Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 29, 26 юли - 1 авг. 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 26 юли - 1 авг. 2010 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 12/2010

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Служител отправя едномесечно предизвестие за прекратяване на трудовото си правоотношение. Може ли докато тече предизвестието, да излезе в платен отпус...

Въпроси и отговори

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПЪРВИТЕ ТРИ РАБОТНИ ДНИ ОТ ВРЕМЕННАТА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ, В ПЕРИОДА ОТ 1 ЮЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

Как следва да се определи възнаграждението за първите три работни дни от временната неработоспособност, което е за сметка на работодателя от 1 юли 2010 г., в случаите, в които брутното трудово възнаграждение е по-малко от съответния минимален осигури...

ОБЛАГАНЕ НА ДИВИДЕНТИ С ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА

Чужда търговска фирма регистрира в България дъщерно дружество със 100 % собственост на капитала. Новото дружество се регистрира по БГ законодателството и е местно юридическо лице. По-конкретно въпросът ми е за чл. 194 от ЗКПО и облагането с данък при...

ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ

Строителна фирма е построила нова сграда с апартаменти. При продажбата на някои от тях фирмата е продавала на цена, по-ниска от себестойността, а при други - на печалба. Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, трябва ли да доначислява ДДС до себестойно...

ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК ЗА РАЖДАНЕ И ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ ПРИ СМЪРТ ИЛИ ТЕЖКО ЗАБОЛЯВАНЕ НА РОДИТЕЛ

Не са редки случаите, в които майката (или осиновителката) не е в състояние да ползва целия или част от размера на отпуска за раждане (или осиновяване) и за отглеждане на малко дете, поради тежко заболяване или поради смърт. В тези случаи законът пре...

РАЗХОДИ ЗА АДВОКАТСКИ ХОНОРАР

Във връзка с данъчен ревизионен акт сме завели дело през 2006 г. През 2010 г. делото приключи в наша полза. Направените разходи за адвокатски хонорар данъчно признат разход ли са? Съгласно разпоредбите на ЗКПО, не съществува основание за непризнава...

УЧАСТИЕ В НОВООБРАЗУВАНО ДРУЖЕСТВО

Дружеството ни (ООД) стана акционер в новообразувано акционерно дружество, като срещу получените акции апортирахме в него вещно право - правото на ползване на офис за срок от 5 години. Уточнявам, че офисът е собственост на ООД-то. Как да отразя участ...

В пресата за вас

Документи, издавани от ТЕЛК/НЕЛК при освидетелстване и преосвидетелстване по повод професионална болест

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Бюлетин по труда” Христина Митрева, управител на НОИ, посочва документите, издавани от ТЕЛК/НЕЛК при освидетелстване и преосвидетелстване по повод професионална болест. Експертно решение Бланката “Експертно решение” (Бл. МЗ...

Погиването на активи при непреодолима сила

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира давността на задължението за неустойка. Съгласно чл. 111, б. “б” ЗЗД, “с изтичане на тригодишна давност се погасяват вземанията за обезщетения и неустойки от н...

Правно положение на заложната къща като финансова институция

В бр. 6 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, разглежда правния режим и изискванията към дейността на заложните къщи. Съгласно установеното в чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), финансова институ...

Преференция за пенсионерите самоосигуряващи се лица

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда осигуряването на пенсионери самоосигуряващи се лица. Затрудненията при осигуряване на пенсионерите възникват от облекчението, което законодателят е ...

Счетоводно и данъчно третиране на цесията

В бр. 7 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разглежда казуса: Фирма е сключила договор за цесия, с който неин клиент прехвърля вземането ни към друга фирма. Определен е срок 60 дни, в който цесионерът ще ни изплати взем...

Съдебната практика при уговорка за неустойка без краен срок

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Иван Георгиев, юрист, коментира каква е съдебната практика при уговорка за неустойка без краен срок. Доколкото практиката за уговорена неустойка без краен срок поставя дискусионни проблеми са...