Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 19, 16 - 22 май 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 16 - 22 май 2011 г.
Законодателство

Разчетно-платежната ведомост като доказателствено средство

В последно време плащанията на персонала, назначен по трудов договор в предприятията, се извършват все по-често по банков път. Възможно е работниците и служителите по една или друга причина да нямат достъп до разчетно-платежната ведомост2. Започва д...

Въпроси и отговори

Бракуване на стоки.

Имам стоки в склада (нехранителни) в отделни, чисти, здрави опаковки с указан срок на годност от производителя. Този срок обаче отдавна е изтекъл. Как мога да ги бракувам и какво ще стане с ДДС-то? Според ЗДДС (чл. 79, ал. 3) регистрирано лице, коет...

ДДС при внос на стоки от Китай

На българско дружество, регистрирано по ЗДДС, предстои да сключи сделка за закупуване на железария от Китай. В тази връзка ни интересува дали има някакви специални особености при извършване на покупки от Китай и как се начислява и възстановява ДДС, д...

Отписване на активи от ЕТ

ЕТ закупува лек автомобил, след известно време физическото лице иска да отпише от активите на ЕТ въпросния автомобил, тъй като той не се ползва вече за дейността на ЕТ. ФЛ отива при нотариус с договор за покупко-продажба и нотариусът отказва да завер...

Отчитане на суми, изплатени на основание изпълнителен лист

Със запорно съобщение по изпълнително дело от наш бивш работник е направен запор и превод от банковата ни сметка. В изпълнителния лист са описани разходите по делото - главница, лихви, разноски за държавни такси, адвокатски хонорар и такси и разноски...

При префактуриране на разходи няма доставка по смисъла на ЗДДС

Българска фирма e регистрирала лекарствен продукт на фирма от държава - членка на Европейския съюз, в България, като за целта е използвала услугите на друга българска консултантска фирма. За извършените услуги консултантската фирма е издала фактура с...

Промени в данъчното третиране на кооперации по ЗКПО през 2011 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 94 от 2010 г.) от 1 януари 2011 г. се внасят редица промени в данъчното третиране на кооперациите по Закона за корпоративното подоходно облагане през 2011 ...

Срокове за внасяне на осигурителните вноски за работниците и служителите

Има ли вариант осигуровките на работниците и служителите да се внасят на тримесечие, като се има предвид, че работните заплати ще се изплащат редовно? Ако има вариант (изплащане на РЗ на тримесечие например), какъв е и кога ще се подават Декларация о...

В пресата за вас

Амортизационна политика при предприятия, прилагащи МСФО

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира aмортизационната политика при предприятия, прилагащи МСФО. 1. Полезен живот и амортизационни норми При прилагането на МСФО предприятията трябва да ...

Облагане с ДДС на доставките на незастроена земя

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма притежава имот (нива), който би искала да продаде. На скицата е записано, че е УПИ, но в същото време въпросният имот все още не е изваден от ...

Отчитане на амортизации

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява отчитането на амортизации чрез пример. Счетоводно отчитане на амортизациите на дълготрайните активи В счетоводството на отчитащото се предприятие могат да се открият с...

Права на пътниците в случай на отказан достъп, отмяна или закъснение на полет

Регламент (ЕО) № 261/2004 В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Невена Радлова, адвокат, разглежда застраховката “Отмяна на пътуване” и в частност правата на пътниците в случай на отказан достъп, отмяна или закъснение на полет. Регламент (ЕО)...

Признаване и оценяване на разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира признаване и оценяване на разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие. Принципът е, че на датата на придобиването придоб...

Промени относно освобождаване от ДДС на вноса на стоки, обусловени от Директива 2009/132/ЕО

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. Тази директива на Съвета от 19.10.2009 г. се отнася до определяне приложното поле на чл. 143, букви “б” и “в” от Директива 2006/112/ЕО по отн...

Промени при декларирането по ЗДДФЛ

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда подаването на годишна данъчна декларация за 2010 г. Най-важната промяна е тази в чл. 52 ЗДДФЛ, където са обхванати условията за освобождаване на физическите лица ...

Справочник

Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор от земеделците

Физическите лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, но не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им. В случай, че избера...

Държавен вестник, бр. 36 - 37/2011 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 114 от 28.04.2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 20...

Информация за начина за подаване на заявленията за подпомагане за Кампанията за директни плащания 2011

Срок за подаване на заявленията: Всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), схемите за национални доплащания, схемите за специфична подкрепа, мярка 211 от Програмата за развит...

Указание за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда

1. Код корекция - попълва се: 0 - при подаване на редовни данни; 2 - за заличаване на подадено преди това уведомление. 2. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, за който е извършена проверка за преустановява...

Указание за попълване на уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП

Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издад...