начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 31, 30 авг. - 5 септ. 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 30 авг. - 5 септ. 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 13/2010

Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Има ли право на безплатна храна по Наредба 11/21.12/2005 г. чистачка, работеща на 4 часа дневно, при условие че са налице изискванията за ку¬мулативно действие на: 1. ...

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ - ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПО ЗКПО

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗКПО, данъчно задължени лица са местните юридически лице. Според чл. 1 от Закона за кооперациите, коопрерацията, включително земеделската, е юридическо лице и като такава печалбата є подлежи на облагане с корпоративен д...

Въпроси и отговори

БЕЗЛИХВЕН ПАРИЧЕН ЗАЕМ

Ще се сключва договор за паричен заем между две юридически лица. Договорът ще бъде безлихвен. Могат ли паричните ззаеми да се третират като безлихвени, съгласно разпоредбите на ЗКПО? Предоставянето на безлихвен заем е хипотеза, допустима съгласно чл...

ДАТА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО С ЦЕЛ ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ

Собственик на ЕТ е съдружник и управител по решение в ЮЛ. На 18 февруари 2010 е прекъснато осигуряването, поради пенсиониране в ЕТ. През 2009 г. е прекъснато осигуряването като съдружник в ЮЛ и получава възнаграждение по трудови правоотношения като у...

ЗАКУПУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО

Предприятие “А” изтегля кредит в размер на 100 единици, който използва, за да придобие 100% от дяловете на предприятие “Б”. Какви счетоводни записвания ще възникнат от това събитие в “А” и в “Б”? Предприятие “Б” всеки месец превежда суми на “А”, коит...

КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ В СПРАВКАТА-ДЕКЛАРАЦИЯ И VIES-ДЕКЛАРАЦИЯТА

Фактура за ВОД на стока, издадена от българска фирма на гръцки контрагент, е отчетена в ДДС-декларацията и Дневника за продажбите за месец април 2010 г. като фактура за международен транспорт по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, т.е. сумата не е отразена в прав...

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЕТ

Имам фирма - едноличен търговец, която не упражнява дейност от края на 1999 г. Какви са последиците за тези търговци, които не са се пререгистрирали до 01.01.2011 г.? Тези от фирмите, които в едномесечен срок не потвърдят своята регистрация, се залич...

ПРОЦЕДУРА ПО НАМАЛЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

За да се предпази персоналът от съкращение, се налага да се намалят основните им възнаграждения. Каква е процедурата по намаляване на трудовото възнаграждение и как да се приложи на практика? Каквато и да е промяна на условията по трудовия договор м...

СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ДО ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

Наскоро напусна колега от института, в който работя. С изключение на длъжностите на техническия персонал, всички останали длъжности, включително и тази на напусналия колега, се заемат чрез конкурс. Очаквахме за овакантената длъжност също да бъде обяв...

УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ЕООД изпада в несъстоятелност. Физическото лице-управителят, продава две лични жилища, а банката - два лични ипотекирани имота. Тези продажби по занятие ли се зачитат и трябва ли физичестото лице при надхвъряне на 50 хил. лв. да се регистрира по ДДС?...

В пресата за вас

В данъчната основа не се включват сумите за такси, които са за сметка на клиента

В бр. 8 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Търговско дружество (регистрирано по ЗДДС) подготвя документи за регистрация и лицензиране на други дружества. Събира от клиента и необходимите такси, ко...

Здравно осигуряване на пенсионери самоосигуряващи се лица

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда осигуряването на пенсионери самоосигуряващи се лица. Работещите пенсионери внасят здравноосигурителни вноски на общо основание. Възможни са няколко ...

Инвестиционни имоти

СС 40 ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ В бр. 4-5 от 2010 г. на сп. “Експерт” гл. ас. Теодора Рупска отговаря на въпроса: Как да определим дали един имот е инвестиционен, или не? Предприятието прилага НСФОМСП. Имотите в предприятието се класифицират според тяхно...

Отчитане на законови (общи) резерви

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира отчитането на законови (общи) резерви. Законовите (общи) резерви се създават съгласно законови постановки. Такова е изискването на ТЗ в чл. 246 за всички акционерни ...

Отчитане придобиването на дълготрайни материални активи по договор за финансов лизинг

СС 17 ЛИЗИНГ В бр. 4-5 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитане придобиването на дълготрайни материални активи по договор за финансов лизинг. За отчитане придобиването на активи на б...

Третиране по ЗКПО при прекратяване на членството на съдружник, когато неговият дял не е изкупен от друг съдружник

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Финанси и право” Цветана Янкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Нашето дружество “А” притежава дялово участие в друго дружество с ограничена отговорност “Б” в размер на 2500 лв., но е взето решение за прекратяване на чл...