начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 27, 13 - 19 юли 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 13 - 19 юли 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Агенция “Митници” - 3

Източник: http://www.customs.bg/ Въпрос: 1. Какви са изискванията за износ на движими паметници на културата, които не представляват национално богатство? 2. Какво трябва да знам, когато искам да извърша износ на предмет с културна стойност? Отго...

Въпроси и отговори

Времето на незаконното уволнение се признава за трудов стаж

В началото на миналата година бях съкратена от работа. Оспорих уволнението пред съда и през тази година бях възстановена на работа. Работодателят не ми признава времето след уволнението, през което са водени делата до възстановяването ми на работа, з...

Обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155 от ДОПК

В процеса на прилагане на данъчните закони следва да се има предвид, че в случаите, когато директорът на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” отмени с решение по чл. 155, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ДОПК ревизионен акт не се поставя началото н...

Обезщетение за гледане на дете през време на неплатен отпуск

Наша служителка, майка, ползва отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164 от КТ. Получава от НОИ обезщетение по чл. 53 от КСО. Отпускът приключва на 10.08.2009 г. Считано от 01.08.2009 г. подава молба-заявление за прекратяване на от...

Осигуряване на управител на ЕООД и ДУК

При учредяване на ЕООД в съда към документите е приложен и договор за управление и контрол със собственика на фирмата, в който договор е уговорено възнаграждение. Поради тази причина, от учредяването на дружеството до този момент собственикът на друж...

Отново за ДДС при ремонт на транспортни средства извън страната

В редакцията се получи читателско писмо, в което се оценява като “невярна” информацията в публикацията на г-жа Лиляна Панева - данъчен консултант, относно режима за облагане на принудителните ремонти на автомобилни превозни средства извън територията...

Отчитане доставката на стокиата на стоки

Превели сме аванс за транспорт на мостри, очаквани от Китай. Сумата е 420 щ.д. по проформа, издадена от Доставчика на мострите. В проформата е описано, че самите мостри са на стойност 0 щ.д., а транспортът е 420 щ.д. През м. април пристигат мострите ...

Отчитане на земеделска продукция

Фирма, произвеждаща земеделска продукция. По счетоводни данни имаме някакво количество пшеница, което държим в чужд склад. Продаваме го цялото на зърносъхранителя - няма товарене, транспорт, просто прехвърляме собствеността. Но при съхранителя количе...

Ред за внасяне на осигурителни вноски

В сп. "Счетоводство +", бр. 2 от 2009 г. Зорница Димитрова - експерт по осигурително право, отговаря на въпроса какъв е редът за внасяне на осигурителните вноски и има ли изключения и какви са те. Осигурителните вноски за ДОО, които са за сметка на о...

В пресата за вас

Деклариране на нежилищен недвижим имот

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в Дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, разглежда казуса как и с каква декларация се декларира нежилищен недвижим имот, собственост на физически и юр...

Договор за възлагане на управлението

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” доц. д-р Камелия Касабова коментира договор за възлагане на управлението. Договор за възлагане на управлението се сключва между дружеството чрез председателя на надзорния съвет (или чрез упъл...

Необходими документи при прекратяване на облагането при унищожаване на превозни средства

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Експерт” Красимира Узунова, главен юрисконсулт, разглежда облагането с данък на пътните превозни средства. В § 1, т. 18 от ДР на ЗМДТ се съдържа легално определение на “унищожени превозни средства”. Такива са “превозните с...

Отписване на преоценъчния резерв на неамортизируемите активиОтписване на преоценъчния резерв на неамортизируемите активи

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира отписването на преоценъчния резерв на неамортизируемите активи. При неамортизируемите активи не може да се прилага частичното (ежегодно) пренасяне на преоценъчния р...

Отчитане на договори за сторителство по реда на МСС 18

МСС 18 Приходи В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на договори за строителство по реда на МСС 18. Договорите за строителство на недвижими имоти се отчитат по реда на МСС ...

Разпределение на разходите по видове дейности

Когато едно предприятие осъществява само една дейност, тя се явява основна за него. Тук дефинирането на основна дейност е изключително просто. По-трудно е определянето на основната дейност на предприятие, което осъществява повече от една дейности. До...

Режим по ЗДДС на застрахователните услуги

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Данъчна практика” Мария Босолова, данъчен експерт, разглежда казуса: Направена е международна застраховка на превозно средство в държава от Европейския съюз. В издадената за застраховката фактура е посочен ДДС номер на дост...

Резерв от последващи оценки (преоценъчен резерв)

В бр. 5 от 2009 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, коментира преоценъчния резерв. Този резерв се създава при спазване изискванията на приложимите счетоводни стандарти след 31.12.1997 г. През 2007 г. и в сила от 01....

Установяване на непрекъсваем процес на работа

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Безопасност и здраве при работа” Стефанка Симеонова, специалист по трудово право, разглежда казуса: Работя като електротехник в леярен цех. Работи се на 3 смени без прекъсване. Нямаме право да напускаме работа до идването н...

Форма на жалбата срещу ревизионен акт

В бр. 6 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Ганета Минкова, адвокат, разглежда правото на жалба срещу ревизионен акт. Жалбата трябва да е подадена в писмен вид и да е написана на български език. Писмената форма е форма за действителност на жалбата, ...

Фючърсни контракти

МСС 39 Финансови активи: признаване и оценяване В бр. 7-8 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира фючърсните контракти. Фючърсните контракти са споразумения за размяна на определени количества...