Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 27, 11 - 17 юли 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 11 - 17 юли 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 7/2011

Въпрос: Наша служителка ще се пенсионира 2012 г. Тя не желае да ползва платения си годишен отпуск от 20 дни, а иска да й бъде платен като обезщетение. По уважителни причини може да отложат 10 р. дни. Какво ще стане с останалите 10 дни - ще ги загуби ...

Новата правна уредба на надомната работа

Парламентът прие изменение и допълнение на Кодекса на труда относно правната уредба на надомната работа (Закон за изменение и допълнение на КT, ДВ, бр. 33 от 2011 г.). Масова практика досега е надомната и дистанционната работа на физическо лице или д...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - 4/2011

Период - 1983 - 1984 1. Дело C-268/83, решение от 14 февруари 1985 г. страни: D.A. Rompelman and E.A.Rompelman-Van Deelen, Amsterdam - Minister van Fianciеn Предмет на спора е започване на независима икономическа дейност. В своето решение Съдът н...

Гражданско дружество

ООД и чуждестранно физическо лице искат да обединят усилия в изработка на даден проект, като чуждестраннотo физическо лице ще се включи със средства, а ООД-то с труд. Интересува ме може ли да се третира като консорциум това обединение? Според ТЗ в ко...

Нормативна регламентация на счетоводството в бюджетните предприятия за 2011 година

През настоящия отчетен период няма изменения в нормативната регламентация на счетоводната дейност в бюджетните предприятия. Тя се осъществява съгласно: - Указанията на Министерството на финансите за прилагане на Националните счетоводни стандарти от б...

Отчитане при кражба на стоки

Имаме закупен автомобил на стойност 107 205,98 лв. В началото на годината автомобилът беше откраднат и след това застрахователите изплатиха застрахователно обещетение в размер на 105 226,44 лв. В момента колата стои в сметка 304 Стоки за продажба (тр...

Раздел четвърти на МСФОМСП - отчет за финансовото състояние

В раздела са включени правила за съдържанието на една от най-съществените части на финансовия отчет - отчета на финансовото състояние на предприятието към края на отчетния период - за нашите условия - към 31 декември на съответната година. Защото съг...

В пресата за вас

Данъчна ставка за туристическите услуги

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Туроператор издава фактура на физическо лице и фирма за нощувки в България и Европейския съюз. Какви трябва да са ставките и кога ще се начисли ДДС?...

Данъчни аспекти при отчитане на счетоводни грешки

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с, коментира някои данъчни аспекти при отчитане на счетоводни грешки. С измененията и допълненията на Закона за корпоративното подоходно облагане, обн. в ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г., бе отстра...

Задължение за регистрация при предстоящи за извършване авансови плащания

В бр. 6 от 2011 г. на списание “Счетоводство+” Моника Петрова, методолог по ЗДДС, разглежда възникването на задължение за регистрация при предстоящи за извършване авансови плащания. За разлика от задължението за регистрация по чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС ...

Право на неплатен отпуск за родител, който сам се грижи за детето си

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Български законник” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: След изтичане на отпуск по майчинство до навършване 2 г. на детето служителка пуска молба за ползване на платен годишен отпуск, изчислен пропорционално ...

Термини от група “C” на “Инкотермс”

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д-р Огнян Герджиков разглежда темата за “Инкотермс 2010”. Тази група термини е най-многобройна. Тя включва 4 термина: СРТ (Carriage Paid To), CIP (Carriage and Insurance Paid To), CFR (...

Унищожаемост на сделка, която е сключена при крайна нужда

В бр. 6 от 2011 г. на списание “Търговско и конкурентно право” Михаил Малчев, съдия, коментира унищожаемостта на сделка, сключена при крайна нужда. Според чл. 33, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите фактическият състав на това основание за ...