Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 24, 23 - 29 юни 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 23 - 29 юни 2014 г.
Законодателство

Документиране на търговска отстъпка за целите на ЗДДС

В търговската практика на много европейски фирми е обичайно да се прави отстъпка от цената при издължаване на дължимата сума за покупката в определен срок. Когато получателят на доставката се възползва от тази възможност, той обикновено получава отст...

Държавен вестник бр. 24/2014 г.

ДВ, бр. 48 от 10.06.2014 г. Правителството прие Постановление № 139 от 4.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г. Министърът на здравеопазването издаде Наредба за изменение и допълне...

Народно събрание бр.24/2014 г.

Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта. Измененията коригират допуснато неизпълнение от страна на България на задълженията й по Договора за функционирането на Европейския съюз относно услугите на вътрешн...

Въпроси и отговори

ВОД при променен идентификационен номер

Фирмата ни извършва ВОД на фирма от Германия. Фирмата от Германия се преобразува, но не ни уведомява за новия си идентификационен номер. Ние продължаваме да извършваме ВОД под стария номер, като притежаваме всички други документи, които доказват извъ...

Данъчно третиране на дарение

Ние сме частна болница, в момента имаме доволна пациентка, която иска да направи дарение под формата на пари в брой, които да внесе в касата на болницата. Въпросът ми е, ако сключим договор за дарение с нея, може ли да издадем фактура и касов бон за ...

Изисквания за заемане на длъжността “Главен счетоводител”

Трябва ли да бъде уволнена главна счетоводителка на училище, която има средно образование? В Закона за счетоводството са поставени следните изисквания към образованието и професионалния стаж за съставителите на финансови отчети (чл. 35): - при висше...

Наемане на чуждестранен гражданин на работа в държава - членка на Европейския съюз, от българска фирма

Дружество, което е местно (на Република България) юридическо лице и извършва производство на детайли за страна от Европейската общност, все повече се убеждава, че се налага да има свое физическо лице представител в страна от Европейската общност. Лиц...

Отчитане на сделки в бюджетно предприятие

Как следва да се осчетоводи един договор за поет ангажимет за предоставянето на услуга (примерно интернет услуга) и съответно при реализацията на ангажимента? Каква счетоводна статия следва да се състави? Използваме бюджетния сметкоплан за 2014 г. ...

Право на отпуск за задочно обучение

Помощник-възпитател в детска градина е приет платено задочно обучение в Националната спортна академия. Има ли право на отпуск по чл. 169 от КТ, ако се обучава по специалност, която не може да се приложи в детската градина? Работник или служител, кой...

Третиране по ЗДДС при префактуриране на местни данъци и такси и застраховки

При префактуриране на местни данъци и такси и застраховки трябва ли да се начислява ДДС? Начисляването на ДДС се свързва с определяне на данъчна основа по облагаеми доставки, ето защо, за да можем категорично да отговорим на въпроса, следва да изясн...

В пресата за вас

Данъчни постоянни и временни разлики

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Български законник” д-р Али Вейсел, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма “Х” има разлика между счетоводната и данъчната амортизация, тъй като през 2013 г. част от активите не са били използвани. При попълване на ГДД в клетка ...

Допълване на стоките и услугите по Приложение № 2 към ЗДДС

От началото на 2014 г. механизмът за обратно начисляване на ДДС бе въведен (за срок от две години) и по отношение на доставките на стоки, посочени в новата част II на Приложение № 2 към ЗДДС. Става въпрос за зърнени и технически култури, вписани със ...

Освобождавания и ограничения за освобождавания по отношение на прилагането на Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа относно освобождавания и ограничения за освобождавания по отношение на прилагането на директивата. В директивата има ...

Отговорност на работника или служителя при разпространяване на поверителни сведения за работодателя

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда казуса: При постъпване на работа ми дадоха да попълня Декларация за конфиденциалност за заеманата длъжн...

Промени в условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските фондове

В бр. 99 от 2014 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промените в условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските фондове. Прието е постановление на Мин...

Справочник

Справочна информация бр. 24/2014

Централни валутни курсове за периода 16.06.2014 г. - 20.06.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Уведомления по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Лица, задължени да подават уведомления Съгласно чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен д...