Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 45, 30 ноември - 6 декември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 30 ноември - 6 декември 2009 г.
Законодателство

Новата наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

Новата Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн. ДВ, бр. 62 от 04.08.2009 г.), която влезе в сила, считано от 01.11.2009 г., има за цел да уреди откриването и воденето на п...

Въпроси и отговори

Внасяне на недвижим имот в имуществото на едноличен търговец

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Узунова, експерт в НАП, разглежда въпорса: Какво е данъч¬ното третиране на недвижим имот при прехвърлянето му от физическото лице на едноличния търговец? При регистриране на търговско предприятие н...

Доставките на услуги - в центъра на промените на ЗДДС - 2

(Продължене от бр. 44) 3. Изключения от общите правила на Директивата Като изключение от изложеното, при определени обстоятелства и/или по отношение на отделни видове услуги, някои от посочените общи правила няма да са приложими. Вместо тях ще се п...

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН-МЕСТНО ЛИЦЕ, ПРИ РАБОТА ПО ТРУДОВ ДОГОВОР В ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА

Има ли здравноосигурителни права у нас български гражданин-местно лице, което е било на работа по трудов договор в европейска страна, където е осигурявано здравно до края на м.септември 2009 г.? Ако отговорът е положителен, какви документи следва да ...

Изготвяне на ГФО за 2009 г. и приложенията към него

Предприятията в Р. Бъл¬гария изготвят и представят междинни, годишни и консолидирани финансови отчети. По-нататък са обхванати основните въпроси, касаещи годишните финансови отчети (ГФО). База за съставяне на ГФО у нас са Международните счетоводни ст...

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРУДОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Задължение на работника/служителя да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи, и да не употребява по време на работа алкохол или други упойващи вещества (чл. 126, т. 2 от КТ). Безспорно е, че едно от най-в...

Начислява ли се ДДС при фактуриране на услуга по обработване на стока

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма има сключен договор с немска фирма за извършване на услуги - обработване на стока (рязане, пакетиране). За целта българската фирма коман...

Осчетоводяване на разхода за изработка на интернет страница и софтуер

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, дава отговор на следните въпроси: 1. Възложили сме с договор на фирма изработка и дизайн на интернет страница със система за управление на съдържанието на уеб-...

ПРЕОЦЕНКА НА ВАЛУТНИТЕ НАЛИЧНОСТИ В БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Какви са сроковете за осъществяване на преоценка на валутните наличности под формата на парични средства в бюджетните предприятия и как се осъществява тази преоценка? Каква организация следва да се създаде за аналитичното отчитане към сметките за фин...

В пресата за вас

Възнаграждение за платен отпуск след преход към непълно работно време

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казуса: От 1 октомври 2009 г. предприятието ни преминава на непълно работно време по чл. 138а от КТ. През септември 2009 г. работното време бе с нормална...

Имаме ли право на данъчен кредит за издадени от сервиза фактури

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирмата ни е с предмет на дейност “транспортни услуги”. При пътнотранспортни произшествия моторните превозни средства получават различни по вид и степен повр...

Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” може да се намери отговор на въпроса: Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци? При оформянето на пощенските пратки следва да се имат предвид разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕИО) № 918/83 от 28...

Осигурителни вноски върху сумите за облекло

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда осигурителните вноски и данъка върху сумите за облекло. Не се включва работното и униформено облекло, давано по реда на Наредбата за безплатното р...

Прекъсване на патентна дейност

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Експерт” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в НАП, разглежда казуса: Едноличен търговец извършва патентна дейност, която иска да прекъсне от 01.07.2009 г. За целта на 29.06.2009 г. е представил на служителите в общината...