Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 45, 30 ноември - 6 декември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 30 ноември - 6 декември 2009 г.
Законодателство

Новата наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

Новата Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн. ДВ, бр. 62 от 04.08.2009 г.), която влезе в сила, считано от 01.11.2009 г., има за цел да уреди откриването и воденето на п...

Въпроси и отговори

Внасяне на недвижим имот в имуществото на едноличен търговец

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Узунова, експерт в НАП, разглежда въпорса: Какво е данъч¬ното третиране на недвижим имот при прехвърлянето му от физическото лице на едноличния търговец? При регистриране на търговско предприятие н...

Доставките на услуги - в центъра на промените на ЗДДС - 2

(Продължене от бр. 44) 3. Изключения от общите правила на Директивата Като изключение от изложеното, при определени обстоятелства и/или по отношение на отделни видове услуги, някои от посочените общи правила няма да са приложими. Вместо тях ще се п...

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН-МЕСТНО ЛИЦЕ, ПРИ РАБОТА ПО ТРУДОВ ДОГОВОР В ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА

Има ли здравноосигурителни права у нас български гражданин-местно лице, което е било на работа по трудов договор в европейска страна, където е осигурявано здравно до края на м.септември 2009 г.? Ако отговорът е положителен, какви документи следва да ...

Изготвяне на ГФО за 2009 г. и приложенията към него

Предприятията в Р. Бъл¬гария изготвят и представят междинни, годишни и консолидирани финансови отчети. По-нататък са обхванати основните въпроси, касаещи годишните финансови отчети (ГФО). База за съставяне на ГФО у нас са Международните счетоводни ст...

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРУДОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Задължение на работника/служителя да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи, и да не употребява по време на работа алкохол или други упойващи вещества (чл. 126, т. 2 от КТ). Безспорно е, че едно от най-в...

Начислява ли се ДДС при фактуриране на услуга по обработване на стока

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма има сключен договор с немска фирма за извършване на услуги - обработване на стока (рязане, пакетиране). За целта българската фирма коман...

Осчетоводяване на разхода за изработка на интернет страница и софтуер

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, дава отговор на следните въпроси: 1. Възложили сме с договор на фирма изработка и дизайн на интернет страница със система за управление на съдържанието на уеб-...

ПРЕОЦЕНКА НА ВАЛУТНИТЕ НАЛИЧНОСТИ В БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Какви са сроковете за осъществяване на преоценка на валутните наличности под формата на парични средства в бюджетните предприятия и как се осъществява тази преоценка? Каква организация следва да се създаде за аналитичното отчитане към сметките за фин...

В пресата за вас

Възнаграждение за платен отпуск след преход към непълно работно време

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казуса: От 1 октомври 2009 г. предприятието ни преминава на непълно работно време по чл. 138а от КТ. През септември 2009 г. работното време бе с нормална...

Имаме ли право на данъчен кредит за издадени от сервиза фактури

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирмата ни е с предмет на дейност “транспортни услуги”. При пътнотранспортни произшествия моторните превозни средства получават различни по вид и степен повр...

Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” може да се намери отговор на въпроса: Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци? При оформянето на пощенските пратки следва да се имат предвид разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕИО) № 918/83 от 28...

Осигурителни вноски върху сумите за облекло

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда осигурителните вноски и данъка върху сумите за облекло. Не се включва работното и униформено облекло, давано по реда на Наредбата за безплатното р...

Прекъсване на патентна дейност

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Експерт” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в НАП, разглежда казуса: Едноличен търговец извършва патентна дейност, която иска да прекъсне от 01.07.2009 г. За целта на 29.06.2009 г. е представил на служителите в общината...