Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 29, 26 юли - 1 авг. 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 26 юли - 1 авг. 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 12/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Служител отправя едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовото си правоотношение. Може ли докато тече предизвестието, да излезе в платен отпуск? Отговор: Няма пречка по ...

Въпроси и отговори

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПЪРВИТЕ ТРИ РАБОТНИ ДНИ ОТ ВРЕМЕННАТА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ, В ПЕРИОДА ОТ 1 ЮЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

Как следва да се определи възнаграждението за първите три работни дни от временната неработоспособност, което е за сметка на работодателя от 1 юли 2010 г., в случаите, в които брутното трудово възнаграждение е по-малко от съответния минимален осигурителен праг или е по-голямо от ...

ОБЛАГАНЕ НА ДИВИДЕНТИ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА

Чужда търговска фирма регистрира в България дъщерно дружество със 100 % собственост на капитала. Новото дружество се регистрира по БГ законодателството и е местно юридическо лице. По-конкретно въпросът ми е за чл. 194 от ЗКПО и облагането с данък при източника. Честно казано, ал....

ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ

Строителна фирма е построила нова сграда с апартаменти. При продажбата на някои от тях фирмата е продавала на цена, по-ниска от себестойността, а при други - на печалба. Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, трябва ли да доначислява ДДС до себестойността им? Това трябва ли да се ...

ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК ЗА РАЖДАНЕ И ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ ПРИ СМЪРТ ИЛИ ТЕЖКО ЗАБОЛЯВАНЕ НА РОДИТЕЛ

Не са редки случаите, в които майката (или осиновителката) не е в състояние да ползва целия или част от размера на отпуска за раждане (или осиновяване) и за отглеждане на малко дете, поради тежко заболяване или поради смърт. В тези случаи законът предвижда неизползваната част от ...

РАЗХОДИ ЗА АДВОКАТСКИ ХОНОРАР

Във връзка с данъчен ревизионен акт сме завели дело през 2006 г. През 2010 г. делото приключи в наша полза. Направените разходи за адвокатски хонорар данъчно признат разход ли са? Съгласно разпоредбите на ЗКПО, не съществува основание за непризнаване на адвокатските хонорари за...

УЧАСТИЕ В НОВООБРАЗУВАНО ДРУЖЕСТВО

Дружеството ни (ООД) стана акционер в новообразувано акционерно дружество, като срещу получените акции апортирахме в него вещно право - правото на ползване на офис за срок от 5 години. Уточнявам, че офисът е собственост на ООД-то. Как да отразя участието ни в новообразуваното АД ...

В пресата за вас

Документи, издавани от ТЕЛК/НЕЛК при освидетелстване и преосвидетелстване по повод професионална болест

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Бюлетин по труда” Христина Митрева, управител на НОИ, посочва документите, издавани от ТЕЛК/НЕЛК при освидетелстване и преосвидетелстване по повод професионална болест. Експертно решение Бланката “Експертно решение” (Бл. МЗ № П 611а/2001) е носител на м...

Погиването на активи при непреодолима сила

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира давността на задължението за неустойка. Съгласно чл. 111, б. “б” ЗЗД, “с изтичане на тригодишна давност се погасяват вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор”. При искове...

Правно положение на заложната къща като финансова институция

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, разглежда правния режим и изискванията към дейността на заложните къщи. Съгласно установеното в чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), финансова институция е лице, различно от кредит...

Преференция за пенсионерите самоосигуряващи се лица

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда осигуряването на пенсионери самоосигуряващи се лица. Затрудненията при осигуряване на пенсионерите възникват от облекчението, което законодателят е предвидил в чл. 4, ал. 6 от Ко...

Счетоводно и данъчно третиране на цесията

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разглежда казуса: Фирма е сключила договор за цесия, с който неин клиент прехвърля вземането ни към друга фирма. Определен е срок 60 дни, в който цесионерът ще ни изплати вземанията. Въпросите ми са следни...

Съдебната практика при уговорка за неустойка без краен срок

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира каква е съдебната практика при уговорка за неустойка без краен срок. Доколкото практиката за уговорена неустойка без краен срок поставя дискусионни проблеми само при търговски сделки, тук п...