Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 17, 4 - 10 май 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 4 - 10 май 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 11

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: В ООД, което се занимава с транспортна дейност има двама съдружници, по договори за управление. И двамата съдружникци управлява...

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКУЩОТО ОТЧИТАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Съгласно Закона за счетоводството, изискванията към текущото отчитане в разглежданите предприятия не се различават съществено от изискванията към отчетността в останалите предприятия. И те прилагат изискванията на основните принципи за организиране и...

Въпроси и отговори

Неизписани дълготрайни материални активи

Фирма има от 2007 г. неизписани ДМА по балансова стойност. Приходът е признат и отчетен, но активите не са отписани по балансова стойност. През 2007 г. фирмата е на загуба и би следвало да се увеличи загубата с изписване на балансовата стойност на ак...

Отписване на активи по отсрочени данъци

Правя тримесечно приключване. В края на 2008 г. съм начислила компенсируеми отпуски и свързани с тях активи по отсрочени данъци. Как би било по-правилно да се процедира с активите по отсрочени данъци: трябва ли да се признава на всяко тримесечие обра...

Отчитане на продажба на сгради

Дружество АД продава сгради на дружество ЕООД, което ЕООД погасява задължения на АД. АД-то получава и пари в брой. Какви са счетоводните записвания при акционерното дружество? Първо, акционерното дружество следва да осчетоводи продажбата на сградата...

Парични обезщетения за бременност и раждане при различни договори

Физическо лице е съдружник в ООД (с дейност в Кюстендилска област). От м. 12.2008 г. започва дейност като ЕТ (с дейност в Благоевград и постоянната адресна регистрация на лицето е в Благоевград), на което е собственик. Чрез ЕТ лицето се осигурява вър...

Ползване на данъчен кредит от ЮЛНЦ

Спортен клуб е основан като сдружение с нестопанска дейност в частна полза. Все пак той си има някаква стопанска дейност за целите на клуба. Естествено си има и разходи. Клубът е регистриран по ДДС. Консумативите, свързани пряко със специфичната дей...

Право на приспадане на данъчен кредит при внос на стоки

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, когато регистрирано лице използва стоките за извършването на облагаеми доставки, то има право да приспадне начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и 57 от Закона. В чл. 71, т. 3 от Закона е посочено, че в с...

Придобиване на актив

Ако сега придобия автомобил, който е 4+1 места и по закон нямам право на данъчен кредит, го завеждам директно с цялата стойност в с/ка 205 Транспортни средства. Амортизацията започва да се начислява на цялата по-висока стойност. Ако обаче след една г...

Проджба на търговска марка

Търговско дружество има регистрирана търговска марка и понеже същата е създадена вътрешно не е заведена като нематериален актив, съгласно СС 38, т. 3.4. Дружеството трябва да продаде тази търговска марка - как да формира цена, без да ползва външен оц...

В пресата за вас

Акциз за въвеждането на територията на страната на употребявани леки пътнически автомобили

В бр. 4 от 2009 г . на сп. “Счетоводство +” Анелия Малкова, съдия, разглежда въпроса: Дискриминационен ли е акцизът за употребявани леки пътнически автомобили при въвеждането им на територията на страната от територията на друга държава - членка на Е...

Задължения на безработния, свързани с обезщетенията за безработица

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Йосиф Милошев, главен методолог на НОИ, представя задълженията на безработното лице, свързани с обезщетенията за безработица. Безработното лице не е длъжно всеки месец да декларира дали има промяна в обстояте...

Коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда темата за определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица. Новата редакция на чл. 6, ал. 8 от КСО установява з...

Ликвидация на активи

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява ликвидацията на дълготрайни материални активи. При осъществяване на ликвидация на даден актив предприятието извършва разходи и може да реализира приходи, което ще се...

Обезценка на положителна репутация

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” др Иван Златков, д.е.с., разяснява обезценката на положителна репутация чрез пример. Предприятие “Гама” АД е отразило в счетоводния си баланс към 31.12.2007 г. положителна търговска репутация за 500 хил. ...

Отпуск на бащата след навършване на 6-месечна възраст от детето

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда въпроса за отпуска на бащата след навършване на 6-месечна възраст от детето. В съответствие с чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, със съгласието на майката (осино...

Отчитане на специфичните активи в строителни предприятия

МСС 11 и СС 11 В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира организацията на отчитане на специфичните активи в строителните предприятия. Отчитането на специфичните активи като метални кофражни платна, дървен инвента...

Разходи за специално работно облекло и лични предпазни средства

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда въпроса за разходите за специално работно облекло и лични предпазни средства. Според Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безоп...

Специфични изисквания за отчитане на приходи и разходи в БП

Писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира специфичните изисквания за отчитане на приходи и разходи в БП. Последователното прилагане на принципа на текущото начисляване (чл. 4, а...

Финансови активи, държани за търгуване

СС 32 Финансови инструменти В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява отчитането на финансови активи, държани за търгуване. Към финансовите активи, държани за търгуване, се отнасят: - Придобити ценни книжа (акц...