Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 34, 14 - 20 септември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 14 - 20 септември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 19

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Предстои ми пенсиониране и ми трябва УП 2 за периода преди 1997 г. Имам 10 години стаж преди 1997 г. в предприятието. Длъжен ли е работодател...

Промените при защитата срещу принудително изпълнение и административно-наказателните производства по реда на ДОПК

Съгласно чл. 266, ал. 1, изр. 1 ДОПК, действията на публичния изпълнител могат да се обжалват от длъжника или от третото задължено лице пред изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания (АДВ), съответно пред териториалния директор на териториалната дирекция на Национа...

Въпроси и отговори

Амортизация на ДМА

Имам закупени мотоциклети, с които ще се извършва определен вид дейност. Фирмата е транспортна. В коя категория според вас попадат моторите като ДМА при начисляването на данъчна амортизация? Законът за корпоративното подоходно облагане в чл. 55, ал. 1 посочва данъчните аморти...

Давностен срок

Имаме задължение към доставчици. Управителят иска да го отпиша директно: 401/709 (без изтекла 5-годишна давност или предявяване на иск от тяхна страна). Какви са данъчните последствия? Давностният срок е особено важен за кредитора, в случая вашият доставчик. До изтичането му той...

Определяне размера на обезщетението за неспазено предизвестие

Във фирмата ни се изплащат допълнителни бонуси за реализирани приходи. Влизат ли тези бонуси при определяне размера на обезщетенията по чл. 220 и чл. 222 от КТ? При определяне размера на обезщетението за неспазено предизвестие по чл. 220 от Кодекса на труда, и обезщетението при ...

Примерен план за документооборот на новообразувано предприятие

Примерният план за документооборот на новообразувано предприятие следва да се разработи от счетоводството и да се утвърди от ръководителя на предприятието. Един съвсем примерен документ може да бъде следният: Правилник за документооборота Вътрешните правила за документиране на ...

Продажба на стоки на консигнация

Произвеждаме мебели и ги предоставяме в магазин като модел или, ако някой ги хареса да си ги закупи веднага. Как да ги осчетоводя? Няма да ни ги платят преди продажба.Това консигнация ли се води? Предали сме ги с една стокова разписка и договор за доставка. Самото предаване с до...

Уведомяване на НАП за погрешно отразени данни в Дневника за покупки

Какъв е редът за информиране на НАП за техническа грешка, допусната във въвеждането на фактура от Дневника за покупки. Грешката се състои в набиране на грешен номер, дата и фирма, а не в сумата по фактурата. Промяна няма никъде, нито в справка-декларацията, нито в окончателния ре...

В пресата за вас

Вписвания в трудовата книжка

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Стефанка Симеонова, консултант по трудово право към МТСП, разглежда казуса: Лице е с мярка пробация (чл. 42а, ал. 2, т. 5 от НК), която е изтекла. Трябва да му се заличи 8 месеца трудов стаж от февруари до септември 2008 г. Къде и ка...

Данъчна основа при продажба на превозно средство

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирмата е регистрирана по ЗДДС. През 2006 г. е закупила от Германия превозно средство със 7 места, на стойност 2000 евро (3 911,66 лв,). По митническа декларация стойността, върху която е нач...

Използване на личното имущество за дейността на ЕТ

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира използването на лично или семейно имущество на физическото лице за дейността като едноличен търговец. За едноличните търговци от съществено значение са възможността и начинът на използване на ли...

Отчитане на дарения от бюджетни предприятия

Писмо ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на МФ В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на дарения от бюджетни предприятия. За отразяване по счетоводните сметки на безвъзмездното предоставяне на средства, услуги и имущества на небюджетн...

Отчитане на продажба на ЕООД в дружеството купувач

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводните проблеми в дружеството купувач при отчитане на продажба на ЕООД на друго физическо лице. ЕООД на купувача следва да се третира като новосъздадено дружеств...

Отчитане на стопанската дейност на ЮЛНЦ

СС 9 Предоставяне на финансови отчети на предприятия с нестопанска цел В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира текущото отчитане на приходите и разходите на ЮЛНЦ, когато имат стопанска дейност. Ако организацията има и стопанска дейност (която във всичк...

Преотстъпване на корпоративен данък на земеделските производители

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Султана Българенска, д.е.с., посочва условията за преотстъпване на корпоративен данък на земеделските производители. В чл. 179 от ЗКПО се поставят условията и конкретният размер на преотстъпването на корпоративен данък за земеделски...

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 и чл. 188 от ЗКПО

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Маргарита Борисова, главен експерт в МФ, Дирекция “Данъчна политика”, разглежда казуса: Фирма с юридически статут ООД е регистрирана като земеделски производител за отглеждане на едър рогат добитък с млечно направление и с...

Третиране по ЗКПО на разходите за обучение на съдружниците

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Георги Петков, данъчен експерт, разглежда казуса: Съдружник в ООД извършва и отчита разходи за езиково обучение. Подлежат ли разходите на регулация съгласно ЗКПО (увеличават ли счетоводната печалба на дружеството за данъчни цели), или се облага...

Третирането на “възнаграждения за технически услуги” по § 1, т. 9 от ДР на ЗКПО

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда казуса: Българско дружеството предоставя нематериални услуги “права за разпространение на компютърен развлекателен софтуер” на клиенти, установени на територията на друга държава-членка на Ев...