. Проблематиката се интерпретира според постановки на т. 32 Финансови инструм...

В пресата за вас

Новите правила за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

В бр. 6 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” Атанас Йорданов разглежда новите правила за установяване на трудов и осигурителн стаж по съдебен ред.От 2 април 2011 г. е в сила нов Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ЗУ...

Правна същност на електронните пари

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. Камелия Касабова коментира правната същност на електронните пари. Електронните пари имат многолико правно качество. Електронните пари в икономически смисъл са аналог на традиционните пар...

Разграничаване на унищожаемостта на сделка, сключена при крайна нужда, от други основания за унищожаемост на сделка

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Михаил Малчев, съдия, разграничава унищожаемостта на сделка, сключена при крайна нужда, от други основания за унищожаемост на сделка. Крайната нужда като основание за унищожаемост следва да с...

Счетоводно и данъчно отразяване на дебитни и кредитни известия

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява счетоводното и данъчното отразяване на дебитни и кредитни известия чрез пример. Пример: Нека да приемем, че предприятие “X” продава стоки на предприятие “У”. Фактурата е от ...