начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 29, 27 юли - 2 август 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 27 юли - 2 август 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Агенция “Митници” - 5

Източник: http://www.customs.bg/ Въпрос: Допускането за свободно обращение на сух чесън от тарифна позиция 0712 20 00 от Китай подлежи ли на засилените мерки по контрол върху вноса на чесън? Отговор: Различни регламенти на ЕС предвиждат различни ...

Освобождаване от такса за битови отпадъци по ЗМДТ

Във връзка с определянето и събирането на такса за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси сравнително често се поставят следните въпроси: - Има ли законно основание община да събира такса за битови отпадъци от жителите на населено мяст...

Въпроси и отговори

Внасяне на осигурителни вноски на едноличен собственик

Дружеството е ЕООД. Действащо предприятие е и има назначени работници. Собственикът е едноличен. Той си движи бизнеса, дава нареждания, прави разплащанията, разписва всички документи в качеството си на собственик и управител, съгласно съдебното решен...

Данъчно третиране на бракуването на вестници

Издаваме седмичник, съответно в договорите с нашите разпространители сме заложили клауза, че се приема 30% брак. Досега сме съставяли протоколи от тричленна комисия в края на тримесечие и нереализираната (върната) продукция се бракува, като начисляв...

Договор за участие в управлението

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” доц. д-р Камелия Касабова коментира договор за участие в управлението. За разлика от двустепенната система на управление, където между дружеството и всеки член на управителния съвет се сключв...

Договор за ученичество

Във фирмата ни кандидатства за работа лице, на което смятаме да предложим сключване на договор за ученичество за 6 месеца. Въпросът ни е: Задължени ли сме да плащаме заплати за срока на обучението и на какво основание? За времето на договора за учен...

Пример за разпределяне на дивиденти в АД

Въпрос: Как се разпределят дивиденти в АД? Може ли да се разпределят дивиденти само на част от акционерите? Как да изчислим изискването по чл. 247а от ТЗ (ако може да представите пример със статиите от баланса)? Отговор: 1. Дивидентите се разпредел...

Счетоводна политика на фирма строител

В счетоводната политика на фирма строител трябва да има приети принципи и правила, кои разходи ще формират фактическата себестойност на сградата, кои от тях са преки, кои разпределяеми и какви методи и мерна единица ще се използват за разпределянето ...

Счетоводно третиране на лизинга

Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Закупихме товарен автомобил по договор за финансов лизинг. 1. Какви са счетоводните записвания? 2. Още с първата вноска платихме целия ДДС, което ми подсказва, че данъкът трябва да се включи изцяло в справката - декл...

В пресата за вас

Електронно деклариране на режим Износ от 1 юли т.г.

В бр. 26 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с електронното деклариране на режим Износ от 1 юли т.г. Във връзка с предстоящото стартиране от 01.07.2009 на електронно деклариране за режим Износ, Агенция “Митници” инфо...

Изисквания за участието в одитния процес

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Ангел Ковачев, адвокат, разглежда казуса: В какво се изразяват и къде са отразени изискванията за участието в одитния процес на ръководителя на организацията и ръководителя на одитираната структурна един...

Особености на счетоводното отчитане при заложния кредитор

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводното отчитане при заложния кредитор. Кредиторът, в чиято полза е учреден особеният залог, е отразил своето вземане, което е обезпечено със залога. Ето защо той н...

Остатъчната стойност на дълготрайни материални активи

МСС 16 и МСС 36 В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира остатъчната стойност на ДМА. Остатъчната стойност на дълготрайни материални активи се взима предвид при определяне на амортизуемата стойност в случаите,...

Приложимост на процедурата “договаряне без обявление”, на основание чл. 90, ал. 1 от ЗОП

В бр. 25 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” се коментира издаденото от Агенцията за обществени поръчки методическото указание за възложителите, които прилагат процедура на договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Законосъобразнот...

Счетоводно отчитане при апорт на ДМА

СС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разяснява счетоводно отчитане при апорт на ДМА. Дълготрайните материални активи, получени в резултат на апортна вноска, първоначално се...

Уведомяване на работниците при установяване на сумирано изчисляване на работното време

В В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Безопасност и здраве при работа” Стефанка Симеонова, специалист по трудово право, разглежда казуса: При установяване на сумирано изчисляване на работното време достатъчно ли е уведомяване на работниците срещу подпис със з...

Условия и ред за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника

Наредба № 8 от 10.02.2004 г. В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Труд и право” инж. Веселин Цоневски, експерт по ЗБУТ, разглежда условията и реда за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника. Съгласно изискванията на чл. 281, ...