начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 24, 23 - 29 юни 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 23 - 29 юни 2014 г.
Законодателство

Документиране на търговска отстъпка за целите на ЗДДС

В търговската практика на много европейски фирми е обичайно да се прави отстъпка от цената при издължаване на дължимата сума за покупката в определен срок. Когато получателят на доставката се възползва от тази възможност, той обикновено получава отст...

Държавен вестник бр. 24/2014 г.

ДВ, бр. 48 от 10.06.2014 г. Правителството прие Постановление № 139 от 4.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г. Министърът на здравеопазването издаде Наредба за изменение и допълне...

Народно събрание бр.24/2014 г.

Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта. Измененията коригират допуснато неизпълнение от страна на България на задълженията й по Договора за функционирането на Европейския съюз относно услугите на вътрешн...

Въпроси и отговори

ВОД при променен идентификационен номер

Фирмата ни извършва ВОД на фирма от Германия. Фирмата от Германия се преобразува, но не ни уведомява за новия си идентификационен номер. Ние продължаваме да извършваме ВОД под стария номер, като притежаваме всички други документи, които доказват извъ...

Данъчно третиране на дарение

Ние сме частна болница, в момента имаме доволна пациентка, която иска да направи дарение под формата на пари в брой, които да внесе в касата на болницата. Въпросът ми е, ако сключим договор за дарение с нея, може ли да издадем фактура и касов бон за ...

Изисквания за заемане на длъжността “Главен счетоводител”

Трябва ли да бъде уволнена главна счетоводителка на училище, която има средно образование? В Закона за счетоводството са поставени следните изисквания към образованието и професионалния стаж за съставителите на финансови отчети (чл. 35): - при висше...

Наемане на чуждестранен гражданин на работа в държава - членка на Европейския съюз, от българска фирма

Дружество, което е местно (на Република България) юридическо лице и извършва производство на детайли за страна от Европейската общност, все повече се убеждава, че се налага да има свое физическо лице представител в страна от Европейската общност. Лиц...

Отчитане на сделки в бюджетно предприятие

Как следва да се осчетоводи един договор за поет ангажимет за предоставянето на услуга (примерно интернет услуга) и съответно при реализацията на ангажимента? Каква счетоводна статия следва да се състави? Използваме бюджетния сметкоплан за 2014 г. ...

Право на отпуск за задочно обучение

Помощник-възпитател в детска градина е приет платено задочно обучение в Националната спортна академия. Има ли право на отпуск по чл. 169 от КТ, ако се обучава по специалност, която не може да се приложи в детската градина? Работник или служител, кой...

Третиране по ЗДДС при префактуриране на местни данъци и такси и застраховки

При префактуриране на местни данъци и такси и застраховки трябва ли да се начислява ДДС? Начисляването на ДДС се свързва с определяне на данъчна основа по облагаеми доставки, ето защо, за да можем категорично да отговорим на въпроса, следва да изясн...

В пресата за вас

Данъчни постоянни и временни разлики

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Български законник” д-р Али Вейсел, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма “Х” има разлика между счетоводната и данъчната амортизация, тъй като през 2013 г. част от активите не са били използвани. При попълване на ГДД в клетка ...

Допълване на стоките и услугите по Приложение № 2 към ЗДДС

От началото на 2014 г. механизмът за обратно начисляване на ДДС бе въведен (за срок от две години) и по отношение на доставките на стоки, посочени в новата част II на Приложение № 2 към ЗДДС. Става въпрос за зърнени и технически култури, вписани със ...

Освобождавания и ограничения за освобождавания по отношение на прилагането на Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа относно освобождавания и ограничения за освобождавания по отношение на прилагането на директивата. В директивата има ...

Отговорност на работника или служителя при разпространяване на поверителни сведения за работодателя

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда казуса: При постъпване на работа ми дадоха да попълня Декларация за конфиденциалност за заеманата длъжн...

Промени в условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските фондове

В бр. 99 от 2014 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промените в условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските фондове. Прието е постановление на Мин...

Справочник

Справочна информация бр. 24/2014

Централни валутни курсове за периода 16.06.2014 г. - 20.06.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Уведомления по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Лица, задължени да подават уведомления Съгласно чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен д...