Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 44, 23 - 29 ноември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 23 - 29 ноември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори относно Интрастат 4

Въпрос: Българска фирма преработва стоки по договор за Германия, като купува плат от друга българска фирма. Платът се фактурира на немската фирма, която го предоставя за изпълнение на поръчката на българската фирма, преработваща стоки по договор, т.е платът не напуска страната. К...

Доставките на услуги - в центъра на промените на ЗДДС

По силата на чл. 2 от Директива 2008/8/ЕО, приета от Съвета на ЕС на 12.02.2008 г., в Директива 2006/112/ЕО, определяща правната рамка за функциониране на ДДС на територията на Общността, са направени изменения, които влизат в сила от 1 януари 2010 г. Те засягат правилата за опре...

Въпроси и отговори

Договори за послужване

Счетоводители сме на дружества с нестопанска цел, регистрирани в обществен интерес (за обществена полза). По програма на обслужващата ни банка за лоялни клиенти, с договор за заем за послужване ни е предоставен автомобил. Банката също не е собственик на този актив, а има договор ...

Документална обоснованост на разходите

Направен е текущ ремонт на собствения недвижим имот с покупка на строителни материали и положен личен труд от собствениците, без да има документ за СМР. Фактурите за покупка на строителни материали единственият ли разходооправдателен документ са в случая, или трябва да има и няка...

Нови моменти в годишното счетоводно приключване и в изготвянето на ГФО на предприятията за 2009 г. - 2

(Продължение от бр. 43) II. Нови моменти, произтичащи от промени в Международните стандарти за финансови отчети (МСФО/МСС) Относителният дял на предприятията у нас, които прилагат международните стандарти за финансово отчитане, е значително по-малък от дела на предприятията, пр...

Общи проблеми на трудовото правоотношение в практиката на ВКС

1. Особености при сключване на срочни трудови договори съгласно чл. 68, ал. 4 (предишна ал. 3) от КТ - разпоредбата урежда един от видовете срочни трудови договори. Този трудов договор се сключва за определен срок, не по-дълъг от 3 г., освен ако в закон или акт на Министерския съ...

Оценяване на право на строеж

През 2005 г. дружество е закупило 75% от правото на строеж на имот от Физически лица с цел строителство на сграда, от която на същите лица ще бъдат предоставени 5 апартамента. Към датата на нотариалната сделка за прехвърляне на правото на строеж дружеството не е било регистрирано...

Право на платен годишен отпуск при непълен работен ден

Въпрос: ИМАМЕ НАЗНАЧЕН НА ТРУДОВ ДОГОВОР ПРИ НАС РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ КОЙТО Е С 2 КАТЕГОРИЯ ТРУД И Е НАЗНАЧЕН НА 0.25 ЩАТНА БРОЙКА ИЛИ ИДВА НА РАБОТА ПО 2 ЧАСА НА ДЕН. КАК СЕ ЗАЧИТА ТРУДОВИЯ СТАЖ НА ТОЗИ РАБОТНИК И КОЛКО ОТПУСК ИМА ПРАВО ДА ПОЛЗВА? АКО БЕШЕ НА ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН, ПО...

Преобразуване на дружество

През 2005 г. дружество с ограничена отговорност се преобразува в три нови дружества. Едно от преобразуваните дружества завежда съдебен иск към дружеството, от което се е отделило за получени при преобразуването по-малки права и имущество. Стойността на иска е заведена задбалансов...

Разходи за пътуване и престой на физически лица и доходи от дивиденти

Българско юридическо лице със 100% собственост на австрийско физическо лице не е местно лице по българските закони. ЮЛ развива дейност в България, но има дейност и в Австрия, т.е. регистрирано е за целите на ДДС в Австрия. Австрийското ФЛ често пътува до България, за да инспектир...

В пресата за вас

Безмитен внос на коли на лизинг

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Фнанси и право” може да се намери отговор на следния въпрос: Как стои въпросът с безмитния внос на лично употребявано имущество, когато се отнася до колите на лизинг. Така например, ако български гражданин се завръща в страната след няколко години преб...

Дялови вноски на изключен съдружник в ООД

В бр. 10 от 200 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира дяловите вноски на изключен съдружник в ООД. Положението на изключен съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД) е уредено в чл. 126 от Търговския закон. Този текст регламентира д...

Осигурителни вноски и данък върху сумите за лечение

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда осигурителните вноски и данъка върху сумите за лечение. В много предприятия работодателите изплащат суми за лечение, обикновено зъболечение на база, сключен Колективен трудов д...

Отчитане на туристически услуги

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Николай Николов, д.е.с., коментира отчитането на туристически услуги. Счетоводното и данъчно законодателства поставят редица изисквания при отчитането на туристическите услуги. Спецификата на отчетността се обуславя в значителна ...

Правни последици при завет на ЕТ, след като последният е извършил завет на търговското си предприятие

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, дава отговор на въпроса: “Какъв ще бъде ефектът от заличаването на едноличния търговец по отношение на действието на извършения завет на търговско предприятие?” Ако заличаването на едноличния търгов...

Работни места, подходящи за трудоустроени лица на основание чл. 315 от КТ

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Стефанка Симеонова, консултант по трудово право към МТСП, разглежда казуса: Какво е задължението за работодателя за наемане на такива служители в администрацията, работещи не по служебно правоотношение, а по трудов договор, защото има...

Съпружеска имуществена общност ли е имот, придобит по давност по време на брака

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Узунова, експерт в Националната агенция по приходите, дава отговор на въпроса: Съпружеска имуществена общност ли е имот, придобит по давност по време на брака? Когато придобивката давност е изтекла по време на брака, придобити...

Третиране по ЗКПО на неустойките

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Истилиян Симеонов, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружеството ни извършва охранителна дейност. Съгласно договорите с клиентите, дружеството поема имуществена отговорност за откраднато имущество на възложителите, като се задължава д...