Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори за капиталовия пазар 1

Въпрос: Как печелим от инвестицията в ценни книжа? Отговор: Инвестицията в ценни книжа, както и всяка друга инвестиция, се прави с цел печалба, била тя в дългосрочен или краткосрочен план. Основните начини за реализиране на печалба при акциите са...

Въпроси и отговори

За едно фриволно тълкуване на ЗДДФЛ

Уважавам много г-жа Лиляна Панева за безупречните є публикации в областта на ДДС, но не мога да се съглася с трактовката є за облагане на свободните професии в статията є “Нормативни особености при облагане на свободните професии” във вестник “Седмич...

Осигуряване при получаване на доходи от дейности на различни основания

Въпрос: Собственик на ЕТ и ЕООД и едновременно съдружник в още две ООД-та е управител, вписан в съдебните решения на трите дружества и председател на сдружение с нестопанска цел. Лицето се самоосигурява от ЕТ. Следва ли да се осигурява от другите дру...

Осигуряване при работа на две основания

Собственик съм на ЕТ, в което от няколко години съм избрал да се осигурявам като самоосигуряващо се лице. От 09.12.2008 година, регистрирах и по съдебно решение съм управител и на ЕООД. Дейността на последното се изразява единствено в набиране на под...

Отчитане на материали, използвани за строителство

Закупени са материали в строителна фирма и практиката е те да се използват директно на съответния обект. Какъв е документът, с който се удостоверява и който трябва да имам при мен, че материалите са вложени директно в даден обект? Моля, посочете ми о...

Отчитане на хеджиране 1

В предишната статия от рубриката разгледахме общите постановки за отчитане на хеджирането и особеностите на отчитането на хеджирането на справедлива стойност, представляващо един от трите отчетни модела за хеджирането. В настоящата статия ще разгледа...

Отчитане на хеджиране 2

(Продължение от бр. 2) Хеджиране на паричен поток от прогнозни вътрешногрупови сделки Това е разновидност на отчитането на хеджиране на паричен поток. Хеджиране на паричен поток на прогнозна вътрешногрупова сделка се позволява с изменението на МСС ...

Почивките в работния ден

Съществува ли правна уредба на почивките на работниците и служителите през работния ден? Почивките в рамките на работния ден представляват прекъсване на работния процес чрез прекъсване изпълнението на служебните задължения при режим на работа с разп...

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

На 01.07.2008 г. навърших 60 години 01 месец 18 дни. Имам учителски трудов стаж до 14.07.2008 г. - датата на уволнението ми от училището като учител по музика - 14 години 10 месеца 02 дни. Уволнението ми е поради придобито право на пенсия по § 5, ал...

В пресата за вас

Данъчно третиране на дарения, свързани с активи

В бр. 50 от 2008 г. на в. “Кеш” Иван Дочев, д.е.с., разглежда казуса: Съгласно чл. 53 (1) от ЗКПО, даренията, свързани с амортизируеми активи, се намаляват от данъчната им амортизируема стойност, което означава, че за финансираната чрез дарение част...

Добавка за нощен труд и работа на официален празник при сумирано изчисляване на работното време

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Труд и право” Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казуса: В предприятието е въведено сумирано отчитане на работното време с период на сумиране 6 месеца. Длъжни ли сме да изплащаме добавката за нощен труд...

Документиране на посреднически услуги

В бр. 10 от 2008 г. на сп. “Експерт” Ивайло Кондарев, разглежда данъчното третиране на туристическата агентска дейност. Туристическият агент следва да документира извършваните от него посреднически услуги по общия ред с издаването на фактура по чл. 1...

Залог на търговско предприятие

В бр. 48 от 2008 г. на в. “Кеш” Албена Комитова, адвокат, коментира темата за залога на търговско предприятие. Като вид обезпечение на вземане, в чл. 21 на Закона за особените залози е уреден залогът на търговско предприятие. В него е предвидено, че ...

Може ли да се сключва трудов договор за 6-дневна работна седмица

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Безсрочен трудов договор, в който е вписано: “Работно време непълно, 6 дни седмично, 6 часа дневно.” “Договорът се сключва за срок от неопределено вре...

Отчитане на предоставените на общините - бенефициенти средства

В бр. 10 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разяснява отчитането на предоставените на общините - бенефициенти средства от Националния фонд. За целите на получаването, съхраняването, разходването и отчитането на предоставен...

Отчитане на собствения капитал на предприятията с нестопанска цел

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява отчитането на собствения капитал на предприятията с нестопанска цел. Собственият капитал на предприятията с нестопанска цел като структура и съдържание ...

Отчитане правото на строеж

В бр. 10 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружеството ни строи офиси, магазини и жилища. Терените, върху които се изграждат са купени от собствениците или имаме учредено право на строеж срещу поето задъ...