Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 43, 22 - 28 ноември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 22 - 28 ноември 2010 г.
Въпроси и отговори

ВОДЕНЕ НА КАСОВА КНИГА

При кое от изброените обстоятелства се сменя и Касовата книга - при смяна на фискална памет, смяна на адрес, смяна на касов апарат, смяна на наименованието на фирмата или някаква промяна в данните є, смяна на фирмата, която обслужва фискалното устройство? Задълженията, свързани ...

ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Какви данъци ще платят отделните субекти във връзка със следните процедури по преобразуване: 1. Физическо лице Б.М. регистрира на свое име ЕООД с основен капитал 15 000 лв. ЕООД-то купува земеделска земя за 14 000 лв., но няма друга дейност, нито наети лица. Земеделската земя е и...

НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ЗА ПЪТНИ ТАКСИ, ПЛАТЕНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Българска транспортна фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва товарни превози на територията на ЕС. При преход от Италия за Франция за преминаване през тунел є е издадена фактура с начислен ДДС. Дължи ли фирмата ДДС за доставената є услуга и в България и подлежи ли на възстановяван...

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕСПАЗЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР.

Правото да се плати обезщетение, вместо да се спази срокът на предизвестието, по своята същност е едно субективно право, което се реализира независимо от волята на другата страна по правоотношението. Правната уредба се съдържа в чл. 220 от КТ. Предпоставка за упражняването му е, ...

ОБЯВЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

Наскоро приехме на работа по трудов договор лице, което твърдеше, че има висше икономическо образование, но в момента не може да представи документ за това. Длъжността, на която беше назначено това лице, е само за служител с висше образование. Впоследствие служителят призна, че е...

ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И НА СЪЗДАДЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Юридическите лица с нестопанска цел не са търговски дружества. Тяхното правно положение до края на 2000-на година се уреждаше със Закона за лицата и семейството (ДВ, бр. 182 от 1949 г.). През 2000 година Народното събрание на Република България прие специален Закон за юридическит...

В пресата за вас

Възможности за последващо оценяване на инвестиционните имоти

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., коментира последващото оценяване на инвестиционните имоти. Последващото оценяване на инвестиционните имоти се извършва, като се прилагат два модела - модел на справедливата стойност и модел на себестойността. О...

Данъчно третиране на доходите от направени непарични вноски в търговски дружества

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда да¬нъчното третиране на доходите от направени непарични вноски в търговски дружества. След изменението на чл. 13, ал. 2, направено със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците в...

Място на изпълнение при доставка на услуга

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” е разгледан следният казус: Нашата фирма е ДЗЛ по ДДС в България и получава фактури за нестандартен софтуер и лицензи, както и ежегодно - фактури за поддръжка на този софтуер и лицензи от ирландския ни партньор, който е също ДЗЛ и с кого...

Оценка и представяне на разходи за суровини и материали във финансовите отчети

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира оценката и представянето на разходи за суровини и материали във финансовите отчети. Тези активи се представят в счетоводния баланс, в раздела за текущите активи. Според определението на пар. 57 от МСС...

Оценка и представяне на разходите за амортизация на материалните и нематериалните дълготрайни активи

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда оценката и представянето на разходите за амортизация на материалните и нематериалните дълготрайни активи. По своята икономическа същност това са предварително придобити активи...

Праг на същественост

В бр. 7-8 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира праг на същественост за признаване на НМДА в БП. При определяне на стойностния праг на същественост за признаване на НМДА се прилагат два прага - минимален, в размер на 500 лева, и максимален - 100...

Примери за компенсации при обезценка или загуба на отделни ДМА

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда примери, свързани с компенсациите за обезценка или загуба на отделни ДМА. Пример № 1. В резултат на наводнение е повредена производствена сграда. Застрахователното обезщетение възлиза ...

Продажба на дялове в дъщерни предприятия

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за предприятие майка, което продава контролното си участие, но запазва участие в асоциирано предприятие. Пример: През 2008 г. компания “А” придобива 100% от правата на глас в ...