Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 38, 18 - 24 октомври 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 18 - 24 октомври 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 20/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор дирекция “Трудово право и обществено осигуряване” Въпрос: Имат ли право лицата в отпуск за бременност и раждане, в отпуск по майчинство, временна нетрудоспособност и т.н. на полагащите се на другите служители ваучери за хра...

ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПРИ ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА, НАСТЪПИЛА СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ВНОС

При промяна на данъчната основа при внос на стоки, която е настъпила след датата на разрешението за вдигането им, митническият орган издава административен акт (решение), който може да бъде както за увеличаването, така и за намаляването на данъчната основа по вноса. Възможни са с...

Въпроси и отговори

ДДС ПРИ УСЛУГА, ИЗВЪРШВАНА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Българско данъчно задължено лице получава електронна услуга от фирма, установена в Мумбай - Индия. Какви задължения за него поражда получената услуга и как следва да се отрази фактурата за нея в данъчните му регистри? От данните в запитването не може да се направи директен извод...

ДОГОВОР ЗА ЗАЛОГ

Какви счетоводни статии би трябвало да се съставят при учреден договор за залог - фирмата ни е заложен кредитор и съгласно договор за залог пристъпва към продажба на имуществото на фирмата длъжник. В този случай кой трябва да издаде фактура за продажба - нашата фирма или тази на ...

ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ (ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ)

Фирма, българско юридическо лице- ООД, със съдружници двама чужди граждани- английски поданици, и двамата не пребивават в България повече от 183 дни годишно. Фирмата e регистрирана по ДДС, има сключен договор с контрагент от Англия, регистриран по ДДС, и предмет на договора са ко...

ОСЧЕТОВОДЯВAНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ПЕРСОНАЛА

Как се осчетоводяват разходите за медицински прегледи на персонала? Съгласно НАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците: 1. Задължителните предварителни медицински прегледи се извършват, с цел да се даде преценка за годността на л...

ОТЧИТАНЕ НА НОВОПРИДОБИТИ АКЦИИ ОТ ДЪЩЕРНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Kак да отчета в индивидуалния отчет на предприятието-майка новопридобити акции от дъщерно предприятие, след като то направи увеличение на записания капитал за сметка на резервите? Предполагам, че прилагате Националните стандарти. Когато сте инвестирали в дъщерното предприятие, В...

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД

Налага се да пререгистрирам фирма ЕООД в ООД, като трябва да впиша новите съдружници и нова дейност. Мога ли веднага при пререгистрацията да впиша новите обстоятелства, или съм задължен първо да я пререгистрирам по старите данни и тогава да подам заявление за промяна на обстоятел...

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ЗЕМЯ ПЛЮС КЪЩА) НА СВЪРЗАНО ЛИЦЕ

През 2006 година от фирма ООД е закупен имот - земя и къща на нея, от физическо лице, за 24 000 евро и не е ползван данъчен кредит. Сега искаме да продадем този имот на “свързана” фирма. Смятаме да наемем лицензиран оценител, който да определи пазарната цена на имота към момента,...

Социални разходи за медицинска услуга

Извършена е медицинска услуга на един от служителите на фирмата. Издадена е фактура от болницата без ДДС. Този разход социален ли е, или не? Досега не сме имали такъв случай. Кодексът на труда съдър¬жа специална глава ХIV “Социално-битово и културно обслужване в предприятието”:...

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР

Фирма сключва предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. В договора е уговорено заплащането на имота да стане на 12 равни месечни вноски, а влизането във владение е в тридневен срок от плащането на първата месечна вноска. След влизане във владение фирмата отдава ...

СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕН ДМА

Фирма е под наем в общински имот за 5 години. В имота има старо съборено хале, наемателят го събаря и започва изграждане на ново хале с поликарбонатни плоскости. Трябва ли да осчетоводявам всички закупени материали в набирателна сметка и след това да се заведе като ДМА? Наемателя...

В пресата за вас

Задължения по ЗДДС на дружество в процедура по ликвидация

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Данъчна практика” е разгледан следният казус: На дружеството ни предстои да влезе в процедура по ликвидация, при която ще се налага да се извършват облагаеми доставки за осребряване на наличното имущество. Може ли то да остане регистрирано за целите на ...

Как най-ефективно да прекратим ЕТ

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Физическо лице е собственик на едноличен търговец и ЕООД, като ЕТ-то не функционира от 2 години. Водено е едностранно счетоводство и единственият актив е лека кола. Няма други активи или пасиви. Об...

Особеностите при ликвидацията на ЕТ

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Катя Драгийска, д.е.с., коментира особеностите при ликвидацията на ЕТ. Едноличният търговец престава да е търговец, когато спре да извършва тър¬говска дейност, а търговските дружества престават да са търговци от момента на заличаването ...

Отчитане на непокритата загуба от минали години

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитане на непокритата загуба от минали години. Отрицателният финансов резултат през един отчетен период, установен като дебитно салдо на с/ка Печалби и загуби от текуща...

Отчитане на събития и факти, обективно настъпващи или протичащи в бюджетното предприятие

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на събития и факти, обективно настъпващи или протичащи в бюджетното предприятие. Сметките от група 13 Други изменения на нетните активи за периода са предназначени да отчитат резултати, ко...

Пример за данъчно третиране на новацията по ЗДДС

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Стефан Тихолов, адвокат, разглежда данъчното третиране на новацията по ЗДДС и в тази връзка дава следния пример: През 2010 г. дружество “А” е извършило облагаеми доставки на стоки на дружество “Б”, с място на изпълнение на територията на с...

Седалище по осъществяване на стопанска дейност

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Катя Воденичарова, юрист, разяснява понятието “седалище по осъществяване на стопанска дейност”. Седалището по осъществяване на стопанската дейност е населеното място, където се развива основно неговата дейност. В него обик...

Условията “специфичен характер на труда” и “специфична организация на труда”, даващи право на безплатна храна

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Труд и право” може да се намери отговор на следния въпрос: Какво означава “кумулативно наличие” на условията “специфичен характер на труда” и “специфична организация на труда” и трябва ли да бъде предоставяна безплатна храна и/или добавки към нея при из...

Физическо лице-ЕТ може да извършва в полза на други лица всички разрешени от закона дейности

В бр. 7/8 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан казусът: ЕТ е възложил управлението на предприятието си на прокурист. Търговецът има счетоводна квалификация и иска да поеме счетоводството на предприятието си, както и да извършва счетоводни услуги на други фирми. Ако това е възм...