Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 28, 18 - 24 юли 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 18 - 24 юли 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 8/2011

Въпрос: Може ли по време на предизвестие работникът да ползва неизползвания платен годишен отпуск? Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговор...

Промените в регистърното производство по Закона за търговския регистър

С обнародвания в “Държавен вестник”, бр. 34 от 29.04.2011 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър (ЗИДЗТР) са въведени редица промени в регистърното производство по ЗТР, които ще влязат в сила от 01.01.2012 г. Съгласно изменените текстове на чл. 2, ал...

Въпроси и отговори

Документиране и облагане на проектантска услуга за фирма от държава членка

Фирмата ни е регистрирана по ДДС и предстои да извърши доставка на проектантска услуга за фирма, регистрирана по ДДС в Холандия. Какви документи следва да се изготвят във връзка с доставката и въобще какви са нашите задължения по ЗДДС? Редът за облагане с ДДС и за документиране...

Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж при неплатен отпуск и работа на непълно работно време

Във връзка с попълване на УП 2 моля за коментар с пример за изчисляване на осигурителния стаж при неплатен отпуск с работно време 4 часа и размера на МРЗ за същото време, която се посочва в УП-2. Пример: Лице има право на 30 работни дни за една календарна година, която се зачита ...

Плащания в брой

1. Фирма има нает имот с договор за срок от 3 години и обща стойност за този период 18 000 лв. Плащанията се извършват ежемесечно и са в размер на 500 лв. на месец. Трябва ли ежемесечните плащания на наема задължително да се извършват по банков път, предвид факта, че наемодателит...

Прехвърляне на предприятие по чл. 15

Какви са счетоводните записвания при продавача ЕТ “Х” и купувача ЕТ “У” при продажбата на предприятие по чл. 15 от ТЗ? Салдовата ведомост на ЕТ “Х” изглежда така: Стопански инвентар (по балансова ст/ст) - 2879 Стоки - 7256 Сметка на собственика - 2019 Неразпределена печалба...

Продажба на свързано лице

Фирма притежава магазин, който е закупен за 60 000 лв. и има начислена амортизация към 31.03.2011 г. в размер на 28 000 лв. Поради спиране дейността на фирмата магазинът се продава за 52 000 лв. При закупуване на магазина не е ползван ДДС и сградата е стара, така че ДДС не се нач...

Раздел пети на МСФОМСП - отчет за доходите и отчет за общите всеобхватни доходи (отчет за изчерпателните доходи)

Както се вижда от заглавието на раздела, в него са включени правила за изготвяне и представяне на друга съставна част от финансовия отчет. Освен това с този раздел на стандарта се въвеждат и нови понятия за доходите, които не са прилагани досега - общ всеобхватен доход и изчерпат...

Счетоводно отчитане на сключени от държавата/общините облигационни заеми

В настоящата статия се разглеждат някои от въпросите, свързани с отчитането на сключени облигационни заеми между държавата, респ. общините и населението на страната/общината. Проблематиката се интерпретира според постановки на т. 32 Финансови инструменти от ДДС 20 от 14.12.2004 г...

В пресата за вас

Новите правила за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

В бр. 6 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” Атанас Йорданов разглежда новите правила за установяване на трудов и осигурителн стаж по съдебен ред.От 2 април 2011 г. е в сила нов Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред (ЗУТОССР). Според чл. 1, ал. 1 от...

Правна същност на електронните пари

В бр. 6 от 2012 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. Камелия Касабова коментира правната същност на електронните пари. Електронните пари имат многолико правно качество. Електронните пари в икономически смисъл са аналог на традиционните парични платежни инструменти (бан...

Разграничаване на унищожаемостта на сделка, сключена при крайна нужда, от други основания за унищожаемост на сделка

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Михаил Малчев, съдия, разграничава унищожаемостта на сделка, сключена при крайна нужда, от други основания за унищожаемост на сделка. Крайната нужда като основание за унищожаемост следва да се разграничава от крайната нео...

Счетоводно и данъчно отразяване на дебитни и кредитни известия

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява счетоводното и данъчното отразяване на дебитни и кредитни известия чрез пример. Пример: Нека да приемем, че предприятие “X” продава стоки на предприятие “У”. Фактурата е от 25 април и има следните данни:...