Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Седмичен законник > 2010 > бр. 21, 31 май - 6 юни 2010 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 31 май - 6 юни 2010 г.
Въпроси и отговори

Амортизационна норма

Предприятието ни има сключен договор за наем на помещение, което ще използваме за заведение за хранене. Срокът на договора е петгодишен. Направили сме разходи за ремонт, които са отчетени като нематериален дълготраен актив, тъй като водят до икономич...

ДДС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ

Фирма - собственик на хотел на морето, получава авансово плащане през 2009 г. от чужда туроператорска фирма за сезон 2010 г., за предоставяне на хотелиерски услуги. Трябва ли през 2009 г. да се начисли 7% ДДС при получаването на аванса, или през 2010...

ДОКУМЕНТИРАНЕ ПРОДАЖБАТА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ЗАПЛАЩАНИ С КУПОНИ

Дружество, извършващо търговия на дребно с хранителни стоки, има сключени договори с предприятия за продажба на стоки срещу купони, които са раздадени на техни работници и служители. Купоните се раздават по ред и начин на Наредба № 11 от 21.12.2005 г...

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАВОТО ЗА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ДОО

Служител е назначен на работа във фирмата на 26.06.2009 г. Същият представя болничен лист от 07.08.2009 г. Съгласно чл. 40 (1) от КСО, няма право на парично обезщетение. Подадена е Декларация обр. 1, като дните в периода на болничните са отразени в п...

КОРЕКЦИЯ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

По данъчна декларация корпоративен данък за 2009г. е 809.99 лв. В резултат на грешка от 2008 г. дължимият корпоративен данък се увеличава с 108.96 лв. или задължението на фирмата става 918.95 лв. Следва ли данъкът да се внесе съответно с едно платежн...

НАРУШЕНИЕ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА

На служителка, която не се е явявала на работа повече от два последователни работни дни във фирмата, е изпратена писмена покана да даде обяснения за причините за извършеното от нея дисциплинарно нарушение. Поканата е изпратена с препоръчано писмо с о...

ОБЛАГАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Фирмата ни е ООД, в което съдружници са: 1. Чуждестранно юридическо лице - търговско дружество, вписано в регистъра на дружествата в Англия и Уелс, с адрес Лондон Великобритания, и 2. Местно физическо лице в България При разпределяне на печалбата и о...

ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ И АМОРТИЗАЦИИ НА НАПРАВЕН РЕМОНТ ЗА НАЕТО ПОМЕЩЕНИЕ.

Сключен е договор за наем на сграда, която се използва за шивашки цех. Срокът на договора е 5 години. Правиха ремонт на сградата, който е за сметка на наемателя. Въпросът ми е как да се осчетоводи получена фактура за дограма - ПВЦ, на стойност около...

СРОК ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ПО ЗДДС

Фирма, регистрирана по ЗДДС, придобива стока чрез ВОП на 02.03.2010 г. - доставката е EXW, т.е. собствеността върху стоката е прехвърлена с нейното закупуване на 02.03.2010 г. Инвойсът е представен в счетоводството на 16.04.2010 г. и той трябва да се...

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

При преобразуване на фирма от ЕООД в ООД, как трябва да се уредят трудовите правоотношения с работниците и служителите в старата и новата фирма? Подава ли се уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ? Преобразуването на тър¬говско дружество по реда на Търг...

В пресата за вас

Валидност на фактурите при липса на задължителни реквизити по ЗДДС

В бр. 21 от 2010 г. на в. “Инфобизнес” Лиляна Панева, данъчен консултант, дава отговор на следния въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, получава фактури от свои доставчици, които също са регистрирани по ЗДДС и начисляват в тях данък, но не посочват да...

Давностен срок на вземанията за данъчни цели

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Данъчна практика” Мария Босолова разглежда казуса: Съгласно чл. 37, т. 1 от ЗКПО, разходите от отписване на несъбираеми вземания се признават за данъчни цели в годината, когато изтича давностният срок за вземането, но не по...

Доходи на физически лица, подлежащи на деклариране в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

В бр. 4 от 2010 г. на сп. “Данъчна практика” Мария Босолова разглежда казуса: Дружеството ни е с трима съдружници, физически лица. През 2009 г. единият от съдружниците продава на дружеството личния си компютър. През същата година дружеството е ползва...

Отчитане на експлоатационен лизинг при бюджетното предприятие наемодател

В бр. 3 от 2010 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на експлоатационен лизинг при бю¬джетното предприятие наемодател. 1. На основание на сключен договор, съгласно който бю¬джетното предприятие е предоставило св...

Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира подобренията в МСС/МСФО. Подобренията на Международните стандарти за финансово отчитане са приети с Регламент (ЕО) № 70/2009 от 23 януари 2009 г., ОВ...

Прекратяване на регистрация по ЗДДС по време на обжалван ревизионен акт

В бр. 5 от 2010 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Може ли да бъде прекратена регистрацията по ДДС при обжалван пред съда ревизионен акт (РА)? Съгласно чл. 176 от ЗДДС, компетентен орган по приходите може да отк...