Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 22, 6 - 12 юни 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 6 - 12 юни 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 3/2011

Въпрос: Синът ми е роден 2007 г. На 22.12.2010 г. беше опериран и бях в болнични до 30.01.11 г. - това е времето, прекарано в болницата и домашен стационар - болничен, издаден от ЛКК. Операцията беше неуспешна и се налага втора през лятото. Той има и астма и често боледува. До ко...

Промени в ЗДДФЛ, приети през април 2011 г.

Последните промени в ЗДДФЛ (ДВ, 15 април 2011 г.) са следните: 1. Член 13, регламентиращ необлагаемите доходи на физическите лица - ал. 5 се допълва. Тази алинея ще се прилага и за физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които определят...

Въпроси и отговори

Грешка от минали години

Дружество получава фактура за услуга през м. април 2011 г., отнасяща се за 2010 г. Как се осчетоводява този разход, след като 2010 г. е вече приключила? Няма проблем да се включи фактурата в дневника за покупките за м. април 2011 г. За счетоводни цели обаче този разход следва да...

Замяната на идеални части земя срещу задължение за строителство

Как следва да се осчетоводи сделката за замяна на идеални части земя срещу задължение за строеж на жилища? Правото на строеж е разпределено между фирмата и съсобственика с последващ договор за доброволна делба. Облагаема доставка ли е това и кога се внася ДДС по тази сделка? Зам...

Обезщетения при прекратяване на договор за управление на ТД

При освобождаване на управителя на дружеството ни възникнаха следните въпроси: 1. Управителят на дружеството подава предизвестие за освобождаване като такъв. Договорът за управление и контрол е сключен на 07.12.2010 г. със срок 3 години. До тази дата със същото лице е имало сключ...

Определяне размера на авансова вноска за корпоративен данък

Как се определя размерът на авансовата вноска за корпоративен данък за м. април 2011 г.? Внесени са през месеци 01.-03. 2011 г. по 1738,09 лв. на месец на база данъчна печалба за 2009 г. - 189 610,16 лв. Данъчната печалба за 2010 г. е 186 765,32 лв. Искам да извърша намаление на ...

Отчитане право на строеж.

Как се осчетоводява правото на строеж - 10 000 лв., за което има издаден нотариален акт? След това има и договор за строеж на сградата - медицински кабинет за 30 000 лв. Строежът е завършен и има издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация - Акт 16. От зададения въпрос не...

Парично обезщетение при пенсиониране на служител в търговско дружество

В дружеството ни (което е ЕАД със 100% държавно участие) е постъпила молба от служител, чието трудово правоотношение е прекратено. С молбата си лицето претендира да получи 6 брутни месечни заплати поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл. 22...

Последващи оценки на биологични активи

Броят на предприятията, които произвеждат биологични активи и селскостопанска продукция у нас, е значителен. По обясними причини той ще се увеличава. Това прави актуални и проблемите на счетоводното отчитане на този вид активи. Правилата за отчитане на този специфичен вид активи ...

Прехвърляне на заем

Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, е получила през 2007 г. паричен заем в евро (в левова равностойност над 15 000 лв.) от друга българска фирма съгласно сключен договор за заем. До момента няма връщане на средства от главницата, нито лихви, тъй като такива не са уговорени. ...

В пресата за вас

Извършване на подобрения по стопански начин на балансово признати активи

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира извършване на подобрения (основен ремонт) по стопански начин на балансово признати активи в БП. Съгласно разпоредбите на т. 50.1 от указанията на МФ разходите, свързани с извършване на подобрения (ос...

Новости при изплащане на паричните обезщетения за безработица и регистрацията на безработните лица

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Кина Койчева-Лукарска, началник на отдел “Безработица и гарантирани вземания” в ЦУ на НОИ, разглежда новите моменти в реда за изплащане на паричните обезщетения за безработица и регистрацията на безработните лица. Съгласно изменения текст ...

Осигуряване на работещ пенсионер

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Български законник” Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, дава отговор на въпроса: Трябва ли на лице, което е пенсионер, и при назначаване на трудов договор на пълен работен ден да се внасят пълни осигуровки? Ако не трябва - на какво основан...

Отношение на банковата гаранция към главния дълг

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира дали банковата гаранция създава второ, допълнително, но самостоятелно задължение наред с главния дълг. Въпросът дали банковата гаранция създава второ, допълнително, но самостоятелно задълже...

Права на служителките в напреднал етап на лечение ин витро

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Имаме служителка, която има намерение да се възползва от възможността да забременее ин витро. Какви права има за отсъствие от работа, както и при прекратяване на трудовия договор? С § 10 ...

Промени в обхвата на дефиницията за свързани лица

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира промените в обхвата на дефиницията за свързани лица. Една от промените в МСС 24 е свързана с прецизирането на дефиницията за свързани лица, с което се постига симетричност при третирането им и се предос...

Промени, свързани със задължението на работодателя за уведомяване, когато работникът не постъпи на работа

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, разглежда промените в чл. 7, т. 1 от Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ относно задължението на работодателя за уведомяване, когато работник...