Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 45, 30 ноември - 6 декември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 30 ноември - 6 декември 2009 г.
Законодателство

Новата наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

Новата Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн. ДВ, бр. 62 от 04.08.2009 г.), която влезе в сила, считано от 01.11.2009 г., има за цел да уреди откриването и воденето на платежни сметки и отчетността п...

Въпроси и отговори

Внасяне на недвижим имот в имуществото на едноличен търговец

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Узунова, експерт в НАП, разглежда въпорса: Какво е данъч¬ното третиране на недвижим имот при прехвърлянето му от физическото лице на едноличния търговец? При регистриране на търговско предприятие на едноличен търговец не възник...

Доставките на услуги - в центъра на промените на ЗДДС - 2

(Продължене от бр. 44) 3. Изключения от общите правила на Директивата Като изключение от изложеното, при определени обстоятелства и/или по отношение на отделни видове услуги, някои от посочените общи правила няма да са приложими. Вместо тях ще се прилагат специални правила. В т...

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН-МЕСТНО ЛИЦЕ, ПРИ РАБОТА ПО ТРУДОВ ДОГОВОР В ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА

Има ли здравноосигурителни права у нас български гражданин-местно лице, което е било на работа по трудов договор в европейска страна, където е осигурявано здравно до края на м.септември 2009 г.? Ако отговорът е положителен, какви документи следва да представи у нас, за да може да...

Изготвяне на ГФО за 2009 г. и приложенията към него

Предприятията в Р. Бъл¬гария изготвят и представят междинни, годишни и консолидирани финансови отчети. По-нататък са обхванати основните въпроси, касаещи годишните финансови отчети (ГФО). База за съставяне на ГФО у нас са Международните счетоводни стандарти (МСС). Малките и сред...

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРУДОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Задължение на работника/служителя да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи, и да не употребява по време на работа алкохол или други упойващи вещества (чл. 126, т. 2 от КТ). Безспорно е, че едно от най-важните задължения на работника...

Начислява ли се ДДС при фактуриране на услуга по обработване на стока

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма има сключен договор с немска фирма за извършване на услуги - обработване на стока (рязане, пакетиране). За целта българската фирма командирова ра¬ботници за определен...

Осчетоводяване на разхода за изработка на интернет страница и софтуер

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, дава отговор на следните въпроси: 1. Възложили сме с договор на фирма изработка и дизайн на интернет страница със система за управление на съдържанието на уеб-страницата. Как да осчетоводя ...

ПРЕОЦЕНКА НА ВАЛУТНИТЕ НАЛИЧНОСТИ В БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Какви са сроковете за осъществяване на преоценка на валутните наличности под формата на парични средства в бюджетните предприятия и как се осъществява тази преоценка? Каква организация следва да се създаде за аналитичното отчитане към сметките за финансови активи? Как следва да с...

В пресата за вас

Възнаграждение за платен отпуск след преход към непълно работно време

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казуса: От 1 октомври 2009 г. предприятието ни преминава на непълно работно време по чл. 138а от КТ. През септември 2009 г. работното време бе с нормална пълна про¬дължителност. Моля ...

Имаме ли право на данъчен кредит за издадени от сервиза фактури

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирмата ни е с предмет на дейност “транспортни услуги”. При пътнотранспортни произшествия моторните превозни средства получават различни по вид и степен повреди. Същите се ремонтират в от...

Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” може да се намери отговор на въпроса: Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци? При оформянето на пощенските пратки следва да се имат предвид разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕИО) № 918/83 от 28.03.1983 г. относно установява...

Осигурителни вноски върху сумите за облекло

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда осигурителните вноски и данъка върху сумите за облекло. Не се включва работното и униформено облекло, давано по реда на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, н...

Прекъсване на патентна дейност

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Експерт” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в НАП, разглежда казуса: Едноличен търговец извършва патентна дейност, която иска да прекъсне от 01.07.2009 г. За целта на 29.06.2009 г. е представил на служителите в общината декларация за прекъсване на д...