начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 43, 22 - 28 ноември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 22 - 28 ноември 2010 г.
Въпроси и отговори

ВОДЕНЕ НА КАСОВА КНИГА

При кое от изброените обстоятелства се сменя и Касовата книга - при смяна на фискална памет, смяна на адрес, смяна на касов апарат, смяна на наименованието на фирмата или някаква промяна в данните є, смяна на фирмата, която обслужва фискалното устрой...

ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Какви данъци ще платят отделните субекти във връзка със следните процедури по преобразуване: 1. Физическо лице Б.М. регистрира на свое име ЕООД с основен капитал 15 000 лв. ЕООД-то купува земеделска земя за 14 000 лв., но няма друга дейност, нито нае...

НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ЗА ПЪТНИ ТАКСИ, ПЛАТЕНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Българска транспортна фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва товарни превози на територията на ЕС. При преход от Италия за Франция за преминаване през тунел є е издадена фактура с начислен ДДС. Дължи ли фирмата ДДС за доставената є услуга и в България...

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕСПАЗЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР.

Правото да се плати обезщетение, вместо да се спази срокът на предизвестието, по своята същност е едно субективно право, което се реализира независимо от волята на другата страна по правоотношението. Правната уредба се съдържа в чл. 220 от КТ. Предпо...

ОБЯВЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

Наскоро приехме на работа по трудов договор лице, което твърдеше, че има висше икономическо образование, но в момента не може да представи документ за това. Длъжността, на която беше назначено това лице, е само за служител с висше образование. Впосле...

ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И НА СЪЗДАДЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Юридическите лица с нестопанска цел не са търговски дружества. Тяхното правно положение до края на 2000-на година се уреждаше със Закона за лицата и семейството (ДВ, бр. 182 от 1949 г.). През 2000 година Народното събрание на Република България прие ...

В пресата за вас

Възможности за последващо оценяване на инвестиционните имоти

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., коментира последващото оценяване на инвестиционните имоти. Последващото оценяване на инвестиционните имоти се извършва, като се прилагат два модела - модел на справедливата стойнос...

Данъчно третиране на доходите от направени непарични вноски в търговски дружества

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда да¬нъчното третиране на доходите от направени непарични вноски в търговски дружества. След изменението на чл. 13, ал. 2, направено със Закона за изменение и допъ...

Място на изпълнение при доставка на услуга

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” е разгледан следният казус: Нашата фирма е ДЗЛ по ДДС в България и получава фактури за нестандартен софтуер и лицензи, както и ежегодно - фактури за поддръжка на този софтуер и лицензи от ирландския ни партн...

Оценка и представяне на разходи за суровини и материали във финансовите отчети

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира оценката и представянето на разходи за суровини и материали във финансовите отчети. Тези активи се представят в счетоводния баланс, в раздела за текущите активи. Според о...

Оценка и представяне на разходите за амортизация на материалните и нематериалните дълготрайни активи

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда оценката и представянето на разходите за амортизация на материалните и нематериалните дълготрайни активи. По своята икономическа същност това са ...

Праг на същественост

В бр. 7-8 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира праг на същественост за признаване на НМДА в БП. При определяне на стойностния праг на същественост за признаване на НМДА се прилагат два прага - минимален, в размер н...

Примери за компенсации при обезценка или загуба на отделни ДМА

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда примери, свързани с компенсациите за обезценка или загуба на отделни ДМА. Пример № 1. В резултат на наводнение е повредена производствена сграда. Застрахо...

Продажба на дялове в дъщерни предприятия

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за предприятие майка, което продава контролното си участие, но запазва участие в асоциирано предприятие. Пример: През 2008 г. компания “А” придоб...