Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2009 > бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2009 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерство на труда и социалната политика 6

Въпрос: Откога започва да тече 30-дневният срок на предизвестие, връчено от работодателя по чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда - от датата на връчването или от следващия ден на неговото получаване? Отговор: Срокът на предизвестието при прекр...

Въпроси и отговори

Изисквания към фактури, издавани и изпращани по електронен път

На основание чл. 114, ал. 6 от ЗДДС, фактурите може да бъдат изпращани не само на хартиен носител, но и по електронен път. Следва да се има предвид обаче, че получените фактури по електронен път се приемат, когато получателят им е потвърдил получаван...

Облагане на рентата, раздадена в натура

Издава ли се фактура (т.е. регистрира ли се приход за земеделската кооперация) за раздадената рента в натура на член-кооператорите, както и на други лица, с които е договорено плащане на наем на земите им в натура (пшеница)? Облагаема сделка с нулева...

Оповестяване на информация за финансовите инструменти 2

(Продължение от бр. 10) Други оповестявания 1. Счетоводната политика по отношение на финансовите инструменти (пар. 21); 2. Информация за отчитане на хеджирането, включваща (пар. 22): - описание на всяко хеджиране, хеджиращия инструмент и справедл...

Прекратяване на трудов договор за допълнителен трудов договор

Работя по основен трудов договор на пълен работен ден. Едновременно с това работя и на друго място по втори трудов договор за допълнителен труд. Желая да прекратя втория си договор. Може ли да го направя с предизвестие и, ако отговорът е положителен,...

Признаване на командировъчни разходи

Фирмата ни се занимава с извършване на обучения в страната и чужбина. Собственик на част от капитала е унгарска фирма и във връзка с дейността в практиката възникват следните въпроси: Признават ли се за данъчни цели поетите разходи на чуждестранните ...

В пресата за вас

Данъчното третиране на разходите за лихви

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Експет” може да се намери отговор на следния въпрос: Фирма на ЕТ има два кредита - единият е по кредитна линия, а другият е стандартен. Има ли разлика в данъчното третиране на разходите за лихви, с които е свързано погасяв...

Особености на осчетоводяването на последващите оценки на активи и на пасиви в БП

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, коментира особености на осчетоводяването на последващите оценки на активи и на пасиви в бюджетните предприятия. Последващото оценяване на активите и на па...

Отсъствие от работа за явяване в съд като страна по дело

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анели Цонава, юрист-специалист по трудово право, разглежда казуса: Наш работник представи призовка за явяване в съда като страна по наследствено дело. Делото обаче продължи дълго и той неколкократно подаваше молби ...

Отчитане на репо-сделки при продавача на ценните книжа (заемополучател)

В бр. 24 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на репо-сделки при продавача на ценните книжа (заемополучател). При този тип репо-сделки продавачът на ценните книжа продължава да ги отчита в баланса си...

Промените в Търговския закон

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Надежда Милковска, юрист, коментира промените в Търговския закон. Промените целят да транспонират в българското законодателство изискванията на Директива 2007/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, с коя...

Промяна на дяловото участие

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира промяната на дяловото участие в дъщерни предприятия. Притежавани до момента дялови участия (например 10%), които са отчитани по реда на МСС 39 Финансови инструменти: призн...

Процедура за придобиване на право на пенсия от български гражданин, живеещ и работещ в Аржентина

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Галина Николова, юрист, разглежда следния казус: Българска гражданка, която има 15 години трудов стаж, осъществен в България, с платени всички необходими осигурителни вноски, от 7 години живее в Аржентина, къ...

Срокът за подаване на жалба до съда срещу “мълчаливото потвърждаване” на ревизионния акт

В бр. 3 от 2009 г. на “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Как се изчислява срокът за подаване на жалба до съда срещу “мълчаливото потвърждаване” на ревизионния акт? В случаите по ал. 4 на чл. 156 от ДОПК жалбата против РА може...

Счетоводно отчитане на неразпределяемите разходи и приходи

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., разяснява отчитането на неразпределяемите разходи и приходи. Понятията “неразпределяеми разходи”, както и “неразпределяеми приходи”, се появиха в Закона за корпоративното подоходно облаган...

