Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 43, 22 - 28 ноември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 22 - 28 ноември 2010 г.
Въпроси и отговори

ВОДЕНЕ НА КАСОВА КНИГА

При кое от изброените обстоятелства се сменя и Касовата книга - при смяна на фискална памет, смяна на адрес, смяна на касов апарат, смяна на наименованието на фирмата или някаква промяна в данните є, смяна на фирмата, която обслужва фискалното устрой...

ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Какви данъци ще платят отделните субекти във връзка със следните процедури по преобразуване: 1. Физическо лице Б.М. регистрира на свое име ЕООД с основен капитал 15 000 лв. ЕООД-то купува земеделска земя за 14 000 лв., но няма друга дейност, нито нае...

НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ЗА ПЪТНИ ТАКСИ, ПЛАТЕНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Българска транспортна фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва товарни превози на територията на ЕС. При преход от Италия за Франция за преминаване през тунел є е издадена фактура с начислен ДДС. Дължи ли фирмата ДДС за доставената є услуга и в България...

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕСПАЗЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР.

Правото да се плати обезщетение, вместо да се спази срокът на предизвестието, по своята същност е едно субективно право, което се реализира независимо от волята на другата страна по правоотношението. Правната уредба се съдържа в чл. 220 от КТ. Предпо...

ОБЯВЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

Наскоро приехме на работа по трудов договор лице, което твърдеше, че има висше икономическо образование, но в момента не може да представи документ за това. Длъжността, на която беше назначено това лице, е само за служител с висше образование. Впосле...

ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И НА СЪЗДАДЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ

Юридическите лица с нестопанска цел не са търговски дружества. Тяхното правно положение до края на 2000-на година се уреждаше със Закона за лицата и семейството (ДВ, бр. 182 от 1949 г.). През 2000 година Народното събрание на Република България прие ...

В пресата за вас

Възможности за последващо оценяване на инвестиционните имоти

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., коментира последващото оценяване на инвестиционните имоти. Последващото оценяване на инвестиционните имоти се извършва, като се прилагат два модела - модел на справедливата стойнос...

Данъчно третиране на доходите от направени непарични вноски в търговски дружества

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда да¬нъчното третиране на доходите от направени непарични вноски в търговски дружества. След изменението на чл. 13, ал. 2, направено със Закона за изменение и допъ...

Място на изпълнение при доставка на услуга

В бр. 11 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” е разгледан следният казус: Нашата фирма е ДЗЛ по ДДС в България и получава фактури за нестандартен софтуер и лицензи, както и ежегодно - фактури за поддръжка на този софтуер и лицензи от ирландския ни партн...

Оценка и представяне на разходи за суровини и материали във финансовите отчети

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира оценката и представянето на разходи за суровини и материали във финансовите отчети. Тези активи се представят в счетоводния баланс, в раздела за текущите активи. Според о...

Оценка и представяне на разходите за амортизация на материалните и нематериалните дълготрайни активи

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда оценката и представянето на разходите за амортизация на материалните и нематериалните дълготрайни активи. По своята икономическа същност това са ...

Праг на същественост

В бр. 7-8 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира праг на същественост за признаване на НМДА в БП. При определяне на стойностния праг на същественост за признаване на НМДА се прилагат два прага - минимален, в размер н...

Примери за компенсации при обезценка или загуба на отделни ДМА

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда примери, свързани с компенсациите за обезценка или загуба на отделни ДМА. Пример № 1. В резултат на наводнение е повредена производствена сграда. Застрахо...

Продажба на дялове в дъщерни предприятия

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за предприятие майка, което продава контролното си участие, но запазва участие в асоциирано предприятие. Пример: През 2008 г. компания “А” придоб...