Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 40, 1 - 7 ноември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 1 - 7 ноември 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 21/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор дирекция “Трудово право и обществено осигуряване” Въпрос: Има ли право на платен годишен отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ за учебната 2010/2011 г. лице, когато е назначено на трудов договор по ПМС 66/1996 г. до завръщане на...

ДДС ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ЧАСТИ ОТ ПРЕВОЗЕН ПРОБЕГ В ТРЕТИ СТРАНИ

За разлика от транспортните услуги за превоз на стоки, местоизпълнението на които зависи предимно от данъчния статут на получателя на услугата, при превозите на пътници е от значение местонахождението на извършвания превозен пробег. Това произтича от разпоредбата на чл. 21, ал. 4...

Въпроси и отговори

Бракуване на сграда

Дружество притежава административна сграда, чиято стойност е отразена по сметка 203 Сгради. Предстои събаряне на сградата с цел построяване на нова. Новопостроената сграда ще има характер на инвестиционен имот, т.е. отделните апартаменти в сградата ще са предназначени за продажба...

ДДС ПРИ БРАКУВАНЕ НА СТОКИ

Фирмата извършва ВОП през декемри 2008 г. на стойност 12000 лв. Начислено е ДДС по протокол на стойност 2400 лв. Стоката е със срок на годност до 01 декември 2010 год. Поради кризисни фактори, същата до този момент не може да се реализира и подлежи на бракуване. Ако се намери ев...

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ ПРИ ВОД

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, доставя стока на фирма, регистрирана по ДДС в Италия. След два месеца италианската фирма прави рекламация на доставката и връща част от стоката на доставчика є, който поема и транспортните разходи за обратния є превоз. Как следва да се док...

ЗАЕМ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Едноличен собственик има повече от едно дружество (ЕООД). За да могат дружествата да осъществяват дейността си, се нуждаят от оборотни средства. Нарушение ли е на законовите разпоредби, ако: 1. собственикът предоставя заемообразно (без лихва) лични средства на дружествата си; 2. ...

КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

В Наредбата за служебните командировки в чужбина е посочено, че с дневните пари се осигуряват средства за храна, вътрешен градски транспорт и други разходи. Доколко тази наредба цели защита на работниците и служителите? Може ли при желание от страна на работодателя и при упоменав...

КОРЕКЦИЯ НА ПРИСПАДНАТИЯ КРЕДИТ ПО ЗДДС

Фирма е закупила апартамент с цел използване за офис. Апартаментът е закупен 2006 г. за 70 000,00 лв. Ползван е данъчен кредит за него. До 06.2010 е използван като такъв. В момента на апартамента се извършва текущ ремонот, с цел да се използва от 01.01.2011 като жилище, в което щ...

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА МАЙКА, КОЯТО ОТГЛЕЖДА ДЕТЕТО СИ И Е В ОТПУСК

Какви осигуровки внася работодателят и върху каква сума: 1. за жена в отпуск за отглеждане дете до 2-годишна възраст, 2. след това, ако ползва отпуск? Съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда ...

ОТЛАГАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕНИЯ ГОДИШЕН ОТПУСК

Колко дни от полагаемия се платен годишен отпуск може да се прехвърлят за следващата календарна година? При какви условия? За какъв период може да бъдат използвани? Принципно изискване на Кодекса на труда е, че платеният годишен отпуск трябва да се използва наведнъж или на части...

ОТПИСВАНЕ НА НЕСЪБИРАЕМИ ВЗЕМАНИЯ

Фирма “А” дължи пари на фирма “Б” повече от година и няма вероятност да ги изплати. Какви са операциите (счетоводните записвания) на фирма “Б”, за да “изчисти” баланса си (т.е. - да отпише вземането си, станало безнадеждно)? От счетоводна гледна точка казусът не е труден за реша...

ОТЧИТАНЕ НА УСЛУГА МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Когато една бюджетна организация (бюджетно предприятие) е извършила услуги на друга бюджетна организация (бюджетно предприятие) от една и съща община, какви счетоводни записвания за отразяване на услугата следва да направи организацията - получател на услугата? Щом като двете бю...

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТ ОТ ФОРМИРАНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ

ООД е формирало допълнителни резерви при разпределение на печалбата. Може ли Общото събрание на съдружниците да вземе решение за разпределение на дивидент от формираните допълнителни резерви? Общото събрание на съдружниците може да вземе решение за разпределение на дивидент от ф...

РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ.

След направена ревизия на фирма не се признават разходите за ремонт на нает актив за период от 4 години. Формиран е ДНМА и са му начислени амортизации. За непризнатата част от ремонта е увеличен финансовият резултат, съответно пропорционално за всяка година. След получаване на ре...

В пресата за вас

Възможности за последващо оценяванe на материалните запаси

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., коментира последващото оценяванe на материалните запаси. В приложимите счетоводни стандарти няма изричен текст за последващо оценяване на материалните запаси. В тези стандарти е посочено, че в годишните финансо...

Данъчни последици при сключването на договор за новация

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Стефан Тихолов, адвокат, разглежда пример, свързан с данъчните последици при сключването на договор за новация. Пример: През 2010 г. дружество “А” (получател) е сключило предварителен договор за покупко-продажба на стоки с дружество “Б” (д...

Доходи по ЗДДФЛ, необлагаеми съгласно българското законодателство

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Български законник” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Българско физическо лице е работило в Испания по трудов договор. Испанският работодател му е внасял осигуровки. Лицето остава без работа, за което получава обезщетение за безработи...

Нематериални активи, създадени в БП в резултат на изследователска или развойна дейност

В бр. 7-8 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява отчитането на нематериални активи, създадени в БП в резултат на изследователска или развойна дейност. Ако нематериалният актив е създаден в бюджетното предприятие в резулта...

Особености на инвентаризацията на активите и пасивите на бюджетните предприятия

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира специфичните особености на инвентаризацията на активите и пасивите на бюджетните предприятия. Инвентаризация на активите и на пасивите на предприятията може да се извършва (съ...

Относо акциза на внесените на територията на страната автомобили втора употреба

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда въпроса за вноса на територията на страната на автомобили втора употреба. Според установената съдебна практика на Съда на Европейската общност (СЕО) нарушение на чл. 110, първа алинея от Договора за функц...

Продажба на дялове в дъщерни предприятия, водещи до загуба на контрол

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с, коментира сделките по продажба на дялове в дъщерни предприятия, водещи до загуба на контрол. В стопанската практика нерядко се извършват промени в структурата на икономическите групи, като се придобиват нови предп...