Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 17, 4 - 10 май 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 4 - 10 май 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 11

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: В ООД, което се занимава с транспортна дейност има двама съдружници, по договори за управление. И двамата съдружникци управляват автобуси. Във фирмата има на...

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКУЩОТО ОТЧИТАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Съгласно Закона за счетоводството, изискванията към текущото отчитане в разглежданите предприятия не се различават съществено от изискванията към отчетността в останалите предприятия. И те прилагат изискванията на основните принципи за организиране и осъществяване на счетоводство...

Въпроси и отговори

Неизписани дълготрайни материални активи

Фирма има от 2007 г. неизписани ДМА по балансова стойност. Приходът е признат и отчетен, но активите не са отписани по балансова стойност. През 2007 г. фирмата е на загуба и би следвало да се увеличи загубата с изписване на балансовата стойност на активите. Според вас какви са ва...

Отписване на активи по отсрочени данъци

Правя тримесечно приключване. В края на 2008 г. съм начислила компенсируеми отпуски и свързани с тях активи по отсрочени данъци. Как би било по-правилно да се процедира с активите по отсрочени данъци: трябва ли да се признава на всяко тримесечие обратно проявление, или е по-редно...

Отчитане на продажба на сгради

Дружество АД продава сгради на дружество ЕООД, което ЕООД погасява задължения на АД. АД-то получава и пари в брой. Какви са счетоводните записвания при акционерното дружество? Първо, акционерното дружество следва да осчетоводи продажбата на сградата по общия ред: Дт с/ка Клиент...

Парични обезщетения за бременност и раждане при различни договори

Физическо лице е съдружник в ООД (с дейност в Кюстендилска област). От м. 12.2008 г. започва дейност като ЕТ (с дейност в Благоевград и постоянната адресна регистрация на лицето е в Благоевград), на което е собственик. Чрез ЕТ лицето се осигурява върху максималната сума 2000 лв. ...

Ползване на данъчен кредит от ЮЛНЦ

Спортен клуб е основан като сдружение с нестопанска дейност в частна полза. Все пак той си има някаква стопанска дейност за целите на клуба. Естествено си има и разходи. Клубът е регистриран по ДДС. Консумативите, свързани пряко със специфичната дейност на клуба и по-точно за тр...

Право на приспадане на данъчен кредит при внос на стоки

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, когато регистрирано лице използва стоките за извършването на облагаеми доставки, то има право да приспадне начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и 57 от Закона. В чл. 71, т. 3 от Закона е посочено, че в случаите на внос, лицето упражн...

Придобиване на актив

Ако сега придобия автомобил, който е 4+1 места и по закон нямам право на данъчен кредит, го завеждам директно с цялата стойност в с/ка 205 Транспортни средства. Амортизацията започва да се начислява на цялата по-висока стойност. Ако обаче след една година или по-скоро реша да го ...

Проджба на търговска марка

Търговско дружество има регистрирана търговска марка и понеже същата е създадена вътрешно не е заведена като нематериален актив, съгласно СС 38, т. 3.4. Дружеството трябва да продаде тази търговска марка - как да формира цена, без да ползва външен оценител? Има ли някъде регламен...

В пресата за вас

Акциз за въвеждането на територията на страната на употребявани леки пътнически автомобили

В бр. 4 от 2009 г . на сп. “Счетоводство +” Анелия Малкова, съдия, разглежда въпроса: Дискриминационен ли е акцизът за употребявани леки пътнически автомобили при въвеждането им на територията на страната от територията на друга държава - членка на ЕС? Според разпоредбата на чл. ...

Задължения на безработния, свързани с обезщетенията за безработица

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Йосиф Милошев, главен методолог на НОИ, представя задълженията на безработното лице, свързани с обезщетенията за безработица. Безработното лице не е длъжно всеки месец да декларира дали има промяна в обстоятелствата, които водят до отпада...

Коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда темата за определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица. Новата редакция на чл. 6, ал. 8 от КСО установява задължение за самоосигуряващите...

Ликвидация на активи

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява ликвидацията на дълготрайни материални активи. При осъществяване на ликвидация на даден актив предприятието извършва разходи и може да реализира приходи, което ще се отрази като финансов резултат...

Обезценка на положителна репутация

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” др Иван Златков, д.е.с., разяснява обезценката на положителна репутация чрез пример. Предприятие “Гама” АД е отразило в счетоводния си баланс към 31.12.2007 г. положителна търговска репутация за 500 хил. лв. Към 31.12.2008 г. е направ...

Отпуск на бащата след навършване на 6-месечна възраст от детето

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда въпроса за отпуска на бащата след навършване на 6-месечна възраст от детето. В съответствие с чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, със съгласието на майката (осиновителката), след като детето н...

Отчитане на специфичните активи в строителни предприятия

МСС 11 и СС 11 В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира организацията на отчитане на специфичните активи в строителните предприятия. Отчитането на специфичните активи като метални кофражни платна, дървен инвентарен кофраж, дървено скеле, укр...

Разходи за специално работно облекло и лични предпазни средства

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда въпроса за разходите за специално работно облекло и лични предпазни средства. Според Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето ...

Специфични изисквания за отчитане на приходи и разходи в БП

Писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира специфичните изисквания за отчитане на приходи и разходи в БП. Последователното прилагане на принципа на текущото начисляване (чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за счетов...

Финансови активи, държани за търгуване

СС 32 Финансови инструменти В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява отчитането на финансови активи, държани за търгуване. Към финансовите активи, държани за търгуване, се отнасят: - Придобити ценни книжа (акции, облигации, търговски полиц...