Писма на министерства и ведомства

№ 03/844 от 19.12.2008 г. Относно: Прекратяване на обезщетение за дълготрайна безработица

ОТНОСНО: За разлика от паричното обезщетение за безработица по чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване обезщетението за дълготрайна безработица се прекратява при отпускане на пенсия независимо от вида й. С оглед общите принципи на правото за добро...

№ 20-00-342 от 18.03.2009 г. Относно: Осигуряване на самоосигуряващи се лица

ОТНОСНО: Лице упражнява дейност като едноличен търговец и едновременно с това е съдружник в ООД, където не упражнява трудова дейност. Следва ли лицето да се осигурява и в ООД? Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в Наредб...

№ 24-00-6 от 29.04.2009 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДС във връзка с изменение в Закона за Министерството на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г.

ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДС във връзка с изменение в Закона за Министерството на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г. На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите и във връзка с изменение в Закона за Мини...

№ 3-1119 от 12.03.2009 г. ОТНОСНО: Основание за анулиране на фактури по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Основание за анулиране на фактури по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването през месеците септември, октомври и ноември 2008 г. дружество "Х" е извършило услуги "Почистване и поддържане чистотата на ...

№ 3-1609 от 06.04.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Според изложеното в запитването дружество "Х" ЕООД е сключило договор за предоставяне на консултантски услуги, включващи оказване в пълен обем ...

№ 3-1613 от 04.04.2009 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за командировки в страната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане

ОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за командировки в страната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане Според изложеното в запитването едноличен търговец с основна дейност проектиране и консултантски услуги в сферата на строителство...

№ 3-2116 от 30.04.2009 г. ОТНОСНО: Приспадане на надвнесен корпоративен данък от следващи авансови вноски

ОТНОСНО: Приспадане на надвнесен корпоративен данък от следващи авансови вноски Според изложеното в запитването "Х" ООД е с положителен финансов резултат през 2008 г. Същевременно внесените авансови вноски през 2008 г. превишават размера на дължимия ...

№ 62-00-17 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Право на ползване на преотстъпен корпоративен данък по чл. 187 от ЗКПО от кооперация с предмет на дейност винопроизводство

ОТНОСНО: Право на ползване на преотстъпен корпоративен данък по чл. 187 от ЗКПО от кооперация с предмет на дейност винопроизводство Разпоредбите на чл. 187, във връзка с чл. 182 и чл. 188 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) формират...

№ 91-01-97 от 30.04.2009 г. Относно: Изпращане на разпореждания за осъвременени пенсии

Уведомявам ви, че с Решение № 5.2, Протокол № 3 от 21.04.2009 г. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт реши да не се изпращат разпореждания чрез пощенските станции за осъвременените размери на пенсиите от 1.07.2009 г. При поискване от...

№ 9104/777 от 29.12.2008 г. ОТНОСНО: Времето на изплащане на обезщетението за оставане без работа по Кодекса на труда не се зачита за трудов стаж.

ОТНОСНО: Времето на изплащане на обезщетението за оставане без работа по Кодекса на труда не се зачита за трудов стаж. Това време обаче се зачита за осигурителен стаж съгласно Кодекса за социално осигуряване, като за периода се внасят осигурителни вн...

№ 92-921-1 от 17.02.2009 г. Относно: Учителски стаж

ОТНОСНО: В училището ни предстои да се пенсионира колега, който иска да ползва реда за по-ранно пенсиониране на учителите по § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Навършил е 60-годишна възраст. От 12 г...

№ 93-04-37 от 24.03.2009 г. ОТНОСНО: Прилагане на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството относно предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност

ОТНОСНО: Прилагане на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството относно предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност Предвид разнородната практика и постъпили многобройни запитвания, касаещи обхвата на предп...

№ 94В-1981-1 от 02.02.2009 г. Относно: Отпускане на пенсия преди да е прекратено осигуряването

ОТНОСНО: Като член на управителния съвет на РВК "Тракия" подадох молба да не ми се изплаща възнаграждение и през този период подадох също така и молба за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Отпускането на пенсия обаче ми бе отказано с...

