Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 29, 26 юли - 1 авг. 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 26 юли - 1 авг. 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 12/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Служител отправя едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовото си правоотношение. Може ли докато тече предизвестието, да излезе в платен отпус...

Въпроси и отговори

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПЪРВИТЕ ТРИ РАБОТНИ ДНИ ОТ ВРЕМЕННАТА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ, В ПЕРИОДА ОТ 1 ЮЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

Как следва да се определи възнаграждението за първите три работни дни от временната неработоспособност, което е за сметка на работодателя от 1 юли 2010 г., в случаите, в които брутното трудово възнаграждение е по-малко от съответния минимален осигури...

ОБЛАГАНЕ НА ДИВИДЕНТИ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА

Чужда търговска фирма регистрира в България дъщерно дружество със 100 % собственост на капитала. Новото дружество се регистрира по БГ законодателството и е местно юридическо лице. По-конкретно въпросът ми е за чл. 194 от ЗКПО и облагането с данък при...

ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ

Строителна фирма е построила нова сграда с апартаменти. При продажбата на някои от тях фирмата е продавала на цена, по-ниска от себестойността, а при други - на печалба. Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, трябва ли да доначислява ДДС до себестойно...

ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК ЗА РАЖДАНЕ И ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ ПРИ СМЪРТ ИЛИ ТЕЖКО ЗАБОЛЯВАНЕ НА РОДИТЕЛ

Не са редки случаите, в които майката (или осиновителката) не е в състояние да ползва целия или част от размера на отпуска за раждане (или осиновяване) и за отглеждане на малко дете, поради тежко заболяване или поради смърт. В тези случаи законът пре...

РАЗХОДИ ЗА АДВОКАТСКИ ХОНОРАР

Във връзка с данъчен ревизионен акт сме завели дело през 2006 г. През 2010 г. делото приключи в наша полза. Направените разходи за адвокатски хонорар данъчно признат разход ли са? Съгласно разпоредбите на ЗКПО, не съществува основание за непризнава...

УЧАСТИЕ В НОВООБРАЗУВАНО ДРУЖЕСТВО

Дружеството ни (ООД) стана акционер в новообразувано акционерно дружество, като срещу получените акции апортирахме в него вещно право - правото на ползване на офис за срок от 5 години. Уточнявам, че офисът е собственост на ООД-то. Как да отразя участ...

В пресата за вас

Документи, издавани от ТЕЛК/НЕЛК при освидетелстване и преосвидетелстване по повод професионална болест

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Бюлетин по труда” Христина Митрева, управител на НОИ, посочва документите, издавани от ТЕЛК/НЕЛК при освидетелстване и преосвидетелстване по повод професионална болест. Експертно решение Бланката “Експертно решение” (Бл. МЗ...

Погиването на активи при непреодолима сила

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира давността на задължението за неустойка. Съгласно чл. 111, б. “б” ЗЗД, “с изтичане на тригодишна давност се погасяват вземанията за обезщетения и неустойки от н...

Правно положение на заложната къща като финансова институция

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, разглежда правния режим и изискванията към дейността на заложните къщи. Съгласно установеното в чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), финансова институ...

Преференция за пенсионерите самоосигуряващи се лица

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда осигуряването на пенсионери самоосигуряващи се лица. Затрудненията при осигуряване на пенсионерите възникват от облекчението, което законодателят е ...

Счетоводно и данъчно третиране на цесията

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разглежда казуса: Фирма е сключила договор за цесия, с който неин клиент прехвърля вземането ни към друга фирма. Определен е срок 60 дни, в който цесионерът ще ни изплати взем...

Съдебната практика при уговорка за неустойка без краен срок

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира каква е съдебната практика при уговорка за неустойка без краен срок. Доколкото практиката за уговорена неустойка без краен срок поставя дискусионни проблеми са...