Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 22, 6 - 12 юни 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 6 - 12 юни 2011 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 3/2011

Въпрос: Синът ми е роден 2007 г. На 22.12.2010 г. беше опериран и бях в болнични до 30.01.11 г. - това е времето, прекарано в болницата и домашен стационар - болничен, издаден от ЛКК. Операцията беше неуспешна и се налага втора през лятото. Той има и...

Промени в ЗДДФЛ, приети през април 2011 г.

Последните промени в ЗДДФЛ (ДВ, 15 април 2011 г.) са следните: 1. Член 13, регламентиращ необлагаемите доходи на физическите лица - ал. 5 се допълва. Тази алинея ще се прилага и за физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски ...

Въпроси и отговори

Грешка от минали години

Дружество получава фактура за услуга през м. април 2011 г., отнасяща се за 2010 г. Как се осчетоводява този разход, след като 2010 г. е вече приключила? Няма проблем да се включи фактурата в дневника за покупките за м. април 2011 г. За счетоводни це...

Замяната на идеални части земя срещу задължение за строителство

Как следва да се осчетоводи сделката за замяна на идеални части земя срещу задължение за строеж на жилища? Правото на строеж е разпределено между фирмата и съсобственика с последващ договор за доброволна делба. Облагаема доставка ли е това и кога се ...

Обезщетения при прекратяване на договор за управление на ТД

При освобождаване на управителя на дружеството ни възникнаха следните въпроси: 1. Управителят на дружеството подава предизвестие за освобождаване като такъв. Договорът за управление и контрол е сключен на 07.12.2010 г. със срок 3 години. До тази дата...

Определяне размера на авансова вноска за корпоративен данък

Как се определя размерът на авансовата вноска за корпоративен данък за м. април 2011 г.? Внесени са през месеци 01.-03. 2011 г. по 1738,09 лв. на месец на база данъчна печалба за 2009 г. - 189 610,16 лв. Данъчната печалба за 2010 г. е 186 765,32 лв. ...

Отчитане право на строеж.

Как се осчетоводява правото на строеж - 10 000 лв., за което има издаден нотариален акт? След това има и договор за строеж на сградата - медицински кабинет за 30 000 лв. Строежът е завършен и има издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация - А...

Парично обезщетение при пенсиониране на служител в търговско дружество

В дружеството ни (което е ЕАД със 100% държавно участие) е постъпила молба от служител, чието трудово правоотношение е прекратено. С молбата си лицето претендира да получи 6 брутни месечни заплати поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж...

Последващи оценки на биологични активи

Броят на предприятията, които произвеждат биологични активи и селскостопанска продукция у нас, е значителен. По обясними причини той ще се увеличава. Това прави актуални и проблемите на счетоводното отчитане на този вид активи. Правилата за отчитане ...

Прехвърляне на заем

Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, е получила през 2007 г. паричен заем в евро (в левова равностойност над 15 000 лв.) от друга българска фирма съгласно сключен договор за заем. До момента няма връщане на средства от главницата, нито лихви, тъй...

В пресата за вас

Извършване на подобрения по стопански начин на балансово признати активи

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира извършване на подобрения (основен ремонт) по стопански начин на балансово признати активи в БП. Съгласно разпоредбите на т. 50.1 от указанията на МФ разходите, свързани ...

Новости при изплащане на паричните обезщетения за безработица и регистрацията на безработните лица

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Труд и право” Кина Койчева-Лукарска, началник на отдел “Безработица и гарантирани вземания” в ЦУ на НОИ, разглежда новите моменти в реда за изплащане на паричните обезщетения за безработица и регистрацията на безработните л...

Осигуряване на работещ пенсионер

В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Български законник” Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, дава отговор на въпроса: Трябва ли на лице, което е пенсионер, и при назначаване на трудов договор на пълен работен ден да се внасят пълни осигуровки? Ак...

Отношение на банковата гаранция към главния дълг

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, коментира дали банковата гаранция създава второ, допълнително, но самостоятелно задължение наред с главния дълг. Въпросът дали банковата гаранция създава второ, допълнит...

Права на служителките в напреднал етап на лечение ин витро

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Имаме служителка, която има намерение да се възползва от възможността да забременее ин витро. Какви права има за отсъствие от работа, както и при прекратяван...

Промени в обхвата на дефиницията за свързани лица

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира промените в обхвата на дефиницията за свързани лица. Една от промените в МСС 24 е свързана с прецизирането на дефиницията за свързани лица, с което се постига симетричност ...

Промени, свързани със задължението на работодателя за уведомяване, когато работникът не постъпи на работа

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, разглежда промените в чл. 7, т. 1 от Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ относно задължението на работодателя з...