Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 17, 1 - 15 септември 2010 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2010 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 26-Р-37 от 07.06.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на намалението на капитала по реда на ЗКПО съгласно чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ

ОТНОСНО: Данъчно третиране на намалението на капитала по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) съгласно чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ Фактическа обстановка: Дружество "Б." АД е местно лице, чийто капитал се притежава от чуждестранн...

№ 3-1244 от 22.04.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставките, извършвани от заложните къщи

ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставките, извършвани от заложните къщи Според изложеното в запитването дружество извършва дейност по реда на Наредбата за дейността на заложните къщи, издадена от МС. Предвид ограничителната разпоредба на чл.3...

№ 3-1939 от 01.07.2010 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на стоки втора употреба - превозни средства, различни от „нови превозни средства”

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на стоки втора употреба - превозни средства, различни от „нови превозни средства” В запитването се поставят следните въпроси: 1. Кога едно дружество с предмет на дейност продажби на МПС втора употреба следва ...

№ 91-01-194 от 14.07.2010 г. - ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване, свързани с изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство от държавното обществено осигуряване

ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване, свързани с изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство от държавното обществено осигуряване В „Държавен вестник”, бр. 49 от 29 юни 2010 г., е публикуван Закон за измене...

№ 94ВВ/233 от 02.09.2009 г. - ОТНОСНО: Съгласно ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва обезщетението поради пенсиониране, т.е. то не подлежи на данъчно облагане, но върху изплатено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск се дължи данък

ОТНОСНО: Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва обезщетението поради пенсиониране, т.е. то не подлежи на данъчно облагане, но върху изплатено обезщетение за неизползва...

№ 94ГГ/12 от 04.09.2009 г. - ОТНОСНО: Дневното парично обезщетение поради бременност и раждане за самоосигуряващите се лица се определя от среднодневния осигурителен доход за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане, ако за този период са внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство

ОТНОСНО: Дневното парично обезщетение поради бременност и раждане за самоосигуряващите се лица се определя от среднодневния осигурителен доход за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност порад...

№ 94ИИ/175 от 01.10.2009 г. - ОТНОСНО: За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, за което лицата са навършили законоустановената възраст за пенсиониране, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и са внесени осигурителни вноски за тяхна сметка

ОТНОСНО: За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, за което лицата са навършили законоустановената възраст за пенсиониране, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и са внесени осигурител...

№ 96-00-277 от 21.07.2010 г. - ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на пенсионер, който упражнява трудова дейност на две различни основания - като ЕТ и като управител на ЕООД

ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на пенсионер, който упражнява трудова дейност на две различни основания - като ЕТ и като управител на ЕООД В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” - Пловдив, ви уведомяваме за следното: Вие сте ...

Анотации

Данъчни задължения по ЗКПО за местно юридическо лице при отписване на акциите му в дъщерното дружество с цел намаление на капитала

В сп. „Финанси и право”, бр. 7/2010 г. Цветана Янкова – данъчен експерт, разглежда следния казус: Капиталът на местно юридическо лице (ЕАД) се притежава от чуждестранно юридическо лице. През предходни отчетни периоди българското дружеството е реализи...

Задължения за българска фирма по ЗДДС при ВОП

В сп. „Данъчна практика”, бр. 7/2010 г. Мария Босолова , разглежда следния казус: българска фирма, регистрирана по ЗДДС, търгува с фирми от Общността и извън нея. В някои случаи стоката се купува от фирма, установена и регистрирана по ДДС в Германия,...

Закрила от уволнение

В сп. „Счетоводство+”, бр. 8/2010 г. Стефанка Симеонова – консултант в МТСП, отговаря на въпроса: Може ли да бъде прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 71 от Кодекса на труда на служител, който ползва отпуск поради временна неработоспо...

Изисквания при подаването на молба до работодател за напускане без предизвестие поради забавяне на плащането на трудовото възнаграждение

В „Труд и работна заплата” – месечен бюлетин на сп. „Актив”, бр. 67/юли – август 2010 г. Гошо Мушкаров – д-р по икономика, разглежда следния въпрос: Има ли някакви особени изисквания при подаването на молба до работодателя за напускане без предизвест...

Категории лица, на които се отпуска персонална пенсия и условията за нейното отпускане

В сп. „Експерт”, бр. 6/2010 г. Елка Атанасова – главен експерт в НОИ, отговаря на въпроса на кои категории лица се отпуска персонална пенсия и какви са условията за нейното отпускане. Съгласно чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване Министерският с...

Корекция на ползван данъчен кредит при търговия с автомобили втора употреба

Във в. „Актив”, бр. 12/2010 г. Валентина Василева, разглежда следния казус: Фирма, регистрирана по ДДС, е с основна дейност продажба на автомобили втора употреба. Фирмата извършва всеки месец освободени доставки на застрахователни услуги съгласно чл....

Облагане на доходите от положен личен труд от собственици на ЕООД

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 7/2010 г. Лоретa Цветкова – данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как следва да се облагат доходите за положен личен труд от собственици на ЕООД? Трябва ли същите да се разглеждат като доходи по трудови правоотноше...

Самоначисляване на ДДС, при положение че услугите са обложени с косвен данък

В сп. „Финанси и право”, бр. 7/2010 г. Теодоси Георгиев – д.е.с., регистриран одитор, разглежда следния казус: Фирма извършва товарни автомобилни превози на територията на ЕС. За извършените аварийни ремонти на автомобилите в страни от Общността се п...

Счетоводни и данъчни аспекти на приблизителните оценки

В сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 7/2010 г. Иван Дочев – регистриран одитор,отговаря на въпроса какви са счетоводните и данъчните аспекти на приблизителните оценки. Приблизителните оценки се налагат, когато няма друг начин за отчитане на дадено явл...