Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 27, 11 - 17 юли 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 11 - 17 юли 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 7/2011

Въпрос: Наша служителка ще се пенсионира 2012 г. Тя не желае да ползва платения си годишен отпуск от 20 дни, а иска да й бъде платен като обезщетение. По уважителни причини може да отложат 10 р. дни. Какво ще стане с останалите 10 дни - ще ги загуби ли в края на годината, или мож...

Новата правна уредба на надомната работа

Парламентът прие изменение и допълнение на Кодекса на труда относно правната уредба на надомната работа (Закон за изменение и допълнение на КT, ДВ, бр. 33 от 2011 г.). Масова практика досега е надомната и дистанционната работа на физическо лице или да се извършва въз основа на ня...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 4/2011

Период - 1983 - 1984 1. Дело C-268/83, решение от 14 февруари 1985 г. страни: D.A. Rompelman and E.A.Rompelman-Van Deelen, Amsterdam - Minister van Fianciеn Предмет на спора е започване на независима икономическа дейност. В своето решение Съдът на ЕО приема, че придобиване пр...

Гражданско дружество

ООД и чуждестранно физическо лице искат да обединят усилия в изработка на даден проект, като чуждестраннотo физическо лице ще се включи със средства, а ООД-то с труд. Интересува ме може ли да се третира като консорциум това обединение? Според ТЗ в консорциум участват само търговц...

Нормативна регламентация на счетоводството в бюджетните предприятия за 2011 година

През настоящия отчетен период няма изменения в нормативната регламентация на счетоводната дейност в бюджетните предприятия. Тя се осъществява съгласно: - Указанията на Министерството на финансите за прилагане на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия, които с...

Отчитане при кражба на стоки

Имаме закупен автомобил на стойност 107 205,98 лв. В началото на годината автомобилът беше откраднат и след това застрахователите изплатиха застрахователно обещетение в размер на 105 226,44 лв. В момента колата стои в сметка 304 Стоки за продажба (транспортна фирма сме) със сумат...

Раздел четвърти на МСФОМСП - отчет за финансовото състояние

В раздела са включени правила за съдържанието на една от най-съществените части на финансовия отчет - отчета на финансовото състояние на предприятието към края на отчетния период - за нашите условия - към 31 декември на съответната година. Защото съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона ...

В пресата за вас

Данъчна ставка за туристическите услуги

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Туроператор издава фактура на физическо лице и фирма за нощувки в България и Европейския съюз. Какви трябва да са ставките и кога ще се начисли ДДС? Приемаме, че въпросът се отна...

Данъчни аспекти при отчитане на счетоводни грешки

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с, коментира някои данъчни аспекти при отчитане на счетоводни грешки. С измененията и допълненията на Закона за корпоративното подоходно облагане, обн. в ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г., бе отстранена една индиректна колизия м...

Задължение за регистрация при предстоящи за извършване авансови плащания

В бр. 6 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” Моника Петрова, методолог по ЗДДС, разглежда възникването на задължение за регистрация при предстоящи за извършване авансови плащания. За разлика от задължението за регистрация по чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС регистрацията по чл. 97а, ал. ...

Право на неплатен отпуск за родител, който сам се грижи за детето си

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Български законник” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: След изтичане на отпуск по майчинство до навършване 2 г. на детето служителка пуска молба за ползване на платен годишен отпуск, изчислен пропорционално на времето, през което е била ...

Термини от група “C” на “Инкотермс”

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Огнян Герджиков разглежда темата за “Инкотермс 2010”. Тази група термини е най-многобройна. Тя включва 4 термина: СРТ (Carriage Paid To), CIP (Carriage and Insurance Paid To), CFR (Cost and Freight) и CIF (Cost,...

Унищожаемост на сделка, която е сключена при крайна нужда

В бр. 6 от 2011 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Михаил Малчев, съдия, коментира унищожаемостта на сделка, сключена при крайна нужда. Според чл. 33, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите фактическият състав на това основание за унищожаемост трябва да включва...