Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 40, 1 - 7 ноември 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 1 - 7 ноември 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 21/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор дирекция “Трудово право и обществено осигуряване” Въпрос: Има ли право на платен годишен отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ за учебната 2010/2011 г. лице, когато е назначено на трудов договор по ...

ДДС ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ЧАСТИ ОТ ПРЕВОЗЕН ПРОБЕГ В ТРЕТИ СТРАНИ

За разлика от транспортните услуги за превоз на стоки, местоизпълнението на които зависи предимно от данъчния статут на получателя на услугата, при превозите на пътници е от значение местонахождението на извършвания превозен пробег. Това произтича от...

Въпроси и отговори

Бракуване на сграда

Дружество притежава административна сграда, чиято стойност е отразена по сметка 203 Сгради. Предстои събаряне на сградата с цел построяване на нова. Новопостроената сграда ще има характер на инвестиционен имот, т.е. отделните апартаменти в сградата щ...

ДДС ПРИ БРАКУВАНЕ НА СТОКИ

Фирмата извършва ВОП през декемри 2008 г. на стойност 12000 лв. Начислено е ДДС по протокол на стойност 2400 лв. Стоката е със срок на годност до 01 декември 2010 год. Поради кризисни фактори, същата до този момент не може да се реализира и подлежи н...

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ ПРИ ВОД

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, доставя стока на фирма, регистрирана по ДДС в Италия. След два месеца италианската фирма прави рекламация на доставката и връща част от стоката на доставчика є, който поема и транспортните разходи за обратния ...

ЗАЕМ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Едноличен собственик има повече от едно дружество (ЕООД). За да могат дружествата да осъществяват дейността си, се нуждаят от оборотни средства. Нарушение ли е на законовите разпоредби, ако: 1. собственикът предоставя заемообразно (без лихва) лични с...

КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

В Наредбата за служебните командировки в чужбина е посочено, че с дневните пари се осигуряват средства за храна, вътрешен градски транспорт и други разходи. Доколко тази наредба цели защита на работниците и служителите? Може ли при желание от страна ...

КОРЕКЦИЯ НА ПРИСПАДНАТИЯ КРЕДИТ ПО ЗДДС

Фирма е закупила апартамент с цел използване за офис. Апартаментът е закупен 2006 г. за 70 000,00 лв. Ползван е данъчен кредит за него. До 06.2010 е използван като такъв. В момента на апартамента се извършва текущ ремонот, с цел да се използва от 01....

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА МАЙКА, КОЯТО ОТГЛЕЖДА ДЕТЕТО СИ И Е В ОТПУСК

Какви осигуровки внася работодателят и върху каква сума: 1. за жена в отпуск за отглеждане дете до 2-годишна възраст, 2. след това, ако ползва отпуск? Съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, здравноосигурителната вноска на осигуре...

ОТЛАГАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕНИЯ ГОДИШЕН ОТПУСК

Колко дни от полагаемия се платен годишен отпуск може да се прехвърлят за следващата календарна година? При какви условия? За какъв период може да бъдат използвани? Принципно изискване на Кодекса на труда е, че платеният годишен отпуск трябва да се ...

ОТПИСВАНЕ НА НЕСЪБИРАЕМИ ВЗЕМАНИЯ

Фирма “А” дължи пари на фирма “Б” повече от година и няма вероятност да ги изплати. Какви са операциите (счетоводните записвания) на фирма “Б”, за да “изчисти” баланса си (т.е. - да отпише вземането си, станало безнадеждно)? От счетоводна гледна точ...

ОТЧИТАНЕ НА УСЛУГА МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Когато една бюджетна организация (бюджетно предприятие) е извършила услуги на друга бюджетна организация (бюджетно предприятие) от една и съща община, какви счетоводни записвания за отразяване на услугата следва да направи организацията - получател н...

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТ ОТ ФОРМИРАНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ

ООД е формирало допълнителни резерви при разпределение на печалбата. Може ли Общото събрание на съдружниците да вземе решение за разпределение на дивидент от формираните допълнителни резерви? Общото събрание на съдружниците може да вземе решение за ...

РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ НА НАЕТ АКТИВ.

След направена ревизия на фирма не се признават разходите за ремонт на нает актив за период от 4 години. Формиран е ДНМА и са му начислени амортизации. За непризнатата част от ремонта е увеличен финансовият резултат, съответно пропорционално за всяка...

В пресата за вас

Възможности за последващо оценяванe на материалните запаси

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” проф. Стоян Дурин, д.е.с., коментира последващото оценяванe на материалните запаси. В приложимите счетоводни стандарти няма изричен текст за последващо оценяване на материалните запаси. В тези стандарти е по...

Данъчни последици при сключването на договор за новация

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Стефан Тихолов, адвокат, разглежда пример, свързан с данъчните последици при сключването на договор за новация. Пример: През 2010 г. дружество “А” (получател) е сключило предварителен договор за покупко-продаж...

Доходи по ЗДДФЛ, необлагаеми съгласно българското законодателство

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Български законник” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Българско физическо лице е работило в Испания по трудов договор. Испанският работодател му е внасял осигуровки. Лицето остава без работа, за което пол...

Нематериални активи, създадени в БП в резултат на изследователска или развойна дейност

В бр. 7-8 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява отчитането на нематериални активи, създадени в БП в резултат на изследователска или развойна дейност. Ако нематериалният актив е създаден в бю...

Особености на инвентаризацията на активите и пасивите на бюджетните предприятия

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира специфичните особености на инвентаризацията на активите и пасивите на бюджетните предприятия. Инвентаризация на активите и на пасивите на предпри...

Относо акциза на внесените на територията на страната автомобили втора употреба

В бр. 10 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда въпроса за вноса на територията на страната на автомобили втора употреба. Според установената съдебна практика на Съда на Европейската общност (СЕО) нарушение на чл. 110, пър...

Продажба на дялове в дъщерни предприятия, водещи до загуба на контрол

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с, коментира сделките по продажба на дялове в дъщерни предприятия, водещи до загуба на контрол. В стопанската практика нерядко се извършват промени в структурата на икономическите групи,...