Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 17, 4 - 10 май 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 17, 4 - 10 май 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 11

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: В ООД, което се занимава с транспортна дейност има двама съдружници, по договори за управление. И двамата съдружникци управлява...

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКУЩОТО ОТЧИТАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Съгласно Закона за счетоводството, изискванията към текущото отчитане в разглежданите предприятия не се различават съществено от изискванията към отчетността в останалите предприятия. И те прилагат изискванията на основните принципи за организиране и...

Въпроси и отговори

Неизписани дълготрайни материални активи

Фирма има от 2007 г. неизписани ДМА по балансова стойност. Приходът е признат и отчетен, но активите не са отписани по балансова стойност. През 2007 г. фирмата е на загуба и би следвало да се увеличи загубата с изписване на балансовата стойност на ак...

Отписване на активи по отсрочени данъци

Правя тримесечно приключване. В края на 2008 г. съм начислила компенсируеми отпуски и свързани с тях активи по отсрочени данъци. Как би било по-правилно да се процедира с активите по отсрочени данъци: трябва ли да се признава на всяко тримесечие обра...

Отчитане на продажба на сгради

Дружество АД продава сгради на дружество ЕООД, което ЕООД погасява задължения на АД. АД-то получава и пари в брой. Какви са счетоводните записвания при акционерното дружество? Първо, акционерното дружество следва да осчетоводи продажбата на сградата...

Парични обезщетения за бременност и раждане при различни договори

Физическо лице е съдружник в ООД (с дейност в Кюстендилска област). От м. 12.2008 г. започва дейност като ЕТ (с дейност в Благоевград и постоянната адресна регистрация на лицето е в Благоевград), на което е собственик. Чрез ЕТ лицето се осигурява вър...

Ползване на данъчен кредит от ЮЛНЦ

Спортен клуб е основан като сдружение с нестопанска дейност в частна полза. Все пак той си има някаква стопанска дейност за целите на клуба. Естествено си има и разходи. Клубът е регистриран по ДДС. Консумативите, свързани пряко със специфичната дей...

Право на приспадане на данъчен кредит при внос на стоки

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, когато регистрирано лице използва стоките за извършването на облагаеми доставки, то има право да приспадне начисления данък при внос на стоки по чл. 56 и 57 от Закона. В чл. 71, т. 3 от Закона е посочено, че в с...

Придобиване на актив

Ако сега придобия автомобил, който е 4+1 места и по закон нямам право на данъчен кредит, го завеждам директно с цялата стойност в с/ка 205 Транспортни средства. Амортизацията започва да се начислява на цялата по-висока стойност. Ако обаче след една г...

Проджба на търговска марка

Търговско дружество има регистрирана търговска марка и понеже същата е създадена вътрешно не е заведена като нематериален актив, съгласно СС 38, т. 3.4. Дружеството трябва да продаде тази търговска марка - как да формира цена, без да ползва външен оц...

В пресата за вас

Акциз за въвеждането на територията на страната на употребявани леки пътнически автомобили

В бр. 4 от 2009 г . на сп. “Счетоводство +” Анелия Малкова, съдия, разглежда въпроса: Дискриминационен ли е акцизът за употребявани леки пътнически автомобили при въвеждането им на територията на страната от територията на друга държава - членка на Е...

Задължения на безработния, свързани с обезщетенията за безработица

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Йосиф Милошев, главен методолог на НОИ, представя задълженията на безработното лице, свързани с обезщетенията за безработица. Безработното лице не е длъжно всеки месец да декларира дали има промяна в обстояте...

Коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, разглежда темата за определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица. Новата редакция на чл. 6, ал. 8 от КСО установява з...

Ликвидация на активи

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява ликвидацията на дълготрайни материални активи. При осъществяване на ликвидация на даден актив предприятието извършва разходи и може да реализира приходи, което ще се...

Обезценка на положителна репутация

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” др Иван Златков, д.е.с., разяснява обезценката на положителна репутация чрез пример. Предприятие “Гама” АД е отразило в счетоводния си баланс към 31.12.2007 г. положителна търговска репутация за 500 хил. ...

Отпуск на бащата след навършване на 6-месечна възраст от детето

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда въпроса за отпуска на бащата след навършване на 6-месечна възраст от детето. В съответствие с чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, със съгласието на майката (осино...

Отчитане на специфичните активи в строителни предприятия

МСС 11 и СС 11 В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира организацията на отчитане на специфичните активи в строителните предприятия. Отчитането на специфичните активи като метални кофражни платна, дървен инвента...

Разходи за специално работно облекло и лични предпазни средства

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда въпроса за разходите за специално работно облекло и лични предпазни средства. Според Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безоп...

Специфични изисквания за отчитане на приходи и разходи в БП

Писмо ДДС № 20 от 2004 г. на МФ В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира специфичните изисквания за отчитане на приходи и разходи в БП. Последователното прилагане на принципа на текущото начисляване (чл. 4, а...

Финансови активи, държани за търгуване

СС 32 Финансови инструменти В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Бойка Брезоева, д.е.с., разяснява отчитането на финансови активи, държани за търгуване. Към финансовите активи, държани за търгуване, се отнасят: - Придобити ценни книжа (акц...