Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 16, 27 апр. - 3 май 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 27 апр. - 3 май 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 10

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Получихме писмено заключение от СТМ за пригодност на работещи от фирмата, трима от тях не са пригодни за длъжността, която изпълняват. За превантивната мяр...

Ново данъчно облекчение по ЗКПО за дейност в селското стопанство, преработвателната промишленост, високите технологии и инфраструктурата

В ЗКПО се създаде нов чл. 189а, регламентиращ ново данъчно облекчение, което е в сила от 1 януари 2009 г. (ДВ, бр. 106 от 2008 г.). Изключително важно е да се има предвид, че данъчното облекчение е адресирано към юридическите лица, които извършват дейност в селското стопанствно,...

Въпроси и отговори

Издаване на обща фактура за осъществените продажби на дребно през определен период

Фирмата ни се занимава с търговия на дребно и много често се случва наши клиенти да събират касови бележки и в края на месеца да изискват от нас да им се издаде фактура. Фирмата е регистрирана по ЗДДС и възниква въпросът, дали в такива случаи не сме в нарушение на чл. 113, ал. 4...

Покупка на земеделска земя

При покупка на недвижим имот - земеделска земя, с цел промяна на предназначението и построяване на производствена площадка, какви счетоводни записи е необходимо да се направят? Покупката на земеделска земя се отразява, както всяка друга покупка на актив: Дт с/ка за Земя Кт с/...

Ремонт на ДМА

На един от уредите ни изгоря част, която сменихме с друга част, чиято стойност е над 500 лв. Възприели сме праг за ДМА 500 лв. Тази част не е обособена самостоятелно. Как да я осчетоводя? В този случай е извършен ремонт и, независимо от неговата стойност, следва направеният разх...

Третиране на социалните разходи по смисъла на Кодекса за социално осигуряване

Дължат ли се осигурителни вноски (ДОО, ДЗПО и ЗО) върху разходите на работодател за столово хранене на служителите в заведение за хранене (заведението за хранене издава месечна фактура)? Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за работниците и служителите се ...

В пресата за вас

Амортизационна стойност на финасови инструменти

МСС 39 Финансови активи: признаване и оценяване В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., дава пример за определянето на амортизационата стойност на финансови инструменти. Пример: На 31.03.2008 г. “Гама” АД е закупило ДЦК - държавни съкровищни облигаци...

Задължение на работодателя за сключване на договор по чл. 18 от ЗЗБУТ

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Труд и право” инж. Веселин Цоневски, експрет по ЗБУТ, разглежда задълженията на работодателя за сключване на договор по чл. 18 от ЗЗБУТ. Важно условие за създаването на здравословни и безопасни условия на труд е координираността при работа на съседни ра...

Задължения на осигурителя във връзка с обезщетенията за безработица

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Йосиф Милошев, главен методолог на НОИ, представя задълженията на осигурителя относно обезщетенията за безработица. Съгласно чл. 54е КСО, ако лицето е било уволнено и впоследствие уволнението е отменено като незаконно, то възстановява полу...

Изменение на трудовото правоотношение по време на отпуск по майчинство

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, дава отговор на въпроса: Възможно ли е преназначаване по време на майчинство, без то да бъде прекъсвано? “Преназначаването” е действие, с което страните по трудовото правоотношение по взаимно съгласие пром...

Лихвите по просрочени данъчни и осигурителни задължения не се признават за разход за данъчни цели

В бр. 14 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация относно данъчното третиране на лихвите по просрочени данъчни и осигурителни задължения. Начислените за разходи лихви по просрочие на публични държавни или общински задължения, глоби, конфискации и други санкции з...

Основен доход на акция

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” проф. Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява основния доход на акция. Основният доход на акция (ОДА) се изчислява, като се раздели подлежащата на разпределение между притежателите на обикновени акции нетна печалба или ...

Отчитане на бракуването на дълготрайни материални активи

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява бракуването на дълготрайни материални активи. Установяването на невъзможността да се използва даден актив и причините за това състояние, се осъществява обичайно от назнач...

Разходи, извършвани задължително по силата на нормативен акт

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на социалните разходи. Тези разходи, за разлика от социалните разходи, не са следствие на доброволно поет ангажимент от работодателя, а са задължение на работ...

Счетоводно отчитане на стопанската дейност в бюджетни предприятия

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, посочва записванията при отчитането на стопанската дейност в БП. Основните счетоводни записвания следва да бъдат: а) за отразяване на разходите, направени при изработване на продукция ...