Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 29, 27 юли - 2 август 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 27 юли - 2 август 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Агенция “Митници” - 5

Източник: http://www.customs.bg/ Въпрос: Допускането за свободно обращение на сух чесън от тарифна позиция 0712 20 00 от Китай подлежи ли на засилените мерки по контрол върху вноса на чесън? Отговор: Различни регламенти на ЕС предвиждат различни ...

Освобождаване от такса за битови отпадъци по ЗМДТ

Във връзка с определянето и събирането на такса за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси сравнително често се поставят следните въпроси: - Има ли законно основание община да събира такса за битови отпадъци от жителите на населено мяст...

Въпроси и отговори

Внасяне на осигурителни вноски на едноличен собственик

Дружеството е ЕООД. Действащо предприятие е и има назначени работници. Собственикът е едноличен. Той си движи бизнеса, дава нареждания, прави разплащанията, разписва всички документи в качеството си на собственик и управител, съгласно съдебното решен...

Данъчно третиране на бракуването на вестници

Издаваме седмичник, съответно в договорите с нашите разпространители сме заложили клауза, че се приема 30% брак. Досега сме съставяли протоколи от тричленна комисия в края на тримесечие и нереализираната (върната) продукция се бракува, като начисляв...

Договор за участие в управлението

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” доц. д-р Камелия Касабова коментира договор за участие в управлението. За разлика от двустепенната система на управление, където между дружеството и всеки член на управителния съвет се сключв...

Договор за ученичество

Във фирмата ни кандидатства за работа лице, на което смятаме да предложим сключване на договор за ученичество за 6 месеца. Въпросът ни е: Задължени ли сме да плащаме заплати за срока на обучението и на какво основание? За времето на договора за учен...

Пример за разпределяне на дивиденти в АД

Въпрос: Как се разпределят дивиденти в АД? Може ли да се разпределят дивиденти само на част от акционерите? Как да изчислим изискването по чл. 247а от ТЗ (ако може да представите пример със статиите от баланса)? Отговор: 1. Дивидентите се разпредел...

Счетоводна политика на фирма строител

В счетоводната политика на фирма строител трябва да има приети принципи и правила, кои разходи ще формират фактическата себестойност на сградата, кои от тях са преки, кои разпределяеми и какви методи и мерна единица ще се използват за разпределянето ...

Счетоводно третиране на лизинга

Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Закупихме товарен автомобил по договор за финансов лизинг. 1. Какви са счетоводните записвания? 2. Още с първата вноска платихме целия ДДС, което ми подсказва, че данъкът трябва да се включи изцяло в справката - декл...

В пресата за вас

Електронно деклариране на режим Износ от 1 юли т.г.

В бр. 26 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с електронното деклариране на режим Износ от 1 юли т.г. Във връзка с предстоящото стартиране от 01.07.2009 на електронно деклариране за режим Износ, Агенция “Митници” инфо...

Изисквания за участието в одитния процес

В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Ангел Ковачев, адвокат, разглежда казуса: В какво се изразяват и къде са отразени изискванията за участието в одитния процес на ръководителя на организацията и ръководителя на одитираната структурна един...

Особености на счетоводното отчитане при заложния кредитор

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводното отчитане при заложния кредитор. Кредиторът, в чиято полза е учреден особеният залог, е отразил своето вземане, което е обезпечено със залога. Ето защо той н...

Остатъчната стойност на дълготрайни материални активи

МСС 16 и МСС 36 В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира остатъчната стойност на ДМА. Остатъчната стойност на дълготрайни материални активи се взима предвид при определяне на амортизуемата стойност в случаите,...

Приложимост на процедурата “договаряне без обявление”, на основание чл. 90, ал. 1 от ЗОП

В бр. 25 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” се коментира издаденото от Агенцията за обществени поръчки методическото указание за възложителите, които прилагат процедура на договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Законосъобразнот...

Счетоводно отчитане при апорт на ДМА

СС 16 Дълготрайни материални активи В бр. 7 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разяснява счетоводно отчитане при апорт на ДМА. Дълготрайните материални активи, получени в резултат на апортна вноска, първоначално се...

Уведомяване на работниците при установяване на сумирано изчисляване на работното време

В В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Безопасност и здраве при работа” Стефанка Симеонова, специалист по трудово право, разглежда казуса: При установяване на сумирано изчисляване на работното време достатъчно ли е уведомяване на работниците срещу подпис със з...

Условия и ред за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника

Наредба № 8 от 10.02.2004 г. В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Труд и право” инж. Веселин Цоневски, експерт по ЗБУТ, разглежда условията и реда за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника. Съгласно изискванията на чл. 281, ...