начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 7, 23 фев. - 1 март 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 23 фев. - 1 март 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика - 3

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор на Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Ние обслужваме фирма, в която работниците работят на две смени. Втора смяна обаче продължава до 23 ч. Това з...

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 1 януари 2009 г.

Приетият Закон за изменение и допълнение на ЗАДС, обнародван в ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г. е в сила от 1 януари 2009 година, с някои изключения, които ще отбележим по-долу. Основната промяна в закона е увеличаването на редица от действащите се...

Въпроси и отговори

Важни промени в Кодекса на труда в сила от 01.01.2009 г.- 5

Продължение от бр. 6 ХIV.II. Промени в раздел II (Административно-наказателна отговорност за нарушенията на трудовото законодателство). 1. Общи бележки - измененията в раздел II гл. ХIХ от КТ са в следните насоки: 1/ Създадена е изрична уредба на ...

Защита срещу вписване в търговския регистър

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев, разглежда следния казус: Съдружник съм в “Х” ООД. Дружеството съществува от 2007 г. и в него сме двама съдружници при равни дялове в капитала му и равен брой гла...

Инцидентна продажба, извършена от бюджетно предприятие

Въпрос: Бюджетно учреждение, което не извършва сделки по смисъла на закона, осъществява инцидентна сделка - продажба на ДМА (ведомствено жилище). С нейната стойност облагаемият оборот за последните 12 месеца надхвърля 50 000 лв. Следва ли бюджетното ...

Консолидиране на счетоводните отчети

Всяко предприятие майка на икономическа група съставя консолидиран финансов отчет, когато: контролира повече от половината от правата на глас на акционерите или съдружниците в друго контролирано предприятие; притежава правото да назначава или освобож...

Отчитане на разходи за гориво на товарни автомобили

Въпрос: Как е най-точно да бъдат отчитани разходите за гориво на товарни автомобили в производствена фирма за дограма, като се има предвид, че автомобилите се използват за доставка на материалите, както и за превозване на готовата продукция - дограма...

Право на данъчен кредит по ЗДДС за лек автомобил, който се използва при осъществяване на дейността на фирмата

Твърде често при практическото прилагане на ЗДДС се поставя въпросът разходите за поддръжка, ремонт, подобрения и експлоатация на лек автомобил, който се използва при производствато на стоки и извършването на услуги т.е. при осъществяване на дейностт...

Сключване на граждански договор

Въпрос: В нашето предприятие сме назначили по трудов договор работник, който е пенсионер. Поради производствени причини осъществяваме съкращаване в щата и във връзка с това сме му връчили предизвестие за освобождаване. Може ли след прекратяване на тр...

В пресата за вас

Изтегляне на натрупаните средства от индивидуалната партида на универсален пенсионен фонд

В бр. 2 от 2008 г. на сп. “Експерт” Петя Тодорова, експерт по ДЗПО, разглежда казуса: Лице, което през м. януари 2009 г. ще навърши 49 години, все още не е намерило нова работа, макар че от няколко месеца му е изтекло обезщетението за безработица. Им...

Обезценка на биологичен актив

В бр. 1-2 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. Иван Душанов, проф. д-р на ик. науки, разяснява обезценката на биологичен актив, когато съществува невъзможност справедливата стойност на такъв актив да се оцени надеждно, т.е. в случаите, ви...

Облагане на приходите от стопанска дейност в бюджетни предприятия

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира облагането на приходите от стопанска дейност в бюджетни предприятия. Когато се разглежда проблемът за облагане на приходите, получени в резултат на извършена стопанска д...

Одитни комитети в предприятия, извършващи дейност от обществен интерес

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира одитните комитети в предприятия, извършващи дейност от обществен интерес. Според чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, всяко предприятие, извършващо дейност от об...

Поетапна бизнескомбинация

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява поетапната бизнескомбинация. Поетапна бизнескомбинация представлява такава бизнескомбинация, която се осъществява чрез няколко последователни сдел...

Практически действия при упражняване на правото на данъчен кредит за минали периоди

В бр. 7 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” Лиляна Панева разглежда ползването на данъчен кредит за минали периоди. Преди всичко лицата следва да направят преглед на доставките от горепосочения вид, които са получили в периода 1 януари 2007 г. - 31 декемвр...