Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 6

Въпрос: Откога започва да тече 30-дневният срок на предизвестие, връчено от работодателя по чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда - от датата на връчването или от следващия ден на неговото получаване? Отговор: Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов до...

Въпроси и отговори

Изисквания към фактури, издавани и изпращани по електронен път

На основание чл. 114, ал. 6 от ЗДДС, фактурите може да бъдат изпращани не само на хартиен носител, но и по електронен път. Следва да се има предвид обаче, че получените фактури по електронен път се приемат, когато получателят им е потвърдил получаването им и при условие че са гар...

Облагане на рентата, раздадена в натура

Издава ли се фактура (т.е. регистрира ли се приход за земеделската кооперация) за раздадената рента в натура на член-кооператорите, както и на други лица, с които е договорено плащане на наем на земите им в натура (пшеница)? Облагаема сделка с нулева ставка ли ще бъде, или освобо...

Оповестяване на информация за финансовите инструменти 2

(Продължение от бр. 10) Други оповестявания 1. Счетоводната политика по отношение на финансовите инструменти (пар. 21); 2. Информация за отчитане на хеджирането, включваща (пар. 22): - описание на всяко хеджиране, хеджиращия инструмент и справедливата стойност на тези инструм...

Прекратяване на трудов договор за допълнителен трудов договор

Работя по основен трудов договор на пълен работен ден. Едновременно с това работя и на друго място по втори трудов договор за допълнителен труд. Желая да прекратя втория си договор. Може ли да го направя с предизвестие и, ако отговорът е положителен, по какъв начин може да стане ...

Признаване на командировъчни разходи

Фирмата ни се занимава с извършване на обучения в страната и чужбина. Собственик на част от капитала е унгарска фирма и във връзка с дейността в практиката възникват следните въпроси: Признават ли се за данъчни цели поетите разходи на чуждестранните партньори, поканени да осъщест...

В пресата за вас

Данъчното третиране на разходите за лихви

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Експет” може да се намери отговор на следния въпрос: Фирма на ЕТ има два кредита - единият е по кредитна линия, а другият е стандартен. Има ли разлика в данъчното третиране на разходите за лихви, с които е свързано погасяването на двата вида кредити, и...

Особености на осчетоводяването на последващите оценки на активи и на пасиви в БП

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира особености на осчетоводяването на последващите оценки на активи и на пасиви в бюджетните предприятия. Последващото оценяване на активите и на пасивите на бюджетните предприят...

Отсъствие от работа за явяване в съд като страна по дело

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анели Цонава, юрист-специалист по трудово право, разглежда казуса: Наш работник представи призовка за явяване в съда като страна по наследствено дело. Делото обаче продължи дълго и той неколкократно подаваше молби до работодателя, като в крайна...

Отчитане на репо-сделки при продавача на ценните книжа (заемополучател)

В бр. 24 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на репо-сделки при продавача на ценните книжа (заемополучател). При този тип репо-сделки продавачът на ценните книжа продължава да ги отчита в баланса си, без да ги отписва, тъй като ...

Промените в Търговския закон

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Надежда Милковска, юрист, коментира промените в Търговския закон. Промените целят да транспонират в българското законодателство изискванията на Директива 2007/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, с която се изменят Директива 78/855...

Промяна на дяловото участие

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира промяната на дяловото участие в дъщерни предприятия. Притежавани до момента дялови участия (например 10%), които са отчитани по реда на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване, и които се ...

Процедура за придобиване на право на пенсия от български гражданин, живеещ и работещ в Аржентина

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Галина Николова, юрист, разглежда следния казус: Българска гражданка, която има 15 години трудов стаж, осъществен в България, с платени всички необходими осигурителни вноски, от 7 години живее в Аржентина, където работи на трудов договор ...

Срокът за подаване на жалба до съда срещу “мълчаливото потвърждаване” на ревизионния акт

В бр. 3 от 2009 г. на “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Как се изчислява срокът за подаване на жалба до съда срещу “мълчаливото потвърждаване” на ревизионния акт? В случаите по ал. 4 на чл. 156 от ДОПК жалбата против РА може да се подаде в 30-дневен срок...

Счетоводно отчитане на неразпределяемите разходи и приходи

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разяснява отчитането на неразпределяемите разходи и приходи. Понятията “неразпределяеми разходи”, както и “неразпределяеми приходи”, се появиха в Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО (отм.), при поредната...

