Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 44, 23 - 29 ноември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 23 - 29 ноември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори относно Интрастат 4

Въпрос: Българска фирма преработва стоки по договор за Германия, като купува плат от друга българска фирма. Платът се фактурира на немската фирма, която го предоставя за изпълнение на поръчката на българската фирма, преработваща стоки по договор, т.е...

Доставките на услуги - в центъра на промените на ЗДДС

По силата на чл. 2 от Директива 2008/8/ЕО, приета от Съвета на ЕС на 12.02.2008 г., в Директива 2006/112/ЕО, определяща правната рамка за функциониране на ДДС на територията на Общността, са направени изменения, които влизат в сила от 1 януари 2010 г...

Въпроси и отговори

Договори за послужване

Счетоводители сме на дружества с нестопанска цел, регистрирани в обществен интерес (за обществена полза). По програма на обслужващата ни банка за лоялни клиенти, с договор за заем за послужване ни е предоставен автомобил. Банката също не е собственик...

Документална обоснованост на разходите

Направен е текущ ремонт на собствения недвижим имот с покупка на строителни материали и положен личен труд от собствениците, без да има документ за СМР. Фактурите за покупка на строителни материали единственият ли разходооправдателен документ са в сл...

Нови моменти в годишното счетоводно приключване и в изготвянето на ГФО на предприятията за 2009 г. - 2

(Продължение от бр. 43) II. Нови моменти, произтичащи от промени в Международните стандарти за финансови отчети (МСФО/МСС) Относителният дял на предприятията у нас, които прилагат международните стандарти за финансово отчитане, е значително по-малъ...

Общи проблеми на трудовото правоотношение в практиката на ВКС

1. Особености при сключване на срочни трудови договори съгласно чл. 68, ал. 4 (предишна ал. 3) от КТ - разпоредбата урежда един от видовете срочни трудови договори. Този трудов договор се сключва за определен срок, не по-дълъг от 3 г., освен ако в за...

Оценяване на право на строеж

През 2005 г. дружество е закупило 75% от правото на строеж на имот от Физически лица с цел строителство на сграда, от която на същите лица ще бъдат предоставени 5 апартамента. Към датата на нотариалната сделка за прехвърляне на правото на строеж друж...

Право на платен годишен отпуск при непълен работен ден

Въпрос: ИМАМЕ НАЗНАЧЕН НА ТРУДОВ ДОГОВОР ПРИ НАС РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ КОЙТО Е С 2 КАТЕГОРИЯ ТРУД И Е НАЗНАЧЕН НА 0.25 ЩАТНА БРОЙКА ИЛИ ИДВА НА РАБОТА ПО 2 ЧАСА НА ДЕН. КАК СЕ ЗАЧИТА ТРУДОВИЯ СТАЖ НА ТОЗИ РАБОТНИК И КОЛКО ОТПУСК ИМА ПРАВО ДА ПОЛЗВА? АКО...

Преобразуване на дружество

През 2005 г. дружество с ограничена отговорност се преобразува в три нови дружества. Едно от преобразуваните дружества завежда съдебен иск към дружеството, от което се е отделило за получени при преобразуването по-малки права и имущество. Стойността ...

Разходи за пътуване и престой на физически лица и доходи от дивиденти

Българско юридическо лице със 100% собственост на австрийско физическо лице не е местно лице по българските закони. ЮЛ развива дейност в България, но има дейност и в Австрия, т.е. регистрирано е за целите на ДДС в Австрия. Австрийското ФЛ често пътув...

В пресата за вас

Безмитен внос на коли на лизинг

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Фнанси и право” може да се намери отговор на следния въпрос: Как стои въпросът с безмитния внос на лично употребявано имущество, когато се отнася до колите на лизинг. Така например, ако български гражданин се завръща в стр...

Дялови вноски на изключен съдружник в ООД

В бр. 10 от 200 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира дяловите вноски на изключен съдружник в ООД. Положението на изключен съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД) е уредено в чл. 126 от Търговския за...

Осигурителни вноски и данък върху сумите за лечение

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда осигурителните вноски и данъка върху сумите за лечение. В много предприятия работодателите изплащат суми за лечение, обикновено зъболечение на баз...

Отчитане на туристически услуги

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Николай Николов, д.е.с., коментира отчитането на туристически услуги. Счетоводното и данъчно законодателства поставят редица изисквания при отчитането на туристическите услуги. Спецификата на отчетно...

Правни последици при завет на ЕТ, след като последният е извършил завет на търговското си предприятие

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” Велко Джилизов, юрист, дава отговор на въпроса: “Какъв ще бъде ефектът от заличаването на едноличния търговец по отношение на действието на извършения завет на търговско предприятие?” Ако зал...

Работни места, подходящи за трудоустроени лица на основание чл. 315 от КТ

В бр. 11 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Стефанка Симеонова, консултант по трудово право към МТСП, разглежда казуса: Какво е задължението за работодателя за наемане на такива служители в администрацията, работещи не по служебно правоотношение, а...

Съпружеска имуществена общност ли е имот, придобит по давност по време на брака

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Красимира Узунова, експерт в Националната агенция по приходите, дава отговор на въпроса: Съпружеска имуществена общност ли е имот, придобит по давност по време на брака? Когато придобивката давност е изтекл...

Третиране по ЗКПО на неустойките

В бр. 10 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Истилиян Симеонов, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружеството ни извършва охранителна дейност. Съгласно договорите с клиентите, дружеството поема имуществена отговорност за откраднато имущество на възл...