Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2009 > бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори за капиталовия пазар 1

Въпрос: Как печелим от инвестицията в ценни книжа? Отговор: Инвестицията в ценни книжа, както и всяка друга инвестиция, се прави с цел печалба, била тя в дългосрочен или краткосрочен план. Основните начини за реализиране на печалба при акциите са дивидентът и капиталовата печ...

Въпроси и отговори

За едно фриволно тълкуване на ЗДДФЛ

Уважавам много г-жа Лиляна Панева за безупречните є публикации в областта на ДДС, но не мога да се съглася с трактовката є за облагане на свободните професии в статията є “Нормативни особености при облагане на свободните професии” във вестник “Седмичен законник”, бр. 39 от 2008 г...

Осигуряване при получаване на доходи от дейности на различни основания

Въпрос: Собственик на ЕТ и ЕООД и едновременно съдружник в още две ООД-та е управител, вписан в съдебните решения на трите дружества и председател на сдружение с нестопанска цел. Лицето се самоосигурява от ЕТ. Следва ли да се осигурява от другите дружества, при положение че не по...

Осигуряване при работа на две основания

Собственик съм на ЕТ, в което от няколко години съм избрал да се осигурявам като самоосигуряващо се лице. От 09.12.2008 година, регистрирах и по съдебно решение съм управител и на ЕООД. Дейността на последното се изразява единствено в набиране на подизпълнители и префактуриране н...

Отчитане на материали, използвани за строителство

Закупени са материали в строителна фирма и практиката е те да се използват директно на съответния обект. Какъв е документът, с който се удостоверява и който трябва да имам при мен, че материалите са вложени директно в даден обект? Моля, посочете ми общоприетата коректна практика....

Отчитане на хеджиране 1

В предишната статия от рубриката разгледахме общите постановки за отчитане на хеджирането и особеностите на отчитането на хеджирането на справедлива стойност, представляващо един от трите отчетни модела за хеджирането. В настоящата статия ще разгледаме особеностите на другите два...

Отчитане на хеджиране 2

(Продължение от бр. 2) Хеджиране на паричен поток от прогнозни вътрешногрупови сделки Това е разновидност на отчитането на хеджиране на паричен поток. Хеджиране на паричен поток на прогнозна вътрешногрупова сделка се позволява с изменението на МСС 39 от април 2005 г. (в сила от...

Почивките в работния ден

Съществува ли правна уредба на почивките на работниците и служителите през работния ден? Почивките в рамките на работния ден представляват прекъсване на работния процес чрез прекъсване изпълнението на служебните задължения при режим на работа с разпокъсано работно време. Чрез оп...

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

На 01.07.2008 г. навърших 60 години 01 месец 18 дни. Имам учителски трудов стаж до 14.07.2008 г. - датата на уволнението ми от училището като учител по музика - 14 години 10 месеца 02 дни. Уволнението ми е поради придобито право на пенсия по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО. Имам ли пра...

В пресата за вас

Данъчно третиране на дарения, свързани с активи

В бр. 50 от 2008 г. на в. “Кеш” Иван Дочев, д.е.с., разглежда казуса: Съгласно чл. 53 (1) от ЗКПО, даренията, свързани с амортизируеми активи, се намаляват от данъчната им амортизируема стойност, което означава, че за финансираната чрез дарение част от активи не се признава данъ...

Добавка за нощен труд и работа на официален празник при сумирано изчисляване на работното време

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Труд и право” Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казуса: В предприятието е въведено сумирано отчитане на работното време с период на сумиране 6 месеца. Длъжни ли сме да изплащаме добавката за нощен труд и за работа на официален праз...

Документиране на посреднически услуги

В бр. 10 от 2008 г. на сп. “Експерт” Ивайло Кондарев, разглежда данъчното третиране на туристическата агентска дейност. Туристическият агент следва да документира извършваните от него посреднически услуги по общия ред с издаването на фактура по чл. 114, ал. 1 от ЗДДС. Същата се с...

Залог на търговско предприятие

В бр. 48 от 2008 г. на в. “Кеш” Албена Комитова, адвокат, коментира темата за залога на търговско предприятие. Като вид обезпечение на вземане, в чл. 21 на Закона за особените залози е уреден залогът на търговско предприятие. В него е предвидено, че договорът за залог на търговск...

Може ли да се сключва трудов договор за 6-дневна работна седмица

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда казуса: Безсрочен трудов договор, в който е вписано: “Работно време непълно, 6 дни седмично, 6 часа дневно.” “Договорът се сключва за срок от неопределено време, смятано от датата на постъ...

Отчитане на предоставените на общините - бенефициенти средства

В бр. 10 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разяснява отчитането на предоставените на общините - бенефициенти средства от Националния фонд. За целите на получаването, съхраняването, разходването и отчитането на предоставените на общините - бенефициенти...

Отчитане на собствения капитал на предприятията с нестопанска цел

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява отчитането на собствения капитал на предприятията с нестопанска цел. Собственият капитал на предприятията с нестопанска цел като структура и съдържание се отличава съществено от този...

Отчитане правото на строеж

В бр. 10 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружеството ни строи офиси, магазини и жилища. Терените, върху които се изграждат са купени от собствениците или имаме учредено право на строеж срещу поето задължение за обезщетение под форм...