№ 94ВВ/158 от 19.12.2008 г. ОТНОСНО: Лицата, на които се възлага управлението и контрола на търговски дружества, нямат право на платен годишен отпуск

ОТНОСНО: Лицата, на които се възлага управлението и контрола на търговски дружества, нямат право на платен годишен отпуск по смисъла на Кодекса труда и на обезщетение за неползван платен годишенен отпуск по смисъла на чл. 224 КТ Правоотношенията по д...

№ 94С-2594-1 от 10.01.2009 г. Относно: Категория труд на стрелец

ОТНОСНО: От 14.03.1978 г. до 05.02.1985 г. съм работил като стрелец на полигон за борба с градушките. Интересува ме от коя категория ще бъде зачетен трудовият ми стаж при пенсиониране? Запитването, поставено в настоящото писмо, касае определяне катег...

№ 96-00-116 от 06.04.2009 г. ОТНОСНО: Ползване на ДК за гориво и други разходи, свързани с експлоатация на леки автомобили - собствени и под наем, когато с тях се извършва дейност по занятие.

ОТНОСНО: Ползване на ДК за гориво и други разходи, свързани с експлоатация на леки автомобили - собствени и под наем, когато с тях се извършва дейност по занятие. Данъчно третирана по реда на чл. 210 от ЗКПО Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирек...

Анотации

"Работа от разстояние"

Съществуват ли в трудовото ни законодателство специфични нормативи, регламентиращи "работа от разстояние" по трудов договор? По какъв начин се уреждат въпросите за здравословни и безопасни условия на труд за "работещия от разстояние", ако същият рабо...

Данъчни облекчения за лица с намалена трудоспособност

Досега лицата с намалена работоспособност за доходи, различни от трудови правоотношения, правеха през годината авансови вноски, без да се вземат предвид данъчните облекчения, регламентирани за тях. Това беше разпоредбата на досегашия чл. 43 от ЗДДФЛ...

Допълнително заплащане на нощен труд

Допълнителното заплащане за положен от служителите във фирмата нощен труд трябва ли предварително да се договори с работодателя в условията на трудовия договор, или това възнаграждение се начислява и изплаща безусловно? Нощен е трудът, положен в гран...

Доставки, при които получателите и вносителите им са платци на данъка по реда на глава осма от закона

При кои видове доставки получателите и вносителите им са платци на данъка по реда на глава осма от закона? Такива са доставките, обект на разпоредбите на посочената глава на закона, в т.ч. както следва: 1. Доставките, при които доставчикът не е регис...

Корекции на грешки от предходни години

Направена е данъчна ревизия на дружество за периода 2006 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Констатирано е, че е отчетена като текущ разход частта от разсрочения разход за бъдещи периоди във връзка с трансформирането на дълготр...

Облагане на доставки по ЗДДС, свързани с възлагане на вещ по искане на взискателя в изплащане на вземането му

Как се извършва облагането по ЗДДС на доставки, свързани с възлагане на вещ по искане на взискателя в изплащане на вземането му? В глава четиринадесета от ЗДДС "Специфични случаи на доставки" е уреден режимът на облагане на доставки на стоки или услу...

Облагане с ДДФЛ на суми, получени от физическо лице във връзка с единно плащане на площ за финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за земеделски дейности от Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет на Република България

Подлежат ли на облагане с ДДФЛ суми, получени от физическо лице, във връзка с единно плащане на площ за финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за земеделски дейности от Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейск...

Признаване на разход за счетоводни и данъчни цели

През 2007 г. фирма "Х" от България е продала в Испания машини. През 2008 г. е извършен ремонт на тази машини за 6000 евро. Договорката е половината от ремонта да се поеме от българската фирма. Цената е приспадната от следващи доставки на машини през ...

Сключване на договор за обществена поръчка

При сключване на договор за обществена поръчка необходимо ли е и подизпълнителите да представят документи от компетентните органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки? При сключване на договора за възлагане на общ...

Условия за извършване на непарични вноски при капиталовите търговски дружества

Какви са условията за извършване на непарични вноски при капиталовите търговски дружества? Капиталови търговски дружества са ООД, АД и КДА. Непаричните вноски в капитала на тези дружества са ограничени от гледна точка на техния предмет, без да има зн...