Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 35, 21 - 27 септември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 21 - 27 септември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика - 20

Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Законно ли е сключването на срочен договор, след като преди него са били сключени последователно 3 срочни едногодишни договора? Отговор: Съгласно чл....

Данъчно облагане на нотариалните такси, събирани от общини

На фона на множеството противоречиви тълкувания, свързани с данъчното третиране и облагане на дейностите, осъществявани от общините, проблемите, които очертават нормативните противоречия по въпроса за третирането на нотариалните такси, събирани от ня...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка

В процеса на прилагане на ЗДДС сравнително често възниква въпросът, как се третира по този закон вътреобщностното движение на стоки от територията на нашата страна до територията на държава членка, извършено от данъчнозадължено лице в рамките на нег...

Отписване на актив поради катастрофа

Преди няколко месеца наш лизингов автомобил претърпя тотална щета. За автомобила не сме ползвали данъчен кредит по ЗДДС. Застрахователното обезщетение е 10 000 лв. Съставено е допълнително споразумение, в което е посочено, че застрахователят изплаща...

Ползване на платен годишен отпуск определен от работника

В кои случаи работникът или служителят може сам да определи периода на ползване на платения си годишен отпуск? Наистина Кодексът на труда предвижда в своите разпоредби такава възможност и тя е закрепена в нормата на чл. 176, ал. 3. За да бъде тя ос...

Примерeн план за документооборот на новообразувано предприятие - 1

(Продължение от бр. 34) Приходен касов ордер (ПКО) Авансов отчет Попълва се при отчитане на отпуснат служебен аванс на подотчетните лица. Служебните аванси се отпускат с разрешение на търговския директор за закупуване на материали и др., за коман...

Продължаване на допълнителен трудов договор при прекратяване на основния

При нас работи лице по втори трудов договор - чл. 111, във вр. с чл. 68, ал. 1. т. 1. от КТ. Основният трудов договор при другия работодател е прекратен на 31.08.09 г.. Трябва ли вторият трудов договор (при нас) да се прекрати и да се подаде уведомле...

Ремонт на товарен автомобил

Имам фактура за голям ремонт на товарен автомобил - смяна на съединител, на маховик, на лагер и т.н. Новите активи превишават минималния праг за признаване на ДМА. Въпросът ми е: Всичко ли се признава като разход, или трябва да се признаят като отдел...

Срок за представяне на болничните листове в ТП на НОИ

Работодателят не изпраща в НОИ предадения от мен болничен лист вече 25 дни, с аргумента, че проверява дали същият е издаден по законовия ред. Към коя институция да се обърна за защита на правата си и за санкция на работодателя, който не спазва законо...

В пресата за вас

Апорт на машини и съоръжения, закупени на финансов лизинг

В бр 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Иван Дочев, д.е.с. и регистриран одитор, разглежда казуса: Дружество майка, регистрирано по ЗДДС, апортира в дъщерно дружество машини и съоръжения (закупени на финансов лизинг), които е използв...

Вътрешен одит

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” доц д-р Марин Гълъбов коментира вътрешния одит. Съгласно чл. 9 от Закона за вътрешния одит (ЗВО), в публичния сектор вътрешен одит се осъществява във: - организациите, разпореждащи се със средства от д...

Данъчно третиране на средствата за работно облекло

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева разглежда казуса: В Правилника за вътрешния ред на предприятието ни са въведени задължителни правила за външен вид на служителите от администрацията, в изпълнение на които на всеки служител се отпуска...

Концесии

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира концесиите. Концесията е право на експлоатация върху обект от обществен интерес, предоставян от концедент на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионера ...

Правото на иск по чл. 240а от ТЗ

В бр. 7 от 2009 г. доц. д-р Камелия Касабова, коментира правото на иск по чл. 240а от ТЗ. Правото да претендира обезщетение от членовете на съветите, причинили вреди на АД, принадлежи на самото дружество. Но ако акционерното дружество бездейства, то...

Предоставяне на заем без лихва между свързани лица

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Георги Иванов, консултант, разглежда казуса: Възможно ли е едноличен търговец да получи безлихвен заем от физическото лице собственик? Ако едноличен търговец е получил заем от физическото лице собственик...

Промяна в данъчната оценка на недвижимия имот при апорт

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Ганета Минкова, адвокат, разглежда случая: Прилага ли се чл. 15, ал. 2 ЗМДТ при извършен апорт на нежилищен имот, в случай че дължимият данък върху недвижимите имоти е платен преди датата на апорта? Как...

Счетоводни записвания при придобиване на ДМА чрез покупка

СС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира придобиването на ДМА чрез покупка. 1. В случаите, когато ДМА се включват в експлоатация непосредствено след придобиването им На ос...

Счетоводно отчитане на заем от собствениците на фирмата

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, дава отговор на следния въпрос: Във фирмата имам заеми от собствениците от Гърция и от Италия. На събрание се взе решение същите да бъдат заделени като резерви въ...

Услуги, свързани с международен транспорт на стоки

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Във връзка с направен от нас внос имаме фактура за морско навло с нулева данъчна ставка на основание чл. 30, ал. 1, т. 2 от ЗДДС и това навло е включено в дан...