начало > в. Седмичен законник > 2011 > бр. 3, 24 - 30 януари 2011 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 24 - 30 януари 2011 г.
Закони и правителствени актове

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност. Предвижда се търговските обекти, извършващи доставка или продажба на течни горива, да имат дистанционна връзка с Националната агенция за приходите и да преда...

Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 1/2011

Отговорите са подготвени от Елка Димитрова - Директор дирекция “Политика на пазара на труда” Въпрос: Докога е срокът за подаване на допълнително споразумение при промяна на наименованието на длъжността по НКПД от 2011 г. Ако е променен само кодът, т...

Закон за местните данъци и такси - нови моменти в облагането през 2011 г.

С приетите изменения в Закона за местните данъци и такси, които са в сила от 1 януари 2010 г. (ДВ бр. 98 от 2010 г.), се постигат следните цели: I. Въвежда се нов вид данък, наречен “туристически данък” 1. С направените промени законодателят отменя с...

Въпроси и отговори

Възникване на основание за осигуряване

Земеделски стопанин (нерегистриран като земеделски производител, но получаващ субсидии за обработваните площи) дължи ли осигуровки на това основание и като какъв, след като не е регистриран като земеделски производител? Съгласно чл. 10 от Кодекса за...

Лизинг

Фирма взима товарен бус на лизинг за 4 години. След изтичане на лизинга и погасяване на вноските, фирмата решава да върне буса на лизинговата компания срещу определена оценка и взима нов товарен бус на лизинг за 4 години. От лизинга на новия бус се п...

Новият режим на авансово облагане на доходите от наем през 2011 г.

С изменението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица от 1 януари 2011г. е въведен нов режим на авансово облагане на доходите от наем. Съгласно новата разпоредба на чл. 44, ал. 4 от закона, когато платецът на дохода от наем или друго...

Обхват на понятието “деца, издържани от лицето” при запор

Въпрос: Работодател получава запорно съобщение от частен съдебен изпълнител за запор върху трудовото възнаграждение на свой работник. Според чл. 446, ал. 1 от ГПК размерът му зависи от брутната сума, която получава лицето, и от това, дали издържа дец...

Основание за начисляване на ДДС

Финландска фирма ни е посредник за доставка на стоки на друга финландска фирма. Годишно ни издава фактура за комисиона на база оборота. И двете фирми са регистрирани по ДДС. На какво основание се начислява ДДС? В случая български търговец доставя ст...

Отразяване на разход

Фирма, регистрирана по ДДС, има фактури за разходи на голяма стойност, които няма да може да бъдат включени в 2010 г., защото фирмата ще излезе на голяма загуба. Ако ги оставя за 2011 г., ще ги признаят ли за разход? За ползване на данъчния кредит ня...

Отчитане на инвестиционни имоти – продължение от бр. 2

 (Продължение от бр. 2) Освобождаване от актива Инвестиционен имот трябва да бъде отписан (изваден от баланса) при освобождаването или когато инвестиционният имот е трайно изваден от употреба и никакви бъдещи икономически изгоди не се очакват от нег...

Подготовка и провеждане на обществени поръчки - въпроси и отговори

Въпрос: Как се извършва изборът на изпълнител, когато двама кандидати имат равни резултати от проведената оценка? Отговор: При наличие на равни резултати на двама или повече кандидати в процедурата, за класиран на първо място се определя: - кандидат...

В пресата за вас

Грешки, които не водят до унищожаемост на сделката

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Михаил Малчев, съдия, посочва някои грешки, които не водят до унищожаемост на сделката. Грешката в мотивите за извършване на сделката не опорочава последната и не обуславя нейната унищожаемост...

Задължение на банките да извършват редовно стрес-тестове

В бр. 12 от 2010 г. на списание“Финанси и право” Велко Джилизов, юрист, коментира задължението на банките да извърш¬ват редовно стрес-тестове. Наредба 8 на БНБ от 2006 г. вече задължава банките да извършват редовно стрес-тестове, подходящи за притежа...

Промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2011 г.

В бр. 2 от 2011 г. на в. “Инфобизнес” са коментирани промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2011 г. Със ЗИД (обн. ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) са извършени промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Те са в две основни направления: I. П...

Регистрация по ЗДДС на адвокатско дружество

В бр. 1 от 2011 г. на сп. “Български законник” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, дава отговор на следния въпрос: Адвокатско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, получава банков превод от държава от Европейския съюз за извършена услуга. Услу...

Справочник

Държавен вестник, бр. 5 - 7/2011 г.

ДВ, бр. 5 от 14.01.2011 г. Правителството прие:     1. Постановление № 1 от 6.01.2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването;     2. Постановление № 2 от 6.01.2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правот...