Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 18, 6 - 19 май 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 6 - 19 май 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Въпрос: Фирмата ни има 8 души персонал. Една от работничките е с експертно решение на ТЕЛК с 72% намалена работоспособност. От служба по трудова медицина има становище, че не може да работи, тъй като длъжността е свързана с тежък физически труд. Лице...

Министерски съвет

Одобрена е българската позиция по дело пред Съда на ЕС. Правителството одобри позицията на България по дело С-18/13 “Макс Пен” ЕООД на Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство. Делото е във връзка с искане за отмяна на рев...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Период 2001 г. Дело С-438/01, решение от 5 юни 2003 г. страни: Design Concept SA срещу Flanders Expo SA Предмет на спора е облагане на рекламните услуги. В своето решение Съдът на ЕО приема, че второто тире на член 9 (2) (д) от Шеста директива тр...

Възмездно право на строеж

Въпрос: Фирма А учредява с нотариален акт възмездно право на строеж на фирма Б за обект “склад” с данъчна оценка на обекта 1000 лв. Правото е учредено за срок от 6 месеца за сумата от 2000 лв., платима след вписване на нотариалния акт. Как точно се о...

Данъчни документи, подлежащи на отразяване в дневника за покупките

Дружество извършва транспортна дейност в страни от Европейската общност, както и в страни извън нея. При осъществяване на дейността се извършват сделки в някои от държавите в Общността и извън нея, зареждане с гориво, смяна на резервни части, ремонти...

Данъчно признаване по ЗКПО на разходите за лечение на лице от персонала на предприятието

Данъчно признатите по ЗКПО разходи, които юридическите лица могат да извършват във връзка със здравето на персонала, са: - законово регламентираните за здравословни и безопасни условия на труд по реда на Закона за здравословни и безопасни условия на...

Данъчно третиране на лихви по паричен заем

През 2012 г. собственик на ЕООД е изтеглил банков кредит в качеството си на физическо лице. Заетите парични средства е предоставил на ЕООД-то с договор за заем, в който е предвидено дължимост на лихва, размерът на която ще се определя на годишна база...

Допълнителен платен отпуск за ненормиран работен ден

Има много категории служители с удължен платен годишен отпуск. Когато такова лице работи при ненормирано работно време, има ли право на допълнителен платен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ? В съответствие с чл. 139а от КТ работодателят има прав...

Завеждащ “Човешки ресурси” не е служител от ръководството на предприятието

На 02.01.2013 г. в дружеството ни постъпи нов управител на основание сключен договор за възлагане на управление между кмета и лицето. В това дружество работих като завеждащ “Човешки ресурси” от 10 години. На 14.02.2013 г. ми беше връчена заповед за п...

Издаване на служебни бележки и сметки за изплатени суми

След направените промени, влезли в сила от 01.01.2013 г., когато фирма плаща всеки месец наем на физическо лице, колко сметки за изплатени суми и колко служебни бележки трябва да издаде - 12 сметки за изплатени суми и 12 служебни бележки; 12 сметки з...

Отстъпено вещно право

Въпрос: Как е правилно да се отчете безсрочно вещно право на строеж и безсрочно сервитутно право върху наши имоти, за които сме получили средства и имаме нотариален акт? Трябва ли да се намали стойността на земята? Това обезщетение друг приход ли е? ...

Права на пенсионер, работещ по трудов договор

Назначили сме пенсионер на трудов договор за пълно работно време. След като получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, има ли право на парично обезщетение за ползваните болнични, както и на обезщетенията по чл. 222, ал. 1 и ал. 3 от КТ при уволн...

Право на работно и представително облекло

Може ли със заповед на работодателя или с колективен трудов договор на един и същи служител да бъде предоставено и работно, и представително облекло? Право на безплатно представително работно облекло имат служителите, работещи по реда на Закона за...

Прекратяване на трудов договор на материалноотговорно лице

Служител, който е назначен на безсрочен трудов договор, подава предизвестие за напускане. Служителят е материалноотговорно лице по длъжност, но реално не се е занимавал, съответно не е приемал или предавал стоково-материални запаси. След изтичане на ...

В пресата за вас

Издаване на фактура или известие към фактура, когато доставчикът или получателят е лице, установено на територията на страната, а другият - в друга държава членка

В бр. 3 на “Счетоводство, данъци и право” Моника Петрова разглежда въпроса за издаването на фактура или известие към фактура, когато доставчикът или получателят е лице, установено на територията на страната, а другият - в друга държава членка (чл. 79...

Отразяване на фактура и ползване на данъчен кредит в различни периоди

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се осчетоводяват фактури със задна дата при изтекла година. Пример: фактура разходна транспорт, издадена на 21.12.2012 г., предадена в счето...

Покриване на задължения към съдружници

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Иван Дочев, д.е.с., разглежда следния казус: ООД с двама съдружници има задължения към тях за направени допълнителни вноски. Тъй като фирмата няма свободни парични средства, за да върне задълж...

Право на обезщетение след унищожаването на опорочена сделка

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Михаил Малчев, съдия, коментира правото на обезщетение след унищожаването на опорочена сделка. След унищожението на опорочената сделка е възможно да възникне задължение за поправяне на при...

Преоценка на дълготрайни биологични активи в неселскостопанско предприятие

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” гл. ас. д-р Теодора Рупска дава пример за преоценка на дълготрайни биологични активи в неселскостопанско предприятие. През последните години редица неселскостопански предприятия придобиват и като следствие...

Пример за изменения и допълнения, имащи отношение към бартерите

В бр. 1 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ЗДДС, имащи отношение към бартерите и дава примери за тях. Промяната, настъпила в чл. 26, ал. 7 ЗДДС, трябва да се разглежда заедно...

Промяна в начина на обявяване на данъчните ефекти от допуснати грешки в предходни данъчни периоди

В бр. 2 от 2013 г. на сп. “ИДЕС” Велин Филипов, д.е.с., регистриран одитор представя промените в начина на обявяване на данъчните ефекти от допуснати грешки в предходни данъчни периоди - чл. 75. ал. 3 от ЗКПО. През 2013 г. не е променен начинът и ...

Справочник

Издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от КТ

Правно основание - чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на труда, чл. 6 Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила. Заявител - работодател Процедура по издаване на разрешението, изисквания и необходими док...

Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

Период за прием на проекти: от 06-10.05 до 27-31.05.2013 г. В посочения период на прием кандидадтите по мярка 312 ще могат да подават заявления за подпомагане за всички допустими инвестиции съгласно наредбата по мярката с изключение на производство ...