Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 19, 16 - 22 май 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 16 - 22 май 2011 г.
Законодателство

Разчетно-платежната ведомост като доказателствено средство

В последно време плащанията на персонала, назначен по трудов договор в предприятията, се извършват все по-често по банков път. Възможно е работниците и служителите по една или друга причина да нямат достъп до разчетно-платежната ведомост2. Започва да се задава въпросът необходим...

Въпроси и отговори

Бракуване на стоки.

Имам стоки в склада (нехранителни) в отделни, чисти, здрави опаковки с указан срок на годност от производителя. Този срок обаче отдавна е изтекъл. Как мога да ги бракувам и какво ще стане с ДДС-то? Според ЗДДС (чл. 79, ал. 3) регистрирано лице, което изцяло или частично е приспа...

ДДС при внос на стоки от Китай

На българско дружество, регистрирано по ЗДДС, предстои да сключи сделка за закупуване на железария от Китай. В тази връзка ни интересува дали има някакви специални особености при извършване на покупки от Китай и как се начислява и възстановява ДДС, дължим за закупените стоки? До...

Отписване на активи от ЕТ

ЕТ закупува лек автомобил, след известно време физическото лице иска да отпише от активите на ЕТ въпросния автомобил, тъй като той не се ползва вече за дейността на ЕТ. ФЛ отива при нотариус с договор за покупко-продажба и нотариусът отказва да завери сделката с аргумент, че ЕТ и...

Отчитане на суми, изплатени на основание изпълнителен лист

Със запорно съобщение по изпълнително дело от наш бивш работник е направен запор и превод от банковата ни сметка. В изпълнителния лист са описани разходите по делото - главница, лихви, разноски за държавни такси, адвокатски хонорар и такси и разноски в полза на частен съдебен изп...

При префактуриране на разходи няма доставка по смисъла на ЗДДС

Българска фирма e регистрирала лекарствен продукт на фирма от държава - членка на Европейския съюз, в България, като за целта е използвала услугите на друга българска консултантска фирма. За извършените услуги консултантската фирма е издала фактура с начислен ДДС на българската ф...

Промени в данъчното третиране на кооперации по ЗКПО през 2011 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 94 от 2010 г.) от 1 януари 2011 г. се внасят редица промени в данъчното третиране на кооперациите по Закона за корпоративното подоходно облагане през 2011 г. 1. Отменя се член 187 от за...

Срокове за внасяне на осигурителните вноски за работниците и служителите

Има ли вариант осигуровките на работниците и служителите да се внасят на тримесечие, като се има предвид, че работните заплати ще се изплащат редовно? Ако има вариант (изплащане на РЗ на тримесечие например), какъв е и кога ще се подават Декларация обр. 1 и Декларация обр. 6, как...

В пресата за вас

Амортизационна политика при предприятия, прилагащи МСФО

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира aмортизационната политика при предприятия, прилагащи МСФО. 1. Полезен живот и амортизационни норми При прилагането на МСФО предприятията трябва да спазят непременно изискването ...

Облагане с ДДС на доставките на незастроена земя

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма притежава имот (нива), който би искала да продаде. На скицата е записано, че е УПИ, но в същото време въпросният имот все още не е изваден от земеделския фонд и не са плате...

Отчитане на амортизации

В бр. 5 от 2011 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява отчитането на амортизации чрез пример. Счетоводно отчитане на амортизациите на дълготрайните активи В счетоводството на отчитащото се предприятие могат да се открият следните счетоводни сметки, отч...

Права на пътниците в случай на отказан достъп, отмяна или закъснение на полет

Регламент (ЕО) № 261/2004 В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Невена Радлова, адвокат, разглежда застраховката “Отмяна на пътуване” и в частност правата на пътниците в случай на отказан достъп, отмяна или закъснение на полет. Регламент (ЕО) № 261/2004 (наричан за кратко...

Признаване и оценяване на разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие

В бр. 4 от 2011 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира признаване и оценяване на разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие. Принципът е, че на датата на придобиването придобиващият трябва да признае отде...

Промени относно освобождаване от ДДС на вноса на стоки, обусловени от Директива 2009/132/ЕО

В бр. 3 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС. Тази директива на Съвета от 19.10.2009 г. се отнася до определяне приложното поле на чл. 143, букви “б” и “в” от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от Д...

Промени при декларирането по ЗДДФЛ

В бр. 2 от 2011 г. на сп. “Финанси и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда подаването на годишна данъчна декларация за 2010 г. Най-важната промяна е тази в чл. 52 ЗДДФЛ, където са обхванати условията за освобождаване на физическите лица от задължението да подават год...

Справочник

Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор от земеделците

Физическите лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, но не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им. В случай, че изберат облагането да е по реда, пре...

Държавен вестник, бр. 36 - 37/2011 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 114 от 28.04.2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г. 2. Постановление № 115 ...

Информация за начина за подаване на заявленията за подпомагане за Кампанията за директни плащания 2011

Срок за подаване на заявленията: Всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), схемите за национални доплащания, схемите за специфична подкрепа, мярка 211 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) -...

Указание за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда

1. Код корекция - попълва се: 0 - при подаване на редовни данни; 2 - за заличаване на подадено преди това уведомление. 2. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, за който е извършена проверка за преустановяване на дейността с оглед прекра...

Указание за попълване на уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП

Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на новия работодател...