Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори за капиталовия пазар 1

Въпрос: Как печелим от инвестицията в ценни книжа? Отговор: Инвестицията в ценни книжа, както и всяка друга инвестиция, се прави с цел печалба, била тя в дългосрочен или краткосрочен план. Основните начини за реализиране на печалба при акциите са...

Въпроси и отговори

За едно фриволно тълкуване на ЗДДФЛ

Уважавам много г-жа Лиляна Панева за безупречните є публикации в областта на ДДС, но не мога да се съглася с трактовката є за облагане на свободните професии в статията є “Нормативни особености при облагане на свободните професии” във вестник “Седмич...

Осигуряване при получаване на доходи от дейности на различни основания

Въпрос: Собственик на ЕТ и ЕООД и едновременно съдружник в още две ООД-та е управител, вписан в съдебните решения на трите дружества и председател на сдружение с нестопанска цел. Лицето се самоосигурява от ЕТ. Следва ли да се осигурява от другите дру...

Осигуряване при работа на две основания

Собственик съм на ЕТ, в което от няколко години съм избрал да се осигурявам като самоосигуряващо се лице. От 09.12.2008 година, регистрирах и по съдебно решение съм управител и на ЕООД. Дейността на последното се изразява единствено в набиране на под...

Отчитане на материали, използвани за строителство

Закупени са материали в строителна фирма и практиката е те да се използват директно на съответния обект. Какъв е документът, с който се удостоверява и който трябва да имам при мен, че материалите са вложени директно в даден обект? Моля, посочете ми о...

Отчитане на хеджиране 1

В предишната статия от рубриката разгледахме общите постановки за отчитане на хеджирането и особеностите на отчитането на хеджирането на справедлива стойност, представляващо един от трите отчетни модела за хеджирането. В настоящата статия ще разгледа...

Отчитане на хеджиране 2

(Продължение от бр. 2) Хеджиране на паричен поток от прогнозни вътрешногрупови сделки Това е разновидност на отчитането на хеджиране на паричен поток. Хеджиране на паричен поток на прогнозна вътрешногрупова сделка се позволява с изменението на МСС ...

Почивките в работния ден

Съществува ли правна уредба на почивките на работниците и служителите през работния ден? Почивките в рамките на работния ден представляват прекъсване на работния процес чрез прекъсване изпълнението на служебните задължения при режим на работа с разп...

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

На 01.07.2008 г. навърших 60 години 01 месец 18 дни. Имам учителски трудов стаж до 14.07.2008 г. - датата на уволнението ми от училището като учител по музика - 14 години 10 месеца 02 дни. Уволнението ми е поради придобито право на пенсия по § 5, ал...

В пресата за вас

Данъчно третиране на дарения, свързани с активи

В бр. 50 от 2008 г. на в. “Кеш” Иван Дочев, д.е.с., разглежда казуса: Съгласно чл. 53 (1) от ЗКПО, даренията, свързани с амортизируеми активи, се намаляват от данъчната им амортизируема стойност, което означава, че за финансираната чрез дарение част...

Добавка за нощен труд и работа на официален празник при сумирано изчисляване на работното време

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Труд и право” Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казуса: В предприятието е въведено сумирано отчитане на работното време с период на сумиране 6 месеца. Длъжни ли сме да изплащаме добавката за нощен труд...

Документиране на посреднически услуги

В бр. 10 от 2008 г. на сп. “Експерт” Ивайло Кондарев, разглежда данъчното третиране на туристическата агентска дейност. Туристическият агент следва да документира извършваните от него посреднически услуги по общия ред с издаването на фактура по чл. 1...

Залог на търговско предприятие

В бр. 48 от 2008 г. на в. “Кеш” Албена Комитова, адвокат, коментира темата за залога на търговско предприятие. Като вид обезпечение на вземане, в чл. 21 на Закона за особените залози е уреден залогът на търговско предприятие. В него е предвидено, че ...

Може ли да се сключва трудов договор за 6-дневна работна седмица

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Безсрочен трудов договор, в който е вписано: “Работно време непълно, 6 дни седмично, 6 часа дневно.” “Договорът се сключва за срок от неопределено вре...

Отчитане на предоставените на общините - бенефициенти средства

В бр. 10 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разяснява отчитането на предоставените на общините - бенефициенти средства от Националния фонд. За целите на получаването, съхраняването, разходването и отчитането на предоставен...

Отчитане на собствения капитал на предприятията с нестопанска цел

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява отчитането на собствения капитал на предприятията с нестопанска цел. Собственият капитал на предприятията с нестопанска цел като структура и съдържание ...

Отчитане правото на строеж

В бр. 10 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружеството ни строи офиси, магазини и жилища. Терените, върху които се изграждат са купени от собствениците или имаме учредено право на строеж срещу поето задъ...