Писма на министерства и ведомства

№ 03/844 от 19.12.2008 г. Относно: Прекратяване на обезщетение за дълготрайна безработица

ОТНОСНО: За разлика от паричното обезщетение за безработица по чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване обезщетението за дълготрайна безработица се прекратява при отпускане на пенсия независимо от вида й. С оглед общите принципи на правото за добросъвестно получени осигурителни...

№ 20-00-342 от 18.03.2009 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващи се лица

ОТНОСНО: Лице упражнява дейност като едноличен търговец и едновременно с това е съдружник в ООД, където не упражнява трудова дейност. Следва ли лицето да се осигурява и в ООД? Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в Наредба за обществено осигуряване на...

№ 24-00-6 от 29.04.2009 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДС във връзка с изменение в Закона за Министерството на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г.

ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДС във връзка с изменение в Закона за Министерството на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г. На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите и във връзка с изменение в Закона за Министерство на вътрешните работи,...

№ 3-1119 от 12.03.2009 г. ОТНОСНО: Основание за анулиране на фактури по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Основание за анулиране на фактури по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването през месеците септември, октомври и ноември 2008 г. дружество "Х" е извършило услуги "Почистване и поддържане чистотата на улици, тротоари, стълбища и др...

№ 3-1609 от 06.04.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружество "Х" ЕООД е сключило договор за предоставяне на консултантски услуги, включващи оказване в пълен обем на бизнес консултантски услуг...

№ 3-1613 от 04.04.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за командировки в страната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за командировки в страната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане Според изложеното в запитването едноличен търговец с основна дейност проектиране и консултантски услуги в сферата на строителството има сключени договори с кли...

№ 3-2116 от 30.04.2009 г. ОТНОСНО: Приспадане на надвнесен корпоративен данък от следващи авансови вноски

ОТНОСНО: Приспадане на надвнесен корпоративен данък от следващи авансови вноски Според изложеното в запитването "Х" ООД е с положителен финансов резултат през 2008 г. Същевременно внесените авансови вноски през 2008 г. превишават размера на дължимия корпоративен данък за същата г...

№ 62-00-17 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Право на ползване на преотстъпен корпоративен данък по чл. 187 от ЗКПО от кооперация с предмет на дейност винопроизводство

ОТНОСНО: Право на ползване на преотстъпен корпоративен данък по чл. 187 от ЗКПО от кооперация с предмет на дейност винопроизводство Разпоредбите на чл. 187, във връзка с чл. 182 и чл. 188 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) формират схема за минимална помощ, раз...

№ 91-01-97 от 30.04.2009 г. Относно: Изпращане на разпореждания за осъвременени пенсии

Уведомявам ви, че с Решение № 5.2, Протокол № 3 от 21.04.2009 г. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт реши да не се изпращат разпореждания чрез пощенските станции за осъвременените размери на пенсиите от 1.07.2009 г. При поискване от страна на пенсионерите завере...

№ 9104/777 от 29.12.2008 г. ОТНОСНО: Времето на изплащане на обезщетението за оставане без работа по Кодекса на труда не се зачита за трудов стаж.

ОТНОСНО: Времето на изплащане на обезщетението за оставане без работа по Кодекса на труда не се зачита за трудов стаж. Това време обаче се зачита за осигурителен стаж съгласно Кодекса за социално осигуряване, като за периода се внасят осигурителни вноски върху полученото обезщете...

№ 92-921-1 от 17.02.2009 г. Относно: Учителски стаж

ОТНОСНО: В училището ни предстои да се пенсионира колега, който иска да ползва реда за по-ранно пенсиониране на учителите по § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Навършил е 60-годишна възраст. От 12 години работи като инструктор п...

№ 93-04-37 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството относно предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност

ОТНОСНО: Прилагане на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството относно предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност Предвид разнородната практика и постъпили многобройни запитвания, касаещи обхвата на предприятията, прилагащи облекчена ...

№ 94В-1981-1 от 02.02.2009 г. Относно: Отпускане на пенсия преди да е прекратено осигуряването

ОТНОСНО: Като член на управителния съвет на РВК "Тракия" подадох молба да не ми се изплаща възнаграждение и през този период подадох също така и молба за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Отпускането на пенсия обаче ми бе отказано с мотив, че не е прекратено оси...

