Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 38, 18 - 24 октомври 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 18 - 24 октомври 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 20/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор дирекция “Трудово право и обществено осигуряване” Въпрос: Имат ли право лицата в отпуск за бременност и раждане, в отпуск по майчинство, временна нетрудоспособност и т.н. на полагащите се на др...

ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПРИ ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА, НАСТЪПИЛА СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ВНОС

При промяна на данъчната основа при внос на стоки, която е настъпила след датата на разрешението за вдигането им, митническият орган издава административен акт (решение), който може да бъде както за увеличаването, така и за намаляването на данъчната ...

Въпроси и отговори

ДДС ПРИ УСЛУГА, ИЗВЪРШВАНА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Българско данъчно задължено лице получава електронна услуга от фирма, установена в Мумбай - Индия. Какви задължения за него поражда получената услуга и как следва да се отрази фактурата за нея в данъчните му регистри? От данните в запитването не мож...

ДОГОВОР ЗА ЗАЛОГ

Какви счетоводни статии би трябвало да се съставят при учреден договор за залог - фирмата ни е заложен кредитор и съгласно договор за залог пристъпва към продажба на имуществото на фирмата длъжник. В този случай кой трябва да издаде фактура за продаж...

ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ (ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ)

Фирма, българско юридическо лице- ООД, със съдружници двама чужди граждани- английски поданици, и двамата не пребивават в България повече от 183 дни годишно. Фирмата e регистрирана по ДДС, има сключен договор с контрагент от Англия, регистриран по ДД...

ОСЧЕТОВОДЯВAНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ПЕРСОНАЛА

Как се осчетоводяват разходите за медицински прегледи на персонала? Съгласно НАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците: 1. Задължителните предварителни медицински прегледи се извършват, с цел да се д...

ОТЧИТАНЕ НА НОВОПРИДОБИТИ АКЦИИ ОТ ДЪЩЕРНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Kак да отчета в индивидуалния отчет на предприятието-майка новопридобити акции от дъщерно предприятие, след като то направи увеличение на записания капитал за сметка на резервите? Предполагам, че прилагате Националните стандарти. Когато сте инвестир...

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД

Налага се да пререгистрирам фирма ЕООД в ООД, като трябва да впиша новите съдружници и нова дейност. Мога ли веднага при пререгистрацията да впиша новите обстоятелства, или съм задължен първо да я пререгистрирам по старите данни и тогава да подам зая...

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ЗЕМЯ ПЛЮС КЪЩА) НА СВЪРЗАНО ЛИЦЕ

През 2006 година от фирма ООД е закупен имот - земя и къща на нея, от физическо лице, за 24 000 евро и не е ползван данъчен кредит. Сега искаме да продадем този имот на “свързана” фирма. Смятаме да наемем лицензиран оценител, който да определи пазарн...

Социални разходи за медицинска услуга

Извършена е медицинска услуга на един от служителите на фирмата. Издадена е фактура от болницата без ДДС. Този разход социален ли е, или не? Досега не сме имали такъв случай. Кодексът на труда съдър¬жа специална глава ХIV “Социално-битово и културн...

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР

Фирма сключва предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. В договора е уговорено заплащането на имота да стане на 12 равни месечни вноски, а влизането във владение е в тридневен срок от плащането на първата месечна вноска. След влизан...

СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕН ДМА

Фирма е под наем в общински имот за 5 години. В имота има старо съборено хале, наемателят го събаря и започва изграждане на ново хале с поликарбонатни плоскости. Трябва ли да осчетоводявам всички закупени материали в набирателна сметка и след това да...

В пресата за вас

Задължения по ЗДДС на дружество в процедура по ликвидация

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Данъчна практика” е разгледан следният казус: На дружеството ни предстои да влезе в процедура по ликвидация, при която ще се налага да се извършват облагаеми доставки за осребряване на наличното имущество. Може ли то да ост...

Как най-ефективно да прекратим ЕТ

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Физическо лице е собственик на едноличен търговец и ЕООД, като ЕТ-то не функционира от 2 години. Водено е едностранно счетоводство и единственият актив е лека кола. Ня...

Особеностите при ликвидацията на ЕТ

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Катя Драгийска, д.е.с., коментира особеностите при ликвидацията на ЕТ. Едноличният търговец престава да е търговец, когато спре да извършва тър¬говска дейност, а търговските дружества престават да са търгов...

Отчитане на непокритата загуба от минали години

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитане на непокритата загуба от минали години. Отрицателният финансов резултат през един отчетен период, установен като дебитно салдо на с...

Отчитане на събития и факти, обективно настъпващи или протичащи в бюджетното предприятие

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на събития и факти, обективно настъпващи или протичащи в бюджетното предприятие. Сметките от група 13 Други изменения на нетните активи за периода са предназн...

Пример за данъчно третиране на новацията по ЗДДС

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Стефан Тихолов, адвокат, разглежда данъчното третиране на новацията по ЗДДС и в тази връзка дава следния пример: През 2010 г. дружество “А” е извършило облагаеми доставки на стоки на дружество “Б”, с място на ...

Седалище по осъществяване на стопанска дейност

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Катя Воденичарова, юрист, разяснява понятието “седалище по осъществяване на стопанска дейност”. Седалището по осъществяване на стопанската дейност е населеното място, където се развива основно...

Условията “специфичен характер на труда” и “специфична организация на труда”, даващи право на безплатна храна

В бр. 9 от 2010 г. на сп. “Труд и право” може да се намери отговор на следния въпрос: Какво означава “кумулативно наличие” на условията “специфичен характер на труда” и “специфична организация на труда” и трябва ли да бъде предоставяна безплатна хран...

Физическо лице-ЕТ може да извършва в полза на други лица всички разрешени от закона дейности

В бр. 7/8 от 2010 г. на сп. “Експерт” е разгледан казусът: ЕТ е възложил управлението на предприятието си на прокурист. Търговецът има счетоводна квалификация и иска да поеме счетоводството на предприятието си, както и да извършва счетоводни услуги н...