Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 34, 14 - 20 септември 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 14 - 20 септември 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 19

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Предстои ми пенсиониране и ми трябва УП 2 за периода преди 1997 г. Имам 10 години стаж преди 1997 г. в предприя...

Промените при защитата срещу принудително изпълнение и административно-наказателните производства по реда на ДОПК

Съгласно чл. 266, ал. 1, изр. 1 ДОПК, действията на публичния изпълнител могат да се обжалват от длъжника или от третото задължено лице пред изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания (АДВ), съответно пред териториалния директор на тери...

Въпроси и отговори

Амортизация на ДМА

Имам закупени мотоциклети, с които ще се извършва определен вид дейност. Фирмата е транспортна. В коя категория според вас попадат моторите като ДМА при начисляването на данъчна амортизация? Законът за корпоративното подоходно облагане в чл. 55, ...

Давностен срок

Имаме задължение към доставчици. Управителят иска да го отпиша директно: 401/709 (без изтекла 5-годишна давност или предявяване на иск от тяхна страна). Какви са данъчните последствия? Давностният срок е особено важен за кредитора, в случая вашият д...

Определяне размера на обезщетението за неспазено предизвестие

Във фирмата ни се изплащат допълнителни бонуси за реализирани приходи. Влизат ли тези бонуси при определяне размера на обезщетенията по чл. 220 и чл. 222 от КТ? При определяне размера на обезщетението за неспазено предизвестие по чл. 220 от Кодекса ...

Примерен план за документооборот на новообразувано предприятие

Примерният план за документооборот на новообразувано предприятие следва да се разработи от счетоводството и да се утвърди от ръководителя на предприятието. Един съвсем примерен документ може да бъде следният: Правилник за документооборота Вътрешнит...

Продажба на стоки на консигнация

Произвеждаме мебели и ги предоставяме в магазин като модел или, ако някой ги хареса да си ги закупи веднага. Как да ги осчетоводя? Няма да ни ги платят преди продажба.Това консигнация ли се води? Предали сме ги с една стокова разписка и договор за до...

Уведомяване на НАП за погрешно отразени данни в Дневника за покупки

Какъв е редът за информиране на НАП за техническа грешка, допусната във въвеждането на фактура от Дневника за покупки. Грешката се състои в набиране на грешен номер, дата и фирма, а не в сумата по фактурата. Промяна няма никъде, нито в справка-деклар...

В пресата за вас

Вписвания в трудовата книжка

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Стефанка Симеонова, консултант по трудово право към МТСП, разглежда казуса: Лице е с мярка пробация (чл. 42а, ал. 2, т. 5 от НК), която е изтекла. Трябва да му се заличи 8 месеца трудов стаж от февруари ...

Данъчна основа при продажба на превозно средство

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Експерт” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирмата е регистрирана по ЗДДС. През 2006 г. е закупила от Германия превозно средство със 7 места, на стойност 2000 евро (3 911,66 лв,). По митническа декларация...

Използване на личното имущество за дейността на ЕТ

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира използването на лично или семейно имущество на физическото лице за дейността като едноличен търговец. За едноличните търговци от съществено значение са възможността...

Отчитане на дарения от бюджетни предприятия

Писмо ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на МФ В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на дарения от бюджетни предприятия. За отразяване по счетоводните сметки на безвъзмездното предоставяне на средства, у...

Отчитане на продажба на ЕООД в дружеството купувач

В бр. 9 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводните проблеми в дружеството купувач при отчитане на продажба на ЕООД на друго физическо лице. ЕООД на купувача следва да се трети...

Отчитане на стопанската дейност на ЮЛНЦ

СС 9 Предоставяне на финансови отчети на предприятия с нестопанска цел В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Дочев, д.е.с., коментира текущото отчитане на приходите и разходите на ЮЛНЦ, когато имат стопанска дейност. Ако организацията има и стоп...

Преотстъпване на корпоративен данък на земеделските производители

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Султана Българенска, д.е.с., посочва условията за преотстъпване на корпоративен данък на земеделските производители. В чл. 179 от ЗКПО се поставят условията и конкретният размер на преотстъпването на ко...

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 184 и чл. 188 от ЗКПО

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Маргарита Борисова, главен експерт в МФ, Дирекция “Данъчна политика”, разглежда казуса: Фирма с юридически статут ООД е регистрирана като земеделски производител за отглеждане на едър рогат до...

Третиране по ЗКПО на разходите за обучение на съдружниците

В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Експерт” Георги Петков, данъчен експерт, разглежда казуса: Съдружник в ООД извършва и отчита разходи за езиково обучение. Подлежат ли разходите на регулация съгласно ЗКПО (увеличават ли счетоводната печалба на дружеството з...

Третирането на “възнаграждения за технически услуги” по § 1, т. 9 от ДР на ЗКПО

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда казуса: Българско дружеството предоставя нематериални услуги “права за разпространение на компютърен развлекателен софтуер” на клиенти, установени на територията...