Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 7, 23 фев. - 1 март 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 23 фев. - 1 март 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика - 3

Източник: http://www.mlsp.government.bg Отговорите са подготвени от Eмил Мирославов - Директор на Дирекция “Индустриални отношения” Въпрос: Ние обслужваме фирма, в която работниците работят на две смени. Втора смяна обаче продължава до 23 ч. Това з...

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 1 януари 2009 г.

Приетият Закон за изменение и допълнение на ЗАДС, обнародван в ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г. е в сила от 1 януари 2009 година, с някои изключения, които ще отбележим по-долу. Основната промяна в закона е увеличаването на редица от действащите се...

Въпроси и отговори

Важни промени в Кодекса на труда в сила от 01.01.2009 г.- 5

Продължение от бр. 6 ХIV.II. Промени в раздел II (Административно-наказателна отговорност за нарушенията на трудовото законодателство). 1. Общи бележки - измененията в раздел II гл. ХIХ от КТ са в следните насоки: 1/ Създадена е изрична уредба на ...

Защита срещу вписване в търговския регистър

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Търговско и конкурентно право” проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев, разглежда следния казус: Съдружник съм в “Х” ООД. Дружеството съществува от 2007 г. и в него сме двама съдружници при равни дялове в капитала му и равен брой гла...

Инцидентна продажба, извършена от бюджетно предприятие

Въпрос: Бюджетно учреждение, което не извършва сделки по смисъла на закона, осъществява инцидентна сделка - продажба на ДМА (ведомствено жилище). С нейната стойност облагаемият оборот за последните 12 месеца надхвърля 50 000 лв. Следва ли бюджетното ...

Консолидиране на счетоводните отчети

Всяко предприятие майка на икономическа група съставя консолидиран финансов отчет, когато: контролира повече от половината от правата на глас на акционерите или съдружниците в друго контролирано предприятие; притежава правото да назначава или освобож...

Отчитане на разходи за гориво на товарни автомобили

Въпрос: Как е най-точно да бъдат отчитани разходите за гориво на товарни автомобили в производствена фирма за дограма, като се има предвид, че автомобилите се използват за доставка на материалите, както и за превозване на готовата продукция - дограма...

Право на данъчен кредит по ЗДДС за лек автомобил, който се използва при осъществяване на дейността на фирмата

Твърде често при практическото прилагане на ЗДДС се поставя въпросът разходите за поддръжка, ремонт, подобрения и експлоатация на лек автомобил, който се използва при производствато на стоки и извършването на услуги т.е. при осъществяване на дейностт...

Сключване на граждански договор

Въпрос: В нашето предприятие сме назначили по трудов договор работник, който е пенсионер. Поради производствени причини осъществяваме съкращаване в щата и във връзка с това сме му връчили предизвестие за освобождаване. Може ли след прекратяване на тр...

В пресата за вас

Изтегляне на натрупаните средства от индивидуалната партида на универсален пенсионен фонд

В бр. 2 от 2008 г. на сп. “Експерт” Петя Тодорова, експерт по ДЗПО, разглежда казуса: Лице, което през м. януари 2009 г. ще навърши 49 години, все още не е намерило нова работа, макар че от няколко месеца му е изтекло обезщетението за безработица. Им...

Обезценка на биологичен актив

В бр. 1-2 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” проф. Иван Душанов, проф. д-р на ик. науки, разяснява обезценката на биологичен актив, когато съществува невъзможност справедливата стойност на такъв актив да се оцени надеждно, т.е. в случаите, ви...

Облагане на приходите от стопанска дейност в бюджетни предприятия

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира облагането на приходите от стопанска дейност в бюджетни предприятия. Когато се разглежда проблемът за облагане на приходите, получени в резултат на извършена стопанска д...

Одитни комитети в предприятия, извършващи дейност от обществен интерес

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира одитните комитети в предприятия, извършващи дейност от обществен интерес. Според чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, всяко предприятие, извършващо дейност от об...

Поетапна бизнескомбинация

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява поетапната бизнескомбинация. Поетапна бизнескомбинация представлява такава бизнескомбинация, която се осъществява чрез няколко последователни сдел...

Практически действия при упражняване на правото на данъчен кредит за минали периоди

В бр. 7 от 2009 г. на в. “Инфобизнес” Лиляна Панева разглежда ползването на данъчен кредит за минали периоди. Преди всичко лицата следва да направят преглед на доставките от горепосочения вид, които са получили в периода 1 януари 2007 г. - 31 декемвр...