начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 14, 16 - 31 юли 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2009 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 20-25-82 от 03.04.2009 г. - относно внасяне на осигурителни вноски и подаване на декларации по чл. 5, ал. 4 от КСО при прехвърляне на предприятие по чл. 60, ал. 2 от ТЗ

ОТНОСНО: Внасяне на осигурителни вноски и подаване на декларации по чл. 5, ал. 4 от КСО при прехвърляне на предприятие по чл. 60, ал. 2 от ТЗ Изложена фактическа обстановка: Едноличен търговец е починал на 17.01.2009 г. Търговското предприятие на ЕТ ...

№ 24-00-8 от 08.06.2009 г. - относно включване на Република България към споразумението, въз основа на което страните от Европейската общност прилагат Регламент 1408/71 с Конфедерация Швейцария

ОТНОСНО: Включване на Република България към споразумението, въз основа на което страните от Европейската общност прилагат Регламент 1408/71 с Конфедерация Швейцария На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите дава...

№ 3-2720 от 08.06.2009 г. - относно счетоводно и данъчно третиране по ЗКПО на откраднат краткосрочен актив - парични средства в брой

ОТНОСНО: Счетоводно и данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане на откраднат краткосрочен актив - парични средства в брой Съгласно разпоредбите на т. 1 от Счетоводен стандарт 32 Финансови инструменти паричните суми представлява...

№ 61-04-1 от 04.03.2009 г. ОТНОСНО: Моля за вашето разяснения по прилагането на разпоредбата на § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО

Интересува ме дали лицата, които са работили при условията на чл. 104, ал. 3 КСО и са уволнени от тези длъжности на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, но още не са навършили 45-годишна възраст, могат да се пенсионират по реда на ...

№ 94ЕЕ/209 от 29.12.2008 г. ОТНОСНО: След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете. Разпоредбата определя продължителността на допълнителния отпуск според поредността на родените деца, а не според броя на ражданията

Съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първ...

№ 94ТТ/99 от 15.12.2008 г. ОТНОСНО: Член 70 от Кодекса на труда не е самостоятелно основание за възникване на трудовото правоотношение. Срокът за изпитване не е срок на договора и поради това с изтичане на уговорения срок за изпитване трудовият договор не се прекратява

Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време; 2. като срочен трудов договор. Трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено ...

Анотации

ДДС при внос на автомобили от Австрия

Фирма внася автомобили от Австрия. Дължи ли се ДДС и ако се дължи, ще има ли право на данъчен кредит? Придобиването на автомобили от Австрия представлява вътрешнообщностно придобиване. Мястото на изпълнение на доставката е в България. Данъкът се дъл...

Допълнителен платен отпуск

Има ли право и в какъв размер на допълнителен отпуск работник, работещ но трудов договор, който е пенсиониран поради придобит осигурителен стаж и възраст и притежава експертно решение на ТЕЛК? За работника, работещ по трудово правоотношение, незавим...

Заверка на отчет

Фирма надхвърли два от трите критерия по Закона за счетоводството за заверка на ГФО от експерт-счетоводител през 2008 г. За предходната година - 2007 г., не се надхвърлят тези показатели. Трябва ли да се завери отчетът за 2008 г. от експерт? След ка...

Задължение за уведомяване за несъвместимост в изпълнявана работа

В кои случаи за служителя в администрацията възниква задължение да уведоми работодателя за несъвместимост с изпълняваната работа и какви са последиците от това? Служителите в администрацията могат да изпълняват задълженията си по служебни правоотнош...

Изготвяне на консолидиран финансов отчет

Кой следва да изготвя консолидиран финансов отчет (КФО)? В разпоредбите на чл. 37, ал. 2 до ал. 7 ЗСч много подробно и изчерпателно е регламентиран обхватът на предприятията, които задължително следва да съставят консолидирани финансови отчети. Чети...

Облагане на консултантски услуги

Облагат ли се по ЗДДС консултантските услуги, оказвани от местни на чуждестранни лица, които са от държава - членка на ЕС? Съгласно чл. 2 от ЗДДС с данък се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Облагаемата доставка е дефини...

Облагане на сделка за продажба на идеални части от недвижим имот

В какво се изразява данъчното облагане по ЗДДФЛ на сделка за продажба на идеални части от недвижим имот? Сделката за продажба на идеални части от недвижим имот, извършена от местно физическо лице, ще се обложи по начина, посочен в т. 1, освен когато...

Облагане по ЗДДФЛ на доходи от лихви

Подлежат ли на облагане доходите от лихви, получени от физическо лице по негов депозит във взаимоспомагателна каса? До края на 2008 г. доходите от лихви на физическо лице, получени от негов депозит във взаимоспомагателна каса, не се облагаха. От 1 я...

Основание за начисляване на ДДС

Регистрирана по ДДС фирма от Испания издава фактура с начислен ДДС 16% за реклама в Интернет на българска фирма, също регистрирана по ДДС. Имат ли основание за начисляване на ДДС и ако да, къде е посочено в Закона за ДДС? Съгласно чл. 21, ал. 3, т. ...

Предварително изтегляне на постъпили задължителни вноски от пенсионни фондове

Могат ли да се изтеглят постъпилите допълнителни задължителни вноски от пенсионните фондове? Допълнителното задължително осигуряване се осъществява чрез участие в професионални и универсални пенсионни фондове. Кръгът на осигурените лица в двата фонд...

Разплащания по суапова сделка

Българско дружество има задължения за лихва към заемодател, като дължимата лихва се определя на база плаващ лихвен процент. С цел минимизиране на риска от повишаване на лихвените проценти българското дружество сключва суапова сделка с размяна на плащ...