начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори за капиталовия пазар 3

Въпрос: Диверсификация на риска или “Не слагайте всички яйца в една кошница.” Отговор: Може да се изненадате, но това е една от най-популярните фрази в света на капитала. Преведена на езика на финансистите, тя би звучала така - не влагайте всичките...

Новият ред за авансово облагане на доходите от стопанска дейност и от наем през 2009 г.

Една от най-съществените промени в облагането на физическите лица през 2009 г. е въведеният нов ред за авансово облагане на придобитите от тях доходи от стопанска дейност и от наем. От 1 януари 2009 г. е в сила нова редакция на чл. 43 от Закона за да...

Въпроси и отговори

Oтчитане на фундаментални грешки

Годишното счетоводно прислючване е свързано със задълбочeн анализ на информацията по счетоводните сметки. Възможно е да бъдат открити грешки, както допуснати през текущата година, така и от минали години. Грешките, допуснати през отчетната година ...

Oценка на селскостопанската продукция и биологичните активи 2

(Продължение от бр. 2) Документалната обоснованост на това счетоводно записване са два документа: акт за прираст и протокол (заповед) за изчисляване на нетната справедлива цена на килограм живо тегло от този прираст. Поради това, че винаги се получ...

Важни промени в Кодекса на труда в сила от 01.01.2009 г.- 2

Продължение от бр. 2 VI. Промени в уредбата на работното време и почивките (гл. VII от КТ) 1. Важно допълнение в уредбата на ненормирания работен ден (чл. 139а от КТ) - според новата ал. 2 на чл. 139а от КТ не може да се установява ненормиран работ...

Данъчно третиране по ЗДДС на субсидиите, предоставяни на производителите при продажба на качествено мляко

В процеса на прилагане на ЗДДС често се поставя въпросът включват ли се в данъчната основа субсидиите, които се предоставят от Държавния фонд "Земеделие" за произведено и продадено качествено мляко - краве, биволско, овче и козе. Следва да се има пре...

Непарична вноска в капитала на друго дружество

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност "Х" ООД ще направи непарична вноска в капитала на друго дружество ("У" ЕООД). Обект на апорта ще е офис с примерна балансова стойност 50 000 лв. Със съгласието на "Х" ООД оценката на дела ще е в размер на ...

Отчитане на липсите, брака и излишъците в бюджетни предриятия

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда отчитането на липсите, брака и излишъците в бюджетни предриятия. След като в протоколите, отразяващи резултатите от инвентаризациите, са отразе...

Счетоводно отчитане и оценка на селскостопанската продукция и биологичните активи 2

(Продължение от бр. 2) Документалната обоснованост на това счетоводно записване са два документа: акт за прираст и протокол (заповед) за изчисляване на нетната справедлива цена на килограм живо тегло от този прираст. Поради това, че винаги се получ...

В пресата за вас

Възстановяване на правителствени дарения

В бр. 16 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира възстановяването на правителствени дарения. При възстановяване на дарение, свързано с приход, се отписва неамортизираният отсрочен приход, а разликата до пълния раз...

Действия, когато съдържанието на длъжностната характеристика се различава от уговореното

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” може да се намери отговор на въпроса: Ако длъжностната характеристика е елемент на трудовия договор, какво би могло да се предприеме, в случай че работодателят я връчва на работещия след започване на рабо...

Доставка на услуги по ЗДДС

В бр. 9 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” може да се намери отговор на следните въпроси: 1. Доставката по чл. 21, ал. 3 от ЗДДС вътреобщностна ли е (ВОД)? 2. В случай на доставка на услуги по чл. 21, ал. 3 доставчикът подава ли VIES декларация? 3. Въ...

Инвентаризация на разсрочените приходи и разходи

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Иван Златков, д.е.с., разглежда инвентаризацията на разсрочените приходи и разходи. В хода на инвентаризацията на разсрочените приходи и разходи би следвало (според автора) да се изпълнят следните основни ...

Капитализиране на разходите по заеми

В бр. 10 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., отговаря на въпроса: За купуването на терен и изграждането на актив дружество ползва целеви кредит от чуждестранна банка. Решено е разходите по кредита (лихви, такси и комисиони) да...

Право на обезщетение при временна неработоспособност на служител

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Труд и право” Ася Гонева, изпълнителен секретар на КНСБ, разглежда следния случай: В нашето предприятие сме назначили по трудов договор работничка, която е пенсионерка. Поради производствени причини осъществяваме съкращени...

Превръщане на кооперация в търговско дружество

В бр. 9 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Иван Дочев, д.е.с., разглежда процеса на превръщане на кооперация в търговско дружество. Процесът на превръщането на кооперация в търговско дружество (например в ООД) протича през няколко фази: 1. Прехвърл...

Пример за данъчно третиране на задълженията от предходни години

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда данъчното третиране на задълженията от предходни години. Пример: В края на 2001 г. дружество “А” поради тежко финансово състояние е получило временна финанс...

Сключване и регистриране на трудов договор със срок за изпитване

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Жанет Богомилова, юрист, представя въпроса за сключването и регистрирането на трудов договор със срок за изпитване. Според чл. 70 от Кодекса на труда (КТ), когато работата изисква да се провери годността на ...