Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 17, 1 - 15 септември 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 26-Р-37 от 07.06.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на намалението на капитала по реда на ЗКПО съгласно чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ

ОТНОСНО: Данъчно третиране на намалението на капитала по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) съгласно чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ Фактическа обстановка: Дружество "Б." АД е местно лице, чийто капитал се притежава от чуждестранно юридическо лице. През предхо...

№ 3-1244 от 22.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставките, извършвани от заложните къщи

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставките, извършвани от заложните къщи Според изложеното в запитването дружество извършва дейност по реда на Наредбата за дейността на заложните къщи, издадена от МС. Предвид ограничителната разпоредба на чл.3, ал. 2 от наредбата същото ре...

№ 3-1939 от 01.07.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на стоки втора употреба - превозни средства, различни от „нови превозни средства”

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на стоки втора употреба - превозни средства, различни от „нови превозни средства” В запитването се поставят следните въпроси: 1. Кога едно дружество с предмет на дейност продажби на МПС втора употреба следва да се регистрира по чл. 96, ал...

№ 91-01-194 от 14.07.2010 г. - ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване, свързани с изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство от държавното обществено осигуряване

ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване, свързани с изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство от държавното обществено осигуряване В „Държавен вестник”, бр. 49 от 29 юни 2010 г., е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за...

№ 94ВВ/233 от 02.09.2009 г. - ОТНОСНО: Съгласно ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва обезщетението поради пенсиониране, т.е. то не подлежи на данъчно облагане, но върху изплатено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск се дължи данък

ОТНОСНО: Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва обезщетението поради пенсиониране, т.е. то не подлежи на данъчно облагане, но върху изплатено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск се дъл...

№ 94ГГ/12 от 04.09.2009 г. - ОТНОСНО: Дневното парично обезщетение поради бременност и раждане за самоосигуряващите се лица се определя от среднодневния осигурителен доход за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане, ако за този период са внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство

ОТНОСНО: Дневното парично обезщетение поради бременност и раждане за самоосигуряващите се лица се определя от среднодневния осигурителен доход за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане, ако за...

№ 94ИИ/175 от 01.10.2009 г. - ОТНОСНО: За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, за което лицата са навършили законоустановената възраст за пенсиониране, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и са внесени осигурителни вноски за тяхна сметка

ОТНОСНО: За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, за което лицата са навършили законоустановената възраст за пенсиониране, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и са внесени осигурителни вноски за тяхна сметка Съгл...

№ 96-00-277 от 21.07.2010 г. - ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на пенсионер, който упражнява трудова дейност на две различни основания - като ЕТ и като управител на ЕООД

ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на пенсионер, който упражнява трудова дейност на две различни основания - като ЕТ и като управител на ЕООД В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: Вие сте сте едноличен търговец (ЕТ) и ...

Анотации

Данъчни задължения по ЗКПО за местно юридическо лице при отписване на акциите му в дъщерното дружество с цел намаление на капитала

В сп. „Финанси и право”, бр. 7/2010 г. Цветана Янкова – данъчен експерт, разглежда следния казус: Капиталът на местно юридическо лице (ЕАД) се притежава от чуждестранно юридическо лице. През предходни отчетни периоди българското дружеството е реализирало загуби, в резултат на кое...

Задължения за българска фирма по ЗДДС при ВОП

В сп. „Данъчна практика”, бр. 7/2010 г. Мария Босолова , разглежда следния казус: българска фирма, регистрирана по ЗДДС, търгува с фирми от Общността и извън нея. В някои случаи стоката се купува от фирма, установена и регистрирана по ДДС в Германия, и без да влиза на територията...

Закрила от уволнение

В сп. „Счетоводство+”, бр. 8/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса: Може ли да бъде прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 71 от Кодекса на труда на служител, който ползва отпуск поради временна неработоспособност, или на някое от основ...

Изисквания при подаването на молба до работодател за напускане без предизвестие поради забавяне на плащането на трудовото възнаграждение

В „Труд и работна заплата” – месечен бюлетин на сп. „Актив”, бр. 67/юли – август 2010 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, разглежда следния въпрос: Има ли някакви особени изисквания при подаването на молба до работодателя за напускане без предизвестие поради забавяне изплащането...

Категории лица, на които се отпуска персонална пенсия и условията за нейното отпускане

В сп. „Експерт”, бр. 6/2010 г. Елка Атанасова – главен експерт в НОИ, отговаря на въпроса на кои категории лица се отпуска персонална пенсия и какви са условията за нейното отпускане. Съгласно чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване Министерският съвет по определени от него усл...

Корекция на ползван данъчен кредит при търговия с автомобили втора употреба

Във в. „Актив”, бр. 12/2010 г. Валентина Василева, разглежда следния казус: Фирма, регистрирана по ДДС, е с основна дейност продажба на автомобили втора употреба. Фирмата извършва всеки месец освободени доставки на застрахователни услуги съгласно чл. 47 от ЗДДС. Трябва ли да се п...

Облагане на доходите от положен личен труд от собственици на ЕООД

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 7/2010 г. Лоретa Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как следва да се облагат доходите за положен личен труд от собственици на ЕООД? Трябва ли същите да се разглеждат като доходи по трудови правоотношения - собствениците на ЕООД не...

Самоначисляване на ДДС, при положение че услугите са обложени с косвен данък

В сп. „Финанси и право”, бр. 7/2010 г. Теодоси Георгиев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Фирма извършва товарни автомобилни превози на територията на ЕС. За извършените аварийни ремонти на автомобилите в страни от Общността се получават фактури с начислен ДД...

Счетоводни и данъчни аспекти на приблизителните оценки

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 7/2010 г. Иван Дочев – регистриран одитор,отговаря на въпроса какви са счетоводните и данъчните аспекти на приблизителните оценки. Приблизителните оценки се налагат, когато няма друг начин за отчитане на дадено явление или събитие, що се отнася...