Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 16, 27 апр. - 3 май 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 27 апр. - 3 май 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 10

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Калина Петкова - н-к отдел “Условия на труд” Въпрос: Получихме писмено заключение от СТМ за пригодност на работещи от фирмата, трима от тях не са пригодни за длъжността, която из...

Ново данъчно облекчение по ЗКПО за дейност в селското стопанство, преработвателната промишленост, високите технологии и инфраструктурата

В ЗКПО се създаде нов чл. 189а, регламентиращ ново данъчно облекчение, което е в сила от 1 януари 2009 г. (ДВ, бр. 106 от 2008 г.). Изключително важно е да се има предвид, че данъчното облекчение е адресирано към юридическите лица, които извършват д...

Въпроси и отговори

Издаване на обща фактура за осъществените продажби на дребно през определен период

Фирмата ни се занимава с търговия на дребно и много често се случва наши клиенти да събират касови бележки и в края на месеца да изискват от нас да им се издаде фактура. Фирмата е регистрирана по ЗДДС и възниква въпросът, дали в такива случаи не сме...

Покупка на земеделска земя

При покупка на недвижим имот - земеделска земя, с цел промяна на предназначението и построяване на производствена площадка, какви счетоводни записи е необходимо да се направят? Покупката на земеделска земя се отразява, както всяка друга покупка на ...

Ремонт на ДМА

На един от уредите ни изгоря част, която сменихме с друга част, чиято стойност е над 500 лв. Възприели сме праг за ДМА 500 лв. Тази част не е обособена самостоятелно. Как да я осчетоводя? В този случай е извършен ремонт и, независимо от неговата сто...

Третиране на социалните разходи по смисъла на Кодекса за социално осигуряване

Дължат ли се осигурителни вноски (ДОО, ДЗПО и ЗО) върху разходите на работодател за столово хранене на служителите в заведение за хранене (заведението за хранене издава месечна фактура)? Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за...

В пресата за вас

Амортизационна стойност на финасови инструменти

МСС 39 Финансови активи: признаване и оценяване В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., дава пример за определянето на амортизационата стойност на финансови инструменти. Пример: На 31.03.2008 г. “Гама” АД е закупило ДЦК ...

Задължение на работодателя за сключване на договор по чл. 18 от ЗЗБУТ

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Труд и право” инж. Веселин Цоневски, експрет по ЗБУТ, разглежда задълженията на работодателя за сключване на договор по чл. 18 от ЗЗБУТ. Важно условие за създаването на здравословни и безопасни условия на труд е координиран...

Задължения на осигурителя във връзка с обезщетенията за безработица

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Труд и право” Йосиф Милошев, главен методолог на НОИ, представя задълженията на осигурителя относно обезщетенията за безработица. Съгласно чл. 54е КСО, ако лицето е било уволнено и впоследствие уволнението е отменено като н...

Изменение на трудовото правоотношение по време на отпуск по майчинство

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Експерт” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, дава отговор на въпроса: Възможно ли е преназначаване по време на майчинство, без то да бъде прекъсвано? “Преназначаването” е действие, с което страните по трудовото правоотно...

Лихвите по просрочени данъчни и осигурителни задължения не се признават за разход за данъчни цели

В бр. 14 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация относно данъчното третиране на лихвите по просрочени данъчни и осигурителни задължения. Начислените за разходи лихви по просрочие на публични държавни или общински задължения, глоби,...

Основен доход на акция

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” проф. Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява основния доход на акция. Основният доход на акция (ОДА) се изчислява, като се раздели подлежащата на разпределение между притежателите на обикн...

Отчитане на бракуването на дълготрайни материални активи

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява бракуването на дълготрайни материални активи. Установяването на невъзможността да се използва даден актив и причините за това състояние, се ...

Разходи, извършвани задължително по силата на нормативен акт

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на социалните разходи. Тези разходи, за разлика от социалните разходи, не са следствие на доброволно поет ангажимент от работода...

Счетоводно отчитане на стопанската дейност в бюджетни предприятия

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, посочва записванията при отчитането на стопанската дейност в БП. Основните счетоводни записвания следва да бъдат: а) за отразяване на разходите, направени...