№ 94ВВ/158 от 19.12.2008 г. ОТНОСНО: Лицата, на които се възлага управлението и контрола на търговски дружества, нямат право на платен годишен отпуск

ОТНОСНО: Лицата, на които се възлага управлението и контрола на търговски дружества, нямат право на платен годишен отпуск по смисъла на Кодекса труда и на обезщетение за неползван платен годишенен отпуск по смисъла на чл. 224 КТ Правоотношенията по договори за управление и контро...

№ 94С-2594-1 от 10.01.2009 г. Относно: Категория труд на стрелец

ОТНОСНО: От 14.03.1978 г. до 05.02.1985 г. съм работил като стрелец на полигон за борба с градушките. Интересува ме от коя категория ще бъде зачетен трудовият ми стаж при пенсиониране? Запитването, поставено в настоящото писмо, касае определяне категорията на труда за времето от ...

№ 96-00-116 от 06.04.2009 г. ОТНОСНО: Ползване на ДК за гориво и други разходи, свързани с експлоатация на леки автомобили - собствени и под наем, когато с тях се извършва дейност по занятие.

ОТНОСНО: Ползване на ДК за гориво и други разходи, свързани с експлоатация на леки автомобили - собствени и под наем, когато с тях се извършва дейност по занятие. Данъчно третирана по реда на чл. 210 от ЗКПО Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОУИ" - Пловдив, с вх. № ...

Анотации

"Работа от разстояние"

Съществуват ли в трудовото ни законодателство специфични нормативи, регламентиращи "работа от разстояние" по трудов договор? По какъв начин се уреждат въпросите за здравословни и безопасни условия на труд за "работещия от разстояние", ако същият работи от дома си? В трудовото зак...

Данъчни облекчения за лица с намалена трудоспособност

Досега лицата с намалена работоспособност за доходи, различни от трудови правоотношения, правеха през годината авансови вноски, без да се вземат предвид данъчните облекчения, регламентирани за тях. Това беше разпоредбата на досегашия чл. 43 от ЗДДФЛ. Новата редакция на този член...

Допълнително заплащане на нощен труд

Допълнителното заплащане за положен от служителите във фирмата нощен труд трябва ли предварително да се договори с работодателя в условията на трудовия договор, или това възнаграждение се начислява и изплаща безусловно? Нощен е трудът, положен в границите от 22.00 до 06.00 часа. ...

Доставки, при които получателите и вносителите им са платци на данъка по реда на глава осма от закона

При кои видове доставки получателите и вносителите им са платци на данъка по реда на глава осма от закона? Такива са доставките, обект на разпоредбите на посочената глава на закона, в т.ч. както следва: 1. Доставките, при които доставчикът не е регистриран по ЗДДС и не е установе...

Корекции на грешки от предходни години

Направена е данъчна ревизия на дружество за периода 2006 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Констатирано е, че е отчетена като текущ разход частта от разсрочения разход за бъдещи периоди във връзка с трансформирането на дълготрайни материални активи в инвес...

Облагане на доставки по ЗДДС, свързани с възлагане на вещ по искане на взискателя в изплащане на вземането му

Как се извършва облагането по ЗДДС на доставки, свързани с възлагане на вещ по искане на взискателя в изплащане на вземането му? В глава четиринадесета от ЗДДС "Специфични случаи на доставки" е уреден режимът на облагане на доставки на стоки или услуги при публична продан по Данъ...

Облагане с ДДФЛ на суми, получени от физическо лице във връзка с единно плащане на площ за финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за земеделски дейности от Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет на Република България

Подлежат ли на облагане с ДДФЛ суми, получени от физическо лице, във връзка с единно плащане на площ за финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за земеделски дейности от Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие...

Признаване на разход за счетоводни и данъчни цели

През 2007 г. фирма "Х" от България е продала в Испания машини. През 2008 г. е извършен ремонт на тази машини за 6000 евро. Договорката е половината от ремонта да се поеме от българската фирма. Цената е приспадната от следващи доставки на машини през 2008 г. В резултат по с/ка 411...

Сключване на договор за обществена поръчка

При сключване на договор за обществена поръчка необходимо ли е и подизпълнителите да представят документи от компетентните органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки? При сключване на договора за възлагане на обществената поръчка само определ...

Условия за извършване на непарични вноски при капиталовите търговски дружества

Какви са условията за извършване на непарични вноски при капиталовите търговски дружества? Капиталови търговски дружества са ООД, АД и КДА. Непаричните вноски в капитала на тези дружества са ограничени от гледна точка на техния предмет, без да има значение дали се правят при учре...